Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σολεία 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019

Αρ.Πρωτ.56990/Ε2/10-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
7. Το Π.Δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169557/Ε2/11.10.2018 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/02.11.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων
10. Την από 09.04.2019 Βεβαίωση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
11. Την υπ’ αριθμ. 10/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε., ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

701301

ΔΑΒΙΛΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΕ91.01

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

229594

ΛΟΥΚΙΔΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ91.01

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

190503

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ08

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

229575

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ91.01

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

221464

ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ91.02

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

224621

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ08

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

226200

ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ79.01

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

228338

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ91.02

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

229243

ΑΛΜΠΑΝΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΠΕ08

Α΄ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.49171/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
7. Το Π.Δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169557/Ε2/11.10.2018 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/02.11.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων
10. Την υπ’ αριθμ. 07/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε., ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

226756

ΠΑΤΣΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ02

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

197594

ΧΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ02

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

173631

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΕ03

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

227437

ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ04.02

Β΄ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018


Αρ.Πρωτ.49918/Ε2/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄) & το ΦΕΚ 1497τΒ΄/10.10.03 (Υ.Α. 107922/Γ2)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
7. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107τΑ΄)
8. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 190079/Ε2/06.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΑΑ04653ΠΣ-ΗΧΠ) εγκύκλιο μεταθέσεων
10. Την υπ’ αριθμ. 04/2018 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
11. Τις υπ΄αριθ. 06/2018 και 07/2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε., ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 189331 ΠΕ02 ΣΕΡΡΩΝ
ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 195488 ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 226759 ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 226547 ΠΕ02 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 700149 ΠΕ04.01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 210634 ΠΕ06 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 196944 ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 309244 ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4ος
ΖΕΡΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 226467 ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 226903 ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ος
ΚΙΟΥΦΤΗ ΡΟΪΔΟΥΛΑ 217935 ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 227128 ΠΕ03 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ος
ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 227277 ΠΕ04.01 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 184484 ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  
ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 214172 ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 176924 ΠΕ08 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 176929 ΠΕ08 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 157327 ΠΕ08 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 225004 ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΣΟΥΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 226190 ΠΕ16 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 196751 ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 226345 ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4ος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 221961 ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 226446 ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 222211 ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 164062 ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΑΝΤΖΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 226898 ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 209889 ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 225723 ΠΕ03 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 223283 ΠΕ04.01 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 190296 ΠΕ05 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΦΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 203483 ΠΕ06 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 227664 ΠΕ07 ΗΛΕΙΑΣ  
ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 207827 ΠΕ08 ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 171354 ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΖΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 224672 ΠΕ08 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΟΥΣΟΥ ΕΛΛΗ 152596 ΠΕ08 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 199146 ΠΕ11 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 226146 ΠΕ16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 187824 ΠΕ19-20 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  
ΔΑΒΙΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 701301 ΠΕ32 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Μετάβαση στο άρθρο με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε:

α) άλλη περιοχή (ΠΥΣΔΕ)

β) Μουσικά Σχολεία

γ) Διαπολιτισμικά Σχολεία

Pin It

Εκτύπωση