Δήλωση Περιοχών Προτίμησης από Αναπληρωτές - Ωρομισθίους 2018-2019 (Παράταση)

Εκτύπωση  
Pin It

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018 - 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο τύπου

30-08-18 Παράταση για τις δηλώσεις προτίμησης των αναπληρωτών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία δήλωσης περιοχών προτίμησης που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 138837/Ε1/24-08-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) για τους υποψήφιους για πρόσληψη αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2018-2019 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31/08/2018 και ώρα 15.00.


Αρ.Πρωτ.138837/Ε1/24-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ. 137379/Ε1/21-8-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3621 Β΄/24-8-2018 ΑΔΑ: ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.», 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019» και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019», υπουργικών αποφάσεων».

καλεί

τους εγγεγραμμένους στους:

(α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019,

(β) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2018-2019,

καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπ/ση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Συμπλήρωση πεδίων Αίτησης εκπ/κού

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση περιοχών προτίμησης σε Αιτήσεις Αναπληρωτή/ Ωρομισθίου.

Οι υποψήφιοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr/ με τους προσωπικούς κωδικούς τους (username, password) και επιλέγουν το στοιχείο «Ιστορικό Αιτήσεων». Στη συνέχεια, επιλέγουν ξεχωριστά τις αιτήσεις σχολικού έτους 2018-2019 («Αίτηση Αναπληρωτή» ή «Αίτηση Ωρομισθίου» ή «Αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ» ή «Αίτηση Ωρομισθίου ΣΜΕΑΕ» ή «Αναπληρωτή σε Μουσικά Σχολεία» ή «Ωρομισθίου σε Μουσικά Σχολεία») και δηλώνουν τις περιοχές προτίμησής τους, ανά αίτηση. Στις προτεινόμενες «Ενέργειες» υπάρχει η επιλογή «Προβολή-Επεξεργασία».

Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν έχει ενταχθεί στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.139940/Ε2/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018», 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) «α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2017-2018, β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2017-2018» υπουργικών αποφάσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τις εν θέματι υπουργικές αποφάσεις και καλούμε τους εγγεγραμμένους στους:

(α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
(β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και
(γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),

σχολικού έτους 2017-2018, καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, σε σχολικές μονάδες γενικής εκπ/σης, σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α. Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και

Επαγγελμάτων) αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.
Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01-ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύναται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

Περίπτωση κλάδου ΠΕ70
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Α-Β΄ Πειραιά
2 Α-Α΄Πειραιά
3 Α-Δ΄ Αθήνας
... ...
71 Α-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου
Περίπτωση κλάδου ΠΕ02
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β-Β΄ Πειραιά
2 Β-Α΄Πειραιά
3 Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
4 Β-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
... ...
84 Σιβιτανίδειος Σχολή – Μειωμένου Ωραρίου
Περίπτωση κλάδου ΠΕ06
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Α-Β΄ Πειραιά
2 Β-Β΄Πειραιά
3 Β-Α΄ Αθήνας
4 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
... ...
120 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων το αρχικό γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης και το αρχικό γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης.

β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπ/κού κλάδου ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά»). To ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών, οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που επιθυμεί.

2. Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης της Θράκης, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64, παρ. 1 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), επιλέγοντας κατά περίπτωση τις περιοχές «Α-Ροδόπη – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α-Ξάνθη – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα»,» Α-Έβρος – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α-Ροδόπη – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου», «Α-Ξάνθη – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου» και «Α-Έβρος – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου».

3. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 μπορούν να δηλώσουν μόνο τους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου.

4. Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορούν να επιλέξουν Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΜΕΡΟΣ Α΄, Κεφ. Γ' - παρ.3 της αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1315 Β΄). Σημειώνεται, δε, ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 ν.δ., ΦΕΚ 309 Α΄), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.

5. Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης, καθώς και τη Σιβιτανίδειο Σχολή. Μόνο οι υποψήφιοι που κατοχυρώνουν τη μουσική ειδίκευση «Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής» (Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική) δύνανται να επιλέξουν τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) υπουργική απόφαση.
Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 μπορούν να επιλέξουν μόνο τα μουσικά σχολεία. (βλ. Β. Αιτήσεις Μουσικών Σχολείων)

6. Μόνο οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ18.41 μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα III), θα δηλώνονται ονομαστικά. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων θα καλύπτονται με ευθύνη του οικείου Δ/ντη Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.

β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ), – σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 «Ειδικότερα Θέματα» της αριθμ. 61048/Ε2/7-4-2017 (ΦΕΚ 1239 Β΄) υπουργικής απόφασης.– από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου του, με βάση τις προτεινόμενες επιλογές του πεδίου «Επιπλέον, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι», ως ακολούθως :

β1) Ο υποψήφιος των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης και στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ/εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης»

β2) Ο υποψήφιος των λοιπών κλάδων, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης».

γ. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)»).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β1, β2 και γ (πρόσληψη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε., πρόσληψη για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης και πρόσληψη σε Δ.Υ.Ε.Π.) ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές με το αντίστοιχο ωράριο, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη (περίπτωση β1), πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Ως εκ τούτου, ο εκπ/κός οφείλει να έχει δηλώσει και περιοχές μειωμένου ωραρίου για να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσληψής του στην οικεία περιοχή. Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση σε πλήρους ωραρίου (εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες) ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου στον οικείο πίνακα αναπληρωτών, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής του.

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) οι περιοχές προτίμησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την οποία έχει ήδη επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στον οικείο πίνακα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01-ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία, ως ωρομίσθιοι, θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.
Σελίδα 5 από 22

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Μουσικά Σχολεία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16. Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, κατά σειρά προτεραιότητας, από ένα (1) έως και όλα τα Μουσικά Σχολεία με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Μουσικό Σχολείο Αλίμου
2 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης
3 Μουσικό Σχολείο Αλίμου-Μειωμένου Ωραρίου
... ...
45 Μουσικό Σχολείο Αθηνών-Μειωμένου Ωραρίου

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ - Μουσικά Σχολεία.

Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την οποία έχει ήδη επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στον οικείο πίνακα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αίτηση-δήλωση αναπληρωτή/ωρομισθίου για τα μουσικά σχολεία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει μέχρι δύο (2) μουσικές ειδικεύσεις (μαθήματος- οργάνου) που επιθυμεί να διδάξει.

3. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ - ΕΜ16

Ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την οποία έχει ήδη επιλέξει κατά τη διαδικασία των αιτήσεων ένταξης στον οικείο πίνακα. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο μία (1) μουσική ειδίκευση στην οποία επιθυμεί να διδάξει, σύμφωνα με την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με την αριθμ. 89686/Δ2/29-5-2017 (ΦΕΚ 2057 Β΄), από το σχολικό έτος 2017-2018, ιδρύονται: 1) Το Μουσικό Γυμνάσιο Ελευσίνας, με έδρα την Ελευσίνα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 2) Το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, και 3) Το Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς, με έδρα τον Άγιο Γεώργιο, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. Τα εν λόγω σχολεία δύνανται να περιληφθούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων και θα ληφθούν υπόψη, εφόσον λειτουργήσουν εντός του σχολικού έτος 2017-2018.

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α. Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/θμια και ΠΕ02 στη Β/θμια ΕΑΕ) καθώς και για τους εκπ/κούς που δύνανται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης (π.χ. ΠΕ06, ΠΕ11), δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας.

β. Οι εκπαιδευτικοί, που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή/και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα, στις ίδιες, κατά σειρά προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.

Παράδειγμα 1:
Εκπαιδευτικός με επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, ο οποίος, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, δύναται να προσληφθεί είτε στην 5η περιοχή προτίμησής του με βάση την κατάταξή του στον οικείο πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ είτε στην 6η περιοχή προτίμησής του, όπου υπάρχει λειτουργικό κενό για εκπαιδευτικό με γνώση Braille, θα προσληφθεί στην 5η περιοχή προτίμησης.

Παράδειγμα 2:
Εκπαιδευτικός με επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille ο οποίος, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, δύναται να προσληφθεί είτε στη 12η περιοχή προτίμησής του με γνώση ΕΝΓ είτε στην ίδια περιοχή προτίμησής με γνώση Braille , θα προσληφθεί στην 12η περιοχή προτίμησης με γνώση ΕΝΓ.

Παράδειγμα 3:
Κατά τη διαδικασία της ροής πρόσληψης από το ΟΠΣΥΔ του Υπουργείου Παιδείας, η εξέταση των επιλογών υποψηφίου ο οποίος έχει επάρκεια στην ΕΝΓ και στην Braille γίνεται κατά σειρά ως εξής:

1 Α-Β΄ Πειραιά ΕΝΓ 2 Α-Β΄ Πειραιά Braille 3 Α-Β΄ Πειραιά
4 Β-Β΄Πειραιά ΕΝΓ 5 Β-Β΄Πειραιά Braille 6 Β-Β΄Πειραιά
7 Β-Α΄ Αθήνας ΕΝΓ 8 Β-Α΄ Αθήνας Braille 9 Β-Α΄ Αθήνας
10 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου ΕΝΓ 11 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου Braille 12 Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
...          
X Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου ΕΝΓ X+1 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου Braille X+2 Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

Ο εκπ/κός τοποθετείται στην προτιμότερη εκ των ανωτέρω περιοχών, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ – ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ11 μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από ένα (1) μέχρι το σύνολο των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σε αυτά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών/ΚΕΔΔΥ, οφείλει να τις/τα επιλέξει όλες/όλα, με τη σειρά που επιθυμεί.

(α) Πέραν των ανωτέρω επιλογών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του έχει τη δυνατότητα να δηλώσει, επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ, ως αναπληρωτής για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ήτοι, για «παράλληλη στήριξη μαθητών»). Το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψηφίους των κλάδων ΕΑΕ: ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄), οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το «πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης…», πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ΕΑΕ, που επιθυμούν να προσληφθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, υποχρεούνται να δηλώσουν και περιοχές προτίμησης με μειωμένο ωράριο. Ο Δ/ντης, δε, της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. πρόσληψης δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση σε πλήρους ωραρίου (εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες) ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου στον οικείο πίνακα αναπληρωτών, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους.

(β) Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70 ΕΑΕ μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «ως αναπληρωτής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.».

(γ) Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ60 ΕΑΕ μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «ως αναπληρωτής σε κενές θέσεις Δασκάλων ΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/24-5-2011)».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων α,, β, και γ ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω.

3. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται περιοχές προτίμησης μόνο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την οποία έχουν ήδη επιλέξει κατά τη διαδικασία των αιτήσεων ένταξης στους οικείους πίνακες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι εκπ/κοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01 – ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια ως ωρομίσθιοι ΕΑΕ, θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή /και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως ωρομίσθιοι, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα, στις ίδιες, κατά σειρά προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης περιοχών προτίμησης ο υποψήφιος δύναται – μέσω του ΟΠΣΥΔ – να προεικονίσει ή/ και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής, με εμφάνιση του αρχικού αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της συμπληρωματικής του δήλωσης περιοχών.

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ενότητα 1. Τροποποίηση Δήλωσης περιοχών κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης περιοχών προτίμησης, επιτρέπεται η τροποποίηση του συνόλου των επιλογών/ πεδίων προτίμησης.

Κατά την παρούσα διαδικασία δήλωσης προτιμήσεων δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης (απενεργοποίησης) της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή/ ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα δοθεί μετά την κύρωση των οριστικών πινάκων και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας θα δοθεί, επίσης, στους υποψηφίους η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, μόνο ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση, μέσω του ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

Ενότητα 2. Τροποποίηση Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού, προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών [παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει].

2. Σε περίπτωση απόσπασης με υπουργική απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2017-2018, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει η υπηρεσία/ο φορέας.

3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων, που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2017-2018, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.

4. Τα ανωτέρω παρεχόμενα ευεργετήματα στους έγγαμους εκπ/κούς παρέχονται και σε εκείνους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης βάσει του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄/24-12-2015) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Προκειμένου να τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του, κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 3 και 4), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Εκπ/σης, που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ ως «Δ/νση Χειρισμού Φακέλου», η οποία διαβιβάζεται άμεσα στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση οφείλει να επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων (παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας ενότητας) απαιτείται η προσκόμιση από τους υποψηφίους πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου (ή του συμβιούντος/της συμβιούσας), καθώς και τoυ αριθμού πρωτοκόλλου των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, κατά περίπτωση.

Ενότητα 3. Απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση Αίτησης-Δήλωσης

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιοχών και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού μέσω του ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της.

2. Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία – σύμφωνα με την παρ. 17, άρθρο 59 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) –, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόλυσή τους από το στρατό.

ΜΕΡΟΣ Γ΄:ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Ενότητα 1. Προσλήψεις από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης-μουσικών ειδικεύσεων - Τρίτεκνοι

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, κατά κλάδο/ειδικότητα, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (με μόρια) και τις επιλογές προτίμησης περιοχών. Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, οι προσλήψεις γίνονται από συμπληρωματικούς πίνακες (χωρίς μόρια) του οικείου κλάδου. Ομοίως, πραγματοποιούνται οι προσλήψεις από τους πίνακες ωρομισθίων (ανά Περιφέρεια), στους οποίους προηγούνται οι υποψήφιοι με μόρια.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ που έχουν τρία (3) τέκνα προσλαμβάνονται από τους πίνακες αναπληρωτών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο (και ειδικότητα) επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων. Για τη συμπλήρωση του εν λόγω ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι και από το συμπληρωματικό πίνακα χωρίς μόρια (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, όπως προστέθηκε στην παρ. 4.α του άρθρου 2 του ν.3454/2006).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Τρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

2. Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του συμπληρωματικού πίνακα (χωρίς μόρια). Η πρόσληψή τους, δε, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται προσλήψεις. Διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: α) το ποσοστό των προσληφθέντων τρίτεκνων ως αναπληρωτών εκπ/κών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης αλλά επί του συνολικού αριθμού προσλήψεων της κάθε φάσης, και β) εάν το ποσοστό 20% δεν καλυφθεί από τρίτεκνους, μετά το τέλος της ροής του προγράμματος, οι κενές θέσεις καλύπτονται συμπληρωματικά από μη τρίτεκνους εκπαιδευτικούς του ιδίου κλάδου.

Ενότητα 2. Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης (και τις επιλογές/προτιμήσεις) των υποψηφίων εκπ/κών στους κύριους πίνακες του οικείου κλάδου, και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, από τους αντίστοιχους επικουρικούς πίνακες. Σε περίπτωση εξάντλησης και των επικουρικών πινάκων πραγματοποιούνται προσλήψεις από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης.

Ενότητα 3. Περιπτώσεις προσλήψεων

1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο

α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών [Σημ.:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4264/2014 και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους]. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

Για παράδειγμα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και εργάζεται στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής – Μειωμένου Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες) μόνο στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη περιοχή στις προτιμήσεις του. Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου από τις 9 έως τις 15 διδ. ώρες εβδομ., στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3848/2010.

γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως ωρομισθίου ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.

2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης):

Δεν παρέχεται στον υποψήφιο εκπ/κό, που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή σε πίνακες πρόσληψης περισσότερων του ενός, π.χ. πίνακας αναπλ. Γενικής Εκπ/σης ΠΕ02 και ΠΕ06, πίνακας αναπλ. Γενικής Εκπ/σης ΠΕ60 και πίνακας αναπλ. ΠΕ60 ΕΑΕ), η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή πίνακα) έναντι του/των άλλων.

Εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής:
α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες των λοιπών κλάδων,
β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο και για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους άλλους κλάδους (ή πίνακες), με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης με πλήρες. Σε περίπτωση αναβάθμισής του με πλήρες ωράριο, ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως ισχύουν οι κυρώσεις μη ανάληψης της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011, όπως ισχύει, ταυτόχρονα δε ανακαλείται η πρόσληψή του με μειωμένο ωράριο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας Ενότητας.

Ειδικά για τις ΔΥΕΠ, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 προσλαμβάνονται αποκλειστικά με πλήρες ωράριο.

3. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης) και σε πίνακες προγραμμάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ή σε πίνακες πειραματικών και πρότυπων σχολείων:

Υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και παράλληλα κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης [του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία, που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία, που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α΄)] ή σε πίνακα αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα πειραματικών και πρότυπων σχολείων [του άρθρου 48, παρ. 9 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και ισχύει], σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομισθίου για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ή για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες αναπληρωτών για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ή των πειραματικών και πρότυπων σχολείων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρούσας Ενότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν με πλήρες ωράριο σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οφείλουν άμεσα να απενεργοποιήσουν την αίτησή τους σε αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 65475/Δ3/20-4-2017 (ΦΕΚ 1369 Β΄, ΑΔΑ: 7Ν0Γ4653ΠΣ-ΖΑ5) υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018».

4. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια) ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά, κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (βιογραφικό, πιθανή συστατική), από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.3848/2010. Για την πρόσληψη ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν.4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 ΝΔ, Φ.Ε.Κ. 309/Α), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Εκπ/κοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και δεν αναλαμβάνουν, για οποιονδήποτε λόγο, υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο) ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης.

2. Σε περίπτωση αναβάθμισης/πρόσληψης του εκπαιδευτικού με πλήρες ωράριο, ανακαλείται η πρόσληψή του με μειωμένο ωράριο και ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία (με πλήρες ωράριο), εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

3. Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, παραμένει διαθέσιμος (μετά την απόλυση/ νόμιμη απαλλαγή του) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους για επόμενη πρόσληψη υποβάλλοντας σχετική δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

4. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

5. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)], εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση