Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2019

Αρ.Πρωτ.163166/Ε2/18-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 περ. δ του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄24),
β) τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄13), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70).
2. το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»,
3. τo Π.Δ. 81/2019(ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
4. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
6. το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
7. την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»,
8. την με αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 (ΑΔΑ ΒΙΗΜ9-ΥΝ9) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14,
9. την με αριθμ. 80506/Ε2/21-5-2019 (ΑΔΑ 7ΝΛΗ4653ΠΣ-ΠΟ3) εγκύκλιο με θέμα: «Τοποθετήσεις μεταταχθέντων στην Α/θμια Εκπ/ση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του N. 4172/2013 (Α΄ 167)»,
10. την με αριθμ. 130546/E2/22-8-2019 (ΑΔΑ 6Μ8Φ4653ΠΣ-8ΤΤ) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06 - Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 254 του ν. 4610/2019»,
11. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη των Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Κλάδοι Δευτεροβάθμιας

 


Αρ.Πρωτ.87592/Ε2/31-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χρ.Δημησιάνος(ειδικές κατηγορίες)
Κ. Πλιάτσικα
Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 3266
210 344 2120
210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις μεταθέσεων, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
ii. του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51),
iii. του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43),
iv. του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
v. του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
vi. του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄75),
vii. του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
viii. του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 παρ.2 του ν. 4403/2016 (Α 125),
ix. του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του ν. 4547/2018 (Α 102),
x. του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4574/2018 (Α191),
xi. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. Τη με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941/τ.Β’/11-9-2018): «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
6. Τη με αριθμό 134027/Ε2/2018 Υ.Α. (3399/τ.Β’/10-8-2018): «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419/τ.Β’/16-8-2018,
7. Τη με αριθμό 186387/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π),
8. Το με αριθμό 203976/Ε2/26-11-2018 έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης» (ΑΔΑ 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4).
9. Τη με αριθμό 49229/Ε2/29-03-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
10. Τη με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2019».
11. Τις με αριθμ. 4/21-03-2019 & 8/13-05-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
12. Το με αριθμ. 5405/08-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας.
13. Τα με αριθμ. Φ.22.2/2696/9-04-2019, Φ.11.2/2780/12-04-2019 & Φ.11.2/2474/3-04-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
14. Το με αριθμ. 9290/3-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.
15. Το με αριθμ. Φ.11.2/1987/09-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.
16. Τα με αριθμ. Φ.11.2/2989/03-04-2019 & Φ.11.2/3154/10-04-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας
17. Το με αριθμ. Φ.33/10213/04-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
18. Το με αριθμ. 3667/10-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Β΄.
19. Τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών, για τους λόγους που αναφέρονται κατά περίπτωση:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 ανακλήσεις μεταθέσεων λόγω εσφαλμένων στοιχείων στις αιτήσεις)

Β. Συμπληρώνουμε την με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή και μεταθέτουμε με αίτησή τους κατόπιν ικανοποίησης της ένστασής τους, και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 10 νέες μεταθέσεις)

Γ. Διορθώνουμε την με αριθμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ:7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών για τους λόγους, που αναφέρονται κατά περίπτωση, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται για την τοποθέτηση τους στην περιοχή που μετατέθηκαν:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 08 διορθώσεις στοιχείων)

Οι Διευθυντές των περιοχών, στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπηρώσεις στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019


Αρ.Πρωτ.82732/Ε2/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ
(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. α) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 6 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄118/2011), β) τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 περ. δ του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄24/30-01-2013,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄13/29-01-2019),
2. το Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210τ.Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
3. το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»,
4. το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
5. την με αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΠ9-ΞΥΞ) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
6. την με αριθμ. 10546/Δ1/24-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙ69-ΝΩ3) «Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-13»,
7. την με αριθμ. 204421/Ε2/27-11-2018 (ΑΔΑ 6ΡΨΨ4653ΠΣ-3ΘΤ) εγκύκλιο με θέμα: «Τοποθετήσεις μεταταχθέντων στην Α/θμια Εκπ/ση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του N. 4172/2013 (Α΄ 167)»,
8. την με αριθμ. 61762/Ε2/17-4-2019 (ΑΔΑ 6ΖΦΡ4653ΠΣ-Γ0Π) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06 - Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 44 του ν. 4589/2019»,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις 353 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (κλάδων Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης 2019

 

 


Αρ.Πρωτ.49232/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
ii. του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51),
iii. του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43),
iv. του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
v. του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
vi. του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄75),
vii. του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
viii. του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 παρ.2 του ν. 4403/2016 (Α 125),
ix. του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του ν. 4547/2018 (Α 102),
x. του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4574/2018 (Α191),
xi. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018(Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' (διόρθωση),
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
5. Τη με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941/τ.Β’/11-9-2018): «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
6. Τη με αριθμό 134027/Ε2/2018 Υ.Α. (3399/τ.Β’/10-8-2018): «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419/τ.Β’/16-8-2018,
7. Τη με αριθμό 186387/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π),
8. Το με αριθμό 203976/Ε2/26-11-2018 έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης» (ΑΔΑ 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4).
9. Τη με αριθμό 49229/Ε2/29-03-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
10. Τις με αριθμό 4/21-03-2019, 5/27-03-2019 & 6/29-03-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

 1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις 1191 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 2018


Αρ.Πρωτ.88557/Ε2/31-05-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις μεταθέσεων, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών» και άλλες διατάξεις,
β) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. α' (διόρθωση),
γ) του άρθρου 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄).
δ) το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 190077/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Την αριθμ. 49063/Ε2/23-03-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».
4. Τη με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ) μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., για το σχολικό έτος 2017-2018.
5. Το με αριθμ. 68179/Ε2/30-04-2018 έγγραφό μας.
6. Το με αριθμ. 4474/20-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.
7. Το με αριθμ. 7583/03-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
8. Το με αριθμ. 1862/28-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου.
9. Το με αριθμ. 3514/04-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Γ΄.
10. Το με αριθμ. 5064/02-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.
11. Το με αριθμ. 7928/18-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.
12. Το με αριθμ. Φ.11.2/4427/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.
13. Το με αριθμ.1227/02-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας.
14. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ 70336/Ε2/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.
15. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.ΕΘ 69199/Ε2/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας.
16. Τις με αριθμ. 6/24-04-2018 & 7/16-5-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών, για τους λόγους που αναφέρονται κατά περίπτωση:

(...) (σ.σ.03 εκπαιδευτικοί)

Β. Συμπληρώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, και μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευτικοί)

Γ. Διορθώνουμε την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών για τους λόγους, που αναφέρονται κατά περίπτωση, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται για την τοποθέτηση τους στην περιοχή που μετατέθηκαν:

(...) (σ.σ.10 εκπαιδευτικοί)

Δ. την με αριθμ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ6Π4653ΠΣ-Κ0Φ)) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., από περιοχή σε περιοχή, ως προς το μέρος που αφορά στις μονάδες μετάθεσης της Βλέτσα Ευαγγελίας (ΑΜ 614387), κλάδου ΠΕ70, από το εσφαλμένο 108,43 στο ορθό 73,64, μετά από την αφαίρεση 34,79 μονάδων για συνολικό χρόνο υπηρεσίας που, εκ παραδρομής, έλαβε, για προϋπηρεσία που δεν μοριοδοτείται ως εκπαιδευτική και τροποποιούμε την περιοχή μετάθεσης της από την περιοχή της Πρέβεζας στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας με συνολικό αριθμό μονάδων 73,64 (η βάση της περιοχής είναι 63,07).

Οι Διευθυντές των περιοχών, στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Τροποποιήσεις στις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018


Αρ.Πρωτ.49069/Ε2/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών» και άλλες διατάξεις,
β) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/1998 (Α΄ 43) και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. α' (διόρθωση),
γ) του άρθρου 8 & 3 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
δ) του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ε) του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
στ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ζ) του άρθρου 30 παρ. 3 έως 6 και του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
η) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο), του άρθρου 46 παρ. 1 στ΄ του & του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, παρ. 2 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
θ) του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164)
ι) του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες του άρθρου 8 της παρ. 3 του Ν. 1868/1988 (Α΄230) και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 47, παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), και τις όμοιες του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 4055/2012,-και οι οποίες εφαρμόζονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρ. 20 του Ν. 2386/1996 (Α΄43) και
ια) το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 19007/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Τις αριθμ 3/19-03-2018, 4/20-03-2018 & 5/23-03-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
5. Την αριθμ. 49063/Ε2/23-03-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-06-2018.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις 551 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

 

Pin It

Εκτύπωση