Αιτήσεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 για Πρόγραμμα Κολύμβησης

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018 - 2019

(Μετάβαση στο άρθρο με τους επιλέγεντες εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα κολύμβησης)

Αρ.Πρωτ.178173/Δ5/23-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες: Καλτσά Χ. - Ορφανού Χ.
Τηλέφωνο : 210 344 3012/2206 - 210 344 3012
Fax : 210 344 2210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. του ν.2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. της παρ.8, του άρθρου 63, του ν.4415/2016 (Α΄ 159 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. της παρ.5, του άρθρου 10, του ν.4452/2017 (Α΄17) «Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του Π.Δ.125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. το άρθρο 35 του Π.Δ.18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. της με αρ. 21072β/Γ2/28.02.2003 (Β΄304) Υπουργικής Απόφασης «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού - Γυμνασίου……Φυσικής Αγωγής………».

Β. 1. Την με αρ. 40/06.10.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής»,
2. το από 26.09.2016 «Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»,
3. η με αρ. 172534/Δ5/15.10.2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».

καλούμε

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Π/θμιας ή/και Δ/θμιας Εκ/σης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν στην ΠΔΕ αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απασχοληθούν στα κολυμβητήρια που πρόκειται να υλοποιηθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά την εισήγησή του προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. βεβαιώνει εγγράφως ότι

(α) οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αποδεδειγμένα πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης βαθμίδας και

(β) έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της περιφέρειας αρμοδιότητάς του

Τα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους αιτούντες είναι:

1. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,

2. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,

3. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,

4. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,

5. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου (υδατοσφαίριση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση και τεχνική κολύμβηση),

6. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της κολύμβησης [σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι

(α) υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό,

(β) οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να απασχοληθούν για το αντικείμενο της κολύμβησης θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και

(γ) στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιούνται τα μαθήματα της κολύμβησης οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζουν γενικότερα το έργο των αθλητικών σχολικών δραστηριοτήτων στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης.

Εκ των ανωτέρω, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά εισηγητικό έγγραφο στην Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr), έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Αντικατέστησε την αρ.πρωτ.191103/Δ5/07-11-2017


 Απόσπασμα από το αρ.πρωτ.191103/Δ5/07-11-2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  2  ΙΔΙΩΤ. ΚΟΛΥΜ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ  
ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ  
ΔΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1 ΚΟΛΥΜ.
ΔΗΜ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΟΛΥΜ.
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΚΕΩΝ  
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  
ΚΙΛΚΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 ΙΔΙΩΤ. ΚΟΛΥΜ.
ΠΕΛΛΑΣ 1  
 ΠΙΕΡΙΑΣ 1  
ΣΕΡΡΩΝ 1  
 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔ.  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΙΔ.  
ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΙΔ.  
ΣΥΝΟΛΟ  20 κολυμβητηρια   

ΑΤΤΙΚΗΣ
 

  Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΓΚΡΑΒΑ  
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ  
ΓΟΥΔΗ  
ΒΕΙΚΟΥ  
ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
ΒΥΡΩΝΑ  
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΟΑΚΑ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΜΕΛΙΣΣΙΑ  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΨΥΧΙΚΟ  
ΠΟΛΙΤΕΙΑ  
Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΝΕΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ  
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  
 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒ.
ΓΕΡΑΚΑ  
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  
ΩΚΕΑΝΟΣ  
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ  
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ  
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ  
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 ΝΕΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  35 κολυμβητηρια  

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ 1 1 ΝΕΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1 ΝΕΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
KOMOTHNH   1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
 ΡΟΔΟΠΗΣ    
ΣΥΝΟΛΟ  4 Κολυμβητηρια   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2   (1 ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ 1 ΜΙΚΡΗ )
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟ  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ  
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   2 (ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΚΑΙ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΗΣΣΙΑΣ )
ΣΥΝΟΛΟ  6 Κολυμβητηρια  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1  
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 1 ΝΕΑ ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΙΤΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ  4 Κολυμβητηρια  

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2  ΝΕΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1  
ΣΥΝΟΛΟ  3 Κολυμβητηρια  

ΗΠΕΙΡΟΥ

 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑ
ΑΡΤΑΣ 1  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1  
ΣΥΝΟΛΟ  3 Κολυμβητηρια   

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1  
 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 3 ( 1 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 1 ΕΘΝ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΡ.ΚΑΙ 1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ  
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ  
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1  
ΣΥΝΟΛΟ  6  Κολυμβητηρια  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 1  ΝΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ  4 Κολυμβητηρια  

ΚΡΗΤΗΣ

 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  2 ΝΕΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑ  
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1  
ΧΑΝΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ  5 Κολυμβητηρια  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΑΧΑΪΑΣ 1 ΠΙΣΙΝΑ ΠΕΠΑΝΟΣ   
2 ΠΙΣΙΝΑ ΠΕΠΑΝΟΣ   
3 ΠΙΣΙΝΑ ΝΟΠ  
ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  4 Κολυμβητηρια   

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ    
XIOY 1 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΠΟΓΔΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ  1 Κολυμβητηριο   

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   1 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ  1 Κολυμβητηριο   
 
ΣΥΝΟΛΟ  95 Κολυμβητήρια ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒ.: 29
     
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018 : 124

Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα