Εγκύκλιος Διορισμού Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019
(Επιτυχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008)

Αρ.Πρωτ.87561/Ε1/31-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες: (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΧΕΤ:
1. Η αριθμ. 1097/26-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΚΥ6Η6-4ΡΝ) απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ.
2. Οι εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ με αριθμ.: (α) 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ), «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008», (β) 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ), «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008», (γ) 202284/Ε2/21-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ) «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008» και (δ) 139896/Ε1/28-8-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΠ4653ΠΣ-ΙΜΑ) «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008».

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι διατέθηκαν με την ανωτέρω αριθμ. 1097/26-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΚΥ6Η6-4ΡΝ) απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού έτους 2008, για την αναπλήρωση των τελευταίων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά την ανωτέρω σχετ. 2δ εγκύκλιο-πρόσκληση.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν εννέα (9) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ14.01 (ΠΕ87.01), ΠΕ18.01 (ΠΕ89.01) και ΠΕ19 (ΠΕ86) (*1), όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί. Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι (βλέπε συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Β΄ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ») να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό:

Κλάδος Αριθμός
Θέσεων
ΠΕ09-Οικονομολόγων (ΠΕ80-Οικονομίας) 3
ΠΕ14.01-Ιατρών (ΠΕ87.01-Ιατρικής) 1
ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών (ΠΕ89.01-Καλλιτεχνικών Σπουδών) 1
ΠΕ19-Πληροφορικής ΑΕΙ (ΠΕ86-Πληροφορικής) 4

(*1) Στην ανωτέρω απόφαση διάθεσης επιτυχόντων προς αναπλήρωση διοριστέων, οι ανωτέρω κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών αναφέρονται ως ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε παρένθεση αναφέρονται οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύουν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 3 μέχρι και την Τετάτρτη 5 Ιουνίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, κατά την παρούσα πρόσκληση, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 11 και 14 του άρθρου 17 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν, της παρ. 21 του ένατου άρθρου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως ισχύουν, και την υπ’αριθμ. 411/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Τμήματος Β΄2 Διακοπών, 18-8-2004) (οι διατάξεις παρατίθενται στην ανωτέρω σχετ. 2β πρόσκληση, συνέχεια της οποίας αποτελεί η παρούσα).

Επί της παρούσας επισημαίνεται ότι με την τρέχουσα διαδικασία συμπληρωματικών διορισμών καλούνται επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού εκπ/κών (έτους 2008), προς αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, οι οποίοι διατέθηκαν με την αριθμ. 1097/26-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΚΥ6Η6-4ΡΝ) απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (σχετ. 1), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διοίκησης, που υπεβλήθη εντός της νομίμου παρατάσεως της ισχύος των πινάκων διοριστέων, κατά το σχολικό έτος 2017-2018 [αριθμ. 20351/Ε2/6-2-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 617/τ. Β’/23-2-2018)], για τους συγκεκριμένους κλάδους για τους οποίους δεν έχουν καλυφθεί οι προκηρυχθείσες θέσεις.
Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω σχετ. 1 απόφαση του ΑΣΕΠ, «βάσει των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄) δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μετά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών με τις υπ’ αριθμ. 153506/Ε1/17-9-2018 (ΦΕΚ 1134 Γ΄/8-10-2018) και 160517/Ε1/17-9-2018 (ΦΕΚ 1237 Γ΄/23-10-2018) υπουργικές αποφάσεις, διαπιστώθηκε ότι εννέα (9) θέσεις εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης παρέμειναν κενές, λόγω μη υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.
2. Οι συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, κατά την παρούσα πρόσκληση, πρόκειται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18-05-2016 (ΦΕΚ 1411 τ.Β΄, ΑΔΑ: 6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και κατόπιν εξασφάλισης των αναγκαίων προς τούτο πιστώσεων (αριθμ. 2/43782/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).
3. Με την τελευταία αυτή διαδικασία αναπλήρωσης, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις τις Διοίκησης, ως προς την κάλυψη των εναπομεινασών θέσεων διοριστέων του διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ έτους 2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης έχουν οι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες επιτυχόντων, των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ09-Οικονομολόγων (ΠΕ80-Οικονομίας), ΠΕ14.01-Ιατρών (ΠΕ87.01-Ιατρικής), ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών (ΠΕ89.01-Καλλιτεχνικών Σπουδών) και ΠΕ19-Πληροφορικής (ΑΕΙ) (ΠΕ86-Πληροφορικής), οι οποίοι διατέθηκαν με την αριθμ. 1097/26-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΚΥ6Η6-4ΡΝ) απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης :

1. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), που ορίζουν ότι:
«Δεν διορίζονται υπάλληλοι :
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις» (άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3528/2007).
«Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση» (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή [περιπτ. α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του άρθρου 15 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

3. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄ - διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και των απαιτούμενων από τις αριθμ. 3Π/2008 και 4Π/2008 Προκηρύξεις αποδεικτικών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (πτυχίων, πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας). Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση, στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση-δήλωση, στη Διεύθυνση της περιοχής διορισμού, όπου και θα παρουσιαστεί ο εκπ/κός για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τη γνησιότητά τους εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της πράξης διορισμού (διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 20, του ν.2190/1994, όπως ισχύουν).

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία, και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, από τη Διεύθυνση Εκπ/σης της περιοχής διορισμού του εκπ/κού.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν ονομαστικά τις διαθέσιμες, για κάθε κλάδο και ειδικότητα περιοχές, από το συνημμένο πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτησή τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης-δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η ανάκληση της αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους.

Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της Εγκυκλίου με παραρτήματα και αίτηση

 

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

21-05-19
Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Σε συνέχεια του από 23-4-2019 Δελτίου Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 814 Γ και 813 Γ, αντιστοίχως, οι αριθμ. 65185/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΟΟ4653ΠΣ-ΟΨΘ) και 65172/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΖ94653ΠΣ-ΒΥΚ) αποφάσεις του Υπουργού Π.Ε.Θ., με τις οποίες διορίζονται, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), σε θέσεις μονίμων, 57 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 361 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008.

Η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των διοριζόμενων εκπαιδευτικών, ορίζεται από την Τρίτη 21 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που απασχολούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και διορίζονται ως μόνιμοι, παρέχεται η δυνατότητα να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, προς διευκόλυνσή τους. Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την ευθύνη της διαβίβασης όλων των σχετικών εγγράφων στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού (υπ’ αριθ. 80509/Ε1/21-05-2019, ΑΔΑ: 6ΑΘ94653ΠΣ-1Μ8 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (ή του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας), οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους.

 


Αρ.Πρωτ.58450/Ε1/12-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ & Β΄
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: Πρόσκληση 423 εκπαιδευτικών, εγγεγραμμένων στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ091 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86), και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Σχετ.: Η αριθμ. 22963/Ε1/14-2-2019 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 15-3-2019) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 462 εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)»2.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), των κλάδων/ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86) και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), εγγεγραμμένους στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), για τους οποίους έχει εκδοθεί, μέχρι την 29η-1-2019, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

(α) Έλληνες πολίτες

(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).

(γ) Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και από την Αίγυπτο (ν.δ.3832/1958, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του ν. 4531/2018, ΦΕΚ 62 Α΄).
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3528/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄/29-1-2019):

«1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση ββ΄ και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (Α΄159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄71).

3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ /ΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ

Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

1. Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86) και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), και για τους οποίους, με τις αριθμ. Α3257, Α3264, Α3265, Α3270, Α3273/2017 και Α24, Α25, Α42, Α46, Α47, Α65, Α154, Α349, Α1149, Α1443/2018 αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την αριθμ. 2743/2017 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

Ο έλεγχος της νομιμότητας των δικαιολογητικών και ο προσδιορισμός της σειράς κατάταξης στον οικείο πίνακα των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ με τις αριθμ. 1342/15-11-2018, 1346/15-11-2018 και (Ε΄ Τμήματος), 174/21-2-2018, 1459/3-12-2018, 1460/3-12-2018, 1499/11-12-2018, 1500/11-12-2018 και 1501/11-12-2018 (Γ΄ Τμήματος) και 1536/17-12-2018 (Α΄ Τμήματος), αποφάσεις Τμημάτων της Αρχής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται άπαξ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019. Όσοι εκ των περιλαμβανομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι δεν υποβάλουν αίτηση-δήλωση μόνιμου διορισμού στο πλαίσιο της παρούσης και εντός της ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα μόνιμου διορισμού σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης.

Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης

1. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), που ορίζουν ότι:

«Δεν διορίζονται υπάλληλοι :
 α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις» (άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3528/2007).»

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Υ.Κ.:

«Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση».

3. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄ - διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄).

4. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α΄ παρ. 9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το αριθμ. 2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)».

Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, (άρθρα 31 & 32 του ν.3528/2007).

2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).

3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).

Επισημαίνεται ότι:

(i) Στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄-Υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

(ii) Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Υ.Κ., όπως ισχύει, «1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. […] Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-δήλωση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και των απαιτούμενων από τις αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις αποδεικτικών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (πτυχίων, πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας). Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού, με εξαίρεση το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση-δήλωση στη Διεύθυνση της περιοχής διορισμού και στην οποία θα παρουσιαστεί ο εκπ/κός για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τη γνησιότητά τους εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της πράξης διορισμού (διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 20, του ν.2190/1994, όπως ισχύουν).

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία, και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, από τη Διεύθυνση Εκπ/σης της περιοχής διορισμού του εκπ/κού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Προκειμένου, δε, να εξασφαλίσουν τον διορισμό τους, δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η ανάκληση της αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Συνοδευτικό Αρχείο:

Παραρτήματα εγκυκλίου με Αίτηση Διορισμού


Εκτύπωση