Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.88557/Ε2/31-05-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις μεταθέσεων, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών» και άλλες διατάξεις,
β) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. α' (διόρθωση),
γ) του άρθρου 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄).
δ) το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 190077/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Την αριθμ. 49063/Ε2/23-03-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
4. Τη με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ) μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., για το σχολικό έτος 2017-2018.
5. Το με αριθμ. 68179/Ε2/30-04-2018 έγγραφό μας.
6. Το με αριθμ. 4474/20-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.
7. Το με αριθμ. 7583/03-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
8. Το με αριθμ. 1862/28-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου.
9. Το με αριθμ. 3514/04-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Γ΄.
10. Το με αριθμ. 5064/02-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.
11. Το με αριθμ. 7928/18-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.
12. Το με αριθμ. Φ.11.2/4427/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.
13. Το με αριθμ.1227/02-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας.
14. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ 70336/Ε2/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.
15. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.ΕΘ 69199/Ε2/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας.
16. Τις με αριθμ. 6/24-04-2018 & 7/16-5-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών, για τους λόγους που αναφέρονται κατά περίπτωση:

(...) (σ.σ.03 εκπαιδευτικοί)

Β. Συμπληρώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, και μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευτικοί)

Γ. Διορθώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών για τους λόγους, που αναφέρονται κατά περίπτωση, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται για την τοποθέτηση τους στην περιοχή που μετατέθηκαν:

(...) (σ.σ.10 εκπαιδευτικοί)

Δ. την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης της Βλέτσα Ευαγγελίας (ΑΜ 614387), κλάδου ΠΕ70, από το εσφαλμένο 108,43 στο ορθό 73,64, μετά από την αφαίρεση 34,79 μονάδων για συνολικό χρόνο υπηρεσίας που, εκ παραδρομής, έλαβε, για προϋπηρεσία που δεν μοριοδοτείται ως εκπαιδευτική και τροποποιούμε την περιοχή μετάθεσης της από την περιοχή της Πρέβεζας στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας με συνολικό αριθμό μονάδων 73,64 (η βάση της περιοχής είναι 63,07).

Οι Διευθυντές των περιοχών, στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Τροποποιήσεις σις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018


Αρ.Πρωτ.49069/Ε2/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών» και άλλες διατάξεις,
β) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. α' (διόρθωση),
γ) του άρθρου 8 & 3 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
δ) του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ε) του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
στ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ζ) του άρθρου 30 παρ. 3 έως 6 και του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
η) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο), του άρθρου 46 παρ. 1 στ΄ του & του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, παρ. 2 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
θ) του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164)
ι) του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες του άρθρου 8 της παρ. 3 του Ν. 1868/1988 (Α΄230) και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 47, παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), και τις όμοιες του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 4055/2012,-και οι οποίες εφαρμόζονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43) και
ια) το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 19007/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Τις αριθμ 3/19-03-2018, 4/20-03-2018 & 5/23-03-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
5. Την αριθμ. 49063/Ε2/23-03-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-06-2018.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις 551 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017


Αρ.Πρωτ.90654/Ε1/30-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2167

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική μετάθεση και διόρθωση μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών» και άλλες διατάξεις,
β) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. α' (διόρθωση),
γ) του άρθρου 8 & 3 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
δ) του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ε) του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
στ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ζ) του άρθρου 30 παρ. 3 έως 6 και του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
η) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο), του άρθρου 46 παρ. 1 στ΄ του & του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, παρ. 2 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
θ) του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και
ι) το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την αριθμ 8/22-05-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
5. Την αριθμ. 69617/Ε1/27-4-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Συμπληρώνουμε την αριθμ. 69621/Ε1/27-04-2017 (Α.Δ.Α. ΩΥ144653ΠΣ-7Ο0) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τις κάτωθι εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 608126 ΠΕ60 ΛΕΣΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΝΑΙ 95,61
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΟΥΕΛΑ 704048 ΠΕ06 ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ 45,81
3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 617587 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ 43,32

 

2. Διορθώνουμε την αριθμ.69621/Ε1/27-04-2017 (Α.Δ.Α. ΩΥ144653ΠΣ-7Ο0) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων στο μέρος που αφορά τις μονάδες μετάθεσης της εκπαιδευτικού Κορομπίλη Ευγενία (Α.Μ. 581871) κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, η οποία μετατέθηκε με την παραπάνω απόφαση από την περιοχή της Α΄ Ανατολικής Αττικής στην περιοχή της Φθιώτιδας, από 116,32 μόρια σε 112,32.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.69621/Ε1/27-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2016-2017»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών» και άλλες διατάξεις, β) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. α' (διόρθωση),
γ) του άρθρου 8 & 3 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
δ) του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ε) του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
στ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ζ) του άρθρου 30 παρ. 3 έως 6 και του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
η) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο), του άρθρου 46 παρ. 1 στ΄ του & του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, παρ. 2 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
θ) του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και
ι) το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Τις αριθμ 5/24-04-2017, 6/25-04-2017 και 7/27-4-2017 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
5. Την αριθμ. 69617/Ε1/27-4-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-6-2017.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ονομαστική κατάσταση μεταθέσεων 528 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2016-2017


Εκτύπωση