Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 2020 2021

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πληροφορικής
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.77271/Γ2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 60469/ΓΔ1/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 6η/2020 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 208963 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)
2 211451 ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)
3 205686 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)
4 704419 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)
5 229515 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)
6 205369 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)
7 185198 ΞΥΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)
8 185088 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
9 215711 ΣΑΛΤΑ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)
10 704353 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΟΑΤΑΠ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134207/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Αιμ. Λυμπεράκη 210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106147/Ε2/27.06.2018 Υ.Α.
8. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 12043/Α7/05.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Το υπ’ αριθμ. 4877/24.07.2019 Υ.Σ. της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γεν. Δ/νσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

205159

ΔΑΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

215508

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

188334

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση