Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2015

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2015

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 2954/2015 Αριθμ. Φ.151/213895/Α5 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1−3−2007] υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες......».
ΦΕΚ 2647/2015 Αριθμ. Φ.253/193309/Α5 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 2255/2015 Αριθμ. 161107/Ζ1 Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 181797/Ζ1 στο ΦΕΚ 4272/2019
ΦΕΚ 2034/2015 Αριθμ. 136208/Η2 Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου − Ευρωπαϊκό Απολυτήριο.
Τροποποιήθηκε με το Αριθμ. 180454/Η2 στο ΦΕΚ 4279/2019
ΦΕΚ 1437/2015 Αριθμ. 99767/Θ2
Καταργήθηκε
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 1088 στο ΦΕΚ 3625/2020
ΦΕΚ 1356/2015 Αριθμ. 94541/Δ2
Καταργήθηκε
Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων.
Καταργήθηκε με Αρ.144236/Δ2 στο ΦΕΚ 4202/2018
ΦΕΚ 814/2015 Αριθμ. Φ.151/61567/Α5 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες...».
     
     

 

 

Pin It

Εκτύπωση