edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΜΙΘ) 2022-2026

Αρ.Πρωτ.79893/Θ2/29-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Καμενοπούλου
Τηλ.: 210-3442445
e-mail: tmi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α' 136), ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το σχολικό έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία»

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) των άρθρων 115 και 116 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
γ) του π.δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/Α’) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
δ) του π.δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α') με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) του π.δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α’),
2. Το με αρ. πρωτ. Φ.8.2/46/7862/24-06-2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό 27-6-2022) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δήλωσαν οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης.
3. Την από 27-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων σχετικά με την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης.

Προκηρύσσει

Διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, ήτοι στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης.

Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Μ.Ι.Θ., καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) από 18/7/2022 έως και 29/7/2022 μέχρι τις 24.00. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν στα Μ.Ι.Θ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού και στα δύο (2) Μ.Ι.Θ.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών και μοριοδότηση των κριτηρίων

Ως εκπαιδευτικοί των Μ.Ι.Θ. επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε Μ.Ι.Θ.

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Μ.Ι.Θ. διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει, ιδίως, από τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η γνώση και κατανόηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της αποστολής των Μ.Ι.Θ. από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4821/21 (Α’ 134).
Τα κριτήρια α) έως δ) βαθμολογούνται με έως πέντε (5) μονάδες το καθένα και το κριτήριο ε) με έως είκοσι (20) μονάδες.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Α. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από ηλεκτρονική υποβολή:

1. Βιογραφικού Σημειώματος, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν στα Μ.Ι.Θ.

2. Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών

Β. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και αποτελούνται από:

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, όπως προκύπτει ιδίως από άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια, σχεδιασμού και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, τη διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει, ιδίως, από τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της επιτροπής περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

Διαδικασία συνέντευξης

Η επιτροπή επιλογής είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της επιτροπής καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο ανά κριτήριο. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το σύνολο των μονάδων που έλαβε σε όλα τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) από τα τρία (3) μέλη. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος έλαβε στο κριτήριο ε) τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογικός πίνακας κατάταξης

Η επιτροπή καταρτίζει τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ισχύει από την ανάρτησή του, μέχρι τη λήξη του τετάρτου διδακτικού έτους που έπεται της ανάρτησής του.

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα Μ.Ι.Θ. γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί.

Εκπαιδευτικός Μ.Ι.Θ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προτεραιότητα:

α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία εδρεύει το Μ.Ι.Θ., με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Θητεία

Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Μ.Ι.Θ. είναι τετραετής.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Μ.Ι.Θ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Μ.Ι.Θ.. Στη διάρκεια της θητείας του σε Μ.Ι.Θ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Μ.Ι.Θ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Μ.Ι.Θ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μ.Ι.Θ. πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4821/2021 (Α΄ 134).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Σχετικά Άρθρα