Αναθέσεις Μαθημάτων στο Γυμνάσιο (ΦΕΚ 2737/2020)

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Μετάβαση στο άρθρο με τους Κωδικούς Κλάδων Εκπαιδευτικών)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2737/2020

Αριθμ. 85980/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
2) Την υπ΄αρ. 72322/Δ2/11-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» (Β΄ 2265) και την υπ΄αρ. 72323/Δ2/11-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου» (Β΄ 2265).
3) Την υπ΄αρ. 74181/Δ2/15-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2338) και την υπ΄αρ. 74182/Δ2/15-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2338).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
5) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9) Την υπ΄αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
11) Την υπ΄αρ. 33/25-06-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ΄αρ.Φ.1/Γ/312/81702/Β1/29-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04.01

ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή
Πληροφορικής )

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ03,

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

ΠΕ81

Χημεία

ΠΕ04.02,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

ΠΕ88.01

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01,

ΠΕ88.01

 

Γεωλογία-Γεωγραφία

ΠΕ04 (03, 05)

ΠΕ04 (01, 02, 04),

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

ΠΕ03,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08),

ΠΕ88.01

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ80
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ15)

ΠΕ78

ΠΕ88.01

ΠΕ11,

ΠΕ87.01,

ΠΕ87.02

Ιστορία

ΠΕ02,

ΠΕ33

ΠΕ05,

ΠΕ06,

ΠΕ07,

ΠΕ34,

ΠΕ78

ΠΕ01

Κοινωνική και
πολιτική Αγωγή

ΠΕ78

ΠΕ01

ΠΕ02,

ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

ΠΕ02

Αγγλικά

ΠΕ06

   

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

ΠΕ05

ΠΕ07

ΠΕ34

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Τεχνολογία και
Πληροφορική

Τεχνολογία

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83,

ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88,

ΠΕ89

 

 

Πληροφορική

ΠΕ86

 

 

Πολιτισμός και
Δραστηριότητες

Μουσική

ΠΕ79.01
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ16.01)

ΤΕ16

 

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

 

ΠΕ89.01

(...) (Μετάβαση στην ενότητητα με τις Αναθέσεις Μαθημάτων Λυκείου)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αντικαταστάθηκε η Αρ.Πρωτ.76099/Δ2/11-05-2018 στο ΦΕΚ 1704/2018)

Καταργήθηκε το αρ.πρωτ. 67818/Δ2 στο ΦΕΚ 1544/2018

Καταργήθηκε το Αριθμ.136680/Δ2 στο ΦΕΚ 2758/2020

Καταργήθηκε το αριθμ. 94588/Δ2 στο ΦΕΚ 1670/2016

Καταργήθηκε η υπ. αριθμ.182667/Δ2 στο ΦΕΚ 2499/2015

Καταργήθηκε η υπ.αριθμ151893/Δ2 στο ΦΕΚ 1984/2008

Pin It

Εκτύπωση