Διάθεση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 στο πρόγραμμα Κολύμβησης

Εκτύπωση  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Μετάβαση στην πρόσκληση απασχόλησης εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα της Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.217355/Δ5/11-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κερερές Δ. – Καλτσά Χρ.
Τηλέφωνο: 210 344 2753 - 3012
Fax: 210 344 2210
email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση διάθεσης,απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, που πλεονάζουν, για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄και Δ΄τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. της παρ.2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.09.1985),
β. της αρ. 21072β/Γ2/28.02.2003 (ΦΕΚ 304/τ.Β΄/13.03.2003) (σελ.4281-4306) Υπουργικής Απόφασης «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού- Γυμνασίου……Φυσικής Αγωγής………»,
γ. της παρ.3, του άρθρου 31, του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
δ. τις παρ.5, του άρθρου 33, του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»
ε. του άρθρου 46 και της παρ.8, του άρθρου 63, του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 /τ.Α΄/06.09.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.»,
στ. της παρ. 5, του άρθρου 10, του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
ζ. του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016) με θέμα: «Διορισμός, Υπουργών, Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. Την αρ. 40/06.10.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής».
3. Το με αρ. 48/23-11-2017 Απόσπασμα του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2017-2018,
4. Το από 26.09.2016 «Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
5. Το αρ.πρωτ. 188128/02.11.2017/Δ5 έγγραφο με Θέμα: «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ΄ και Δ΄ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
6. Το αρ.πρωτ. 191103/Δ5/07.11.2017 έγγραφο με Θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχ. έτους 2017-18»
7. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης με τα ονόματα των μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πλεονάζουν στις Διευθύνσεις αρμοδιότητάς τους και αιτήθηκαν για να απασχοληθούν στο αντικείμενο της κολύμβησης το σχολικό έτος 2017-2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την διάθεση των κάτωθι πενήντα (50) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

1

612562

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

2

194219

ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

3

571733

ΕΥΛΑΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

4

208072

ΖΗΚΟΥ

ΚΑΛΥΨΩ

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

5

214547

ΚΥΡΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

6

612597

ΛΑΠΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

7

616003

ΛΙΑΠΗ

ΑΡΕΤΗ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

8

603361

ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

9

609314

ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1

203961

ΚΑΝΤΑ

ΑΓΝΗ

Δ.Ε ΑΘΗΝΑΣ Α΄

2

149222

ΚΟΡΦΙΑΤΗ

ΜΑΡΙΑ

Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

3

214579

ΜΟΛΟΧΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

         

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1

221503

ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

2

227853

ΓΟΥΒΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

3

191466

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

4

186209

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

5

227986

ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

6

612670

ΠΙΚΕΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

7

612302

ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

8

597622

ΤΣΙΝΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

9

219915

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

         

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

587420

ΔΑΛΑΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

1

583673

ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

583689

ΖΑΡΑΓΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

577355

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

572426

ΤΣΙΟΥΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1

186195

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2

208130

ΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3

597452

ΚΥΡΚΟΥ

ΑΓΛΑΪΑ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

4

574890

ΛΙΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

612350

ΤΕΛΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6

612641

ΤΣΙΑΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

7

204108

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δ.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

587831

ΓΑΤΣΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

609492

ΖΑΓΟΥΡΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3

186952

ΤΣΙΑΚΟΒΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

         

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1

612437

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

2

194261

ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

3

196666

ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

4

185427

ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

5

571815

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

6

576704

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

7

592391

ΣΤΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

         

ΚΡΗΤΗΣ

1

227792

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

2

227941

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

3

199112

ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΗΛΙΑΣ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

4

149235

ΜΑΚΡΗ-ΤΣΑΛΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΩ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

195909

ΤΣΑΡΤΣΑΠΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1

207987

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2

204072

ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Β. Την απόσπαση των κάτωθι πέντε (05) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΠΟ

ΣΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1

597425

ΚΙΤΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2

204085

ΝΤΕΜΟΥ

ΣΟΦΙΑ

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

700889

ΝΕΡΑΤΖΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2

214622

ΠΕΛΕΧΡΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1

612514

ΣΑΪΤΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι ανωτέρω εκπ/κοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, θα απασχοληθούν για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης μέχρι και την λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση