Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα κολύμβησης

Διάθεση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 στο πρόγραμμα Κολύμβησης

Εκτύπωση  

ΔΙΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019 - 2020

(Μετάβαση στην πρόσκληση απασχόλησης εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα της Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.172925/Δ5/05-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
------------
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κερερές Δ.
: Ηλιοπούλου Γ.
Τηλέφωνο : 210 344 2213
210 344 3012
Fax : 210 344 2210

Θέμα: «Απόφαση μερικής ή/και ολικής διάθεσης ή/και απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, που πλεονάζουν, για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και όπου δύναται και στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. της παρ.2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2. της παρ.3, του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. της παρ.5, του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. της παρ. 5, του άρθρου 10 του ν.4452/2017 (Α΄17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
9. της παρ. 5 του άρθρου 1 της με αριθμ.πρωτ. 50025/26.09.2018 (Β΄4217) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» και
10. της με αριθμ. 21072β/Γ2/28.02.2003 (Β΄304) Υπουργικής Απόφασης «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου … Φυσικής Αγωγής …».

Β.
1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.20/130400/Δ1/22.08.2019 Υπουργική Απόφαση «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο»,
2. Τη με αρ. 40/06.10.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής»,
3. Το με αριθμ.πρωτ. 146567/20.09.2019/Δ5 έγγραφο «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020»,
4. Το με αριθμ.πρωτ. 158234/09.10.2019/Δ5 έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2019-2020» και
5. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης με τα ονόματα των μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πλεονάζουν στις Διευθύνσεις αρμοδιότητάς τους και αιτήθηκαν για να απασχοληθούν στο αντικείμενο της κολύμβησης το σχολικό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ολική διάθεση των κάτωθι είκοσι οκτώ (28) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
1 194219 ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε.  ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
&
ΘΡΑΚΗΣ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΒΡΟΥ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 203960 ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε.  ΕΒΡΟΥ
3 571733 ΕΥΛΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
4 616003 ΛΙΑΠΗ ΑΡΕΤΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
5 612597 ΛΑΠΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
6 208072 ΖΗΚΟΥ ΚΑΛΥΨΩ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
7 225222 ΤΥΠΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
8 194364 ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
   
1 572522 ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.Ε. Α' ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 221503 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
  
1 583673 ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 583689 ΖΑΡΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 572426 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
1 207987 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
  
1 576895 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 612641 ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 186195 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 221597 ΡΗΝΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΝΑ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 900687 ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 225498 ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΕΥΧΑΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ
  
1 185427 ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 612437 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
3 576704 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
4 580240 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
5 194302 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
6 571815 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
7 194261 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
8 592391 ΣΤΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Β. Τη μερική διάθεση των κάτωθι πέντε (05) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
1 219915 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 6 ΩΡΕΣ
   
1 227952 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 8 ΩΡΕΣ
   
1 597402 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 4 ΩΡΕΣ
2 204098 ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 6 ΩΡΕΣ
   
1 214653 ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 12 ΩΡΕΣ

Γ. Την απόσπαση των κάτωθι τεσσάρων (04) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
1 214622 ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΑΡΤΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 597452 ΚΥΡΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 619820 ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
3 612481 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

Οι ανωτέρω εκπ/κοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, θα απασχοληθούν σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Pin It

Εκτύπωση