Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 2018 - 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.137080/Γ2/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
στ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
2. Την αρ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2018 γνωμοδότηση του 2ου Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΥΠΠΕΘ για Υπαλλήλους των ΓΓΕΤ και ΓΓΝΓΔΒΜ, κατά την 1η/2018 συνεδρίασή του.
5. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

210385

ΒΑΣΤΑΡΔΗ

ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΕ80

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Β-Α΄ Αθήνας

2

185130

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Α-Δ΄ Αθηνών

3

603411

ΗΡΩΔΙΑΔΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ79.01

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α-Β΄ Αθηνών

4

220048

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ81

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Α΄ Αθήνας

5

168108

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Β-Β΄ Αθήνας

6

210962

ΜΩΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Α΄ Αθήνας

7

210166

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ04.05

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΕΛΜΟΥΖΕΙΟ

Β-Α΄ Αθήνας

8

188419

ΧΛΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Β-Β΄ Αθήνας

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.139959/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ
ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
email : ldim(ΣΤΟ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄186 ) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224) «Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65) του ν. 4375/2016 (Α' 51) των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α'87) οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ» ,
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181), όπως ισχύει
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114)
ε. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 ).
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
3. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

204758

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ 17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

2

211215

ΚΟΛΕΖΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ 12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Β΄ ΑΘΗΝΩΝ

3

202997

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ 05.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

4

174195

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ 08.00 ΚΑΛΩΝΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΤ.Α ΤΤΙΚΗ

5

169286

.ΦΕΓΓΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

6

199481

ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7

224269

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ

ΙΣΑΒΕΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

8

227283

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

9

226677

ΜΠΟΛΩΤΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ 02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10

195924

ΖΕΠΠΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ 2.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

11

197914

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ03.00 /ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Οι παραπάνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139955/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ
ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
email : ldim(ΣΤΟ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ:Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία΄Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄186 ),
β. της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224) σύμφωνα με την οποία:«Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65), του ν. 4375/2016 (Α' 51), των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α'87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ» ,
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181),όπως ισχύει,
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114)
ε. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 )
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
3. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

619133

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Β΄ Αθηνών

2

619455

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ

ΑΝΝΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

3

564030

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ

4

704083

.ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

2. Οι παραπάνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139952/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ
ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
email : ldim(ΣΤΟ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργέιου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄186 ) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224) «Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65) του ν. 4375/2016 (Α' 51) των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α' 87) οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ» ,
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181), όπως ισχύει,
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114)
ε. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 ).
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
3. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την ανανέωση των αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

202867

.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ04.4 /ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

2

225946

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΟΛΓΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

211085

ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ19.00 /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

176335

ΚΟΥΖΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

2. Οι παραπάνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση