Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020

Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΠΥΣΠΕ 2020

Αρ.Πρωτ.43925/Ε2/07-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Παναγιωτοπούλου
Α. Σαραντοπούλου
Μ. Ταρλά
Τηλέφωνο: 210 3442167, 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
ii. του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51),
iii. του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43),
iv. του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
v. του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
vi. του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄75),
vii. του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
viii. του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 παρ.2 του ν. 4403/2016 (Α 125),
ix. του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του ν. 4547/2018 (Α 102),
x. του άρθρου 8 του ν. 4574/2018 (Α191),
xi. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
xii. του άρθρου 55 του ν. 4653/2020 (Α12).
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 439 και Α΄ 262- διόρθωση).
3. το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Τη με αριθ.6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , Σοφία Ζαχαράκη».
8. Τη με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941/τ.Β’/11-9-2018): «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
9. Τη με αριθμό 134027/Ε2/2018 Υ.Α. (3399/τ.Β’/10-8-2018): «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419/τ.Β’/16-8-2018,
10. Τη με αριθμό 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΠ),
11. Τη με αριθμό 43920/Ε2/ -04-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
12. Τις με αριθμό 4/17-3-2020 ΚΑΙ 6/3-4-2020 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Αρ.Πρωτ.163166/Ε2/18-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 περ. δ του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄24),
β) τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄13), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70).
2. το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»,
3. τo Π.Δ. 81/2019(ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
4. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
6. το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
7. την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»,
8. την με αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 (ΑΔΑ ΒΙΗΜ9-ΥΝ9) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14,
9. την με αριθμ. 80506/Ε2/21-5-2019 (ΑΔΑ 7ΝΛΗ4653ΠΣ-ΠΟ3) εγκύκλιο με θέμα: «Τοποθετήσεις μεταταχθέντων στην Α/θμια Εκπ/ση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του N. 4172/2013 (Α΄ 167)»,
10. την με αριθμ. 130546/E2/22-8-2019 (ΑΔΑ 6Μ8Φ4653ΠΣ-8ΤΤ) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06 - Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 254 του ν. 4610/2019»,
11. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη των Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Κλάδοι Δευτεροβάθμιας

 


Αρ.Πρωτ.87592/Ε2/31-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χρ.Δημησιάνος(ειδικές κατηγορίες)
Κ. Πλιάτσικα
Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 3266
210 344 2120
210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις μεταθέσεων, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
ii. του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51),
iii. του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43),
iv. του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
v. του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
vi. του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄75),
vii. του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
viii. του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 παρ.2 του ν. 4403/2016 (Α 125),
ix. του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του ν. 4547/2018 (Α 102),
x. του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4574/2018 (Α191),
xi. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. Τη με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941/τ.Β’/11-9-2018): «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
6. Τη με αριθμό 134027/Ε2/2018 Υ.Α. (3399/τ.Β’/10-8-2018): «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419/τ.Β’/16-8-2018,
7. Τη με αριθμό 186387/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π),
8. Το με αριθμό 203976/Ε2/26-11-2018 έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης» (ΑΔΑ 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4).
9. Τη με αριθμό 49229/Ε2/29-03-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
10. Τη με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2019».
11. Τις με αριθμ. 4/21-03-2019 & 8/13-05-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
12. Το με αριθμ. 5405/08-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας.
13. Τα με αριθμ. Φ.22.2/2696/9-04-2019, Φ.11.2/2780/12-04-2019 & Φ.11.2/2474/3-04-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
14. Το με αριθμ. 9290/3-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.
15. Το με αριθμ. Φ.11.2/1987/09-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.
16. Τα με αριθμ. Φ.11.2/2989/03-04-2019 & Φ.11.2/3154/10-04-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας
17. Το με αριθμ. Φ.33/10213/04-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
18. Το με αριθμ. 3667/10-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Β΄.
19. Τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών, για τους λόγους που αναφέρονται κατά περίπτωση:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 ανακλήσεις μεταθέσεων λόγω εσφαλμένων στοιχείων στις αιτήσεις)

Β. Συμπληρώνουμε την με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή και μεταθέτουμε με αίτησή τους κατόπιν ικανοποίησης της ένστασής τους, και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 10 νέες μεταθέσεις)

Γ. Διορθώνουμε την με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών για τους λόγους, που αναφέρονται κατά περίπτωση, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται για την τοποθέτηση τους στην περιοχή που μετατέθηκαν:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 08 διορθώσεις στοιχείων)

Οι Διευθυντές των περιοχών, στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπηρώσεις στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019


Αρ.Πρωτ.82732/Ε2/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ
(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. α) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 6 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄118/2011), β) τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 περ. δ του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄24/30-01-2013,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄13/29-01-2019),
2. το Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210τ.Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
3. το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»,
4. το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
5. την με αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΠ9-ΞΥΞ) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
6. την με αριθμ. 10546/Δ1/24-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙ69-ΝΩ3) «Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-13»,
7. την με αριθμ. 204421/Ε2/27-11-2018 (ΑΔΑ 6ΡΨΨ4653ΠΣ-3ΘΤ) εγκύκλιο με θέμα: «Τοποθετήσεις μεταταχθέντων στην Α/θμια Εκπ/ση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του N. 4172/2013 (Α΄ 167)»,
8. την με αριθμ. 61762/Ε2/17-4-2019 (ΑΔΑ 6ΖΦΡ4653ΠΣ-Γ0Π) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06 - Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 44 του ν. 4589/2019»,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις 353 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (κλάδων Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης 2019

 

 


Αρ.Πρωτ.49232/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
ii. του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51),
iii. του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43),
iv. του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
v. του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
vi. του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄75),
vii. του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
viii. του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 παρ.2 του ν. 4403/2016 (Α 125),
ix. του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του ν. 4547/2018 (Α 102),
x. του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4574/2018 (Α191),
xi. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. Τη με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941/τ.Β’/11-9-2018): «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
6. Τη με αριθμό 134027/Ε2/2018 Υ.Α. (3399/τ.Β’/10-8-2018): «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419/τ.Β’/16-8-2018,
7. Τη με αριθμό 186387/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π),
8. Το με αριθμό 203976/Ε2/26-11-2018 έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης» (ΑΔΑ 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4).
9. Τη με αριθμό 49229/Ε2/29-03-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
10. Τις με αριθμό 4/21-03-2019, 5/27-03-2019 & 6/29-03-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

 1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις 1191 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Pin It

Εκτύπωση