Ορισμός Εθελοντών Πρεσβευτών eTwinning 2020

Εκτύπωση  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ eTWINNING 2020

Αρ.Πρωτ.60859/22-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ EΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Θεοφανώ Τσακανίκα
Τηλέφωνο: 2103443210
E-mail: thtsakanika2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Ορισμός μελών εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
2. Τις διατάξεις του π.δ. 84 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/2019/17-7-2019) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/9-7-2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/8-7-2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Την υπ’ αριθ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/τ.Β’/10-1-2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής […] του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
7. Την υπ’ αριθ. 6631/Υ1/2019 (ΦΕΚ 3009/τ.Β’/25-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη»,
8. Την υπ΄αριθ. 6632/Υ1/2019 (ΦΕΚ 3009/τ.Β’/25-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη»,
9. Την υπ’ αριθ. 122795/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 523/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./5-8-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
10. Την υπ’ αριθ. 122797/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 523/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./5-8-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
11. Την υπ΄ αριθ. 122600/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 513/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./02-8-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
12. Την υπ’ αριθ. 112732/Α7/11-7-2019 (ΦΕΚ 3030/τ. Β’/26-7-2019) Υπουργική Απόφαση «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
13. Την υπ΄αριθ. 2019/0134/001-001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (EACEA) και ΙΤΥΕ, με την οποία εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου (Project No 2019-0134 / 607189-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-eTwNSS), για διάστημα 2 ετών (2019-2020),
14. Την από 14-10-2014 επιστολή του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάθεση του εκπροσώπου της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning μέχρι το 2020,
15. Την από 06-11-2014 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης για τα έτη 2015 – 2020, της δράσης eTwinning,
16. Την υπ’ αριθ. 205041/Δ1/16-12-2014 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ9-ΑΕ7) απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ανάθεση στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης 2015- 2020 της δράσης eTwinning,
17. Το από 28-08-2002 έγγραφο του Δ/ντη του EUN περί αποδοχής της αίτησης προσχώρησης του Υπουργείου Παιδείας ως μέλος του δικτύου,
18. Την από 25-06-1998 συμφωνία του European Schoolnet και του Υπουργείου Παιδείας με την οποία το Υπουργείο Παιδείας έγινε μέλος του European Schoolnet,
19. Την υπ’ αριθ. 36637/Η1/12-03-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός Μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2019-2020» (6ΤΔΛ46ΜΤΛΗ-1ΑΜ),
20. To υπ’ αριθ. 44114/Η1/08-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020»,
21. Το υπ΄αριθ. 1/03-05-2020 Πρακτικό σύστασης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων/ενστάσεων ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο νέο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ . 44114/Η1/08-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
22. Το υπ΄αριθ. 2/03-05-2020 Πρακτικό εξέτασης της από 28-04-2020 ένστασης ενδιαφερομένης για συμμετοχή στο νέο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 και κατάρτισης προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και πίνακα επιλαχόντων εκπαιδευτικών,
23. Το υπ΄αριθ. 3/06-05-2020 Πρακτικό εξέτασης της από 5-05-2020 ένστασης ενδιαφερομένης για συμμετοχή στο νέοεθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησηςσχολείων eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 44114/Η1/08-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
24. Το υπ΄αριθ. 4/10-05-2020 Πρακτικό Οριστικοποίησης Πίνακα Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020»,
25. Τη λήξη της θητείας των προηγούμενων πρεσβευτών eTwinning, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 176072/ΓΔ4/ 19-10-2017 (ΑΔΑ: 664Σ4653ΠΣ-0ΧΛ) και 33117/ΓΔ4/27-02-2018 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.,
26. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Ορίζουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως πρεσβευτές για την προώθηση της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Η΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΤΖΙΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ86- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 10 ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΔΟΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
5 ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
6 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
9 ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
10 ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ
11 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1ο ΔΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ
12 ΜΠΕΚΙΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ
13 ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ88.04- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
14 ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ
15 ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ
16 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 4ο ΔΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
17 ΚΑΤΣΙΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
18 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ
19 ΓΑΛΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
             
20 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
21 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ
22 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ86- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ
23 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
24 ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ
25 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ
26 ΠΕΖΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ
27 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
28 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ MAΡΙΑ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
29 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τα πιθανά έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για τη διάδοση της δράσης eTwinning θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Η θητεία των πρεσβευτών θα διαρκέσει από 01/05/2020 έως 31/12/2020.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνεις Π.Ε. και Δ.Ε, στις οποίες υπηρετούν οι ανωτέρω υπάλληλοι παρακαλούνται για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών – πρεσβευτών για τις ανάγκες μετακινήσεων που θα προκύψουν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους .

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση