Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2020

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020

Αρ.Πρωτ.48475/Ε2/24-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ. 2103442253
FAX:2103442282

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2020».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’).
7.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8,κεφ.Β΄του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ. Β΄ του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205, παρ.3 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α ).
9. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Την υπ’ αριθμ.160075/Ε2/14-10-2019 εγκύκλιο με θέμα «Οργανικά κενά/πλεονάσματα Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το έτος 2020-2021»
14. Την υπ΄αριθμ.176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020».
15. Την υπ’ αριθμ. 4/2020 Βεβαίωση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας.
16. Τις υπ’ αριθμ. 4,5 & 7/2020 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
17. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

(...) (σ.σ. 38 μεταθέσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

(...) (σ.σ. 25 μεταθέσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν με έγγραφό τους τη μετάθεση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2020


Εκτύπωση