ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2013-2014

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.10286/Δ2/24-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A
Πληροφορίες: Α/θμια : Χανιαλίδης Σπύρος
Β/θμια : Μπούνια Θεοκτίστη
Τηλέφωνα: Α/θμια : 210 344 3333 ,
Β/θμια : 210 344 3657
email: Α/θμια : t09ppe1a(AT)minedu.gov.gr
Β/θμια : t09pde1(AT)minedu.gov.gr
FAX: Α/θμια : 210 344 2582
Β/θμια : 210 344 2867

ΘΕΜΑ: Kατανομή των θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2013-2014 των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-06-1985 τ.Α΄),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Π.Δ. 144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Α΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ 160/ 07-07-2000 τ.Α΄),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-07-2004 τ.Α΄),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/04-10-2005 τ.Α΄),
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01-08-2008 τ.Α΄),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α΄),
8. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/25-06-2013 τ.Α΄).
9. Την υπ΄ αριθ. 90595/ΣΤ5/05-07-2013 (ΦΕΚ 1667/05-07-2013 τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20-12-2013 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ..
11. Την υπ΄ αριθ. 49104/Δ1/10-04-2013 (ΦΕΚ 1017 τ.Β΄/24-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9-ΔΥΦ) Υ. Α. με θέμα «Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3848/2012 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
12. Τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Kατανέμουμε τις 212 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20-12-2013 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ, για το σχολικό έτος 2013-2014 ως ακολούθως:

 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΕΠ
(60%)
ΕΝΙΑΙΟΣ
(40%)
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ70 Δασκάλων 10 7 17
ΠΕ60 Νηπιαγωγών 57 38 95
ΣΥΝΟΛΟ 67 45 112

 

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ -
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.Σ.Ε.Π.
(60%)
ΕΝΙΑΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
(40%)
24ΜΗΝΟ 30ΜΗΝΟ ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 0 0 30 0 30
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 0 0 3 2 5
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 0 0 1 0 1
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
2 1 0 0 3
ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3 2 0 0 5
ΠΕ17.02 ΜΗΧ/ΓΟΙ-
ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-
ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ
ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)
18 12 0 0 30
ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-
ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ
ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)
12 8 0 0 20
ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 2 2 0 0 4
ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) 1 1 0 0 2
  ΣΥΝΟΛΟ 38 26 34 2 100

Σύνολο Π.Ε. & Δ.Ε.: 212 εκπαιδευτικοί

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση