ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)

Εκτύπωση  

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)

(Απόσπασμα από το 118842/Γ2/17-09-2008 - ΦΕΚ 1984/2008)

Αρ.Πρωτ.118842/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλ : 210-3443010-2227
FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α') περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α') περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ' αριθμ. 21/30-07-2008 (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (38 Α).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β') απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

(...)

δ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων -ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΠΕ12.02

 

ΠΕ12.01

ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ18 (27,28)

ΤΕ01.01

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (27,28)

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18 (27,28)

ΠΕ08

ΠΕ18 (01,26)

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΤΕ01 (01,12)

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (26,27)

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27)

ΠΕ18 (28,29)

 

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Σχέδιο Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΕ18.34

ΠΕ08

ΤΕ01.25

Εργαστ. Αργυροχρυσοχοΐας I(Χειροπ. Αντικ.)

ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

Εργαστ. Αργυροχρυσοχοΐας II

(Αντικ. Παραγ.)

ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

Εργαστήριο Πλαστικής (κερί μοντέλου)

ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

Τεχνολογία Υλικών Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΕ18.34

 

ΠΕ08

 

 

3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Σχέδιο Επίπλου

ΠΕ18*

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΤΕ01*

Κατασκ. Σχέδιο Επίπλου και Επιπλοποιίας

ΠΕ18*

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΤΕ01*

Εργαστήριο Ξύλινων

Κατασκευών

ΠΕ18*

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΤΕ01*

Τεχνολογία Ξύλου. Μηχανήματα

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΠΕ18*

ΤΕ01*

Ξυλογλυπτική

ΠΕ08

ΠΕ18*

ΤΕ01*

Συνδεσμολογία

ΠΕ18*

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΤΕ01*

Επεξεργασία Επιφανειών

ΠΕ18*

ΠΕ08

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27)

ΠΕ18 (28,29)

* Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03)

 

ΠΕ17 (01,05,11)

ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΤΕ01.01

Εφαρμογές Χρώματος

ΠΕ18.38

ΠΕ08

ΠΕ18.27

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18.38

ΠΕ08

ΠΕ18 (27,28)

Γλυπτική

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Πηλοπλαστική

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Εργαστήριο Κεραμικής (τροχός)

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27,38)

ΠΕ18 (28,29)

 

5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Σχέδιο - Χρώμα Ψηφιδογρ. και Υαλογραφίας

ΠΕ08

ΠΕ18.28

ΤΕ01.15

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18.28

ΠΕ08

ΠΕ18.27

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Υαλογραφία

ΠΕ18.28

ΤΕ01.15

Ψηφιδογραφία

ΠΕ18.28

ΤΕ01.15

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27)

ΠΕ18 (28,29)

 

6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ EΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Αποτυπώσεις

ΠΕ18.28

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΤΕ01.17

Αντίγραφο - Αισθητική Αποκατάσταση

ΠΕ08

ΠΕ18.28

ΠΕ18 (01,26,27)

ΤΕ01.17

Συντήρηση Έργων Τέχνης

ΠΕ18.28

ΤΕ01.17

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18.28

ΠΕ18 (01,26,27)

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (01,26,27,28)

 

7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01 (22,27)

Ιστορία Ενδυμασίας I

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

 

Σχεδιασμός Ετοίμων Ενδυμάτων I

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών Υλών (Υφαντικές Ύλες)

ΠΕ12.12

ΠΕ18.20

ΠΕ18.06

ΤΕ01 (22,27)

Τεχνολογία προτύπων κοπής (πατρόν) I

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδύματος

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων I

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας

ΠΕ12.12

ΠΕ18.20

ΠΕ18.06

Εργασιακό Περιβάλλον - Ασφάλεια και

Υγιεινή στο Εργασιακό Περιβάλλον

ΠΕ12.12

ΠΕ18.06

ΠΕ18.20

 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

 

ΠΕ14.04

ΠΕ18(12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)

ΤΕ01 (32,33)

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,17,30)

ΤΕ01.35

Φυτά Κηποτεχνίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)

ΤΕ01 (32,33)

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις

 

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)

ΤΕ01 (32,33,35)

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

ΤΕ01.32

 

9. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30,36)

ΤΕ01.36

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (13,14,15,17,30)

ΤΕ01.33

Αγγλικά ειδικότητας

ΠΕ06

 

Γεωργικές Εγκαταστάσεις

 

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,17,30)

ΤΕ01.35

Εμπορία (μάρκετινγκ)

Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ14.05

ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

ΤΕ01.36

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)

 

 

10. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06) 

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Φυσικά Μέσα

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01

ΠΕ18.24

Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

 

ΠΕ14.01

ΠΕ18.24

Κινησιολογία

ΠΕ18(24,25)

ΠΕ14.01

Ηλεκτροθεραπεία I

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01

ΠΕ18.24

Μάλαξη I

ΠΕ18.25

ΠΕ18.24

 

11.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06)    

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής -Αγωγή Υγείας

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Κινητή Προσθετική

ΠΕ14.02

ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

Μορφολογία Δοντιών

ΠΕ14.02,

ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

Οδοντοτεχνικά Υλικά

ΠΕ14.02

ΠΕ18.08

 

Οργάνωση και Εξοπλισμός Εργαστηρίου

ΠΕ18.08

ΠΕ14.02

 

12. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06)    

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας

ΠΕ14(01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Ακτινοπροστασία

ΠΕ14.01

ΠΕ18.21

ΠΕ14.02

Μέθοδοι Απεικόνισης

ΠΕ14.01

ΠΕ18.21

ΠΕ14.02

Στοιχεία Ακτινοτεχνολογίας

ΠΕ18.21

ΠΕ14.01

Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας

ΠΕ18.21

ΠΕ14 (01,02)

ΤΕ01.31

 

13. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06)    

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας

ΠΕ14(01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14(01,02,06)

Φαρμακευτική Χημεία

ΠΕ14.03

ΠΕ14.01

Συνταγολογία - Νομοθεσία-Βιβλία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02)

Φαρμακευτική Τεχνολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02)

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01,02,04)

14. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας

ΠΕ14 (01,02,03,06)    

ΠΕ18 (07,10,21,25)

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Αισθητική Σώματος I

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

 Αισθητική Προσώπου I

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

Στοιχεία Δερματολογίας

ΠΕ14.01

ΠΕ18.04

Κοσμετολογία

ΠΕ18.04

ΠΕ14.03

Σχέδιο και Χρώμα - Μακιγιάζ I

ΠΕ18.04

ΤΕ01 (19,20)

15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06)

ΠΕ18 (10,11,25,39)

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

ΠΕ18 (05,37)

ΠΕ14 (01,06)

ΠΕ18.10

Εργαστήριο Κομμωτικής I

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Οργάνωση Κομμωτηρίου

ΠΕ18.05

ΠΕ18.04

Υγιεινή Κόμης και Τριχωτού της Κεφαλής - Τοξικολογία

ΠΕ14 (01,06)

ΠΕ18.05

ΠΕ14.03

ΠΕ18.04

Γαλλική Ορολογία

ΠΕ05

 

Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

ΠΕ18.05

ΠΕ18.04

16. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18.18

ΠΕ12 (01,02,03, 08)

ΠΕ17 (01,05,11)

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

TE01(02,03,28)

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18 (18,32)

ΠΕ18.31

TE01(02,03)

 

Συστήματα Αυτοκινήτου

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

TE01.03

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

ΠΕ12. 05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ18.18

 

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

17. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.32

ΠΕ12.11

ΠΕ17.10*

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17 (04,08,10**)

Ύδρευση - Αποχέτευση

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

 

Σχέδιο Ειδικότητας

 

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.02

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

TE01(02,04)

Θέρμανση

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11

ΠΕ17.10*

Θερμικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11

ΠΕ17.10*

TE01 (02,04)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

**Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

18. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06,10*)

ΠΕ18.18

ΠΕ12 (01,02,03, 08)

ΠΕ17 (01,05,11)

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17 (04,08,10**)

Τεχνολογία Αεροσκαφών I

ΠΕ18.32

TE01.28

Κινητήρες Αεροσκαφών I

 

ΠΕ18.32

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

TE01.28

Σχέδιο Ειδικότητας I

ΠΕ18.32

 

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

**Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

19.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - CNC

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανολογικές Μετρήσεις

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06)

TE01.02

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17 (04,08,10**)

ΤΕ01 (06,07)

Μηχανουργική Τεχνολογία I

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11

ΠΕ18 (18,31)

TE01.02

Μηχανουργική Τεχνολογία II

 

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11

ΠΕ18 (18,31)

TE01.02

Στοιχεία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06)

 

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06,10*), ΠΕ18.18

ΠΕ12 (01,02,03, 08)

ΠΕ17 (01,05,11)

Μηχανολογικό Σχέδιο

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06)

 

ΤΕ01.02

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

**Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

20. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οικοδομική

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

Κτιριακά Έργα  I

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

 

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

 

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

Στοιχεία Τοπογραφίας

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

 

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05*

Επιμετρήσεις - Προμετρήσεις

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

 

    *Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

21. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροτεχνία I

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17(04,08,10*)

TE01.06

Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

TE01.06

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Οικιακών Συσκευών

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΤΕ01.06

Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και Στοιχεία Ηλεκτρονικής

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17(04,08,10*)

 

Μηχανουργικές Εφαρμογές

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11

ΠΕ18 (18,31)

TE01.02

*Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

22. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ζωική Παραγωγή

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (13,14)

ΠΕ18 (12,15,17,30)

ΤΕ01.34

Περιβάλλον & Γεωργία

ΠΕ14(04,05)

ΠΕ18(12,13,14,15,16,17,30)

ΤΕ01 (32,33,34,35,36)

Εμπορία (μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

ΤΕ01.36

Γεωργικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (13,14)

ΠΕ18 (12,15,17,30)

ΤΕ01.34

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (13,14,17)

ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

 

23. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33)

Εδαφολογία- Λιπασματολογία-Αρδεύσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Γεωργική Τεχνική

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,17,30)

ΤΕ01.35

Γεωργικοί Ελκυστήρες Ι

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,17,30)

ΤΕ01.35

Στοιχεία Γεωργικών Μηχανών

 

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,17,30)

ΤΕ01.35

Γεωργική Οικονομία και

Πολιτική

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)

ΤΕ01.36

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων -Προστασία Περιβάλλοντος

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30)

 

24. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ανόργανη Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ12.08

 

Οργανική Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ12.08

ΤΕ01.08

Χημική Τεχνολογία Ι

ΠΕ12.08

ΠΕ04.02

ΤΕ01.08

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση)

ΠΕ12.08

ΠΕ04.02

ΤΕ01.08

Στοιχεία Βιοχημείας

ΠΕ04.04

ΠΕ12.08

ΠΕ04.02

ΠΕ04.03

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΕ12.08

 

Εργασιακό Περιβάλλον

ΠΕ12.08

 

25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.32

ΠΕ12.11

ΠΕ17.10*

Τεχνολογία Κατεργασιών

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ12.11

ΠΕ18 (18,31)

ΤΕ01.02

Υλικά και Κατασκευή Υδραυλικών Δικτύων

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01 (02,04)

Υλικά και Κατασκευή Δικτύων Αερίων Καυσίμων

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01 (02,04)

Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

 

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17 (04,08,10**)

ΤΕ01.06

Σχέδιο

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01 (01,02)

 *Μηχανολογικής κατεύθυνσης

**Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης                          

26. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

 

Αρχές Οικονομίας - Μάρκετινγκ

ΠΕ14.05

ΠΕ18 (16,17)

ΠΕ18*

Σχεδίαση - Τεχνικές Σχεδίασης

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18*

Ξυλογλυπτική Τέχνη Ι

ΠΕ08

ΠΕ18*

ΤΕ01**

Μηχανήματα και Εργαλεία Ξύλου

 

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΠΕ18*

ΤΕ01**

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18*

ΠΕ08, ΠΕ14.05

* Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

27. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15, ΠΕ04 (03,04)

ΤΕ01 (32,33)

Εδαφολογία- Λιπασματολογία

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Στοιχεία Φυτοπροστασίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Αμπελουργία Ι

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (15,30)

ΤΕ01 (32,33,35)

Εκμηχάνιση Γεωργίας

 

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01.35

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

ΤΕ01.36

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου - Προστασία Περιβάλλοντος

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (13,14,15,17,30,36)

 

28. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15, ΠΕ04 (03,04)

ΤΕ01 (32,33)

Εδαφολογία- Λιπασματολογία - Αρδεύσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Στοιχεία Φυτοπροστασίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Γεωργική Τεχνική

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,14,17,30)

ΤΕ01.35

Θερμοκήπια Ι

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (15,30)

ΠΕ18.12

ΤΕ01.35

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

ΤΕ01.36

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου - Προστασία Περιβάλλοντος

ΠΕ14.04

ΠΕ18.30

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36)

 

29. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15, ΠΕ04 (03,04)

ΤΕ01 (32,33)

Εδαφολογία- Λιπασματολογία-Αρδεύσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Στοιχεία Φυτοπροστασίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18.15

ΤΕ01 (32,33,35)

Γενική Δενδροκομία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (15,30)

ΤΕ01.33

Εκμηχάνιση της Γεωργίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,17,30)

ΤΕ01.35

Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,15,30,36)

ΤΕ01.36

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου - Προστασία Περιβάλλοντος

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (13,14,15,17,30,36)

 

30. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

 

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγής

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,13)

ΠΕ18 (15,16,17,30)

ΤΕ01.33

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Γάλακτος (Χημεία, Φυσική και Μικροβιολογία Γάλακτος)

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Τεχνολογία Γάλακτος Ι

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Εμπορία (marketing) Προϊόντων -

Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ14.05

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)

Εργασιακό Περιβάλλον του

Αγροτικού Χώρου

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

 

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (17,36)

ΠΕ14.05

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)

ΤΕ01.36*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

B΄ ΤΑΞΗ

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία Διακ. Τεχνών

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΠΕ08

Αρχιτεκτονικό - Προοπτικό Σχέδιο

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΤΕ01.01

Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27)

ΠΕ18 (01,28)

 

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18.01

Κατασκευαστικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05)

ΤΕ01 (01,05)

Σχεδιασμός Επαγγ. Χώρων

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΤΕ01.12

ΠΕ18.27

Διακοσμητική Σύνθεση - Μακέτα

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

ΠΕ08

ΤΕ01.12

Σχέδιο Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27)

ΠΕ18 (28,29)

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (01,26,27,28)

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ18 (26,27,34)

ΠΕ18 (01,28)

Ιστορία της Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΕ18.34

ΠΕ08

Εργαστήριο Κοσμηματοποιίας Ι (Χειροπ. Κοσμημάτ.)

ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

Εργαστήριο

Κοσμηματοποιίας ΙΙ (Κοσμημάτ. Παραγωγής)

ΠΕ18.34

ΤΕ01.25

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

ΠΕ18.34

ΠΕ08

3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τεχνολογία Ξύλου - Μετρήσεις

ΠΕ18*

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18.01

Επεξεργασία Επιφανειών

ΠΕ18*

ΠΕ08

Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ18 (26,27)

ΠΕ18 (01,28)

Ρυθμολογία Επίπλου

ΠΕ18*

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

Εργαστήριο Ξύλινων

Κατασκευών

ΠΕ18*

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΤΕ01**

Συνδεσμολογία

 

ΠΕ18*

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΤΕ01**

Ξυλογλυπτική

ΠΕ08

ΠΕ18*

ΤΕ01**

Οργάνωση Εργαστηρίου

ΠΕ18*

ΠΕ14.05

ΠΕ18 (16,38)

   * Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,38)

ΠΕ18 (01,28)

Πηλοπλαστική

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ18 (26,27,38)

ΠΕ18 (01,28)

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Ιστορία Κεραμικής

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Εργαστήριο Κεραμικής (τροχός)

ΠΕ18.38

ΠΕ08

 

Γυψοτεχνία

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18.38

ΠΕ08

ΠΕ18 (27,28)

Τεχνικές Ψησίματος

ΠΕ18.38

ΠΕ08

Οργάνωση Εργαστηρίου

ΠΕ18.38

ΠΕ08

5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18.01

Σχέδιο - Χρώμα Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

ΠΕ08

ΠΕ18.28

ΤΕ01.15

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18.01

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Ιστορία Ψηφιδογραφίας -Υαλογραφίας

ΠΕ18.28

ΠΕ08

Υαλογραφία

ΠΕ18.28

ΤΕ01.15

Ψηφιδογραφία

ΠΕ18.28

ΤΕ01.15

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18 (01,26,27)

ΠΕ18 (28,29)

6.    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ EΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΠΕ18.28

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

Αντίγραφο - Αισθητική Αποκατάσταση

ΠΕ08

ΠΕ18.28

ΠΕ18 (01,26,27,29)

ΤΕ01.17

Συντήρηση Έργων Τέχνης

ΠΕ18.28

ΤΕ01.17

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (26,27,28)

ΠΕ18 (01,29)

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18 (27,28)

ΠΕ18 (01,26,29)

Φωτογραφία

ΠΕ18.29

ΠΕ18 (01,26,27,28)

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03)

 

ΠΕ17 (01,05,11)

ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΤΕ01.01

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01,26,27,28)

7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία Ενδυμασίας IΙ

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

 

Τεχνική Ανάλυση - Οργάνωση Συλλογής

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

 

Σχέδιο Υφάσματος- Χρώμα (Ε)

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Τεχνολογία προτύπων κοπής

(πατρόν) IΙ (Ε)

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Τεχνολογία Παραγωγής

Ενδυμάτων

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Τεχνολογία Ραφής

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01.22

Τεχνολογία Υφάσματος -Υφασματολογία

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

 

Οργάνωση και Κοστολόγηση Παραγωγής

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

 

Ποιοτικός Έλεγχος Υφασμάτων - Ενδυμάτων

 

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01 (22,27)

Ηλεκτρονική Σχεδίαση ΙΙ (Ε)

ΠΕ12.12

ΠΕ18 (06,20)

ΤΕ01 (22,27)

8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)

Φυτοπροστασία

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (13,14,15,17)

ΤΕ01 (32,33)

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (32,33,35)

ΠΕ18.15

Εφαρμογές Αρδευτικών

Δικτύων στην Κηποτεχνία 

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01.35

Κηποτεχνικές Εφαρμογές

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (32,33,35)

ΠΕ18.15

Η/Υ και Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΠΕ18 (15,16), ΠΕ14.05

ΤΕ01 (32,33)*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

9. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12,13,14,15,30)

ΤΕ01.36

Αγροβιοτεχνίες

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,30)

ΤΕ01 (32,33,34)

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου

ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

ΤΕ01.36

Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)

ΤΕ01 (32,33,34)

Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη

ΠΕ02

ΠΕ15

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)

10. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροθεραπεία IΙ

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

Εφαρμογή Φυσικών Μέσων

ΠΕ18 (25,24)

ΠΕ14.01

Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01

ΠΕ18.24

Πρακτική Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01

ΠΕ18.24

Μάλαξη IΙ

ΠΕ18.25

ΠΕ18.24

11. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ακίνητη Προσθετική

ΠΕ14.02

ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

Ακίνητη Προσθετική -Πορσελάνη

ΠΕ14.02

ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

Κινητή Προσθετική

 

ΠΕ18.08

ΠΕ14.02

ΤΕ01.26

Στοιχεία Ορθοδοντικής

ΠΕ14.02

 

ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

12. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεώτερες Απεικονιστικές Μέθοδοι 

ΠΕ14.01

ΠΕ18.21

 

Δεοντολογία Επαγγέλματος

ΠΕ18.21

ΠΕ14.01

Ακτινοανατομική

ΠΕ18.21

ΠΕ14.02

Θεωρία Ακτινοτεχνολογίας

ΠΕ18.21

ΠΕ14.01, ΠΕ14.02

Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας

ΠΕ18.21

ΤΕ01.31

13. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14(01,02,06)

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14.(04,01,02)

Στοιχεία Τοξικολογίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14(01,02)

Κοσμετολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ18.04

Φαρμακευτική Τεχνολογία

ΠΕ14.03

 

14. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αισθητική Σώματος IΙ

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

Αισθητική Προσώπου IΙ

ΠΕ18.04

ΤΕ01.20

Στοιχεία Αισθητικής

Χειρουργικής

ΠΕ14.01

ΠΕ18.04

 

Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής

ΠΕ18.04

ΠΕ14.01

Κινησιολογία

ΠΕ18.(24,25)

ΠΕ18.04

Μακιγιάζ IΙ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05

ΤΕ01 (19,20)

Μανικιούρ - Πεντικιούρ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05

ΤΕ01 (19,20)

15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εργαστήριο Κομμωτικής IΙ

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Μακιγιάζ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05

ΤΕ01 (19,20)

Μανικιούρ - Πεντικιούρ

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05

ΤΕ01 (19,20)

Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Σχέδιο Κομμώσεων και Χρώμα

ΠΕ18.05

ΤΕ01.19

Γαλλική Ορολογία

ΠΕ05

 

16. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

ΠΕ12.11

Συγκολλήσεις

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.31

ΤΕ01.02

Τεχνολογία Αμαξωμάτων

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

ΤΕ01 (02,03)

Σχέδιο Ειδικότητας

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

ΤΕ01.02

Βαφές Αμαξωμάτων

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.18

 

17. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06,10*)

 

Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01.02

Συντήρηση και Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06,10*)

ΤΕ01.02

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06,10*)

 

Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06,10*)

 

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

18. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τεχνολογία Αεροσκαφών IΙ

ΠΕ18.32

TE01.28

Κινητήρες Αεροσκαφών IΙ

ΠΕ18.32

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

TE01.28

Σχέδιο Ειδικότητας IΙ

ΠΕ18.32

ΤΕ01.28

19. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - CNC

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01 (01,02)*

Προγραμματισμός CNC

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

 

Συστήματα ΑPT, CAD/CAM, FMS

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

 

Μη Συμβατικές Κατεργασίες

ΠΕ12 (04,07)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.31

Ποιοτικός Έλεγχος

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.31

Στοιχεία Επαγγελματικής

Δραστηριότητας 

ΠΕ12 (04,07,11)

ΠΕ17 (02,06)

ΠΕ18.31

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

20. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οικοδομική

ΠΕ12 (01,02)

ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ12.03

ΠΕ17.11

ΤΕ01.05

Κτιριακά Έργα  IΙ

ΠΕ12 (01,02)

ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ12.03

ΠΕ17.11

ΤΕ01.05

Σχέδιο Κτιριακών Έργων

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

Πολεοδομικές Εφαρμογές

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

Ο Η/Υ στο Χώρο των

Κτιριακών Έργων

ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05*

Συγκοινωνιακά Έργα -Υδραυλικά Έργα

ΠΕ12 (01,03)

ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

 

Υδραυλικές - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.01

ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,06)

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

21. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ηλεκτροτεχνία IΙ

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 06,10)

ΠΕ17 (04,08,10)

ΤΕ01.06

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΠΕ12 05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ17.10*

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

ΠΕ12 05

ΠΕ17 (03,07)

ΤΕ01.06

Συστήματα Αυτοματισμών

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

ΠΕ12 06,10)

ΠΕ17 (04,08,10)

ΤΕ01.06         

Επαγγελματικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

 

* Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης.

22. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Χοιροτροφία - Λοιπά Ζώα

ΠΕ14.04

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Πτηνοτροφία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Υδατοκαλλιέργειες

ΠΕ14.04

ΠΕ18.14

ΤΕ01.34

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

ΠΕ18.14

Βιολογική Εκτροφή

Αγροτικών Ζώων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.13

ΠΕ18.14

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (13,17)

ΤΕ01.36

23. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ. Μηχανήματα Ι

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΤΕ01.35

Γ. Μηχανήματα ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΤΕ01.35

Αντλίες

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΤΕ01.35

Γεωργικός Ελκυστήρας ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΤΕ01.35

Μηχανήματα - Εξοπλισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Βιομηχανιών

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΤΕ01.35

 

Σύγχ. Γεωρ. Επιχειρήσεις - Οργάνωση - Διοίκηση

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΤΕ01.36

24. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Χημική Τεχνολογία ΙΙ

ΠΕ12.08

ΠΕ04.02

ΤΕ01.08

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ12.08

 

Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων

ΠΕ12.08

ΤΕ01.08

Ποιοτικός ΄Ελεγχος

ΠΕ12.08

ΤΕ01.08

Περιβαλλοντική Χημεία

ΠΕ12.08

ΠΕ04.02

Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

ΠΕ12.08

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.08

25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Συσκευές Αερίου Καυσίμου

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

 

Λέβητες και Βιομηχανικοί Καυστήρες Αερίου

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

 

Όργανα Μέτρησης Αυτοματισμού και Ελέγχου

ΠΕ12 (06,10)

ΠΕ17 (04,08)

ΠΕ12.05

ΠΕ17 (03,07)

Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.02

Συντήρηση και Επισκευές Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

ΤΕ01.02

Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια Εργασίας

ΠΕ13

ΠΕ12.04

ΠΕ17 (02,06)

26. EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄      Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία Ξυλογλυπτικής Τέχνης

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18*

 

Τεχνολογία Ξύλου

ΠΕ14.05

ΠΕ18.16

ΠΕ18*

ΤΕ01**

Επεξεργασία Επιφανειών-Συνδεσμολογία

ΠΕ18*

ΠΕ08

Σχεδίαση-Τεχνικές Σχεδίασης

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18*

Ξυλογλυπτική Τέχνη ΙΙ

ΠΕ08

ΠΕ18*

ΤΕ01**

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ18*

ΠΕ08, ΠΕ14.05

 * Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

27. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄     Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οινοτεχνία Ι

ΠΕ18.36*

ΠΕ14.04

Οινοτεχνία ΙΙ

ΠΕ18.36*

ΠΕ14.04

Αμπελουργία ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (15,30)

ΤΕ01 (32,33,35)

Μηχανολογικός Εξοπλισμός-

Εγκαταστάσεις Οινοποιείου

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΤΕ01.35

Βιολογική Καλλιέργεια Αμπελιού και Κρασί

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,36)

 

Ποιοτικός- Οργανοληπτικός Έλεγχος Προϊόντων Οίνου - Οινογευστική

ΠΕ18.36

ΠΕ14.04

 

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΤΕ01.36

*Ειδικότητας Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών.

28. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θερμοκήπια ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (15,30)

ΠΕ18.12

ΤΕ01.35

Ανθοκομικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.30

ΠΕ18.12

ΤΕ01 (32,33)

Λαχανοκομικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.30

ΠΕ18.12

ΤΕ01 (32,33)

Εκμηχάνιση της Γεωργίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,13,17,30)

ΤΕ01.35

Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (32,33)

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΤΕ01.36

 29. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Δενδροκομία Ι

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (15,30)

ΤΕ01.33

Δενδροκομία ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (15,30)

ΤΕ01.33

Βιολογική Δενδροκομία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΠΕ18 (15,30)

 

Γεωργικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18.15

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01 (33,35)

Χειρισμός- Μεταποίηση Προϊόντων Δενδροκομίας

ΠΕ14.04

ΠΕ18.12

ΤΕ01.33

Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (12,30)

ΤΕ01.33

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14.04

ΠΕ18.17

ΤΕ01.36

30. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Ειδική Τυροκομία

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18.13

ΤΕ01.34

Εξοπλισμός Βιομηχανιών Επεξεργασίας Γάλακτος

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18 (13,15)

ΤΕ01.35

Συσκευασία Τροφίμων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18 (13, 14, 15)

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΠΕ14.04

ΠΕ18.36

ΠΕ18 (13,14)

Εφαρμογές Η/Υ

ΠΕ14.04

ΠΕ18 (17,36)

ΠΕ18.13

ΤΕ01.36*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

Σημειώσεις: 1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

1.  Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β΄ ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10. 

3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και  εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

  4.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.


Εκτύπωση