edu.klimaka.gr

Οδηγίες για την διδασκαλία και τον προγραμματισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων στα Σχολεία

ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Οδηγίες Διδασκαλίας / Διαχείριση ύλης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.20/130379/Δ1/22-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄)

Η παρούσα πρόταση αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στηρίχτηκε στην αναγκαιότητα να ανταποκριθεί η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε νέους στόχους και νέα περιεχόμενα, συμβατά με τις διαμορφωθείσες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης, ώστε:

• να εξοικονομηθεί ποσοτικός και ποιοτικός χρόνος για δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών/τριών μέσα από τις διαδικασίες της διερευνητικής-ανακαλυπτικής και κοινωνικής μάθησης, όπως είναι τα σχέδια εργασίας και η εξοικείωση με το λογοτεχνικό βιβλίο (φιλαναγνωσία),

• να υπάρξει χρόνος για εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη και για oμαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων,

• να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της δικής τους τάξης (αλλόγλωσσοι μαθητές/τριες, μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.),

• να αναπτυχθεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανταποκριθεί η μάθηση στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και στο επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητάς τους,

• να απαλλαγεί η μαθησιακή διαδικασία από ύλη που επικαλύπτεται είτε κάθετα (από προηγούμενες ή και επόμενες τάξεις), είτε οριζόντια (από άλλα μαθήματα, διαθεματικά),

• να δοθεί χρόνος στους/στις εκπαιδευτικούς για υλοποίηση δραστηριοτήτων ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού,

• να διασφαλιστεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να μαθαίνουν στο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια.

Ο προτεινόμενος εξορθολογισμός της ύλης της Γλώσσας εξοικονομεί διδακτικές ώρες, τις οποίες μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να τις διαθέσει σε σχέδια εργασίας που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η γραμμική παρουσίαση όλων των ενοτήτων. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει επιλογές στην παρουσίαση των ενοτήτων, ανάλογα με τους/τις μαθητές/τριες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να αξιοποιήσει τον χρόνο εποικοδομητικά στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να αφορμώνται είτε από τα προτεινόμενα θέματα του εγχειριδίου, είτε από τις αναδυόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών και από τα μαθητικά ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχέδια εργασίας τόσο από αυτά που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες όσο και δικά τους, με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών και των θεματικών αξόνων των εγχειριδίων.

Επιπλέον, η διδακτέα ύλη έχει ως βασική, αλλά όχι ως αποκλειστική αναφορά τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να αναζητεί – πλέον κυρίως στο διαδίκτυο – πρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία και να ανατροφοδοτεί ανάλογα τον προγραμματισμό της. Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν έγκριτες έντυπες ή/και ηλεκτρονικές πηγές (π.χ. ιστοσελίδες φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή το Υπουργείο Πολιτισμού ή φορέων με αξιόλογο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο), κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης, στο πλαίσιο ανανέωσης των ηλεκτρονικών πηγών οι οποίες αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια.

Παράλληλα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με την προβλεπόμενη χρήση του Ανθολογίου ή/και πρόσθετων κειμένων και ανάλογου οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, καθώς μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες προεκτάσεις της μάθησης από το μάθημα της Γλώσσας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία των μαθητών/τριών. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με το βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση της φιλικής σχέσης τους με το λογοτεχνικό βιβλίο τους/τις βοηθάει να αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, να δραστηριοποιούν τη φαντασία τους και την εφευρετικότητά τους, να εμπλουτίζουν την αισθητική τους καλλιέργεια, να δοκιμάζουν τα συναισθήματά τους αναπτύσσοντας τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να συγκροτούν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο στόχο, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανασύσταση της τάξης σε μια κοινότητα αναγνωστών, όπου η πρόκληση των μαθητών/τριών να ανατρέχουν και σε άλλα βιβλία παραπλήσιας θεματικής τους επιτρέπει σταδιακά να κατανοούν και να αποδεχτούν τη σχετικότητα και την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων των λογοτεχνικών κειμένων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/τριες μπορούν να διατυπώνουν με σαφήνεια τις θέσεις τους, να αιτιολογούν τις απόψεις τους και σε βάθος χρόνου να επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι οι εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς να προβούν στη:

  • Δημιουργία και οργάνωση σχολικών βιβλιοθηκών και στον εμπλουτισμό τους με λογοτεχνικά βιβλία.
  • Δημιουργία ευχάριστων χώρων ανάγνωσης και ακρόασης.
  • Οργάνωση σχεδίου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  • Οργάνωση της κάθε τάξης ως αναγνωστικής ομάδας (καθορισμός συγκεκριμένης ημέρας και ώρας ανάγνωσης στην τάξη, συζήτησης και επιπλέον δραστηριοτήτων).

Τέλος, εκτός από το υπάρχον διδακτικό υλικό (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδια Εργασιών), μπορεί να αξιοποιηθεί και το διαδραστικό-εμπλουτισμένο «Βιβλίο του μαθητή» στο «Ψηφιακό Σχολείο» (http://ebooks.edu.gr/). Επίσης, για ανάρτηση πολυτροπικών κειμένων που δημιουργούν-παράγουν οι μαθητές/τριες (με ενσωμάτωση εικόνων, κινούμενων εικόνων και βίντεο) μπορεί να αξιοποιηθεί η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me» του Ψηφιακού Σχολείου (http://e-me.edu.gr/). Ως διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:

• Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html

• Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα. http://proteas.greeklanguage.gr/

• Πλατφόρμα «Αίσωπος» - Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια. http://aesop.iep.edu.gr/

• ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου. http://photodentro.edu.gr/aggregator/

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. http://www.ekedisy.gr/

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

• Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Α Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Β Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Γ Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Δ Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Ε Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Στ Δημοτικού)

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

1. ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος α΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2013.

2. ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος β΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2013.

3. ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος γ΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2013.

4. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τεύχος α΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2013.

5. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τεύχος β΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2013.

6. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Α΄& Β΄ Δημοτικού: Το δελφίνι, ΟΕΔΒ, έκδ. Στ΄, Αθήνα, 2011.

7. Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού: Το Πρώτο μου Λεξικό, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2009.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διδακτέα ύλη

Προτάσεις για διαχείριση της διδακτέας ύλης

Ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (Β.Μ.): ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.): ΤΕΥΧΟΣ Α’
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1η Ενότητα Στο δρόμο για το σχολείο (σελ. 11)

Υποενότητες (υπ.)

1. (σελ. 12)

2. (σελ. 13)

3. (σελ. 13)

4. (σελ. 15)

5. (σελ. 16)

6. (σελ. 18)

7. (σελ. 19)

8. (σελ. 20)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. (υποενότητες), εκτός από τις εξής

-4 (σελ. 15). Δραστηριότητα αντιγραφής και εικαστικής αποτύπωσης εικόνων του ποιήματος. Ως θεματολογία έχει διδαχθεί στη Μ.Π. της Α’ τάξης (Οι εποχές και τα φυτά).

-8 (σελ. 20). Εμπεδωτική υπ. αντιγραφής και ορθογραφίας. Ως θεματολογία διδάσκεται στη Μ.Π. της Β΄ τάξης (Μέσα μεταφοράς).

Οι υπ. 1, 2, 3 μπορούν να διδαχθούν υπό μορφή παιχνιδιού ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά. Οι υπ. 5, 6 που αφορούν κυρίως κατανόηση γραπτού λόγου απαιτούν διάλογο και ερωταποκρίσεις. Στην υπ. 7 οι μαθητές/τριες μπορούν να συνεργαστούν ανά δυάδες.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο: «Η πρώτη μέρα στο σχολείο»

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

2η Ενότητα Με το «σεις» και με το «σας» (σελ. 21)

Yποενότητες

1. (σελ. 22)

2. (σελ. 23)

3. (σελ. 24)

4. (σελ. 24)

5. (σελ. 25)

6. (σελ. 25)

7. (σελ. 26)

8. (σελ. 26)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:

-4 (σελ. 24). Υπ. συλλαβισμού που έχει καλυφθεί στην Α΄ τάξη και καλύπτεται και από επόμενες ενότητες (5,6,12).

-6 (σελ. 25). Εμπεδωτική υπ. συλλαβισμού.

Οι υπ. 1, 2, 3 δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής προφορικού λόγου μέσα από ερωταποκρίσεις. Στις υπ. 5, 7, 8 οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά.

Υποενότητα 8-«Η σκάλα με τους τόνους» ασαφές μαθησιακό αποτέλεσμα

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,6,7. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Να μην αξιοποιηθεί η άσκ. 5 (σελ. 13). Είναι απλή άσκηση αντιγραφής – ορθογραφίας.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί προαιρετικά το ποίημα: «Ο παπαγάλος» υπό μορφή παιγνιώδους δραστηριότητας.

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

3η Ενότητα Στον κόσμο των κόμικς (σελ. 27)

Υποενότητες

1. (σελ. 28)

2. (σελ. 29)

3. (σελ. 29)

4. (σελ. 30)

5. (σελ. 31)

6. (σελ. 32)

7. (σελ. 33)

8. (σελ. 33)

9. (σελ. 34)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:

-4 (σελ. 30). Αφορά τον ρόλο της εικόνας και εν μέρει διαφοροποιείται από τη λοιπή ενότητα.

-9 (σελ. 34). Προαιρετική δραστηριότητα. Εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης.

Στις υπ. 1, 2 δύναται να αξιοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών. Στην υπ. 3 να δοθεί βαρύτητα σε στρατηγικές αναδιήγησης κειμένου. Οι υπ. 5, 6, 7 διατίθενται για ομαδοσυνεργατικές δράσεις. Στην υπ. 8 μπορεί ν΄αξιοποιηθεί το παιχνίδι ρόλων.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Να αξιοποιηθεί προαιρετικά η άσκ. 6 (σελ. 17), επειδή είναι εμπεδωτική της προαιρετικής υπ. 9.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ποίημα: «Όταν κάνουνε πόλεμο». Το κείμενο “Ψεμα πρωταπριλιάκτικο” μπορεί να αξιοποιηθεί την πρωταπριλιά.

Περίπου 5-7
διδακτικές ώρες.

4η Ενότητα
 Ετοιμασίες για το ταξίδι (σελ. 35)

Yποενότητες

1. (σελ. 36)

2. (σελ. 36)

3. (σελ. 37)

4. (σελ. 38)

5. (σελ. 38)

6. (σελ. 40)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-3 (σελ. 37). Αποτελεί απλή δραστηριότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας.

Όλες οι υπ. μπορούν ν’ αξιοποιηθούν για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στην υπ. 5 οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας μπορούν να κάνουν λίστες με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.

Η υποενότητα 6 πιθανό να δυσκολέψει μαθητές με προβλήματα άρθρωσης.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Οι ακόλουθες ασκήσεις μπορούν να παραλειφθούν:

-Άσκ. 5 (σελ. 23). Χιουμοριστικό

κείμενο.

-Άσκ.5 (σελ.23).Το κείμενο θίγει πρόβλημα άρθρωσης και πιθανή μαθησιακή δυσκολία μαθητών

-Άσκ. 6 (σελ. 24). Άσκηση ορθογραφίας.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο: «Ξ όπως ο ξιφίας»

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

5η Ενότητα
Πάμε για ψώνια;
(σελ. 41)

Υποενότητες

1. (σελ. 42)

2. (σελ. 43)

3. (σελ. 44)

4. (σελ. 45)

5. (σελ. 46)

6. (σελ. 48)

7. (σελ. 49)

8. (σελ. 50)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-5 (σελ. 46). Είναι υπ. καλλιέργειας δεξιοτήτων προφορικού λόγου και φαντασίας που προσφέρεται σε πολλές άλλες ενότητες.

Οι υπ. 1, 4 προσφέρονται για παιχνίδι ρόλων και οι υπ. 2, 3 για ομαδοσυνεργατικές βιωματικές δράσεις.

Στις υπ. 6, 7, 8 οι μαθητές/τριες μπορούν να συνεργαστούν σε δυάδες.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Μπορεί να αξιοποιηθεί προαιρετικά το κείμενο «Μια φορά ήταν …. η Κολοτούμπα» στη Μ. Π. στην τελευταία ενότητα που αφορά τη διατροφή μας.

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες.

6η Ενότητα
Είμαστε έτοιμοι; (σελ. 51)

Υποενότητες

1. (σελ. 52)

2. (σελ. 53)

3. (σελ. 55)

4. (σελ. 56)

5. (σελ. 57)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-5 (σελ. 57). Προαιρετική δραστηριότητα. Εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης.

Στην υπ. 1 μπορεί να γίνει χρήση του διαδικτύου ως πηγής άντλησης πληροφοριών (με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού) και στην υπ. 2 ν’ αξιοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών. Η υπ. 3 απαιτεί στρατηγικές αναδιήγησης του κειμένου. Στην υπ. 4 μπορεί να αξιοποιηθεί η συνεργασία σε δυάδες.

Τ.Ε.: Ασκ. 2,3,4. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Οι ακόλουθες ασκήσεις μπορεί να παραλειφθούν:

-Άσκ. 1 (σελ.31). Αφορά επανάληψη στην αλφαβήτιση, με την οποία τα παιδιά έχουν ασχοληθεί στην ενότητα 4

-Άσκηση 5 (σελ. 33). Αφορά άσκηση πάνω στη διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Μπορεί να αξιοποιηθεί προαιρετικά το κείμενο «Το τρομαγμένο χελιδονάκι» στη Μ. Π. της Β΄ Δημοτικού στην ενότητα 6 που αφορά

τα ζώα.

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

7η Ενότητα
Πώς λέμε ΟΧΙ; (σελ. 59)

Υποενότητες

1. (σελ. 60)

2. (σελ. 62)

3. (σελ. 62)

4. (σελ. 63)

5. (σελ. 64)

6. (σελ. 65)

7. (σελ. 66)

8. (σελ. 67)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν κατ’ επιλογήν οι υπ.:

-2 (σελ. 62)

-3 (σελ. 62)

-4 (σελ. 63)

Οι ανωτέρω υπ. αποτελούν εμπέδωση της ύλης της Α’ Δημοτικού.

Η υπ. 1 προσφέρεται για ομαδικά σχέδια εργασίας σχετικά με το έπος του ΄40 και παρουσίαση στην τάξη ή σε άλλο χώρο του σχολείου. Οι υπ. 5, 6, 7 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα. Στην υπ. 8 οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν συλλογικά ως ομάδα και αξιοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών να συνθέσουν ένα παραμύθι και να το εικονογραφήσουν.

Τ.Ε.: Ασκ. 3,5,6,7,8,9,10,11.

Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Μπορούν να παραλειφθούν οι ακόλουθες ασκήσεις:

-Ασκ. 1,2,4 (σελ. 35,36). Αφορούν τις κατ’ επιλογήν υπ. 2,3,4.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το επετειακό κείμενο

«Ασπρογάλανο πανί». Να αξιοποιηθεί προαιρετικά το λαϊκό παραμύθι «Η σφυρίχτρα».

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες.

8η Ενότητα
Το ταξίδι στη Χωχαρούπα
(σελ. 69)

Υποενότητες

1. (σελ. 70)

2. (σελ. 72)

3. (σελ. 72)

4. (σελ. 73)

5. (σελ. 74)

6. (σελ. 76)

7. (σελ. 77)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-6 (σελ. 76). Αφορά δραστηριότητα κατανόησης κειμένου και προβολής αξιών που έχουν συζητηθεί στην ενότητα 3. Μπορεί να αξιοποιηθεί απλώς ως προς την κατανόηση του τόπου προορισμού του ταξιδιού.

Οι υπ. 1, 5 προσφέρονται για παιχνίδια ρόλων. Οι υπ. 2, 3, 4 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα. Στις υπ. 7, 8 οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, ορμώμενοι από τα ποιήματα του βιβλίου, μπορούν με παιγνιώδη τρόπο να δημιουργήσουν τα δικά τους ποιήματα.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Κατ΄ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθούν προαιρετικά τόσο το ποίημα «Η Αρετούσα» όσο και τα «Αινίγματα, παροιμίες και γλωσσοδέτες». Η θεματολογία τους εμπίπτει στη διδακτέα ύλη και της επόμενης τάξης.

Περίπου 9-11
διδακτικές ώρες.

Β.Μ.: ΤΕΥΧΟΣ Β’, Τ.Ε.: ΤΕΥΧΟΣ Α’, Β’
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9η Ενότητα
«Που λες, είδα...» (σελ. 7)

Υποενότητες

1. (σελ. 7)

2. (σελ. 8)

3. (σελ. 9)

4. (σελ. 9)

5. (σελ. 10)

6. (σελ. 10)

7. (σελ. 11)

8. (σελ. 12)

9. (σελ. 14)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:

-6 (σελ. 10). Είναι εμπεδωτική της υπ.5.

-7 (σελ.11). Εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Γ’ τάξης.

Στις υπ. 1, 2 μπορεί να αξιοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών και οι ερωταποκρίσεις. Οι υπ. 3, 4, 5, 9 αξιοποιούνται ως δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα. Στην υπ. 3 μπορεί να αξιοποιηθεί το παιχνίδι “Μάντεψε τι είναι”. Η υπ. 8 προσφέρεται για ομαδοσυνεργατικές εργασίες.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Κατ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

-Άσκ. 10 (σελ. 57). Προαιρετική.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ποίημα: «Το φεγγαράκι».

Περίπου 8-10
διδακτικές ώρες.

10η Ενότητα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; (σελ. 15)

Υποενότητες

1. (σελ. 17)

2. (σελ. 18)

3. (σελ. 19)

4. (σελ. 20)

5. (σελ. 21).

6. (σελ. 22)

7. (σελ. 22)

8. (σελ. 23)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:

-6 (σελ. 22). Εμπεδωτική δραστηριότητα

-7 (σελ. 22). Άσκηση ορθογραφίας.

Στις υπ. 1, 2, 4 μπορεί ν΄αξιοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών και οι ερωταποκρίσεις. Η υπ. 4 προσφέρεται και για ομαδοσυνεργατικές εργασίες. Οι υπ. 3, 5, 8 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,5,6,7,8. Κατ’ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Η άσκ. 4 (σελ.61) μπορεί να παραλειφθεί, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκολίες για τους/τις μαθητές/-ήτριες και το περιεχόμενό της εντάσσεται στη Γ΄ τάξη.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί προαιρετικά το κείμενο «Ο Σαλίγκαρος βγαίνει αμαξάδα».

Περίπου 8-10
διδακτικές ώρες

11η Ενότητα
Τι βιβλίο είναι αυτό; (σελ. 25)

Υποενότητες

1. (σελ. 26)

2. (σελ. 26)

3. (σελ. 27)

4. (σελ. 28)

5. (σελ. 28)

6. (σελ. 30)

7. (σελ. 30

8. (σελ. 32)

9. (σελ. 33)

10. (σελ. 34)

11. (σελ. 35)

12. (σελ. 36)

13. (σελ. 37)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-3 (σελ.27).

Στην υπ. 1 μπορεί ν’ αξιοποιηθούν οι ερωταποκρίσεις. Στις υπ. 2, 4, 5, 6, 10 οι μαθητές/τριες εξασκούνται (ατομικά ή σε δυάδες) στην αναζήτηση λέξεων στο λεξικό. Η υπ. 7 αποτελεί ατομική δραστηριότητα. Οι υπ. 8, 9, 13 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα.

Οι υπ. 11 και 12 ενδείκνυται να αξιοποιηθούν για την κλίση των ουσιαστικών σε –ος στην υπ. 13 και για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών, προαιρετικά δε για ορθογραφία, αντιγραφή.

Τ.Ε.Υποενότητα 11, άσκ.,4 σελ.66- Ασαφής διδακτικός στόχος της άσκησης.

Τ.Ε.: Ασκ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14. Κατ’ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Αναλόγως της διαθεσιμότητας διδακτικού χρόνου, μπορεί να αξιοποιηθούν λιγότερες (περίπου οι μισές) ασκήσεις.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο: «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ».

Περίπου 10-12
διδακτικές ώρες.

12η Ενότητα
Ποπό! Κόσμος που περνά (σελ. 39)

Υποενότητες

1. (σελ. 39)

2. (σελ. 40)

3. (σελ. 42)

4. (σελ. 44)

5. (σελ. 44)

6. (σελ. 45)

7. (σελ. 46)

8. (σελ. 46)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-4 (σελ. 44). Εντάσσεται στη διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης.

Η υπ. 1 προσφέρεται για ομαδικές εργασίες γύρω από τα χριστουγεννιάτικα έθιμα. Στην υπ. 2 οι μαθητές/τριες ασκούνται στη γραπτή περιγραφή ατομικά ή σε δυάδες. Οι υπ. 3, 6 προσφέρονται για εποικοδομητικό διάλογο γύρω από τη θεματική της ενότητας. Η υπ. 3 προτείνεται να μην αξιοποιηθεί ως προς τη διαδικασία ανάλυσης προτάσεων στα βασικά τους μέρη. Οι υπ. 5, 7, 8 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,5,7,8,9,10,11. Κατ΄ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, η άσκ. 6 (σελ. 76) μπορεί να παραλειφθεί, καθώς είναι εμπεδωτική της υπ. 4.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ποίημα «Χριστουγεννιάτικο δέντρο». Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες μπορούν να συνθέσουν δικά τους σχετικά ποιήματα, να ζωγραφίσουν χριστουγεννιάτικα δέντρα, να φτιάξουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κ.ά.

Μπορούν να αξιοποιηθούν προαιρετικά τόσο το ποίημα «Ο Χιονάνθρωπος», όσο και το κείμενο «Ο Αϊ-Βασίλης θα βρει το δρόμο του».

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες.

13η Ενότητα
Μες στο μουσείο
(σελ. 47)

Υποενότητες

1. (σελ. 48)

2. (σελ. 49)

3. (σελ. 50)

4. (σελ. 51)

5. (σελ. 51)

6. (σελ. 51)

7. (σελ. 52)

8. (σελ. 53)

9. (σελ. 55)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:

-5 (σελ. 51). Αφορά περιγραφές ήχων και είναι σχετικά δύσκολη.

-6 (σελ. 51). Μπορεί να αξιοποιηθεί κατ΄επιλογήν οποτεδήποτε υπάρξει χρόνος ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η υπ. 1 προσφέρεται για καταιγισμό ιδεών, ερωταποκρίσεις, επίσκεψη σε τοπικό μουσείο και διερευνητική εργασία των μαθητών. Στην υπ. 2, αρκεί να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/-ήτριες τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεζάντας, κυρίως εργαζόμενοι/ες ομαδοσυνεργατικά στην άσκ. 4 του Τ.Ε.

Στις υπ. 3, 4, 7, 8, 9 οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε δυάδες.

Υποενότητα 8, σελ.53-λογίζει ως άκλιτα ορισμένα χρώματα τα οποία είναι και κλιτά (θαλασσί, καφέ). Μπορεί να συνδυαστεί με τα Εικαστικά και το μάθημα «Η γέφυρα του ουράνιου τόξου» (σελ.18-20).

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6,9,10,11. Κατ΄ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις ασκ. 4, 6. Οι ασκ. 7, 8 μπορούν να παραλειφθούν, αν ο χρόνος δεν επαρκεί, καθώς είναι εμπεδωτικές των υπ. 5 και 6.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο «Τα ελληνάκια».

Μελέτη Περιβάλλοντος, «Στο λαογραφικό μουσείο» (σελ.126-129).

Περίπου 8-10
διδακτικές ώρες.

14η Ενότητα
Με προσκαλούν και προσκαλώ (σελ. 57)

Υποενότητες

1. (σελ. 58)

2. (σελ. 59)

3. (σελ. 60)

4. (σελ. 60)

5. (σελ. 61)

6. (σελ. 61)

7. (σελ. 62)

8. (σελ. 63)

9. (σελ 64)

10. (σελ. 65)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν κατ΄ επιλογήν οι υπ.:

-3 (σελ. 60)

-5 (σελ. 61)

Οι ανωτέρω υπ. αποτελούν παιγνιώδεις δραστηριότητες.

-8 (σελ. 63). Εμπεδωτική δραστηριότητα.

Οι υπ. 1, 2 προσφέρονται για καλλιέργεια προφορικού λόγου με ερωταποκρίσεις. Οι υπ. 4, 6, 7, 9, 10 μπορούν να αξιοποιηθούν ατομικά ή συλλογικά.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6,9,10. Κατ΄

επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, προτείνεται να διδαχθούν επιλεκτικά αυτές που κρίνονται σημαντικότερες από τον/την εκπαιδευτικό για την τάξη των μαθητών/-ητριών του/της.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο: «Το ρολόι της Μάρως».

Περίπου 8-10
διδακτικές ώρες.

15η Ενότητα
Αλληλογραφώ
(σελ. 67)

Υποενότητες

1. (σελ. 68)

2. (σελ. 69)

3. (σελ. 70)

4. (σελ. 70)

5. (σελ. 71)

6. (σελ. 72)

7. (σελ. 73)

8. (σελ. 74)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν κατ΄ επιλογήν οι εξής υπ:

-2 (σελ. 69).

-4 (σελ. 70)

-5 (σελ. 71)

Οι ανωτέρω υπ. μπορούν να αντικατασταθούν από μια οποιαδήποτε άλλη αυθεντική μορφή επικοινωνίας.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διαδίκτυο.

-6 (σελ.72). Έχει καλυφθεί στην ενότητα 2, του 1ου τεύχους.

Η υπ. 1, προσφέρεται για καλλιέργεια προφορικού λόγου με ερωταποκρίσεις.

Οι υπ. 3, 7, 8 μπορούν να αξιοποιηθούν ατομικά ή συλλογικά.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6. Κατ΄ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ποίημα «Ο υπολογιστής μου»

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

16η Ενότητα
Νιώθω
(σελ. 75)

Υποενότητες

1. (σελ. 76)

2. (σελ. 77)

3. (σελ. 77)

4. (σελ. 77)

5. (σελ. 78)

6. (σελ. 79)

7. (σελ. 80)

8. (σελ. 81)

9. (σελ. 82)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-2 (σελ. 77). Απλή άσκηση αντιγραφής - ορθογραφίας.

Στις υπ. 1, 3, 4 οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Οι υπ.5, 6, 9 μπορούν να αξιοποιηθούν κατ΄ επιλογήν ως δραστηριότητες επεξεργασίας συναισθημάτων. Στην υπ. 7 δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν συλλογικά και να αντλήσουν πληροφορίες για το έθιμο της Αποκριάς. Οι υπ. 8, 9 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε γραμματικά φαινόμενα.

Τ.Ε: Ασκ. 1,2,3,4,5,7. Κατ΄ επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, η άσκ. 6 μπορεί να παραλειφθεί, καθώς η διδασκαλία της περιλαμβάνεται και στη Γ΄ Τάξη.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο «Θα σ΄αγαπώ ό,τι κι αν γίνει». Το κείμενο «Η Αλφαβήτα δίχως ρο» δύναται να αξιοποιηθεί προαιρετικά.

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

Β.Μ.: ΤΕΥΧΟΣ Γ’, Τ.Ε.: ΤΕΥΧΟΣ Β’
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17η Ενότητα
Εφημερίδες! Εφημερίδες! (σελ. 7)

Υποενότητες

1. (σελ. 8)

2. (σελ. 8)

3. (σελ. 11)

4. (σελ. 12)

5. (σελ. 13)

6. (σελ. 14)

7. (σελ. 15)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός της:

-3 (σελ. 3). Μπορεί να αξιοποιηθεί στην ενότητα 8 της Μ. Π. της Β΄ Δημοτικού.

Οι υπ. 1, 2 προτείνεται να υλοποιηθούν με αυθεντικά αποκόμματα εφημερίδων. Η

υπ. 2 προσφέρεται για παιχνίδι ρόλων, ερωταποκρίσεις και συνεργασία σε ομάδες. Η υπ. 4 απαιτεί συνεργασία σε ομάδες. Ενδείκνυται η χρήση αυθεντικού υλικού. Η υπ. 6 προτείνεται να αξιοποιηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση των μαθητών στην κλίση ουδέτερων ουσιαστικών. Στην υπ. 7 προτείνεται να δοθεί έμφαση στον σχηματισμό τροπικών επιρρημάτων.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,7: Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

Ασκ. 8,9: Μπορούν να αξιοποιηθούν, αν ο χρόνος επαρκεί.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το λαϊκό «Χελιδόνισμα».

Μελέτη Περιβάλλοντος, «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης» (σ.120-121).

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες.

18η Ενότητα
Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει
(σελ. 17)

Υποενότητες

1. (σελ. 18)

2. (σελ. 19)

3. (σελ. 20)

4. (σελ. 21)

5. (σελ. 22)

6. (σελ. 22)

7. (σελ. 24)

8. (σελ. 26)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:

-5 (σελ. 22). Έχει καλυφθεί στην ενότητα 9 του Β΄ τεύχους.

-7 (σελ. 24-25). Το περιεχόμενό της μπορεί να δυσκολέψει τους/τις μαθητές/-ήτριες. Αν χρόνος επαρκεί μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς να πραγματοποιηθεί σε βάθος επεξεργασία του περιεχομένου και της δομής του κειμένου ενός τουριστικού οδηγού.

Οι υπ. 1, 4 προσφέρονται για παιχνίδι ρόλων και ερωταποκρίσεις. Η υπ. 2 μπορεί να αξιοποιηθεί για εικαστικές δημιουργίες. Οι υπ. 6, 8 προτείνεται να υλοποιηθούν με αυθεντικό υλικό σε ομάδες.

Τ.Ε: Ασκ. 1,3,4,5,6. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Η άσκ. 2 μπορεί να παραλειφθεί, αν ο χρόνος δεν επαρκεί, καθώς είναι εμπεδωτική της υπ. 5.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το επετειακό κείμενο «Ο αγωνιστής με την πένα», με αφορμή την εθνική μας εορτή.

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες.

19η Ενότητα
Τα μάθατε τα νέα;
(σελ. 27)

Υποενότητες

1. (σελ. 29)

2. (σελ. 30)

3. (σελ. 31)

4. (σελ. 32)

5. (σελ. 33)

6. (σελ. 34)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:
-4 (σελ. 32)
-6 (σελ. 34)

Οι ανωτέρω υπ. διδάσκονται και στη Γ΄ τάξη.

Η υπ. 1 προσφέρεται για συζήτηση, εργασία σε ομάδες σχετικά με την τυπογραφία, επίσκεψη στα γραφεία μιας εφημερίδας, πλοήγηση στο διαδίκτυο σε ειδησεογραφικούς ιστοχώρους, κ.ά. Η υπ. 2 μπορεί ν΄ αξιοποιηθεί για συζήτηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπ. 3 δίνει τη δυνατότητα συζήτησης γύρω από τη χρησιμότητα των ασκήσεων ετοιμότητας και προσφέρεται για επεξεργασία, παρουσίαση και ανάρτηση ατομικών ή ομαδικών ρεπορτάζ των μαθητών σε χώρο ή σε ιστολόγιο του σχολείου. Η υπ. 5 αποτελεί δραστηριότητα εξάσκησης στην απαγγελία ποιημάτων και σε ασκήσεις γραμματικής.

Υποενότητα 6, Τ.Ε σελ.48, άσκ.6-υπάρχει λάθος στην κλίση των ρημάτων γελώ και τραβώ (β΄ενικό πρόσωπο). Σελ.50, ασκ.1,2-οι ασκήσεις να συμπληρωθούν στο σπίτι.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,3,4. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, οι ασκ. 2 και 5 μπορούν να παραλειφθούν, καθώς είναι εμπεδωτικές των υπ. 4 και 6.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο «Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια»

Περίπου 9-11
διδακτικές ώρες.

20η Ενότητα
Ποιος είναι; Τι κάνει;
(σελ. 35)

Υποενότητες

1. (σελ. 36)

2. (σελ. 36)

3. (σελ. 39)

4. (σελ. 41)

5. (σελ. 41)

6. (σελ. 42)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν προαιρετικά οι υπ.:
-4 (σελ. 41)
-6 (σελ. 42)

Οι ανωτέρω υπ. είναι εμπεδωτικές δραστηριότητες.

Η υπ. 1 προσφέρεται για χρήση αυθεντικού υλικού και ερωταποκρίσεις και η υπ. 2 για συζήτηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών. Η υπ. 3 μπορεί ν’ αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως για: συζήτηση γύρω από την εξαφάνιση των επαγγελμάτων, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, συνεντεύξεις με επαγγελματίες, παρακολούθηση βίντεο με επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα, κ.ά. Η υπ. 5 αποτελεί δραστηριότητα εξάσκησης σε ασκήσεις γραμματικής.

Τ.Ε: Ασκ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί προτείνεται να διδαχθούν επιλεκτικά αυτές που κρίνονται σημαντικότερες από τον/την εκπαιδευτικό για την τάξη των μαθητών/-ητριών του/της.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο «Ο τελευταίος ιππόκαμπος».

Περίπου 8-10
διδακτικές ώρες

21η Ενότητα Χρήσιμες οδηγίες (σελ. 43)

Υποενότητες

1. (σελ. 44)

2. (σελ. 45)

3. (σελ. 46)

4. (σελ. 46)

5. (σελ. 47)

6. (σελ. 47)

7. (σελ. 48)

8. (σελ. 48)

9. (σελ. 49)

10. (σελ. 50)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν όλες οι υπ. εκτός των εξής:
-7 (σελ. 48)
-10 (σελ. 50)

Οι ανωτέρω υπ. είναι εμπεδωτικές δραστηριότητες.

Η υπ. 1 προσφέρεται για ομαδοσυνεργατικές εργασίες γύρω από τα πασχαλινά έθιμα. Για την κατανόηση του κατευθυντικού κειμένου προτείνεται να αξιοποιηθούν κατ΄ επιλογήν κάποιες από τις υπ. 2, 3, 4, 5, 6 ή να πραγματοποιηθούν βιωματικές ασκήσεις με αυθεντικά υλικά. Για συζήτηση γύρω

από τη θεματική της ενότητας μπορούν να αξιοποιηθούν κατ΄επιλογήν οι υπ. 8, 9.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί οι ασκ. 5, 6 και 7 μπορούν να παραλειφθούν, καθώς είναι εμπεδωτικές της υπ. 7.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ποίημα «Ήρθε η Πασχαλιά». Το ποίημα «Προσευχή» μπορεί να αξιοποιηθεί προαιρετικά.

Περίπου 6-8
διδακτικές ώρες.

22η Ενότητα
Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;
(σελ. 51)

Υποενότητες

1. (σελ. 52)

2. (σελ. 53)

3. (σελ. 54)

4. (σελ. 55)

5. (σελ. 56)

6. (σελ. 57)

Β.Μ.: Προτείνεται η διδασκαλία όλων των υποενοτήτων.

Στην υπ. 1, για να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση οδηγιών, μπορούν να κατασκευάσουν χάρτινα παιχνίδια στην τάξη υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι υπ. 2, 3, 5 μπορούν να αξιοποιηθούν κατ΄επιλογήν, για συζήτηση γύρω από τη θεματική της ενότητας. Οι υπ. 4, 6 περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξάσκησης σε ασκήσεις γραμματικής.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ποίημα «Τα παιχνίδια του αγέρα».

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες.

23η Ενότητα
Για να γελάσουμε... (σελ. 59)

Υποενότητες

1. (σελ. 60)

2. (σελ. 61)

3. (σελ. 62)

4. (σελ. 63)

5. (σελ. 64)

6. (σελ. 65)

7. (σελ. 65)

8. (σελ. 66)

Β.Μ.: Προτείνεται να διδαχθούν προαιρετικά οι υπ.:
-6 (σελ. 65)
-7 (σελ. 65)
-8 (σελ. 66)

Οι ανωτέρω υπ. είναι εμπεδωτικές δραστηριότητες της θεματικής της ενότητας.

Οι υπ. 1, 2, 3 προσφέρονται για συζήτηση, για ομαδικές εργασίες γύρω

από τον Αριστοφάνη, τον Καραγκιόζη και το Θέατρο Σκιών, για δραματοποίηση, για παρακολούθηση παράστασης Καραγκιόζη (σε βίντεο ή δια ζώσης), κ.ά. Οι υπ. 4, 5 προσφέρονται για εξάσκηση ατομικά ή σε δυάδες.

Τ.Ε.: Ασκ. 1,2,3,4,5,6,7. Κατ΄επιλογήν εμπεδωτικές ασκήσεις. Η άσκ. 8 μπορεί να γίνει προαιρετικά, καθώς είναι εμπεδωτική της υπ. 8.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να αξιοποιηθεί το κείμενο «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι».
Μπορούν να αξιοποιηθούν προαιρετικά «Η πινεζοβροχή», «Η οδοντόβουρτσα» και «Είτανε μια κοπέλα από τη Σάμο».

Περίπου 7-9
διδακτικές ώρες

24η Ενότητα
Να σου πω τι έμαθα;
(σελ. 67)

Β.Μ.: Η διδασκαλία μπορεί να εστιάσει στην υπ. 6 που προσφέρεται για συζήτηση σχετικά με το καλοκαίρι και τις διακοπές.

Τ.Ε.: Οι ασκήσεις του Τ.Ε. δύνανται να παραλειφθούν.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προτείνεται να παραλειφθεί η διδασκαλία από το Ανθολόγιο.

Περίπου 1 διδακτική ώρα.

(...)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Οδηγίες Διδασκαλίας / Διαχείριση ύλης)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.20/130379/Δ1/22-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄)

Η παρούσα πρόταση αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στηρίχτηκε στην αναγκαιότητα να ανταποκριθεί η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε νέους στόχους και νέα περιεχόμενα, συμβατά με τις διαμορφωθείσες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης, ώστε:

• να εξοικονομηθεί ποσοτικός και ποιοτικός χρόνος για δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών/τριών μέσα από τις διαδικασίες της διερευνητικής-ανακαλυπτικής και κοινωνικής μάθησης, όπως είναι τα σχέδια εργασίας και η εξοικείωση με το λογοτεχνικό βιβλίο (φιλαναγνωσία),

• να υπάρξει χρόνος για εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη και για oμαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων,

• να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της δικής τους τάξης (αλλόγλωσσοι μαθητές/τριες, μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.),

• να αναπτυχθεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανταποκριθεί η μάθηση στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και στο επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητάς τους,

• να απαλλαγεί η μαθησιακή διαδικασία από ύλη που επικαλύπτεται είτε κάθετα (από προηγούμενες ή και επόμενες τάξεις), είτε οριζόντια (από άλλα μαθήματα, διαθεματικά),

• να δοθεί χρόνος στους/στις εκπαιδευτικούς για υλοποίηση δραστηριοτήτων ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού,

• να διασφαλιστεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριες να μαθαίνουν στο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια.

Ο προτεινόμενος εξορθολογισμός της ύλης της Γλώσσας εξοικονομεί διδακτικές ώρες, τις οποίες μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να τις διαθέσει σε σχέδια εργασίας που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η γραμμική παρουσίαση όλων των ενοτήτων. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει επιλογές στην παρουσίαση των ενοτήτων, ανάλογα με τους/τις μαθητές/τριες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να αξιοποιήσει τον χρόνο εποικοδομητικά στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να αφορμώνται είτε από τα προτεινόμενα θέματα του εγχειριδίου, είτε από τις αναδυόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών και από τα μαθητικά ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχέδια εργασίας τόσο από αυτά που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες όσο και δικά τους, με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών και των θεματικών αξόνων των εγχειριδίων.

Επιπλέον, η διδακτέα ύλη έχει ως βασική, αλλά όχι ως αποκλειστική αναφορά τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να αναζητεί – πλέον κυρίως στο διαδίκτυο – πρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία και να ανατροφοδοτεί ανάλογα τον προγραμματισμό της. Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν έγκριτες έντυπες ή/και ηλεκτρονικές πηγές (π.χ. ιστοσελίδες φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή το Υπουργείο Πολιτισμού ή φορέων με αξιόλογο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο), κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης, στο πλαίσιο ανανέωσης των ηλεκτρονικών πηγών οι οποίες αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια.

Παράλληλα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με την προβλεπόμενη χρήση του Ανθολογίου ή/και πρόσθετων κειμένων και ανάλογου οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, καθώς μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες προεκτάσεις της μάθησης από το μάθημα της Γλώσσας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία των μαθητών/τριών. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με το βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση της φιλικής σχέσης τους με το λογοτεχνικό βιβλίο τους/τις βοηθάει να αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, να δραστηριοποιούν τη φαντασία τους και την εφευρετικότητά τους, να εμπλουτίζουν την αισθητική τους καλλιέργεια, να δοκιμάζουν τα συναισθήματά τους αναπτύσσοντας τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να συγκροτούν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο στόχο, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανασύσταση της τάξης σε μια κοινότητα αναγνωστών, όπου η πρόκληση των μαθητών/τριών να ανατρέχουν και σε άλλα βιβλία παραπλήσιας θεματικής τους επιτρέπει σταδιακά να κατανοούν και να αποδεχτούν τη σχετικότητα και την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων των λογοτεχνικών κειμένων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/τριες μπορούν να διατυπώνουν με σαφήνεια τις θέσεις τους, να αιτιολογούν τις απόψεις τους και σε βάθος χρόνου να επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι οι εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς να προβούν στη:

  • Δημιουργία και οργάνωση σχολικών βιβλιοθηκών και στον εμπλουτισμό τους με λογοτεχνικά βιβλία.
  • Δημιουργία ευχάριστων χώρων ανάγνωσης και ακρόασης.
  • Οργάνωση σχεδίου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  • Οργάνωση της κάθε τάξης ως αναγνωστικής ομάδας (καθορισμός συγκεκριμένης ημέρας και ώρας ανάγνωσης στην τάξη, συζήτησης και επιπλέον δραστηριοτήτων).

Τέλος, εκτός από το υπάρχον διδακτικό υλικό (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδια Εργασιών), μπορεί να αξιοποιηθεί και το διαδραστικό-εμπλουτισμένο «Βιβλίο του μαθητή» στο «Ψηφιακό Σχολείο» (http://ebooks.edu.gr/). Επίσης, για ανάρτηση πολυτροπικών κειμένων που δημιουργούν-παράγουν οι μαθητές/τριες (με ενσωμάτωση εικόνων, κινούμενων εικόνων και βίντεο) μπορεί να αξιοποιηθεί η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me» του Ψηφιακού Σχολείου (http://e-me.edu.gr/). Ως διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:

• Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html

• Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα. http://proteas.greeklanguage.gr/

• Πλατφόρμα «Αίσωπος» - Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια. http://aesop.iep.edu.gr/

• ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου. http://photodentro.edu.gr/aggregator/

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. http://www.ekedisy.gr/

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

• Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Α Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Β Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Γ Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Δ Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Ε Δημοτικού)

(...) (Μετάβαση στη οδηγίες Γλώσσας Στ Δημοτικού)

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

1. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Δημοτικού: Τα απίθανα μολύβια, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος α΄, ΙΤΥΕ, Αθήνα, 2016.

2. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Δημοτικού: Τα απίθανα μολύβια, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος β΄, ΙΤΥΕ, Αθήνα, 2016.

3. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Δημοτικού: Τα απίθανα μολύβια, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος γ΄, ΙΤΥΕ, Αθήνα, 2016.

4. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Δημοτικού: Τα απίθανα μολύβια, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τεύχος α΄, ΙΤΥΕ, Αθήνα, 2016.

5. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Δημοτικού: Τα απίθανα μολύβια Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, τεύχος β΄, ΙΤΥΕ, Αθήνα, 2016.

6. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Γ΄& Δ΄ Δημοτικού: Το σκολειό του κόσμου, ΟΕΔΒ, έκδ. Στ΄, Αθήνα, 2011.

7. Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄Δημοτικού: Το Πρώτο μου Λεξικό, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2009.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διδακτέα ύλη

Προτάσεις για διαχείριση της διδακτέας ύλης

Ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (Β.Μ.): ΤΕΥΧΟΣ Α, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.): ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Τα απίθανα μολύβια

Πρώτη γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου. Μπορεί να γίνει σύνδεση με το μάθημα «Θαλασσινό σχολείο» με στόχο τη συνεργασία και την ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας.

 

ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ!

11 διδακτικές ώρες

1. Θαλασσινό σχολείο (σελ. 10- 11)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων του Β.Μ. και του Τ.Ε., κρινόμενων ως επαναληπτικού τύπου.

 

2. Επιστροφή στα θρανία (σελ. 12-14)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων Β.Μ. και Τ.Ε., με προσανατολισμό στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από τη διερεύνηση εμπειριών ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών.

 

3. Το σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο (σελ. 15-17)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων Β.Μ. και Τ.Ε. για παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από τη διερεύνηση εμπειριών ανθρώπων διαφορετικών εποχών.

 

Ανθολόγιο «Ένας περίπατος στην πόλη» (σελ.89-91)

Το κείμενο του Ανθολογίου μπορεί να διδαχθεί διαθεματικά με την Ιστορία στην Δ΄ Τάξη.

 

4. Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας (σελ. 18-20)

Προτείνεται η αξιοποίηση των ασκήσεων για τη διδασκαλία της τελείας και των άρθρων. Η άσκ. 3 από το Β.Μ. προτείνεται να γίνει προφορικά για ανάπτυξη διαλογικής συζήτησης με προτάσεις.

Η άσκ. 4 από το Τ.Ε. μπορεί να παραλειφθεί, λόγω επαναλαμβανόμενων απόψεων των μαθητών.

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στο δεύτερο σκέλος της άσκ. 5 στο Τ.Ε., καθώς συμβάλλει στην παραγωγή γραπτού λόγου. Το πρώτο σκέλος της ίδιας άσκησης μπορεί να αξιοποιηθεί για συζήτηση στη Μελέτη Περιβάλλοντος στο πλαίσιο ανάλογης θεματικής.

 

5. Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι! (σελ. 21-24)

Προτείνεται η αξιοποίηση των ασκήσεων του Β.Μ. για τη διδασκαλία του Ενικού και Πληθυντικού αριθμού και την παραγωγή γραπτού λόγου. Η άσκ. 2 από το ΤΕ προτείνεται να συμπληρωθεί στο σπίτι, καθώς κρίνεται γενικότερου περιεχομένου. Η άσκ. 3 από το ΤΕ προτείνεται να συμπληρωθεί στο σπίτι σαν

«Σκέφτομαι και γράφω», καθώς απαιτεί περισσότερο χρόνο και σκέψη.

 

6. Ένα αστείο περιστατικό (σελ. 25-26)

Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά για τη γνωριμία των μαθητών με τη σύνταξη τίτλων και την αφήγηση περιστατικού με τη βοήθεια εικόνων. Το λεξιλόγιο στην σελ.26 μπορεί να αξιοποιηθεί για τη σύνθεση μιας σύντομης περιγραφής ή ιστορίας από την σχολική ζωή.

 

Ανθολόγιο «Λούνα παρκ παππούλη μου» (σελ. 39-40)

Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί παράλληλα με το μάθημα «Ένα αστείο περιστατικό», ώστε να αναδειχθούν οι διακειμενικές συνδέσεις με τρόπο κατανοητό.

 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

8 διδακτικές ώρες

1.Αγαπητό μου ημερολόγιο (σελ.28-31)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων του Β.Μ. για να θυμηθούν οι μαθητές/-ήτριες την κλίση του ρήματος «είμαι» που είχαν διδαχθεί στη Β΄ τάξη.

 

2.Η φίλη μας η Αργυρώ (σελ.32-35)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων από το Β.Μ. για την κλίση του Ενεστώτα και για σύνθετες λέξεις. Η άσκ. 4 από το Τ.Ε. προτείνεται να γίνει προφορικά για ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, οι ασκ. 5 και 6 μπορεί να παραλειφθούν, λόγω επανάληψης από το πρώτο μάθημα.

 

3.Τα παιδικά μου παιχνίδια (σελ.36-39)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων από το Β.Μ. Από το Τ.Ε. η άσκ. 7 προτείνεται να γίνει προφορικά, καθώς συσχετίζεται με το β΄ σκέλος της άσκ. 6. Η άσκηση 8 προτείνεται να γίνει στο σπίτι γιατί απαιτεί περισσότερο χρόνο.

 

Ανθολόγιο «Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας» (σελ. 148-146).

Το κείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά ως αφόρμηση για να παρουσιάσουν οι ομάδες εργασίας «Παραδοσιακά παιχνίδια» ή «Παιχνίδια του παρελθόντος»

 

4.Στη νέα μας γειτονιά (σελ. 40- 42)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις από το Β. Μ. Η άσκ. 2 μπορεί να παραλειφθεί, λόγω αντιγραφής πληροφοριών από το κείμενο. Πρόκειται για ασκήσεις που εξοικειώνουν το μαθητή με τη χρήση λεξικού για την αναζήτηση της ορθογραφίας και της σημασίας των λέξεων. Από το Τ.Ε., η άσκ. 3 προτείνεται να γίνει προφορικά, καθώς συμβάλλει στην ανάλυση της λειτουργίας της εικόνας. Σε περίπτωση έλλειψης χρόνου, η άσκ. 4 μπορεί να παραλειφθεί, καθώς είναι επαναληπτική της 3. Επίσης, προτείνεται να υπάρξει στα Εικαστικά δραστηριότητα αποτύπωσης, είτε ως ζωγραφιά είτε ως μακέτα, της γειτονιάς που βρίσκεται το σχολείο. Επιπλέον, είναι δυνατή η ανάπτυξη σχεδίου εργασίας με τίτλο «Γνωρίζω την πόλη μου». Οι ασκήσεις αυτές (3,4) μπορούν να συνδυαστούν με τη Μελέτη Περιβάλλοντος (Κεφ.3-Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα).

 

ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

10 διδακτικές ώρες

1.Σπίτι με κήπον (σελ. 46-49)

Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά. Οι ασκ. 3, 7, 8, 9, 10 δύνανται να παραλειφθούν, σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, καθώς παρουσιάζουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλες ασκήσεις. Επίσης, προτείνονται, στα Εικαστικά, ζωγραφιές με ζώα, κολλάζ με ζώα και παιχνίδι ρόλων μέσα στην τάξη.

 

2.Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια (σελ. 50-52)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου και όλων των ασκήσεων από το Β.Μ. και το Τ.Ε., καθώς συμβάλλουν στον εντοπισμό των σημαντικών πληροφοριών στο περιεχόμενο των κειμένων, για παροχή σωστών οδηγιών στους αναγνώστες. Οι ασκήσεις 1,2 από το Τ.Ε. μπορούν να παραλειφθούν γιατί αλληλοεπικαλύπτονται από προηγούμενες ασκήσεις με αγγελίες εφημερίδων.

 

Ανθολόγιο, «Το τραγούδι της φάλαινας» (σελ. 15-18)

Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση για την υλοποίηση εργασίας των ομάδων με τίτλο «Ζώα υπό εξαφάνιση».

 

3.Οι ακροβάτες της θάλασσας (σελ.53-55)

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ασκήσεων από το Β.Μ., καθώς οι μαθητές/-ήτριες εξοικειώνονται με την αναζήτηση της σωστής ορθογραφίας των άρθρων μέσα από τη σημασία τους στο κειμενικό περιβάλλον. Από το Τ.Ε., οι ασκ. 3 και 4 προτείνεται να συσχετιστούν

με ανάλογες ασκήσεις στη Μελέτη Περιβάλλοντος.

 

4.Γη και θάλασσα (σελ. 56-58)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου και των ασκήσεων από το Β.Μ., καθώς οι μαθητές/-ήτριες ασκούνται στο να διακρίνουν με ευχέρεια τη διαφορετική χρήση της ίδιας λέξης μέσα στις προτάσεις. Από το Τ.Ε., η άσκ. 3 μπορεί να γίνει προφορικά για ενίσχυση της δημιουργικής φαντασίας μέσω του αυτοσχεδιασμού. Κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού ως προς την ωριμότητα και τις προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών/-ητριών της τάξης, η άσκ. 4 μπορεί να παραλειφθεί.

Μελέτη Περιβάλλοντος, «Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα»(σελ.29-30).

 

5.Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό (σελ. 59-61)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις από το Β.Μ., καθώς συμβάλλουν στην απόκτηση από τους μαθητές συνείδησης του ταξιδιώτη παρατηρητή και όχι του ταξιδιώτη τουρίστα, στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε ταξιδιού. Η ασκ. 2 μπορεί να γίνει προφορικά, για εξάσκηση στις τεχνικές περιγραφής. Η ασκ. 1 μπορεί να γίνει προφορικά, για εξάσκηση στις τεχνικές περιγραφής. Από το Τ.Ε., προτείνεται να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες ασκήσεις που συμβάλλουν στη χρήση λεξικού.

 

Aνθολόγιο «Η χελωνίτσα Καρέττα - Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν» (σελ.28-32)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο οικολογικού προσανατολισμού. Ο αναγνώστης βιώνει τη λογοτεχνία ως πηγή συναισθηματικών εμπειριών και διανοητικών ερεθισμάτων, βασικά στοιχεία διαμόρφωσης ατομικής ταυτότητας.

 

O KOΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

8 διδακτικές ώρες

1.Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης (σελ.64-67)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά όλες οι ασκήσεις στο Β.Μ. και στο Τ.Ε. ως επαναληπτικές.

Μελέτη Περιβάλλοντος, «Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον» (σελ.36-38)

 

2.Τα χαρτιά ανακυκλώνονται (σελ. 68-71)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις από το Β.Μ. ως εμπεδωτικές. Η άσκηση 2 ενδείκνυται για δραστηριότητες στην Ευέλικτη Ζώνη. Δεδομένου ότι η άσκ. 4 από το Τ.Ε. ενδέχεται να δυσκολέψει τους/τις μαθητές/-ήτριες, μπορεί να γίνει μαζί με τον/την εκπαιδευτικό. Η άσκ. 6 μπορεί να γίνει στα Εικαστικά και εναλλακτικά οι μαθητές/-ήτριες να προβούν σε κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά. Η άσκηση 7 ενδείκνυται για δραστηριότητες στην Ευέλικτη Ζώνη.

Εικαστικά, «Τα άνθη του χαρτιού» (σελ.91),

«Πολύχρωμες χάρτινες δημιουργίες» (σελ.92).

 

3.Το τετράδιο ζωγραφικής (σελ.72-75)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά όλες οι ασκήσεις από το Β.Μ. και το Τ.Ε. ως εμπεδωτικές.

 

Ανθολόγιο «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» (σελ.26-27)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το μελοποιημένο ποίημα του Ν. Γκάτσου, σε μια προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με την ποίηση, όπου η μετουσίωση και η μεταφορά συναισθημάτων λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο απ’ ό,τι στα πεζά κείμενα.

Προτείνονται, επίσης, δραστηριότητες που βασίζονται στο παιχνίδι ρόλων και στην παγωμένη εικόνα.

 

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

3 διδακτικές ώρες

1.Η σημαία (σελ. 78)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά ως επετειακό ανάγνωσμα πολιτιστικής μνήμης. Στα Εικαστικά οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να προβούν σε δραστηριότητες ζωγραφικής.

 

2.Στον πόλεμο του 1940 (σελ.79-82)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά, με στόχο οι μαθητές/-ήτριες να αναγνωρίζουν τις αξίες και τις ιδέες που ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείμενα και να διερευνούν την ιστορικότητά τους, με απώτερο στόχο την κριτική τοποθέτηση απέναντι σε αυτές.

 

Ανθολόγιο, «Οι Γερμανοί και οι πρόκες» (σελ. 99-103)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου με έμφαση στην αναγνώριση και περιγραφή του ιστορικού πλαισίου, χώρος, χρόνος, γεγονότα που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας, τους χαρακτήρες που ενυπάρχουν, καθώς και την οπτική γωνία του συγγραφέα.

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου με

 

Ανθολόγιο, «Ο Τζοβάνι» (σελ.104-109)

έμφαση στην αναγνώριση και περιγραφή του ιστορικού πλαισίου. Οι δραστηριότητες 1 και 2 μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή γραπτού λόγου με καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό.

 

3. Για το Πολυτεχνείο (σελ. 83- 84)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου ως μέσου διαμόρφωσης της κοινωνικής μνήμης.

 

Ανθολόγιο, «Εδώ Πολυτεχνείο…» (σελ.110-112)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου με έμφαση στην αναγνώριση και περιγραφή του ιστορικού πλαισίου, χώρος, χρόνος, γεγονότα που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας, τους χαρακτήρες που ενυπάρχουν, καθώς και την οπτική γωνία του συγγραφέα. Η δραστηριότητα 4 ενδείκνυται για επεξεργασία στην Ευέλικτη Ζώνη.

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (Β.Μ.): ΤΕΥΧΟΣ Β, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.): ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΝΤΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ

7 διδακτικές ώρες

1.Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (σελ.8-10)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις στο Β.Μ. και στο Τ.Ε. ως επαναληπτικές. Οι μαθητές/- ήτριες εξοικειώνονται στη χρήση λεξικών κατά την αναζήτηση της σημασίας των λέξεων και των αντιθέτων τους και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

 

2.Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια) (σελ. 11-14)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις του Β.Μ., καθώς και η άσκ. 3 και 4 του Τ.Ε., ως επαναληπτικές. Επίσης, προτείνεται να πραγματοποιηθούν οι ασκ. 1 και 2 από το Τ.Ε. ως εμπεδωτικές, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς το γραμματικό φαινόμενο που υποστηρίζουν (οι σύνδεσμοι) διδάσκεται αναλυτικά στην ύλη της Ε΄ τάξης.

 

3.Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε (σελ.15-17)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά όλες οι ασκήσεις από το Β.Μ. ως εμπεδωτικές. Από το Τ.Ε. μπορεί να παραλειφθεί η άσκ. 4, καθώς αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και στην Ε΄ τάξη.

 

Ανθολόγιο «Η πτώση του φύλλου που έλεγαν Φρέντυ» (σελ.12-14)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου με οικολογικό προσανατολισμό.

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

9 διδακτικές ώρες

1.Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι (σελ. 20-24)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις από το Β.Μ., εκτός από την 4 που αναφέρεται στις προσωπικές αντωνυμίες και θα διδαχτούν στην Δ΄ τάξη. Ομοίως, παραλείπεται και η άσκ. 2 από το ΤΕ.

 

2. Κάτω απ’ το χιόνι (σελ. 25- 26)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις από το Β.Μ. ως εμπεδωτικές και αυτές από το ΤΕ για εξοικείωση του μαθητή με τον ποιητικό λόγο.

 

3.Ο εγωιστής γίγαντας (σελ. 27-31)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις από το Β.Μ., ως επαναληπτικές. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν επαρκεί, η άσκ. 7 στο «Παρατηρώ και Μαθαίνω» μπορεί να παραλειφθεί, καθώς αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και στην Δ΄ τάξη, όπως και η άσκ. 1 από το ΤΕ. Η άσκ. 10 από το Β.Μ. και το πρώτο σκέλος της άσκ. 5 από το ΤΕ, μπορούν να ενταχθούν στα Εικαστικά. Με το β΄ σκέλος της άσκ. 5, οι μαθητές/- ήτριες ασκούνται στο να συνθέτουν κείμενα με βάση την εικόνα και να αναδιηγούνται ιστορίες. Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει το ομότιτλο κείμενο που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου.

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (Β.Μ.): ΤΕΥΧΟΣ Β’, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.): ΤΕΥΧΟΣ Β’ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ!

11 διδακτικές ώρες

1.Αξέχαστα γενέθλια (σελ. 34-38)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις από το Β.Μ. και από το Τ.Ε. ως εμπεδωτικές. Η άσκ. 1 από το Β.Μ. στοχεύει στην κατάλληλη επιλογή πληροφοριών από το κείμενο, προκειμένου να αποδώσουν οι μαθητές/τριες το κύριο νόημα. Για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου προτείνεται οι ασκ.2 και 4 από το ΤΕ να γίνουν προφορικά και οι ασκήσεις 6 και 7 να δοθούν στο σπίτι.

 

2.Μικρομαγειρέματα (σελ. 39-42)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά οι ασκήσεις από το Β.Μ. ως εμπεδωτικές. Μιλάμε στα παιδιά για την προσταγή αλλά όχι ως προστακτική έγκλιση, η οποία διδάσκεται στην Ε΄ τάξη. Με την άσκ. 3, οι μαθητές/-ήτριες διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στο επίσημο και στο ανεπίσημο ύφος γραφής. Με την άσκ. 4 από το Τ.Ε. οι μαθητές/-ήτριες ασκούνται στο να ακολουθούν οδηγίες και να συντάσσουν εντολές.

 

3.Φτιάχνουμε προσκλήσεις (σελ. 43-45)

Αναλόγως της διαθεσιμότητας χρόνου, από το Τ.Ε. επιλέγουμε μια από τις τρεις ασκήσεις για εξάσκηση των μαθητών στη σύνταξη προσκλήσεων ανάλογα με τον παραλήπτη τους.

 

Ανθολόγιο «Από το περιβόλι του Σαμίχ» (σελ. 154-157)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο, λόγω της επίκαιρης με το προσφυγικό ζήτημα θεματολογίας του. Η αναγνώριση των ιστορικών κειμενικών στοιχείων ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκολίες για τους/τις μαθητές/-ήτριες αυτής της ηλικίας, αλλά είναι εφικτή με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού.

 

4.Από το ημερολόγιο του Ελτόν (σελ. 46-48)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο και οι ασκήσεις από το Β.Μ. και το Τ.Ε. με στόχο την εξάσκηση των μαθητών/-ητριών στη σύνταξη εντολών και στην ακολουθία οδηγιών.

 

5.Το χαρούμενο λιβάδι (σελ. 49-52)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο και οι ασκήσεις από το Τ.Ε., εκτός από την άσκ. 2 που διδάσκεται και στην Ε΄ τάξη. Η άσκ. 1 στο σπίτι ως αντιγραφή στοιχείων του κειμένου. Η άσκηση 3 ενδείκνυται για παραγωγή γραπτού λόγου με καθοδήγηση μέσω ερωτήσεων-λέξεων.

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ

11 διδακτικές ώρες

1.Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο (σελ. 56-59)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο και οι ασκ. από το Β.Μ. Να μη γίνει διευκρίνιση για τις αντωνυμίες και τα άρθρα. Από το ΤΕ μπορεί να παραλειφθούν οι ασκ. 1 και 2 καθώς εξετάζονται και στην Ε΄ τάξη. Η άσκ. 3 μπορεί να γίνει προφορικά για εξάσκηση στη σύνταξη εντολών. Η άσκ. 4 προάγει τη διαλογική συζήτηση. Για την άσκ. 5 έχει προταθεί σχέδιο εργασίας.

 

Ανθολόγιο «Άντζελμαν» (σελ. 173-177)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου λόγω της ιδιαίτερης θεματικής των ρομπότ.

 

2.Μηχανές του μέλλοντος (σελ.60-63)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις από το Β.Μ. εκτός από τις 1,2,3 που προβλέπονται για τα Εικαστικά. Από το ΤΕ καλόν είναι να αξιοποιηθούν όλες οι ασκήσεις. Συνδυασμός λόγου και εικόνας.

Κατάθεση επιχειρημάτων.

 

3.Το ηλιακό λεωφορείο (σελ.64-65)

Προτείνεται η διδακτική προσέγγιση του ποιήματος. Από το Β.Μ. καλόν είναι να γίνουν όλες οι ασκήσεις ως επαναληπτικές. Από το ΤΕ η άσκ. 1 μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι δυσκολεύει τους/τις μαθητές/-ήτριες ή να αποτελέσει άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου για το σπίτι, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την συμπλήρωσή της.

 

Ανθολόγιο «Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη» (σελ.

Προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο, καθώς για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα υπάρχει διαθέσιμη ποικιλία κειμένων.

 

4.Στο Αττικό Μετρό (σελ. 66-70)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο και οι ασκήσεις από το Β.Μ. που αναφέρονται σε μελέτη χαρτών, καθώς και σε μετοχές ενεργητικής φωνής. Από το ΤΕ η άσκ. 6 μπορεί να δοθεί στο σπίτι.

 

ΓΙΟΡΤΑΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ

5 διδακτικές ώρες

1.Να’μουν του στάβλου έν’ άχυρο (σελ.74)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος. Συμπληρωματικά, από το Ανθολόγιο μπορεί να αξιοποιηθεί το ποίημα του Ν.Βρεττάκου «Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί» (σελ.68-69) που συνδυάζει το θρησκευτικό με το φυσιολατρικό στοιχείο.

 

2. Να τα πούμε; (σελ.75-76)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του μαθήματος ως αφόρμηση για γνωριμία των μαθητών/-ητριών με ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων από την Ελλάδα αλλά ενδεχομένως και από άλλες χώρες.

 

3.Αποκριές (σελ.77)

Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση για υλοποίηση δραστηριοτήτων ζωγραφικής και κατασκευών στα Εικαστικά.

 

4.Η καταστροφή των Ψαρών (σελ.78-79)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου σε συνδυασμό με το μάθημα του Ανθολογίου «Το μικρό κλεφτόπουλο» (σελ. 94).

 

Ανθολόγιο «Το μικρό κλεφτόπουλο» (σελ. 94)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του δημοτικού- κλέφτικου τραγουδιού.

 

5.Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (σελ. 80-81)

Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στα Θρησκευτικά, όπου υπάρχει αντίστοιχη ενότητα.

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (Β.Μ.): ΤΕΥΧΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.): ΤΕΥΧΟΣ Β’ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

 12 διδακτικές ώρες

1.Τα ταξίδια του παππού μου (σελ. 8-10)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο, καθώς και οι ασκήσεις από το Β.Μ. και από το ΤΕ.

 

2.Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια) (σελ. 11-14)

Προτείνεται η αξιοποίηση της συνέχειας του κειμένου με όλες τις ασκήσεις από το Β.Μ. και το ΤΕ με έμφαση στην κλίση επιθέτων. Από το ΤΕ οι ασκ. 3 και 4 μπορούν να γίνουν προφορικά, με απλή αναφορά στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

Ανθολόγιο «Παππούς και εγγονή» (σελ.160-163)

Διδακτική προσέγγιση του κειμένου.

 

3.Μια αληθινή ιστορία (σελ. 15-18)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου και όλων των ασκήσεων από το Β.Μ. για δημιουργία παραγράφων και πλαγιότιτλων. Οι ασκ. 5 και 6 μπορούν να γίνουν προφορικά.

 

Ανθολόγιο «Το ξύλινο άλογο» (σελ. 84-88)

Προτείνεται η διδακτική προσέγγιση του κειμένου, όπου ο συνδυασμός λόγου και εικόνας συμβάλλει στην αισθητική απόλαυση.

 

4.Στο νησί του Αιόλου (σελ. 19-22)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου για σύνθεση αφήγησης με φανταστικά και πραγματικά στοιχεία. Η ασκ. 4 από το Β.Μ. μπορεί να γίνει με βοήθεια, σε περίπτωση που κριθεί ότι δυσκολεύει τους/τις μαθητές/-ήτριες, ενώ η άσκ. 3 μπορεί να γίνει προφορικά. Οι ασκήσεις 2 και 3 μπορούν να γίνουν προφορικά. Η άσκ. 5 από το ΤΕ προτείνεται να γίνει προφορικά με στόχο την ανάπτυξη διαλογικής

συζήτησης ή να αξιοποιηθεί κατά την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης.

 

5.Γεια σου χαρά σου Βενετιά (σελ. 23-25)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του μελοποιημένου ποιήματος και των ασκήσεων από το Β.Μ. Η άσκηση 5 με τα μέρη του καραβιού ενδείκνυται και ως θέμα για το μάθημα των Εικαστικών. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η άσκ. 1 από το Τ.Ε. παρουσιάζει δυσκολίες για τους/τις μαθητές/-ήτριες μπορεί να παραλειφθεί. Η άσκηση 4 μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα των Εικαστικών.

 

Ανθολόγιο «Παροιμίες- Αινίγματα» (σελ. 58-59)

Προτείνεται η διδακτική προσέγγιση αινιγμάτων, παροιμιών, γλωσσοδετών.

 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΨΩΜΙ

 9 διδακτικές ώρες

1. Το πιο γλυκό ψωμί (σελ. 28-31)

Προτείνεται η διδακτική προσέγγιση του κειμένου και των ασκήσεων από το Β.Μ.. Η άσκ. 3 στο Τ.Ε. μπορεί να παραλειφθεί καθώς αποτελεί επανάληψη.

 

2. Το πιο γλυκό ψωμί (συνέχεια) (σελ. 32-36)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση της συνέχειας του κειμένου και των ασκήσεων από το Β.Μ.. Οι ασκ. 9, 10 και 11, μπορούν να γίνουν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, εφόσον κριθεί ότι παρουσιάζουν δυσκολία για τους/τις μαθητές/-ήτριες της τάξης. Από το ΤΕ παραλείπεται η άσκ. 4 προφορικά. Στην άσκ. 5 η εικονογράφηση μπορεί να γίνει στα Εικαστικά.

 

3. Ψωμί (σελ. 37-39)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος και των ασκ. από το Τ.Ε και από Β.Μ.. Οι ασκ. 4, 5 και 7 από το Β.Μ. μπορούν να γίνουν με βοήθεια του/της εκπαιδευτικού.

 

4. Καλή όρεξη! (σελ. 40-43)

Προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο, καθώς αποτελεί επανάληψη θεματικής της Α΄ και Β΄ τάξης. Προτείνεται να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις στο Β.Μ. και από το ΤΕ οι ασκ. 3, 4 (στα Εικαστικά) και

5. Επιπρόσθετα, η άσκηση 4 μπορεί να γίνει στα πλαίσια της Μελέτη περιβάλλοντος (σελ.100-101).

 

Ανθολόγιο «Ο ωραίος Δαρείος» (σελ. 127-129)

Προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο, καθώς παρουσιάζει επικαλύψεις με το διδακτικό περιεχόμενο των Α΄ και Β΄ τάξεων.

 

5. Ο Καραγκιόζης φούρναρης (σελ. 44-47)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου με έμφαση στη διδασκαλία της συνέντευξης. Από το ΤΕ, η άσκ. 3 και 6 μπορούν να γίνουν προφορικά. Η άσκηση 6 μπορεί να γίνει στο μάθημα των Εικαστικών ή της Ευέλικτης Ζώνης.

 

ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ

9 διδακτικές ώρες

1.Του κόσμου τα παιδιά (σελ. 50-52)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου που σχετίζεται με τα δικαιώματα των παιδιών, και όλων των ασκήσεων από το Τ.Ε.. Από το Β.Μ., η άσκ. 4 μπορεί να γίνει στην Ευέλικτη ζώνη. Η άσκ. 6 μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον ο χρόνος δεν επαρκεί, καθώς το περιεχόμενό της καλύπτεται και στην Ε΄ τάξη. Το μάθημα μπορεί να συνδυαστεί με το κεφάλαιο «Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα» στη Μελέτη Περιβάλλοντος (σελ.93-95).

 

Ανθολόγιο «Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά» (σελ. 164- 165)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου

 

2. Βοηθάμε να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας (σελ. 53-55)

Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του κειμένου και όλων των ασκήσεων από το Β.Μ. και το Τ.Ε. με στόχο ο/η μαθητής/-ήτρια να διατυπώνει προβλήματα και να προτείνει λύσεις.

Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄τάξεων, Γ.Μ.Μαρίνος «Το τραγούδι του κλόουν» (σελ.158-159)

 

3.Η πτήση των γερανών (σελ.56-59)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο και όλες οι ασκήσεις από το Β.Μ. και το Τ.Ε. με στόχο ο/η μαθητής/-ήτρια να εκφράζει, με γραπτό και εικονικό τρόπο, φιλειρηνικά μηνύματα.

Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄τάξεων, Λ.Ψαραύτη «Το περιβόλι του Σαμίχ» (σελ.154-157)

 

4.Ένα παιδί γράφει στον Θεό (σελ. 60-61)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το ποίημα και όλες οι ασκήσεις από το Β.Μ. και το Τ.Ε.

Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄τάξεων, Φ.Φραγκούλη «Ένα παιδί γράφει στον Θεό» (σελ.160-163)

 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ

3 διδακτικές ώρες

1.Πάσχα, Κυρίου Πάσχα! (σελ. 64-65)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το ποίημα και προτείνεται να συμπληρωθεί ως πασχαλινή θεματική με το κείμενο από το Ανθολόγιο «Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο» (σελ. 79-81), στο πλαίσιο γνωριμίας των μαθητών με τα ελληνικά πασχαλινά ήθη και έθιμα (Λαϊκός πολιτισμός και παράδοση) ή ενδεχομένως και με αντίστοιχα έθιμα άλλων χωρών.

Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄τάξεων, Κ.Βάρναλης «Η μάνα του Χριστού» (σελ.

 

2. Ο Μάης με τα στεφάνια (σελ. 66-67)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το κείμενο για περιγραφή εντυπώσεων από μια επίσκεψη στη φύση. Καλλιτεχνικές κατασκευές (κολλάζ, ζωγραφική) στα Εικαστικά, «Στον ρυθμό των λουλουδιών» (σελ.27-31)

 

3.Το καλοκαίρι (σελ. 68-69)

Προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά το ποίημα στη Μουσική συνδυαστικά με μελοποιημένα ποιήματα και σχολικά τραγούδια για το καλοκαίρι και κατασκευές στα Εικαστικά, «Τροχιές γύρω από το κέντρο (ομόκεντρα)» (σελ.17), «Μέσα στο νερό…μορφές! (αντικατοπτρισμοί)» (σελ.40)

 

(...)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ