Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019

 Αρ.Πρωτ.56989/10-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ.2103442253
FAX:2103442282

 ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. ειδικότητας ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία έτους 2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου Θ’, υποπαραγρ.Θ2, περιπτ. 2 & 3 του Ν4152/2013(ΦΕΚ 107 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30,παρ.1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του N.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018(ΦΕΚ38 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 άρθρο 8,κεφ.Β΄ (ΦΕΚ 94 Α΄).
8. To Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων …, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ……»
9. Τo Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ΄αριθμ. 169557/Ε2/11-10-2018 εγκύκλιο με θέμα «Οργανικά κενά/πλεονάσματα Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το έτος 2019-20».
12. Την υπ΄αριθμ.186398/E2/2-11-2018(ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019» και το αρ. 203976/E2/26-11-2018 (AΔA:6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4) έγγραφο με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».
13. Tην υπ’αριθμ. 1 /2019 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων.
14. Τις υπ΄αριθμ. 6,7,8 & 10/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 26 μεταθέσεις)

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν με έγγραφό τους τη μετάθεση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία


Αρ.Πρωτ.49170/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ.2103442253
FAX:2103442282

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. πλην της ειδικότητας ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία έτους 2019»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου Θ’, υποπαραγρ.Θ2, περιπτ. 2 & 3 του Ν4152/2013(ΦΕΚ 107 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30,παρ.1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του N.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018(ΦΕΚ38 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 άρθρο 8,κεφ.Β΄ (ΦΕΚ 94 Α΄).
8. To Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων …, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ……»
9. Τo Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ΄αριθμ. 169557/Ε2/11-10-2018 εγκύκλιο με θέμα «Οργανικά κενά/πλεονάσματα Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το έτος 2019-20».
12. Την υπ΄αριθμ.186398/E2/2-11-2018(ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019» και το αρ. 203976/E2/26-11-2018 (AΔA: 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4) έγγραφο με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».
13. Τις υπ΄αριθμ. 6 & 7/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
14. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται μεταθέσεις 51 εκπαιδευτικών)

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν με έγγραφό τους τη μετάθεση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.
Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018


Αρ.Πρωτ.49917/Ε2/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ.2103442253
FAX:2103442282

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄) (άρθρο 8,κεφ.Β΄).
5.Τις διατάξεις του άρθρου 30,παρ.1 του Ν.3848/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του N.4115/2013( ΦΕΚ 24/30-1-2013 τ. Α΄).
6. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄)όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου Θ’,υποπαραγρ.Θ2,περιπτ. 2 & 3 του Ν4152/2013(ΦΕΚ107Α΄).
7. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων …, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ……»
8.Τo ΠΔ125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/ 05.11.16)
9.Την υπ΄αριθμ.190079/Ε2/6-11-2017 (ΑΔΑ: 6AA04653ΠΣ-ΗΧΠ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018»
10.Τηνυπ΄αριθμ.174599/Ε2/17-10-2017 εγκύκλιο με θέμα «Οργανικά κενά/πλεονάσματα Διαπολιτισμικών, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το έτος 2018-19»
11.Την αριθμ. 9/2018 Πράξης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας ).
12. Τις υπ΄ αριθμ. 5,6 ,7 & 8 /2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (κατά μουσικό σχολείο, κατά κλάδο και με σειρά):

(...) (σ.σ. 28 εκπαιδευτικοί)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (κατά μουσικό σχολείο μετάθεσης, ανά μουσική ειδίκευση/όργανο και με σειρά):

(...) (σ.σ. 20 εκπαιδευτικοί)

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν με έγγραφό τους τη μετάθεση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.
Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία

 

Μετάβαση στο άρθρο με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε:

α) Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή (ΠΥΣΔΕ)

β) Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

γ) Μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Pin It

Εκτύπωση