Δήλωση Περιοχών Προτίμησης για Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2020-2021

Αιτηση για προσλήψεις αναπληρωτών
Εκτύπωση  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.119101/Ε1/10-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------------
email: t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021
Σχετ.: Η αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής πρόσκλησης και κατόπιν της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π., στις 3.9.2020 (ορθή επανάληψη στις 4.9.2020, για τους πίνακες της 1ΓΤ/2020 Προκήρυξης), των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης:

(α) των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 3/7-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και

(β) των κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02 της Προκήρυξης 2ΓΔ/2020 του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 2/5-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

καλεί, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους στους ως άνω πίνακες να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματακράτησης, στα μουσικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 11/9 έως και την Τρίτη 15 /9/2020 .

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα υποβολής αίτησης/ πρόσληψης, τις υφιστάμενες δυνατότητες δήλωσης-επιλογής περιοχών προτίμησης, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και δομή, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα δικαιώματα επί της υποβληθείσας αίτησης, καθώς και τις δυνατότητες πρόσληψης, παραπέμπουμε τους υποψηφίους στην ανωτέρω σχετ. αριθμ.105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021.», την οποία οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά, ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει προηγούμενη αίτηση, στο πλαίσιο αυτής.

Ειδικότερα, για τον κλάδο ΤΕ16-Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων χρήζουν αναφοράς τα ακόλουθα:

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16:

 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής και ξεχωριστής αίτησης ειδικά για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία.
 2. Δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια) ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα, προαιρετικά συστατική επιστολή) από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010.

Επιπλέον, ειδικά για την πρόσληψη στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν. 4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 ΝΔ, Φ.Ε.Κ. 309/Α), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.
Σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9), υποψήφιοι για πρόσληψη στα ως άνω σχολεία δύνανται να είναι μόνο όσοι ανήκουν στον κλάδο ΤΕ16, με πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καθώς και ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), καλούνται να μεταφορτώσουν/«ανεβάσουν» (upload) τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε ένα μόνο αρχείο μορφής pdf ή zip στην αίτησή τους στο ΟΠΣΥΔ μεταξύ των οποίων: α) υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της αριθ. 67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 863/Β) και, β) προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση μη μεταφόρτωσης βιογραφικού σημειώματος, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης στα εκκλησιαστικά σχολεία.

Ως προς τη δήλωση περιοχών προτίμησης, παραπέμπουμε τους υποψηφίους στο Παράρτημα Ι. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ως άνω σχετικής Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι τα ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Παράρτημα VI. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16 καλούνται όπως ανατρέξουν επιπλέον στο σχετικό Παράρτημα ΙV. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, καθώς και στο ΙΙΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, εφόσον διαθέτουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς, κατά τα ανωτέρω, και επιθυμούν να προσληφθούν σε αυτά.

Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.105324/Ε1/12-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ ΚΑΙ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
------------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------------
email: t09ppe1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,

καλεί,

βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους στους:

 1. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 937/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1170/2020, στο Γ΄ 908/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1171/2020 και στο Γ΄ 522/2020) και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ) και
 2. προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.),

να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) και στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020-2021 (*1).

(*1). Οι υποψήφιοι των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 θα κληθούν με επόμενη πρόσκληση, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των οικείων Προκηρύξεων.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες.
 2. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
 3. Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπως ισχύει).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (για τους άρρενες υποψήφιους)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν.3528/2007:

«1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.»

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο. Για το λόγο αυτό, οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ) οφείλουν να το επιλέξουν και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση». Η σχετική δυνατότητα, περί απευθείας συμπλήρωσης του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον ίδιο τον υποψήφιο, θα παρέχεται μόνο κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων. Κατόπιν παρέλευσης του διαστήματος αυτού, για τη σχετική συμπλήρωση του πεδίου απαιτείται αφενός η αποστολή (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου (περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων) στα αρμόδια (κατά περίπτωση κλάδου) Τμήματα Α΄ και Β΄ της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (από την προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ), αφετέρου η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής και ανάγνωσης του δικαιολογητικού. Η σχετική, δε, ενημέρωση του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ θα διενεργείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την επιβεβαίωση παραλαβής και ανάγνωσης του δικαιολογητικού.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου οι ενταγμένοι στους πίνακες Β΄ άρρενες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται) οφείλουν είτε (κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) να επιλέξουν το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» είτε (κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας) να επικοινωνήσουν (με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω) με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ και Β΄ της Δ/νσης Διορισμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του υπό κρίση πεδίου.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αντικαθίσταται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ κατά την παρούσα διαδικασία και αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού.

Στις σελίδες που ακολουθούν, αναλύονται οι υφιστάμενες δυνατότητες δήλωσης-επιλογής περιοχών προτίμησης, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και δομή, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, ενίοτε με χρήση παραδειγμάτων, προς διευκόλυνση των υποψηφίων.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α. Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr/ δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (1):

1. Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης) του Α.Σ.Ε.Π., υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση για πρόσληψη για καθεμία από τις εν λόγω ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται (ανά δομή) για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί τόσο στους αξιολογικούς πίνακες Α΄, όσο και στους πίνακες Β΄ (Ε.Α.Ε..) ή τους επικουρικούς αυτών.
Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ02-Φιλολόγων, ο οποίος έχει ενταχθεί στους οικείους αξιολογικούς πίνακες Α΄, αλλά (λόγω εξειδίκευσης στην ΕΑΕ) έχει ενταχθεί και στους αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή τους επικουρικούς αυτών), εφόσον επιθυμεί να είναι διαθέσιμος για πρόσληψη και στους δύο (2) κλάδους και στις δύο (2) δομές (Γενικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.), οφείλει να υποβάλλει τέσσερις (4) διαφορετικές αιτήσεις (ως ΠΕ70 για τη Γενική Εκπαίδευση, ως ΠΕ70.ΕΑΕ για την Ε.Α.Ε., ως ΠΕ02 για τη Γενική Εκπαίδευση και ως ΠΕ02.ΕΑΕ για την Ε.Α.Ε.).
Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων.
Κατά τα λοιπά, χρήζει αναφοράς ότι οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79.01 έχουν δικαίωμα υποβολής και ξεχωριστής αίτησης ειδικά για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία (βλ. Υποενότητα Β του παρόντος Μέρους Α΄).

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Περίπτωση κλάδου ΠΕ70
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β΄ Πειραιά
2 Α΄Πειραιά
3 Δ΄ Αθήνας
... ...
71 Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου

..

Περίπτωση κλάδου ΠΕ02
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β΄ Πειραιά
2 Α΄Πειραιά
3 Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
4 Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
... ...
83 Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (Ε.Κ.Κ.Ν.Β.)]
84 Σιβιτανίδειος Σχολή – Μειωμένου Ωραρίου

 

Περίπτωση κλάδου ΠΕ06
Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Β΄ Πειραιά
2 Β΄Πειραιά
3 Α΄ Αθήνας
4 Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
... ...
120 Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά»). Το ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπαίδευσης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (2 έως 6)::

2. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών [όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 134027/E2/8-8-2018 (Β΄ 3399 , διόρθωση σφάλματος Β΄ 3419) υ.α. με θέμα «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»], οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που επιθυμεί.

3. Πέραν των περιοχών προτίμησης, ο υποψήφιος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη, ανάλογα με τον κλάδο του και κατόπιν συγκεκριμένης επιλογής από τον ίδιο στη σχετική αίτηση, και για τις κάτωθι σχολικές μονάδες:
- Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια): Η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08 (αποκλειστικά για το μάθημα της Εικονογραφίας), ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 καθώς και στους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 με πρόσθετο προσόν για αμφότερους τους κλάδους το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς. Σημειώνεται ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ν.δ. (Α΄ 309)], πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή. [Για τα συγκεκριμένα εκκλησιαστικά σχολεία προς επιλογή βλ. Παράρτημα ΙΙΙ]
- Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Θράκης: Η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64, παρ. 1 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Ειδικότερα οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις περιοχές «Ροδόπη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ξάνθη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α΄ Έβρος (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ροδόπη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου», «Ξάνθη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου» και «Α΄ Έβρος (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου».
- Καλλιτεχνικά Σχολεία: Η δυνατότητα παρέχεται μόνο στους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ91.02. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ), δηλώνονται ονομαστικά, η δε πρόσληψη σε αυτά γίνεται κατά προτεραιότητα των λοιπών προσλήψεων του οικείου κλάδου. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων καλύπτονται με ευθύνη του οικείου Δ/ντη Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.
- Σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων: Η δυνατότητα παρέχεται στους υποψήφιους όλων των κλάδων Β/θμιας (βλ. Παράρτημα VI).
- Σιβιτανίδειος Σχολή: Η δυνατότητα παρέχεται στους υποψήφιους όλων των κλάδων Β/θμιας.

4. Ο υποψήφιος ενδέχεται να προσληφθεί, άνευ δυνατότητας επιλογής για τον ίδιο, για την κάλυψη λειτουργικών κενών και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών προτίμησής του, οι οποίες εντάσσονται:
- σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π): Η υποχρέωση αφορά μόνο τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ02.
- στο πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, που παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)»: Η υποχρέωση αφορά μόνο τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03.
Η πρόσληψη για τις εν λόγω σχολικές μονάδες γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. (βλ. και Επισήμανση 8).

5. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ73, μπορούν να δηλώσουν μόνο τις περιοχές Ροδόπης, Ξάνθης και Α΄ Έβρου (Π.Ε.).
Σελίδα 6 από 23

6. Σύμφωνα και με τις πρόσφατες διατάξεις της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. κατά τη διαδικασία προσλήψεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 τηρούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), περί απόλυτης πρόταξης των ΠΕ79 έναντι των ΤΕ16.

Β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, ότι επιθυμεί να προσληφθεί, σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), – σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 – από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του οικείου κλάδου, με βάση τις προτεινόμενες επιλογές του πεδίου «Επιπλέον, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι», ως ακολούθως:

β1) Ο υποψήφιος των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ/εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»,

β2) Ο υποψήφιος των λοιπών κλάδων, ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Γ. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (7 έως 9):

7. Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων Β και Γ (πρόσληψη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε./εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη ή πρόσληψη σε Δ.Υ.Ε.Π.) ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές με το αντίστοιχο ωράριο, όπως αυτές δηλώνονται (κατά σειρά προτεραιότητας) στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α., στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη ταυτόχρονης διενέργειας προσλήψεων, κατά τα προαναφερθέντα, από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχή προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Γενική Εκπαίδευση,
β) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (Μ.Ν.Α.Ε.)»,
γ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) / Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΤΕ, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ.δ΄ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/19),
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ.δ΄ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/19) και
στ) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).

9. Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4692/20 (Α΄ 111) τροποποιήθηκαν οι προϋφιστάμενες του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), και από το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη πραγματοποιούνται πλέον ως πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες ανάγκες. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόσει/καταγράψει αναλόγως τις προτιμήσεις του. (σχετικά βλ. και Επισήμανση 15).

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) οι περιοχές προτίμησης μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (10):

10. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Μουσικά Σχολεία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, με την παρούσα πρόσκληση, μόνο οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, δεδομένου ότι για τους υποψηφίους ΤΕ16 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι πίνακες της 1ΓΤ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, κατά σειρά προτεραιότητας, από ένα (1) έως και όλα τα Μουσικά Σχολεία με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Μουσικό Σχολείο Αλίμου
2 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης
3 Μουσικό Σχολείο Αλίμου-Μειωμένου Ωραρίου
... ...
45 Μουσικό Σχολείο Αθηνών-Μειωμένου Ωραρίου

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ - Μουσικά Σχολεία.

Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ/Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών [περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήματα Ένταξης και στο πλαίσιο του προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης) και Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)] με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (11 έως 17):

11. Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες Β΄ ή τους επικουρικούς αυτών (Ε.Α.Ε.), υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση για πρόσληψη για καθεμία από τις εν λόγω ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται (ανά δομή) για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί τόσο στους αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή τους επικουρικούς αυτών) όσο και στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης). [Βλ. σχετ. παράδειγμα στην Επισημ. 1.]
Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων.

12. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών, οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που επιθυμεί.

13. Αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη με πλήρες ωράριο, πέραν των περιοχών προτίμησης, για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατόπιν συγκεκριμένης επιλογής τους στη σχετική αίτηση.

14. Ο υποψήφιος ενδέχεται να προσληφθεί, άνευ δυνατότητας επιλογής για τον ίδιο, για την κάλυψη λειτουργικών κενών είτε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είτε σε Τ.Ε. είτε για τις ανάγκες της παράλληλης στήριξης (μαθητών/νηπίων) των περιοχών προτίμησής του. Κατά τα λοιπά, επί του ζητήματος ισχύουν τα αναφερόμενα αφενός στην παρ.3Α του άρθρου 16 του ν.3699/08, όπως προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν.4692/20, περί τοποθέτησης σε ΤΕ μόνο εφόσον καλυφθούν τα κενά σε ΣΜΕΑΕ, και αφετέρου της παρ.5 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. (βλ. και Επισήμανση 16).
Ομοίως, υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και ΠΕ71 ενδέχεται να προσληφθούν, άνευ δυνατότητας επιλογής για τους ίδιους, για την κάλυψη λειτουργικών κενών και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

15. Ειδικά για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) προσλαμβάνονται μόνο υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71 και των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4692/2020 (111 Α΄) τροποποιήθηκαν οι προϋφιστάμενες του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται, πλέον, ο περιορισμός περί πρόσληψης αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, αποκλειστικά με μειωμένο ωράριο. Κατά συνέπεια, από το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη (περίπτωση Β.β1) πραγματοποιούνται πλέον ως πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες ανάγκες. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρμόσει/καταγράψει αναλόγως τις προτιμήσεις του.

16. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με βάση την κατάταξή τους στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Β΄ (ή τον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019) και την αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών/Κ.Ε.Σ.Υ. που έχουν υποβάλει. Υποψήφιοι για τους οποίους, στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης (όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και κοινοποιήθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο), έχει καταγραφεί επάρκεια στη Γραφή Braille ή/και επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, προσλαμβάνονται, κατά προτεραιότητα, για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή/και κωφών και βαρύκοων μαθητών.

17. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α., κατά τη διενέργεια/ροή προσλήψεων σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά, η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχή προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) / Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης γραφής Braille (Braille) και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),
β) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ζ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ. και
η) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ..

Παράδειγμα: Για εκπαιδευτικό ΠΕ70 που έχει καταχωρίσει στην αίτηση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τις περιοχές προτίμησης που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κοζάνη (Π.Ε.)
Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
Γρεβενά (Π.Ε.)
Καστοριά (Π.Ε.)
Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΑ
Φλώρινα (Π.Ε.)

η εξέταση της αλγοριθμικής ροής τοποθέτησης/πρόσληψής του, βάσει των ανωτέρω επιλογών, γίνεται με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Κοζάνη (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ) 18η Καστοριά (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ) 19η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (ΕΝΓ) 20η Καστοριά (Π.Ε.) (ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (Braille) 21η Καστοριά (Π.Ε.) (Braille)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ) 22η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille) 23η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)
Κοζάνη (Π.Ε.) 24η Καστοριά (Π.Ε.)
Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) 25η Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)
Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 26η Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΑ
10η Γρεβενά (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ) 27η Φλώρινα (Π.Ε.) (Braille & ΕΝΓ)
11η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ) 28η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille & ΕΝΓ)
12η Γρεβενά (Π.Ε.) (ΕΝΓ) 29η Φλώρινα (Π.Ε.) (ΕΝΓ)
13η Γρεβενά (Π.Ε.) (Braille) 30η Φλώρινα (Π.Ε.) (Braille)
14η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ) 31η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)
15η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille) 32η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)
16η Γρεβενά (Π.Ε.) 33η Φλώρινα (Π.Ε.)
17η Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) 34η Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)

Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται, κατά τα ανωτέρω, βάσει των υφιστάμενων αρμοδίως καταγεγραμμένων κενών και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ οι περιοχές προτίμησης μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (18 έως 19):

18. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΤΕ16, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια ως ωρομίσθιοι ΕΑΕ, θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπαίδευσης.

19. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή τους επικουρικούς) του ΑΣΕΠ με τα επιπρόσθετα προσόντα της επάρκειας στην Ε.Ν.Γ. ή/και επάρκειας στη Braille προσλαμβάνονται, κατά προτεραιότητα, σε δομές ΕΑΕ στις οποίες φοιτούν μαθητές με προβλήματα ακοής ή/και όρασης αντίστοιχα.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ· ο, δε, υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες:

 1. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αιτήσεων που απενεργοποίησε.
 2. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (20 έως 22):

20. Οι ανωτέρω παρεχόμενες δυνατότητες ενεργοποιούνται απευθείας από τον υποψήφιο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης.

21. Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α΄ και β΄ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά από τη Διοίκηση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.

22. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020, περί έκδοσης ειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι (πλέον) από το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021:

 1. αίτηση δήλωση προτιμήσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αν δεν (έχει) υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών υπό την παρούσα εγκύκλιο (ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο στην πορεία) και
 2. μπορούν να δηλωθούν ακόμη και σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης τις οποίες δεν έχει επιλέξει ο υποψήφιος με την παρούσα εγκύκλιο (ή τις έχει αφαιρέσει στην πορεία).

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και της προσφάτως εκδοθείσας αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί (ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ (8) και λιγότερες από δεκαέξι (16) και δεν δικαιολογούν τον διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο υποψήφιος παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης στον ίδιο κλάδο, ή ειδικότητα αντίστοιχα, της ίδιας περιοχής πρόσληψης της ίδιας ή άλλης δομής γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη λειτουργικών κενών αφενός σε ΣΜΕΑΕ έναντι των Τμημάτων Ένταξης και αφετέρου σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Υποψήφιος εκπαιδευτικός (ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.) που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 2, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (23):

Δεδομένου ότι οι προσωρινοί πίνακες των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Γενικής Εκπαίδευσης εκδόθηκαν μόλις πρόσφατα από την κατά νόμο αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή του Α.Σ.Ε.Π. – ειδικά, δε, για τη 2η εξ αυτών τελεί ακόμη σε ισχύ η προθεσμία υποβολής σχετικών ενστάσεων από τους υποψηφίους, ενώ για την 1η εξ αυτών η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου 2020 – καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η έκδοση των οικείων τελικών πινάκων Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021.
Υπό το πρίσμα αυτό – και δεδομένου ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, και ειδικότερα η έγκαιρη στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, το επιβάλλουν – η Διοίκηση ενεργοποιεί την ανωτέρω δυνατότητα (της παρ.6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019) και καλεί για υποβολή προτιμήσεων τους ενταγμένους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να διενεργήσει από τους εν λόγω πίνακες τις προσλήψεις αναπληρωτών (μέχρι και την έκδοση των τελικών πινάκων)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ:

Δεν παρέχεται στον υποψήφιο που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή δομών), η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή δομή) έναντι του άλλου/των άλλων.

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο (σε έναν κλάδο), το σύνολο των αιτήσεών του για πρόσληψη ως αναπληρωτής και ωρομίσθιος απενεργοποιούνται και δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως):
  (i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως (ή έως το ελάχιστο των 9 ωρών) στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και
  (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη στην ίδια ή διαφορετική δομή (Γενική Εκπαίδευση ή ΕΑΕ) αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης στον οικείο κλάδο, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων διαθέσιμων υποψηφίων εκπαιδευτικών.
   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του. Σε περίπτωση αναβάθμισής του με πλήρες ωράριο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες (στην παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019) κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά την νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη με μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει.
   Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναβαθμιστεί η πρόσληψή του σε πλήρους ωραρίου (στην ίδια ή άλλη δομή του οικείου κλάδου) οφείλει να απενεργοποιήσει τις σχετικές αιτήσεις, αυτενεργώντας σχετικά (βλ. Κεφ. Δ’ του Μέρους Α΄ της παρούσης).
   Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ70 που είναι υποψήφιος στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης (ως ΠΕ06 και ΠΕ70) και στους αξιολογικούς πίνακες της ΕΑΕ (ως ΠΕ06.ΕΑΕ και ΠΕ70.ΕΑΕ) που έχει προσληφθεί και εργάζεται ως ΠΕ06 στη Γενική Εκπαίδευση στην «Α΄ Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες) αποκλειστικά και μόνο στην «Α΄ Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.)» στη Γενική Εκπαίδευση (ως ΠΕ06) ή στην ΕΑΕ [ως ΠΕ06.ΕΑΕ (ή ΠΕ06 σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πίνακες ΕΑΕ)], καθ’ όλο το διάστημα που παραμένει ενεργή η σύμβαση μειωμένου ωραρίου στην οικεία Δ/νση και εφόσον έχει δηλώσει (στην αίτηση υποψηφιότητάς του ως ΠΕ06 ή ΠΕ06.ΕΑΕ αντίστοιχα) τη συγκεκριμένη περιοχή στις προτιμήσεις του.
   Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου από τις 9 έως τις 15 διδ. ώρες εβδομ. στην περιοχή Α΄, στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.4589/2019.
 3. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπαιδευτικού ως ωρομισθίου ο εκπαιδευτικός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής σε όλους τους κλάδους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.

2. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους (ή δομές) και σε πίνακες προγραμμάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης:

Στην περίπτωση που υποψήφιος εκπαιδευτικός με τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης, ο οποίος παράλληλα κατατάσσεται και σε πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), εκτός του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (ΜΝΑΕ) (*2), προσληφθεί ως αναπληρωτής (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) ή ωρομίσθιος για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (εκτός ΜΝΑΕ), παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με την παρούσα διαδικασία ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί.

(*2) ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 ( Α΄ 74)]

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας Ενότητας.

3. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια) ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα, προαιρετικά συστατική επιστολή) από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010.

Επιπλέον, ειδικά για την πρόσληψη στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν. 4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ΝΔ, (Α΄ 309)], πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.

Οι υποψήφιοι καλούνται να μεταφορτώσουν/«ανεβάσουν» (upload) τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στην αίτησή τους στο ΟΠΣΥΔ μεταξύ των οποίων:

 1. υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως ισχύει, και της αριθμ. 67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Β΄ 863) και
 2. προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (24):

24. Σε περίπτωση μη μεταφόρτωσης βιογραφικού σημειώματος, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης στα εκκλησιαστικά σχολεία.

Σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 3), υποψήφιοι για πρόσληψη στα ως άνω σχολεία δύνανται να είναι μόνο όσοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08 (αποκλειστικά για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας, βλ. κατωτέρω), ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80 και ΠΕ86.

Επιπλέον, για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9), υποψήφιοι για πρόσληψη στα ως άνω σχολεία δύνανται να είναι μόνο όσοι κατέχουν ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς.

Ειδικά για το μάθημα της εικονογραφίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την αριθμ. 71346/Θ2/10-6-2020 (Β΄ 2466) Υ.Α. η διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» δύναται να ανατίθεται κατά σειρά κατάταξης ως εξής:

 1. Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν και πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ08, καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι έχουν και πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ01,
 2. εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεολογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
 3. εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»,
 4. εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της Υ.Α. Φ.7626/ΑΣ1785 [«Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», (Β’ 765/31-12-1987)] ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,
 5. εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη Δήμων,
 6. στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη.

Για τους τίτλους της αλλοδαπής των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευτικών απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ η παροχή του προαναφερόμενου διδακτικού έργου τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που έχουν διδάξει.

Κατ’ εξαίρεση, το μάθημα της «Εικονογραφίας» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί από μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία, κατόπιν πρότασης της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, έγκρισης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον δεν υπάρχει μοναχός που να εκπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το μάθημα «Εικονογραφία» διδάσκεται από εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (25 έως 26):

25. Όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα της Εικονογραφίας οφείλουν να το σημειώσουν στην αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ., ενώ τα δικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες για τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος θα κατατίθενται προς έλεγχο στην πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 της αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 (Β΄ 466/22-06-2020) υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

26. Συνακόλουθα, όσοι επιθυμούν να διδάξουν το μάθημα της Εικονογραφίας οφείλουν, όπως όλοι οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα εκκλησιαστικά σχολεία, να μεταφορτώσουν/«ανεβάσουν» (upload) τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στην αίτησή τους στον Ο.Π.ΣΥ.Δ.:
 α) υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) και της αριθ. 67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Β΄ 863), οπότε, σε περίπτωση μη μεταφόρτωσης βιογραφικού σημειώματος, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης στα εκκλησιαστικά σχολεία, και,
 β) προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (27 έως 30):

27. Εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις, τόσο σε δομές Γενικής όσο και σε δομές ΕΑΕ, κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, και το επόμενο σχολικό έτος.

28. Οι διατάξεις περί κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου (Επισημ. 27) δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς (και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), που προσλαμβάνονται (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

29. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Το κώλυμα του ανωτέρω εδαφίου αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

30. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)], εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Ι. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
II. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
IΙΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΙV. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
V. Κ.Ε.Σ.Υ.
VI. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ


Εκτύπωση