edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Σχολείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τϋπου

27-05-24 Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο του Ι.Ε.Π. μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν στην Υ.Α. με αρ.πρωτ. 49780 /Δ7 /15.05.2024 ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23 όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό 24-5-2024, με θέμα: Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025.

https://secondment.eservices.iep.edu.gr/home

Σημειώνεται ότι για τυχόν ερωτήματα των ενδιαφερομένων λειτουργεί helpdesk μέσω της υποβολής αιτήματος υποστήριξης στη σχετική πλατφόρμα.

 


Αρ.Πρωτ.49780/Δ7/15-05-2024/ΥΠΑΙΘΑ
Ανακοινοποίηση στο ορθό
ως προς τις ειδικότητες στις γραμμές 13 και 14
στον Πίνακα Α’ του Παραρτήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
Email : protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Μ. Καραμαλάκου - Λάππα
Τηλ. : 210 344 3286, 2222

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

Ι. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) έχοντας ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη των μαθητών της Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ενισχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους σε γονείς και κηδεμόνες, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις στο Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ & ΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ογδόντα οχτώ. (88) εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης των απαραίτητων σχετικών κλάδων (εξήντα (60) για ΓΕ.Λ. και εικοσιοχτώ (28) για ΕΠΑ.Λ.), με αντικείμενο την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με το παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα τις εργάσιμες ημέρες, διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας των μαθημάτων, μέχρι εννέα (9) ώρες την εβδομάδα, προετοιμάζουν τη διδασκαλία, και διορθώνουν τις δοκιμασίες των μαθητών/τριών, με μέγιστο όριο εργασίας τις έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ιδίως, στο πλαίσιο των κάτωθι τομέων:

1. Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και δεν διαθέτουν πρόγραμμα σπουδών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος για τα διαδικτυακά μαθήματα βάσει των θεμάτων που απαιτούνται να καλύπτονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Σχεδιασμός μαθημάτων: Δημιουργία λεπτομερών σχεδίων μαθήματος για κάθε συνεδρία, με περιγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης.
3. Διδασκαλία μαθημάτων: Διδασκαλία μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, διάρκειας 45 λεπτών, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

4. Δημιουργία Περιεχομένου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού όπως παρουσιάσεις, κουίζ και άλλες πηγές πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης.

5. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: Σχεδιασμός και διαχείριση διαδικασιών για την αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους μαθητές, παρέχοντας εποικοδομητική ανατροφοδότηση για την υποστήριξη της μαθησιακής τους προόδου.

6. Άλλες δραστηριότητες συναφείς με τη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιαςκαι Β/θμιας Εκπαίδευσης, που κατέχουν κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα Ι, ακόμα και ως 2η ειδικότητα, και δεν έχουν τα κωλύματα, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με Αρ.Πρωτ.34880/Ε2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ).

IV. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. Οι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι βασικά προσόντα επί ποινή αποκλεισμού:

1. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο μάθημα ή στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Λυκείου, που διδάσκουν. Επισημαίνεται ότι για τα μαθήματα, που δεν διδάσκονται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ Λυκείου (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά), η εμπειρία δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, αλλά λαμβάνεται υπόψη τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.
Επίσης, απαιτούνται:

2. Υποβολή σχεδίου μικροδιδασκαλίας 15 λεπτών

3. Υποβολή σχεδίου ωριαίας εξέτασης (τεστ)

4. Βιντεοσκοπημένο μάθημα διάρκειας δύο (2) έως πέντε (5) λεπτών

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

Προσωπικότητα

10

2.

Επικοινωνιακές δεξιότητες

15

3.

Επιστημονική κατάρτιση

(Τίτλοι δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών σε οποιοδήποτε αντικείμενο, Συμμετοχή ως θεματοδότες στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον μία φορά,
Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β’ επιπέδου)

25

(τίτλος δευτέρου κύκλου σπουδών: 8 μόρια
τίτλος τρίτου κύκλου σπουδών: 15 μόρια
Συμμετοχή ως θεματοδότες στις πανελλαδικές ή επιμόρφωση: 2 μόρια)

4.

Σχέδιο μαθήματος μικροδιδασκαλίας 15 λεπτών

20

5.

Σχέδιο ωριαίας εξέτασης (τεστ)

10

6.

Βιντεοσκοπημένο μάθημα διάρκειας δύο (2) έως πέντε (5) λεπτών

20

 

Σύνολο

100 μόρια

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπεύθυνη δήλωση, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής σε πλατφόρμα

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), στο οποίο μεταξύ των άλλων βεβαιώνεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Δύο (2) σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV.Α 2-3

5. Ένα (1) Βιντεοσκοπημένο μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV.Α 4.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες, από 27.05.2024 (ώρα 13.00μ.μ.) έως και 10.06.2024 (ώρα 15.00μ.μ.), ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.
2. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.
3. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
4. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η παρούσα αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με τα συνημμένα αυτής σε μορφή αρχείου word.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. Πίνακας με πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

A/A Μάθημα Ειδικότητα Αριθμός
θέσεων
1, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΠΕ02 4
2, Αρχαία Ελληνικά ΠΕ02 4
3, Λατινικά ΠΕ02 4
4, Ιστορία ΠΕ02 4
5, Μαθηματικά ΠΕ03 4
6, Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) 4
7, Φυσική ΠΕ04.01 4
8, Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) 4
9, Πληροφορική ΠΕ86 4
10, Οικονομία ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09) 4
11, Αγγλικά ΠΕ06 4
12, Γερμανικά ΠΕ07 2
13, Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08, ΠΕ89.01 2
14, Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ89.01, ΠΕ81 2
15, Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία ΠΕ79.01 2
16, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία ΠΕ79.01 2
17, Γαλλικά ΠΕ05 2
18, Ισπανικά ΠΕ40 2
19, Ιταλικά ΠΕ34 2

Β. Πίνακας με πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

A/A Μάθημα Ειδικότητα Αριθμός
θέσεων
1, Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΠΕ03 1
2, Νέα Ελληνικά ΠΕ02 1
3, Σύγχρονες Γεωργικές
Επιχειρήσεις
ΠΕ88 1
4, Αρχές Βιολογικής
Γεωργίας
ΠΕ88 1
5, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09) 1
6, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09, ΠΕ18.02) 1
7, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05) 1
8, Οικοδομική ΠΕ81 1
9, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08 ή ΠΕ41 ή ΠΕ89.01 1
10, Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 1
11, Δίκτυα Υπολογιστών ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ84) 1
12, Ψηφιακά Συστήματα ΠΕ84 1
13, Ηλεκτροτεχνία 2 ΠΕ83 1
14, Ηλεκτρονικές Μηχανές ΠΕ83 1
15, Στοιχεία Μηχανών ΠΕ82 1
16, Στοιχεία ψύξης – Κλιματισμού ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) 1
17, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) 1
18, Κινητήρες Αεροσκαφών ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32) 1
19, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32) 1
20, Ναυτικές Μηχανές ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.31) 1
21, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς
Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
ΠΕ78 ή ΠΕ90 1
22, Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΠΕ90 1
23, Προγραμματισμός
Υπολογιστών
ΠΕ86 1
24, Δίκτυα Υπολογιστών ΠΕ86 1
25, Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ή ΠΕ87.07 ή ΠΕ87.02 ή ΠΕ87.08 ή ΠΕ87.03 ή ΠΕ87.04 2
26, Υγιεινή ΠΕ87 2

 

 

Σχετικά Άρθρα