edu.klimaka.gr

Έλεγχος και έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

ΕΛΕΓΧΟΣ και ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΥ

Αρ.Πρωτ.9941 οικ./07-04-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Πληροφορίες : Μ.Καρά
Τηλέφωνο : 210-7767.043
Φαξ : 210-7767.184
E-mail : ypdipimi(ΑΤ)otenet.gr

Θέμα: Εγκύκλιος για την έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου από τις υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων.

Με την υλοποίηση του έργου ''Εθνικό Ποινικό Μητρώο", το Μάιο του 2014 μηχανογραφήθηκε το σύνολο των  Ποινικών Μητρώων της χώρας και κατόπιν παραλαβής του ανωτέρω έργου τον Δεκέμβριο του 2014, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα Κ.Ε.Π., στους πολίτες και στους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ. να υποβάλλουν τα αιτήματά  τους για έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Mητρώου ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα επίσης ηλεκτρονικά, χωρίς σφραγίδα και υπογραφή. Η γνησιότητα κάθε Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή του "κωδικάριθμου επιβεβαίωσης" (που εμφανίζεται στο έγγραφο άνω δεξιά), του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έκδοσης με τα αντίστοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ncris.gov.gr και ειδικότερα στην "υπηρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (Α.Π.Μ.)".

Από της λήψεως της παρούσης εγκυκλίου μας, παρακαλούμε για την τήρησή της και την αποδοχή Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες οι οποίες τα παραλαμβάνουν επιθυμούν να προβούν σε επαλήθευση της γνησιότητάς τους, οφείλουν να προχωρήσουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται σε κάθε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.167102/Δ1/15-10-2014/ΥΠΑΙΘ

ΠΡΟΣ:
Τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες:
Α/θμια Εκπ/ση
Δ. Αβραντίνης, Μ. Κρόμπα
Τηλέφωνο : 210 344 3327
Fax : 210 344 2582
Β/θμια Εκπ/ση
Ελ. Ευαγγελίδου, Μ. Παπαναστασίου
Τηλέφωνο : 210 344 3417
Fax : 210 344 2867

ΘΕΜΑ : Έλεγχος ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού εισαγγελίας πλημμελειοδικών προσληφθέντων εκπ/κών

Στην πρόσφατα εκδοθείσα διάταξη του άρθρου 41 (με τίτλο «Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων») του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/07-10-2014 τ.Α΄) ορίζεται ότι

“1. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών»”.

Με αφορμή την ανωτέρω διάταξη θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 8 της αριθμ. 35557/Δ2/09-04-2003 (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι προσληφθέντες αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Δ/νση πρόσληψης. Συγκεκριμένα ορίζεται ρητά ότι οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών ότι δεν διώκονται.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω – και δεδομένων των ενδείξεων που υπάρχουν περί παραμέλησης εφαρμογής των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 8 της ανωτέρω Υ.Α. από κάποιες Δ/νσεις Εκπ/σης, της ευαίσθητης φύσης του τομέα της εκπαίδευσης και του γεγονότος ότι ο Ν.4301/2014 εκδόθηκε μεταγενέστερα του κρίσιμου διαστήματος υποβολής των αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-15 [και ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτή η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 περί προληπτικού ελέγχου του πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και ποινικού μητρώου των υποψηφίων (ως προς την άσκηση δίωξης ή καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής)] – οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε και επισημάνουμε την υποχρέωσή σας περί αναζήτησης και ελέγχου των εν λόγω δικαιολογητικών για τους εκπ/κούς με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Σχετικά Άρθρα