Αναθέσεις Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(Μετάβαση στο άρθρο με τους Κωδικούς Κλάδων Εκπαιδευτικών)


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2581/2019)

Αρ.Πρωτ.100684/Δ2/24-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Πασχαλίδου Αν.,
Ψαθά Κων/να
Τηλέφωνο : 210 344 3422
210 344 3011

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργικής Απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 1704) ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3. Την με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 1704).
4. Την με αρ. πρωτ. 77568/Δ2/16-05-2019 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 139454/Δ2/28-08-2018 Υ.Α. με θέμα “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου” (ΦΕΚ Β΄ 3807) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.» (Β΄ 1790).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την με αρ. 19/30-05-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. Φ.1/Γ/308/97812/Β1/19-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Οι αναθέσεις των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Γ΄ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνικά

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ78 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Πληροφορική

ΠΕ86

 

Οικονομία

ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ81(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ81
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01, 12.02, 17.01, 17.05)

ΠΕ08, ΠΕ89.01
[με προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)]

Λατινικά

ΠΕ02

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1704).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1704/2018)

Αρ.Πρωτ.150218/Δ2/12-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Πασχαλίδου Αν.,
Ψαθά Κων/να
Τηλέφωνο : 210 344 3422, 3011

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργικής Απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (1704 Β΄)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3. Την με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (1704 Β΄).
4. Την με αρ. πρωτ. 139454/Δ2/28-08-2018 Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3807).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την με αρ. 34/31-07-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/343/146890/Β1/07-09-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

1. Η ανάθεση του μαθήματος Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία ΠΕ78, ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)
ΠΕ02  

2. Για την ανάθεση του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες των Α΄ και Β΄ Τάξεων Γενικού Λυκείου ισχύουν όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1704) για το μάθημα Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project). Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1704). Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.76099/Δ2/11-05-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σπυρίδων Κωνσταντάτος
Τηλέφωνο : 210 344 3619

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β΄ 1640) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την με αρ. 15/02-04-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ. Φ.1/Γ/112/75881/Β1/11-05-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(...) (σ.σ. Μετάβαση στο άρθρο με τις Αναθέσεις Μαθημάτων στα Γυμνάσια)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(σ.σ. με έντονη γραφή επισημαίνονται οι αλλαγές)

Α' ΤΑΞΗ

 

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος
(γενικής παιδείας)

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

   

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

   

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

   

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

   

Γεωμετρία

ΠΕ03

   

Φυσικές
Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

ΠΕ78

 

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

   

Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

Ερευνητική Εργασία
(συνθετική εργασία / project) (*)

Όλοι οι κλάδοι - ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 η ΠΕ07

   

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

   

Μαθήματα επιλογής

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ86

   

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ04 (03, 05)

ΠΕ81

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ88.01

ΠΕ04 (01, 02, 04)

 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,

ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41, ΠΕ78

   

Καλλιτεχνική
Παιδεία

Εικαστικά

ΠΕ08

   

Μουσική

ΠΕ79.01

   

Στοιχεία Θεατρολογίας

ΠΕ91.01

ΠΕ02

 

 

Β ΤΑΞΗ

 

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας)

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

   

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

   

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

   

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

   

Γεωμετρία

ΠΕ03

   

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)  

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)  

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ86    

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ78  

Φιλοσοφία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ01  

Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78,

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

   

Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

Ερευνητική Εργασία
(συνθετική εργασία / project) (*)

Όλοι οι κλάδοι - ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 ή ΠΕ07

   

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

   

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

ΠΕ78,

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

   
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική

ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)  

Μαθηματικά

ΠΕ03

   

1. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον

α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και

β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα
με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Γ' ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

   

Νέα Ελληνικά

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

   

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

   

Ιστορία

ΠΕ02

   

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

   

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ33, ΠΕ78

ΠΕ02,

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

   

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

   

Ιστορία

ΠΕ02

   

Λατινικά

ΠΕ02

   

Λογοτεχνία

ΠΕ02

   

Κοινωνιολογία

ΠΕ78
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ10)

ΠΕ02,

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

 
Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

ΠΕ03

   

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Α.Ε.Π.Π.
(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ86

   
Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά

ΠΕ03

   

Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

 

Ιστορία

ΠΕ02

   

Α.Ε.Π.Π.
(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ86

   

Κοινωνιολογία

ΠΕ78
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ10)

ΠΕ02,

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 η ΠΕ07

   

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ81
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.02)

ΠΕ89.01
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ18 (01,26,27,28))

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ81
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.01, 12.02,
17.01, 17.05)

ΠΕ08

ΠΕ89.01
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28))

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08

ΠΕ33

ΠΕ.41

ΠΕ02

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

ΠΕ81
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.02)

ΠΕ89.01
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28))

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ13)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η με αρ. πρωτ. 67818/Δ2/30-04-2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1544) καταργείται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 (Μετάβαση στο άρθρο με τους Κωδικούς Κλάδων Εκπαιδευτικών)


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1544/2018)

Αριθμ. 67818/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. πρωτ. 93381/Δ2/7.6.2016 (Β΄ 1640) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την αριθμ. 15/2.4.2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Γ/91/66183/Β1/26.4.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

(...)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' ΤΑΞΗ

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος
(γενικής παιδείας)

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές
Επιστήμες

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

ΠΕ78

 

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Ερευνητική Εργασία
(συνθετική εργασία / project) (*)

Όλοι οι κλάδοι - ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 η ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Μαθήματα επιλογής

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ86

 

 

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ04 (03, 05)

ΠΕ04 (01, 02, 04)

ΠΕ85 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08),

ΠΕ88.01

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,

ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41, ΠΕ78

 

 

Καλλιτεχνική
Παιδεία

Εικαστικά

ΠΕ08

 

 

Μουσική

ΠΕ79.01

 

 

Στοιχεία Θεατρολογίας

ΠΕ91.01

ΠΕ02

 

 

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος
(γενικής παιδείας)

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία

ΠΕ02

   

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

   

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

   

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

   

Γεωμετρία

ΠΕ03

   

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)  

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)  

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04) ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ86    

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ78  

Φιλοσοφία

ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ01  

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78,

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

   

Ερευνητική Εργασία
(συνθετική εργασία / project) (*)

Όλοι οι κλάδοι - ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 ή ΠΕ07

   

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

   

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

ΠΕ78,

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

   

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική

ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)  

Μαθηματικά

ΠΕ03

   

1. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον

α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και

β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα
με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Γ' ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Νέα Ελληνικά

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ33, ΠΕ78

ΠΕ02,

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

 

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

 

Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ78
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ10)

ΠΕ02,

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Α.Ε.Π.Π.
(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ86

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

 

Α.Ε.Π.Π.
(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ86

 

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ78

(κατά προτεραιότητα

πρώην ΠΕ10)

ΠΕ02,

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 η ΠΕ07

 

 

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ81

(κατά προτεραιότητα

πρώην ΠΕ12.02)

ΠΕ89.01

(κατά προτεραιότητα

πρώην ΠΕ18 (01,26,27,28))

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ81

(κατά προτεραιότητα

πρώην ΠΕ12.01,

12.02, 17.01,

17.05)

ΠΕ08

ΠΕ89.01

(κατά προτεραιότητα

πρώην ΠΕ18 (01,

26, 27, 28))

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08 ΠΕ33, ΠΕ.41

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,

ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.02)

 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ13)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

 1. 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 (Μετάβαση στο άρθρο με τους Κωδικούς Κλάδων Εκπαιδευτικών)

 

 

 


ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2758/2016)

Αριθμ. 136680/Δ2
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β' 1670).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α' 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α' 125).
3. Την με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β' 1670).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α' 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β' 1640) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Την με αρ. 30/28-07-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση (Β' 1670) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
(...)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ33

ΠΕ02, ΠΕ09


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕλεύθεροΣχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΓραμμικόΣχέδιο

ΠΕ12(01,02,03),

ΠΕ17(01,05)

ΠΕ08

ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η περίπτωση Α. της με αριθ. 94588/Δ2/10-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β'), που αναφέρεται στις οδηγίες, αντικαθίσταται ως εξής:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Μετά την περίπτωση Β. προστίθενται περιπτώσεις Γ. και Δ. ως εξής:

Γ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

Δ. Η Τρίτη (Γ') Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 94588/Δ2/10-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β').

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1670/2016)

Αριθμ. 94588/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β΄ 1640) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την με αρ. 12/31-03-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
9. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(...)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' ΤΑΞΗ

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας)

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Επιστήμες

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ13

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project)2

Όλοι οι κλάδοι - ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 η ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Μαθήματα επιλογής

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ04.05, ΠΕ12, ΠΕ14 (04, 05), ΠΕ17 (εκτός από 17.09)

ΠΕ04 (01,02, 03, 04),

ΠΕ18(12,13,14,15, 16, 17, 18, 30),

ΠΕ17.09

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ33

 

Καλλιτεχνική Παιδεία

Εικαστικά

ΠΕ08

 

Μουσική

ΠΕ16.01

 

Στοιχεία Θεατρολογίας

ΠΕ18.41, ΠΕ32

ΠΕ02

 

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας)

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ10, ΠΕ13

Φιλοσοφία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ01

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project) (*2)

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02,03, 04, 05)

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Γ' ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ10, ΠΕ33

ΠΕ09, ΠΕ13

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18(02, 03)

Ιστορία

ΠΕ02

 

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ10

ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 η ΠΕ05 η ΠΕ07

 

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02, 03), ΠΕ17 (01, 05)

ΠΕ08

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ12.02

ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)

ΠΕ09

ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α' ανάθεση.

(*1). Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

(*2). Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον:

α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και

β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός


Καταργήθηκη η υπ.αρ.182667/Δ2 στο ΦΕΚ 2499/2015 όπου υπήρχαν οι ίδιες αναθέσεις

Pin It

Εκτύπωση