ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 774/2010)

Εκτύπωση  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 774/2010)

Αρ.Πρωτ. Φ.353.1/7/63890/Δ1/03-06-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ  & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Δ΄
----------
Τηλ:  210-3442125, 2103443258
Fax:  210-3442897
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης »

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των  άρθρων 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25 και 29  του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ αρ. 71/19-5-2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης ως εξής:

Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης πινάκων επιλογής

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ αρ. 71/19-5-2010 τ. Α΄) λήγει η θητεία των διευθυντών εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης.

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 ορίζεται ότι ο χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης καθορίζεται με προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 29,  κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής των διευθυντών εκπαίδευσης μπορεί να ορίζεται διαφορετικά από αυτόν που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18.

Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη προκήρυξη δημοσιεύεται έως 19 Ιουνίου 2010, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18, οι κατά τα ανωτέρω τελικοί πίνακες επιλογής, καταρτίζονται εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2010 και ισχύουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους, που ακολουθεί.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ως εξής:

i.των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων και  Διευθυντών Εκπαίδευσης, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που υπηρετούν.

ii. των Προϊσταμένων Γραφείων, Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά.

iii. των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, καθώς και των εκπαιδευτικών, στα Γραφεία Εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά.

iv. των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών εκπαίδευσης, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών των υποψηφίων, ελέγχουν την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, θεωρούν την αίτηση του υποψηφίου και εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Καταχωρούν κάθε αίτηση στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζουν συνολικά τις αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία εντός τριών (03) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στην υπηρεσία που υπεβλήθη.

Άρθρο 3
Υποβλητέα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:

i.Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

ii. Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την αίτηση.

iii. Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

iv. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,

v. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

vi.Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

vii. Δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη σε μέχρι δύο (2) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

viii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ αρ. 26/Α’) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται  σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).  Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 3848/2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29:

· μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1

· δεν ισχύει η προϋπόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης που αναφέρεται στην  παράγραφο 11 του άρθρου 11

· το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δεν λαμβάνεται υπόψη.

· το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης. Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ειδικό πρόγραμμα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο διευθυντής εκπαίδευσης αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και
β) οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων, στους πίνακες των οποίων έχουν καταταγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 18.

Άρθρο 4
Ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης

1. Τα χρονικά διαστήματα που μοριοδοτούνται ή που απαιτούνται ως προσόν για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 11.

2. Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3848/2010, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

3. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3848/2010, πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

4. Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα:

  • ν. 3528/2007: ειδικές άδειες του άρθρου 50, γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59, άδειες εξετάσεων του άρθρου 60
  • οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982, 6 του ν. 2224/1994 και 11 του ν. 2336/1995
  • οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 3463/2006, 24 παρ. 1β του ν. 3613/2007, 113 του ΠΔ 30/1996 και 1,4,5,6 του ν. 3274/2004,  εφόσον χορηγούνται τμηματικά
  • οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1997

Ο χρόνος της άδειας μητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσμετράται.

Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ τ. Α’ αρ.52/6-4-1990) δεν μοριοδοτείται.

5. Η συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών, η οποία αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 20, μοριοδοτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας απόφασης, με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση