Ορισμός Εθελοντών Πρεσβευτών eTwinning 2017 - 2019

Εκτύπωση  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ eTWINNING 2017-2018-2019

Αρ.Πρωτ.33117/ΓΔ4/27-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα: Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για τα σχ.έτη 2017-18 και 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την από 25-06-1998 συμφωνία του European Schoolnet και του Υπουργείου Παιδείας με την οποία το Υπουργείο Παιδείας έγινε μέλος του European Schoolnet.
4. Το από 28-08-2002 έγγραφο του Δ/ντη του EUN περί αποδοχής της αίτησης προσχώρησης του Υπουργείου Παιδείας ως μέλος του δικτύου.
5. Την από 14-10-2014 επιστολή του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάθεση του εκπροσώπου της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning μέχρι το 2020.
6. Την από 06-11-2014 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης για τα έτη 2015 – 2020, της δράσης eTwinning.
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1/16-12-2014 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ9-ΑΕ7) απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 2015-2020 της δράσης eTwinning.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π 190/28-02-2017 απόφαση του Προέδρου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για τον ορισμό εκπροσώπων ΙΤΥΕ στην Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2017 - 2018.
9. Την υπ’ αριθ. 2017 0209/001-001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΤΥΕ, με την οποία εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου (Project No 538106-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-eTwNSS), για διάστημα 2 ετών (2017-2018).
10. Το με αρ. πρωτ. 527/Υ1/16-12-2016 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού με θέμα «Ορισμός συντονιστή».
11. Τη με αρ. πρωτ. 130083/ΓΔ4/31-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΓ14653ΠΣ-Κ6Β) Υ.Α. με θέμα «Ορισμός Παιδαγωγικής Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2017-2018».
12. Τη με αρ. πρωτ. 176072/ΓΔ4/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 664Σ4653ΠΣ-0ΧΛ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για τα σχ. έτη 2017-18 και 2018-19».
13. Την ανάγκη ορισμού πέντε (5) πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης eTwinning και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19 στις περιοχές ευθύνης όπου δεν είχαν καλυφθεί οι θέσεις, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.176072/ΓΔ4/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 664Σ4653ΠΣ-0ΧΛ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για τα σχ. έτη 2017-18 και 2018-19».
14. Τη με αρ. πρωτ. 5470/ΓΔ4/12-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΛ74653ΠΣ-1Ξ4) Επαναπροκήρυξη για το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19.
15. Το Πρακτικό Οριστικοποίησης Πίνακα Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017-2019.
16. Την ανάγκη εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας στην Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2017-2019.
17. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά τις πιστώσεις του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2017 - 2018».

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε τη με αρ. πρωτ. 176072/ΓΔ4/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 664Σ4653ΠΣ-0ΧΛ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για τα σχ. έτη 2017-18 και 2018-19» και ορίζουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως πρεσβευτές για την προώθηση της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΏΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Η΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠE17.08- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ -
Pierre de Coubertin
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠE60- ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΠE70- ΔΑΣΚΑΛΟΙ Οργ: 4ο ΔΣ Ζακυνθου
Επί θητεία :2ο ΔΣ Ρίζας
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
4 ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
5 ΚΑΡΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠE60- ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ

Τα πιθανά έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για τη διάδοση της δράσης eTwinning θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η θητεία των πρεσβευτών θα διαρκέσει από 01/01/2018 έως 30/06/2019.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνεις Π.Ε. και Δ.Ε, στις οποίες υπηρετούν οι ανωτέρω υπάλληλοι παρακαλούνται για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών – πρεσβευτών για τις ανάγκες μετακινήσεων που θα προκύψουν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.176072/ΓΔ4/19-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα: Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για τα σχ.έτη 2017-18 και 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την από 25-06-1998 συμφωνία του European Schoolnet και του Υπουργείου Παιδείας με την οποία το Υπουργείο Παιδείας έγινε μέλος του European Schoolnet.
4. Το από 28-08-2002 έγγραφο του Δ/ντη του EUN περί αποδοχής της αίτησης προσχώρησης του Υπουργείου Παιδείας ως μέλος του δικτύου.
5. Την από 14-10-2014 επιστολή του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάθεση του εκπροσώπου της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning μέχρι το 2020.
6. Την από 06-11-2014 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης για τα έτη 2015 – 2020, της δράσης eTwinning.
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1/16-12-2014 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ9-ΑΕ7) απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 2015-2020 της δράσης eTwinning.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. Π 190/28-02-2017 απόφαση του Προέδρου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για τον ορισμό εκπροσώπων ΙΤΥΕ στην Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning 2017 - 2018.
9. Την υπ’ αριθ. 2017 0209/001-001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΤΥΕ, με την οποία εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου (Project No 538106-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-eTwNSS), για διάστημα 2 ετών (2017-2018).
10. Το με αρ. πρωτ. 527/Υ1/16-12-2016 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού με θέμα «Ορισμός
συντονιστή».
11. Τη με αρ. πρωτ. 150080/ΓΔ4/11-09-2017 (ΑΔΑ: 739Ψ4653ΠΣ - ΑΝΡ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19.
12. Το Πρακτικό Αξιολόγησης αιτήσεων των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017-2019.
13. Το Πρακτικό Οριστικοποίησης Πίνακα Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017-2019.
14. Τη λήξη της θητείας των προηγούμενων πρεσβευτών eTwinning, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.143813/Δ1/15-09-2015 (ΑΔΑ: 69Ω3465ΦΘ3-ΩΧ9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
15. Την ανάγκη εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας στην Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2017-2019.
16. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά τις πιστώσεις του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2015-2020».

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως πρεσβευτές για την προώθηση της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

A/A

 ΕΠΏΝΥΜΟ:

ΌΝΟΜΑ:

ΚΛΑΔΟΣ:

ΣΧΟΛΕΙΟ Η΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

1

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕ20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤ.Ε.Ι.

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Α’,Β’,Γ’,Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ

2

ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ

ΦΩΚΊΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΊΑΣ, ΕΎΒΟΙΑΣ

3

ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΚΟΖΆΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΏΝ

4

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α’,Β’, Γ’,Δ’ΑΘΗΝΑΣ,ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΉΣ, ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΉΣ, ΠΕΙΡΑΙΆ

5

ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΦΛΏΡΙΝΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

6

ΓΑΛΛΟΥ

ΖΩΗ

ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΆΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ

7

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΩΝ

8

ΓΚΕΝΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ

ΚΙΛΚΊΣ,ΣΕΡΡΏΝ,ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ

9

ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ

ΖΗΣΟΥΛΑ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

2ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΛΆΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ

10

ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΊΑΣ, ΠΡΈΒΕΖΑΣ,  ΆΡΤΑΣ

11

ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΈΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΆΔΑΣ

12

ΚΑΤΣΙΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΚΑΔΊΑΣ, ΛΑΚΩΝΊΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ

13

ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΡΟΔΌΠΗΣ, ΈΒΡΟΥ

14

ΚΟΥΖΟΥΛΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1ο ΔΗΜOΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΊΑΣ

15

ΛΙΑΚΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΡΙΚΆΛΩΝ, ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ

16

ΛΙΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΉ

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΙΓΆΛΕΩ

Α’,Β’, Γ’,Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΉΣ, ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΉΣ, ΠΕΙΡΑΙΆ

17

ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

8/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ, ΛΑΣΙΘΊΟΥ

18

ΜΠΕΚΙΡΗ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΊΑΣ

19

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ

ΑΡΓΥΡΗ

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ, ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ

20

ΠΕΤΡΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑ.Ε.Ι.

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Α’,Β’, Γ’,Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΉΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΉΣ, ΠΕΙΡΑΙΆ

21

ΡΙΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΊΑΣ, ΠΡΈΒΕΖΑΣ, ΆΡΤΑΣ

22

ΡΟΥΓΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΧΊΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ

23

ΡΩΣΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑ.Ε.Ι.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

24

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΏΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

25

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΗΜΑΘΊΑΣ, ΠΙΕΡΊΑΣ, ΠΈΛΛΑΣ

26

ΣΥΒΑΚΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

27

ΤΖΙΤΖΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΝΑΤΑΛΙΑ)

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α’,Β’, Γ’,Δ’ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΉΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΉΣ, ΠΕΙΡΑΙΆ

28

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΥΚΛΆΔΩΝ

29

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑ.Ε.Ι.

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ

ΧΊΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ

30

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΔΡΆΜΑΣ

ΚΑΒΆΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

31

ΨΑΛΤΑΚΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σημειώνεται ότι για τις περιοχές ευθύνης Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Χανίων, Ρεθύμνου, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου δεν υπήρξαν αιτήσεις εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου δεν ορίζονται εθελοντές - «πρεσβευτές» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017 – 2019.

Τα πιθανά έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για τη διάδοση της δράσης eTwinning θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η θητεία των πρεσβευτών θα διαρκέσει από 1/10/2017 έως 30/06/2019.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνεις Π.Ε. και Δ.Ε, στις οποίες υπηρετούν οι ανωτέρω υπάλληλοι παρακαλούνται για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών – πρεσβευτών για τις ανάγκες μετακινήσεων που θα προκύψουν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους .

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Pin It

Εκτύπωση