Αιτήσεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 για Πρόγραμμα Κολύμβησης

Γυμναστές για μάθημα κολύμβησης
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-2021

(Μετάβαση στο άρθρο που αναρτώνται οι εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα κολύμβησης)

Αρ.Πρωτ.142031/Δ5/19-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Γάκη Γ.
Καραγιάννης Α.
Τηλέφωνο : 210-3442753 /2210

Θέμα: «Ενέργειες για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σχολικού έτους 2020-2021»

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14.09.2020 Υ.Α. με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης σχολικού έτους 2020 – 2021» καλούνται οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) και οι Συντονιστές Κολύμβησης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί οι πλεονάζοντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη του μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνοι Φ.Α.ΣΧ.Α. με τους Συντονιστές κολύμβησης οφείλουν να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες, όπως περιγράφονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Α. για τον τρόπο λειτουργίας των κολυμβητηρίων και να εφαρμόζουν τα ισχύοντα για τις μετακινήσεις μέτρα, τα οποία αφορούν τόσο στον περιορισμό της διασποράς του covid19, όσο και στην ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.120779/Δ5/14-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
---
Πληροφορίες : Κερερές Δ.
Γάκη Γ.
Ηλιοπούλου Γ.
Τηλέφωνα : 210 344 3516
2103442753
2103443012
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης σχολικού έτους 2020 - 2021.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α/13-02-2002) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. του Ν. 4452/2017, παρ. 5, άρθρο 10 (ΦΕΚ 17/τ.Α/15-02-2017) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4653/2020, αρθρ. 44 (ΦΕΚ 12/τ.Α/24-01-2020),
3. του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-0202018), άρθρο 35 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α/08-07-2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α/09-07-2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α/17-07-2019) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. Της με αριθμ. πρωτ. Φ.20/130400/Δ1/22-08-2019 Υ.Α. με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο»,
8. της με αριθμ. πρωτ. 21072β/Γ2/28-02-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 304/τ.Β/13-03-2003) με θέμα «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου … Φυσικής Αγωγής …»,
9. της με αριθμ. πρωτ. 40/06-10-2016 Πράξης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής»,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, όπως υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους/τις αιτούντες/σες εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 είναι:

  1. να έχουν κύρια ειδικότητα κολύμβησης,
  2. να έχουν δευτερεύουσα ειδικότητα κολύμβησης,
  3. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου,
  4. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης – σύμφωνα με το Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α/17-06-1999) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους, ότι έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μέσα στο νερό.

Β. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ορίσουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας Συντονιστές Κολύμβησης, εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση, οι οποίοι προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε όποιες από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. έχουν τοποθετηθεί) με τους ορισμένους από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. Συντονιστές Κολύμβησης. Διευκρινίζεται τέλος ότι στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν τοποθετηθεί Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στο χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση