Πρόσκληση διάθεσης εκπαιδευτικών σε Ομάδες Υποστήριξςη Μαθητείας - ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ 2017 - 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ2) ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017 - 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

08-08-17 Παράταση υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτικούς στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
με αριθμ. Φ7/122800/Δ4
«Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄ αριθμ. Φ7/109381/ΓΔ4/2017 απόφαση (Β΄ 2275)
2. την υπ΄ αριθμ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017 πρόσκληση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της προθεσμίας, έως τις 21-08-2017, της με αριθ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017  Πρόσκλησης, για τη διάθεση των εκπαιδευτικών στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), για τα ΚΠΑ2 που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα .

Για τα ΚΠΑ2 Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις και για μερική διάθεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Περιοχή

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΚΠΑ2 Καβάλας

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΠΑ2 Αγίων Αναργύρων-Ιλίου
(μερική ή ολική διάθεση)

ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας
(μερική ή ολική διάθεση)

3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης

4

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΠΑ2 Κέρκυρας

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης 
(μόνο για μερική διάθεση)

 


Αρ.Πρωτ.Φ7/122800/Δ4/19-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τηλέφωνα: Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
210 344 33 06
Γενική Δ/νση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
210 344 22 50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη την αριθ. Φ7/109381/ΓΔ4/2017 απόφαση (Β΄2275), προσκαλεί:

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20 να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση προκειμένου να διατεθούν ολικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Α. Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την 20/7/2017 έως και την 25/7/2017.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης - Δήλωσης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20, οι οποίοι προκειμένου να διατεθούν θα πρέπει να δηλώσουν τα ΚΠΑ2 από το συνημμένο πίνακα (βλέπε Παράρτημα Ι), τα οποία λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υπάγεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής και αποκλείονται όσοι κατέχουν θέση ευθύνης και θέση με θητεία στην εκπαίδευση, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε..

Σε κάθε ΚΠΑ2 από το συνημμένο πίνακα διατίθεται ολικά ένας (1) εκπαιδευτικός με βάσει την εμπειρία στα θέματα του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας», την επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν με την αίτησή τους και βιογραφικό με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προβλεπόμενη εμπειρία και επιμόρφωση.

Β. Διαδικασία υποβολής Αίτησης - Δήλωσης

Η Αίτηση-Δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η ανάκληση της αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.

Γ. Αποστολή των αιτήσεων-Εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζουν αμελλητί το σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εισηγηθούν στον Υπουργό Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση των εκπαιδευτικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ΄ αριθ. Φ7/109381/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 2275/4-7-2017) Υπουργικής Απόφασης.

Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλονται μέχρι την 31/7/2017 στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης e-mail: depek(ΑΤ)minedu.gov.gr

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΠΑ2 Καβάλας

2. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΠΑ2 Δάφνης
ΚΠΑ2 Αγίων Αναργύρων-Ιλίου
ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας

3. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΠΑ2 Μυτιλήνης

4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΠΑ2 Πάτρας

5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 Κοζάνης

6. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΠΑ2 Ιωαννίνων

7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΠΑ2 Λάρισας

8. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΠΑ2 Κέρκυρας

9. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης
ΚΠΑ2 Νεάπολης

10. ΚΡΗΤΗΣ
ΚΠΑ2 Ηρακλείου

11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΠΑ2 Ρόδου

12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΠΑ2 Ναυπλίου

13. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΠΑ2 Χαλκίδας


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2275/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ7/109381/ΓΔ4/29-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Καφετζοπούλου Όλγα
E-mail: depek_mathiteia(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 3306, 210 344 2229
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14, της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας Υ.Α για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ...».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
8. Την υπ’ αριθ. 26385/17 (Β΄491) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας».
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 105417/Β1/23-6-2017 Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. στα Κ.Π.Α.

1. Στα Κ.Π.Α. (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να διατίθενται (ολικά ή μερικά) εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20, ύστερα από αίτησή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), καθώς και να υποβοηθούν το έργο των Ο.Υ.Μ. στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους. Οι διατιθέμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανήκουν οργανικά σε Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης των οικείων Περ/κών Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ, στα όρια των οποίων λειτουργούν τα ΚΠΑ.

2. Για τη διάθεση εκδίδεται πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία αναφέρονται τα Κ.Π.Α., ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών για κάθε Κ.Π.Α. για διάθεση, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη σχετική αίτησή τους.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διατεθούν λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών στα θέματα του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας», την επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

4. Η διάθεση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών στα Κ.Π.Α.

1. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που διατίθενται στα Κ.Π.Α. και συμμετέχουν στις Ο.Υ.Μ., στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» συνεργάζονται με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες καταθέτουν ανά μήνα ενημερωτική έκθεση για την δράση τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας.

2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών στα Κ.Π.Α. καθορίζονται στην αριθ. 26385/17 (Β΄491) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας».

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση