Εγκύκλιος Διορισμού Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017
(Διοριστέοι διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008)

Αρ.Πρωτ.202284/Ε2/21-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΧΕΤ:
1/ Η αριθμ. πρωτ. 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) εγκύκλιος με θέμα: «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.»
2/ Η αριθμ. πρωτ. 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ) εγκύκλιος με θέμα: «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική (1) εγκύκλιο-πρόσκληση για μόνιμο διορισμό, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά τη σχετ. (2) εγκύκλιο.
Ειδικότερα, θα καλυφθούν σαράντα εννέα (49) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ17.01, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ60, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί. Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι (βλέπε συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Β΄ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ») να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό.

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας

4

ΠΕ14.01 - Ιατρών

1

ΠΕ18.33 - Βρεφ/κόμων

1

ΠΕ07 - ΓερμανικήςΓλώσσας

5

ΠΕ17.01 - Πολιτικών Τοπογράφων

1

ΠΕ19 - Πληροφορικής ΑΕΙ

14

ΠΕ09 - Οικονομολόγων

6

ΠΕ18.01 - Γραφικών Τεχνών

1

ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών

2

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

1

ΠΕ18.02 - Διοίκησης Επιχειρήσεων

1

ΠΕ33 - Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

1

ΠΕ12.01 - Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων

1

ΠΕ18.04 - Αισθητικής

2

ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

2

ΠΕ13 - Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

3

ΠΕ18.10 - Νοσηλευτικής

3

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

49

Στις ανωτέρω θέσεις συμπεριλαμβάνονται δύο (2) θέσεις από τον αρχικό πίνακα διοριστέων, λόγω μη αποδοχής διορισμού, κλάδων ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ18.04- Αισθητικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22 Νοεμβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Παραπέμπουμε τους υποψηφίους στο νομικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω σχετικές (1) και (2) εγκυκλίους.

Επί της παρούσας επισημαίνεται ότι με την τρέχουσα διαδικασία συμπληρωματικών διορισμών διατίθενται επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού εκπ/κών του ΑΣΕΠ (έτους 2008), προς αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Διοίκησης, τα οποία υπεβλήθησαν εντός της νομίμου παρατάσεως της ισχύος των πινάκων επιτυχόντων, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 (αριθμ. 139997/Ε2/01.9.2016 υ.α., ΦΕΚ 2845 Β΄, ΑΔΑ: Ψ2Π94653ΠΣ-ΡΓΣ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Με την αριθμ. πρωτ. 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ) συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό, διατέθηκαν διακόσιες είκοσι επτά (227) συνολικά θέσεις εκπ/κών κλάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που είχαν απομείνει κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών κατά την υπ’ αριθμ. 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) εγκύκλιο-πρόσκληση.

2. Μετά τους τελευταίους διορισμούς [υπ’αριθμ. 130032/Ε1/31-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΝΩ4653ΠΣ-Υ3Ι, ΦΕΚ 796 Γ΄/21-8-2017) και 130003/Ε2/31-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ614653ΠΣ-2ΡΥ, ΦΕΚ 797 Γ΄/21-8-2017) υπουργικές αποφάσεις], διαπιστώθηκε ότι σαράντα επτά (47) θέσεις εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης παρέμειναν κενές, λόγω μη υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό ή μη αποδοχής του διορισμού. Στις θέσεις αυτές δεν υπολογίζονται οι πέντε (5) θέσεις μη αιτούντων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, διότι οι αντίστοιχες θέσεις διοριστέων του οικείου κλάδου καλύφθηκαν με αναδρομικό διορισμό σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων (Α186/16, Α902/16, Α752/16 και Α49/17).

3. Με την υπ’αριθμ. 135455/Ε2/10-8-2017 (ΑΔΑ: Ω38Γ4653ΠΣ-ΗΣΨ, ΦΕΚ 851 Γ΄/29-8-2017) υ.α., ανακλήθηκε ο αναδρομικός διορισμός ενός (1) εκπ/κού κλάδου ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, που είχε πραγματοποιηθεί σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (Α2191/16) από τον πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ 555 Γ΄/20-7-2009) του ίδιου κλάδου. Με την 103944/Ε2/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΑΩ4653ΠΣ-9ΕΑ, ΦΕΚ 721 Γ΄/ 21-7-2017) υ.α., ανακλήθηκε η υπ’αριθμ. 217425/Ε2/19-12-2017 υ.α., (ΑΔΑ: Ω93Γ4653ΠΣ-ΙΨΓ, ΦΕΚ 1350 Γ΄/28-12-2017) ως προς το διορισμό ενός (1) ακόμα εκπ/κού κλάδου ΠΕ18.04-Αισθητικής, λόγω μη αποδοχής, μετά από παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις εναπομείνασες των συμπληρωματικών διορισμών, με αποτέλεσμα το σύνολο των προς κάλυψη θέσεων να διαμορφώνεται σε σαράντα εννέα (49).

4. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών κατά την παρούσα πρόσκληση πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, πιστώσεων, σε περιοχές που διατέθηκαν με την υπ’αριθμ. 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ) συμπληρωματική πρόσκληση και δεν καλύφθηκαν μετά την ολοκλήρωση των διορισμών (προαναφερθείσες 130032/Ε1/31-7-2017 και 130003/Ε2/31-7-2017 υ.α.), καθώς και στις κενές περιοχές που προέκυψαν λόγω μη αποδοχής διορισμού, με την υπ’αριθμ. 217425/Ε2/19-12-2016 υ.α. (ΑΔΑ: Ω93Γ4653ΠΣ-ΙΨΓ, ΦΕΚ 1350 Γ΄/28-12-2016), μετά από παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
– ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης έχουν οι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες επιτυχόντων, οι οποίοι διατέθηκαν με σχετικές αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτούς:

- ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ09-Οικονομολόγων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας: υπ’αριθμ. 1053/30.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών - Γ΄ Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7Ι9Δ6Η6-ΗΚΤ), όπως ανακλήθηκε εν μέρει για τον κλάδο ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και διορθώθηκε για τον κλάδο ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας με την 1192/3.10.2017 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (ΑΔΑ: 6ΕΝΤ6Η6-1ΗΑ).

- ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας: υπ’αριθμ. 1053/30.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών - Γ΄ Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7Ι9Δ6Η6-ΗΚΤ) και 1192/3.10.2017 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (ΑΔΑ: 6ΕΝΤ6Η6-1ΗΑ).

- ΠΕ12.01-Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, ΠΕ17.01- Πολιτικών Τοπογράφων, ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων: υπ’αριθμ. 1052/30.8.2017 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών - Β΄ Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: Ψ4Κ46Η6-ΓΒ0).

- ΠΕ14.01-Ιατρών, ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04-Αισθητικής, ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33-Βρεφονηπιοκόμων: υπ’αριθμ. 1035/28.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών-Α΄Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΜΠ96Η6-2Σ9) και 1192/3.10.2017 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (ΑΔΑ: 6ΕΝΤ6Η6-1ΗΑ) για τον κλάδο ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής.

- ΠΕ19-Πληροφορικής (ΑΕΙ): υπ’αριθμ. 1034/28.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών-Α΄Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: ΨΚΠΩ6Η6-ΩΨΤ).

- ΠΕ60-Νηπιαγωγών: υπ’αριθμ. 1051/30-8-2017 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών-Β΄Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: ΩΤΘΕ6Η6-ΣΛΖ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή (περιπτ. α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του άρθρου 15 του ν.1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄). Οι διατάξεις παρατίθενται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της υπ’ αριθμ. 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ) εγκυκλίου-πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και των απαιτούμενων από τις αριθμ. 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις αποδεικτικών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (πτυχίων, πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας). Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση, στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση-δήλωση, στη Διεύθυνση της περιοχής διορισμού, όπου και θα παρουσιαστεί ο εκπ/κός για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τη γνησιότητά τους εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της πράξης διορισμού (διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 20, του ν.2190/1994, όπως ισχύουν).

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία, και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, από τη Διεύθυνση Εκπ/σης της περιοχής διορισμού του εκπ/κού.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν τις διαθέσιμες περιοχές με τη σειρά που επιθυμούν, από το συνημμένο πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Στην περίπτωση που διατίθεται μία περιοχή διορισμού, οι υποψήφιοι οφείλουν, επίσης, να τη δηλώσουν ονομαστικά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτησή τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης-δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η ανάκληση της αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Συνοδευτικό Αρχείοα:

α) Εγκύκλιος διορισμών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2017

β) Αίτηση διορισμού εκπαιδευτικών με τα διαθέσιμα κενά ανά περιοχή μετάθεσης και κλάδο


Αρ.Πρωτ.115151/Ε2/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. πρωτ. 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα θα καλυφθούν διακόσιες είκοσι επτά (227) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ17.01, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.20, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί.

Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι [βλέπε συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Β΄ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ»] να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό:

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας

38

ΠΕ15 - Οικιακής Οικονομίας

3

ΠΕ18.23 - Ναυτικών Μαθημάτων

1

ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας

37

ΠΕ17.01 - Πολιτικών Τοπογράφων

4

ΠΕ18.24 - Εργασιοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας

3

ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας

27

ΠΕ17.04 - Ηλεκτρονικών και Τεχν. Ιατρικών Οργάνων

4

ΠΕ18.33 - Βρεφονηπιοκόμων

1

ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

3

ΠΕ18.01 - Γραφικών Τεχνών

1

ΠΕ19 - Πληροφορικής ΑΕΙ

35

ΠΕ09 - Οικονομολόγων

12

ΠΕ18.02 - Διοίκησης Επιχειρήσεων

1

ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών

3

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

5

ΠΕ18.04 - Αισθητικής

5

ΠΕ33 - Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης:

3

ΠΕ12.01 - Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων

7

ΠΕ18.10 - Νοσηλευτικής

5

ΠΕ34 - Ιταλικής Γλώσσας

2

ΠΕ13 - Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

5

ΠΕ18.12 - Φυτικής Παραγωγής

3

ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:

227

Σημειώνεται ότι στον αριθμό των θέσεων για μόνιμο διορισμό εκπ/κών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών περιλαμβάνονται και δύο (2) υποψήφιοι κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τους αρχικώς εγγεγραμμένους στους οικείους πίνακες διοριστέων διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008 (1817/17-07-2009 Απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, ΦΕΚ 571/23-07-2009 τ. Γ΄), οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια Εκπαίδευση.

Επίσης, για τους κλάδους ΠΕ17.02 Μηχανολόγων –Ναυπ. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ και ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, δεν διατίθενται κενές θέσεις για κάλυψη, λόγω έλλειψης επιτυχόντων (αριθμ. 178/2-3-2017 Απόφαση
ΑΣΕΠ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10 Ιουλίου μέχρι 14 Ιουλίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε συνέχεια του νομικού πλαισίου που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο (194728/E2/15-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ), παρατίθενται, συμπληρωματικά, τα ακόλουθα:

1. Στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν, ορίζονται τα εξής:

«11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και ισχύουν για τρία έτη. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους.»

2. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου, όπως ισχύουν, προβλέπονται τα ακόλουθα:

«14. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι «στον πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων» κατά σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία μη αποδοχής διορισμού ή κωλύματος διορισμού, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του το συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋποθέσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κενωθούν θέσεις λόγω παραιτήσεων του διορισθέντος εντός έτους από του διορισμού του. Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον «πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων» υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.»

3. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 411/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Τμήματος Β΄2 Διακοπών, 18-8-2004), η Διοίκηση προβαίνει σε διορισμό των κατά σειρά επιτυχόντων, αφού όμως προηγηθεί η διάθεσή τους σε αυτήν με σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ.

4. Στις διατάξεις της παρ. 21 του ένατου άρθρου τουν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως ισχύουν, ορίζεται ότι :

«21. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει με απόφασή του επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχθηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του. Δεν απαιτείται απόφαση κατανομής όταν οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ αφορούν σε αντικαταστάσεις-αναπληρώσεις διοριστέων των ως άνω περιπτώσεων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αποφάσεις κατανομής.»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Με την αριθμ. πρωτ. 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) εγκύκλιο-πρόσκληση διατέθηκε το σύνολο των εναπομεινασών θέσεων (456) εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που είχε κατανεμηθεί με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18.05.2016 (ΦΕΚ 1411 Β΄, ΑΔΑ: 6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016».

2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας διορισμών, με τις υπ’αριθμ. 217425/Ε2/19-12-2016 (ΑΔΑ: Ω93Γ4653ΠΣ-ΙΨΓ) και 217413/Ε1/19-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΟΖ4653ΠΣ-ΓΔ8) υπουργικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1350 τ. Γ΄ στις 28-12-2016, καθώς και των διορισμών που πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων [υπ’αριθμ. 132466/Ε2/10-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΧ84653ΠΣ-ΕΗΔ, ΦΕΚ 1042 Γ’/18-10-2016), 193583/Ε2/14-11-2016 (ΑΔΑ: Ω88Ι4653ΠΣ-ΚΥΔ, ΦΕΚ 1260 Γ΄/9-12-2016), 193592/Ε2/14-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΔ44653ΠΣ-Φ46, ΦΕΚ 1259 Γ΄/9-12-2016), 193595/Ε2/14-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΙ2Β4653ΠΣ-912, ΦΕΚ 1259 Γ΄/9-12-2016), 196858/Ε1/18-11-2016 (ΑΔΑ: Ψ45Χ4653ΠΣ-ΣΙ1, ΦΕΚ 1260 Γ΄/9-12-2016) υ.α.], και αφού ελήφθησαν υπόψη οι διορισμοί που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τα προηγούμενα έτη, από τους ίδιους πίνακες διοριστέων, διαπιστώθηκε ότι απέμειναν κενές θέσεις εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης προς κάλυψη με μόνιμο διορισμό.

3. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών κατά την παρούσα πρόσκληση πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε περιοχές που διατέθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) εγκύκλιο και δεν καλύφθηκαν, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών του τρέχοντος σχολ. έτους 2016-2017 (προαναφερόμενες υπ’ αριθμ. πρωτ. 217425/Ε2/19-12-2016 και 217413/Ε1/19-12-2016 υ.α.), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που παρέμειναν κενές, λόγω ανακλήσεων διορισμών (υπ’αριθμ. 14728/Ε2/30-01-2017, ΑΔΑ: 70ΛΓ4653ΠΣ-ΠΟΗ, ΦΕΚ 153 τ. Γ΄/20-02-2017, 20145/Ε1/7-2-2017, ΑΔΑ: ΩΞΣΗ4653ΠΣ-ΠΙΡ, ΦΕΚ 194 Γ΄/6-3-2017 και 160588/Ε1/6-10-2014, ΑΔΑ: 6ΒΓ09-Ω6Ε, ΦΕΚ 1377 Γ΄/14-10-2014 υ.α.), όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης έτους 2017 (υ.α. υπ΄αριθμ. πρωτ. 69621/E1/27-4-2017, ΑΔΑ: ΩΥ144653ΠΣ-7Ο0 και 90654/Ε1/30-5-2017, ΑΔΑ: ΩΦ684653ΠΣ-Α22 για την Α/θμια Εκπ/ση και 73929/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: 6ΛΗΜ4653ΠΣ-ΒΔΛ, 73917/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: ΩΛΓΠ4653ΠΣ-Χ7Ε, 73911/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: 7ΜΥΑ4653ΠΣ-Ψ0Π, 73905/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: ΩΧΨΗ4653ΠΣ-Μ9Υ, αντίστοιχα, για τη Β/θμια Εκπ/ση), καθώς και των μετατάξεων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης έτους 2017 (με τις αριθμ. 11/7-6-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και 10/31-5-2017 Πράξη του ΚΥΣΔΕ, αντίστοιχα, ΦΕΚ 648 Γ΄/5-7-2017 για τη Β/θμια Εκπ/ση).

4. Σε περίπτωση που απομείνουν κενές θέσεις, μετά το πέρας της παρούσας διαδικασίας διορισμών, αυτές θα καλυφθούν από εκπαιδευτικούς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008, εφόσον διατεθούν με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, ανά κλάδο και ειδικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης έχουν :

α) Οι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες επιτυχόντων, οι οποίοι διατέθηκαν με σχετικές αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, λόγω νομίμου παρατάσεως των πινάκων επιτυχόντων για το σχολικό έτος 2016-2017 (αριθμ. 139997/Ε2/01.9.2016 υ.α., ΦΕΚ 2845 Β΄, ΑΔΑ: Ψ2Π94653ΠΣ-ΡΓΣ), με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτούς.

ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ09-Οικονομολόγων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και ΠΕ34-Ιταλικής Γλώσσας (Προκήρυξη 3Π/2008, ΦΕΚ 516/8.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ): υπ’αριθμ. 239/14.3.2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΤΧ86Η6-ΗΧΠ).

ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας: υπ’αριθμ. 223/10.3.20217 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΜΘΤ6Η6-Γ6Γ).

ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας: υπ’αριθμ. 210/7.3.2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 6ΥΥΖ6Η6-Χ70), όπως τροποποιήθηκε με την 279/29.3.2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6Γ8Υ6Η6-Α04).

ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας: υπ’αριθμ. 247/17.3.2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 67ΗΡ6Η6-ΗΩ8) και 702/27.6.2017 απόφαση του E΄ Τμήματος (ΑΔΑ: ΩΓΒΚ6Η6-ΣΓ4).

ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας : υπ’αριθμ. 245/16.3.2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΧΗΙ6Η6-Γ98).

ΠΕ12.01-Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, ΠΕ17.01- Πολιτικών Τοπογράφων, ΠΕ17.04-Ηλεκτρονικών και Τεχν. Ιατρικών Οργάνων, ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων: υπ’αριθμ. 178/2.3.2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: ΩΓΒΠ6Η6-3ΒΟ).
ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών:
239/14.3.2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΤΧ86Η6-ΗΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με την 331/5.4.2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6Β9Θ6Η6-ΧΟΕ).

ΠΕ14.01-Ιατρών, ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04-Αισθητικής, ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής, ΠΕ18.12-Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.20-Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18.23-Ναυτικών Μαθημάτων, ΠΕ18.24-Εργασιοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18.33-Βρεφονηπιοκόμων: υπ’αριθμ. 176/1.3.2017 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΜΣ66Η6-ΨΑΔ).

ΠΕ19-Πληροφορικής (ΑΕΙ): υπ’αριθμ. 216/9.3.2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 6Σ9Ρ6Η6-ΡΘΖ).

ΠΕ60-Νηπιαγωγών: υπ’αριθμ. 261/21-3-2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7Θ106Η6-ΕΣ7).

και

β) Οι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες διοριστέων διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008 κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών (1817/17-07-2009 Απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, ΦΕΚ 571/23-07-2009 τ. Γ΄) οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση [οι 2 υποψήφιοι με σειρά κατάταξης 332 και Α.Μ. 17053 και σειρά κατάταξης 598 και A.M. 20899 αντίστοιχα στην εν λόγω απόφαση].

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης :

1. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), που ορίζουν ότι:

«Δεν διορίζονται υπάλληλοι :

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις» (άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3528/2007).

«Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση» (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή [περιπτ. α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του άρθρου 15 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

3. Οι ενταγμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπ/κών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (κλάδου ΠΕ60), οι οποίοι, κάνοντας χρήση της εν λόγω ένταξής τους έχουν διοριστεί σε λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3833/10 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και των απαιτούμενων από τις αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις αποδεικτικών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (πτυχίων, πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας). Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού, με εξαίρεση το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση-δήλωση στη Διεύθυνση της περιοχής διορισμού και στην οποία θα παρουσιαστεί ο εκπ/κός για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τη γνησιότητά τους εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της πράξης διορισμού (διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 20, του ν.2190/1994, όπως ισχύουν).

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία, και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, από τη Διεύθυνση Εκπ/σης της περιοχής διορισμού του εκπ/κού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Προκειμένου, δε, να εξασφαλίσουν το διορισμό τους θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά όλες τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η ανάκληση της αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.194728/Ε2/15-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III)
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008».

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60, που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους οριστικούς πίνακες διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 [ΦΕΚ 555 Γ΄/20.07.2009, 571 Γ΄/23.07.2009, 630 Γ΄/07.08.2009, 647 Γ΄/17.08.2009, 715 Γ΄/02.09.2009, 839 Γ΄/19.10.2009, 874 Γ΄/27.10.2009, 914 Γ΄/10.11.2009, 917 Γ΄/11.11.2009, 976 Γ΄/09.12.2009, 1018 Γ΄/18.12.2009, 1023 Γ΄/18.12.2009, 279 Γ΄/12.04.2010, 632 Γ΄/29.06.2012, 638 Γ΄/22.05.2014 και 217/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) Απόφαση του Ε΄Τμήματος του ΑΣΕΠ], εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 4 του ν. 4250/2014), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για διορισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.α. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) ορίζεται ότι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

β. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παρ.2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Με την αριθμ. 139997/Ε2/01.09.2016 υ.α. (ΦΕΚ 2845 Β΄, ΑΔΑ: Ψ2Π94653ΠΣ-ΡΓΣ) με θέμα «Παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010 τ.Α’) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 έως και το σχολικό έτος 2016-2017, κατά το μέρος που αφορά στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π..

2. Στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 33 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) και την παρ.2 περ.α΄ του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Α/θμιας ή της Β/θμιας Εκπ/σης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

4. Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18.05.2016 (ΦΕΚ 1411 Β΄, ΑΔΑ: 6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016» κατανεμήθηκαν τετρακόσιες πενήντα έξι (456) συνολικά εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Με τις αριθμ. 179446/Ε1/26.10.2016 (ΦΕΚ 3482 Β’ , ΑΔΑ: ΩΥΦ14653ΠΣ-9Θ4) «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και αριθμ. 184704/Ε1/02.11.2016 (ΦΕΚ 3602 Β’, ΑΔΑ: 6ΟΗ54653ΠΣ-ΙΕ7) «Κατανομή κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Υπουργικές Αποφάσεις μεταφέρθηκαν και κατανεμήθηκαν εξήντα δύο (62) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, πενήντα πέντε (55) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και πενήντα τέσσερις (54) κενές οργανικές θέσεις κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

6. Με την αριθμ. 194722/Ε2/15-11-2016 (ΑΔΑ:Ψ9Ι14653ΠΣ-ΥΕΨ) «Κατανομή των θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2016-2017 των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα» Απόφαση του Υπουργού Παιδείας κατανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι χορηγηθείσες πιστώσεις για διορισμό εκπαιδευτικών στην Α/θμια και Β/μια Εκπαίδευση κατά κλάδο/ειδικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εναπομείναντες αδιόριστοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με την παρούσα διορίζεται το σύνολο των εναπομεινάντων διοριστέων υποψήφιων εκπ/κών των ανωτέρω κλάδων των πινάκων του ΑΣΕΠ 2008.
 
Σε περίπτωση μη απορρόφησής τους κατά την τρέχουσα διαδικασία διορισμών σχολικού έτους 2016-2017, λόγω μη εμφάνισής τους ή υποβολής περιορισμένου αριθμού προτιμήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα απολέσουν οριστικά και αμετάκλητα το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση, μέσω του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.
Αν απομείνουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από ισάριθμους εκπαιδευτικούς που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στον ίδιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους.

Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

1. Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε άλλο φορέα του δημοσίου κάνοντας χρήση της ένταξής τους στον οριστικό πίνακα διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 [βλέπε σχετ. και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/39/οικ.22153/11.09.14 (ΑΔΑ: 78ΗΘΧ-6ΛΝ) διευκρινιστική εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του ν.4275/2014»].

2. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

3. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή [περιπτ. α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του άρθρου 15 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄)].

4. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις. Ν.Σ.Κ 144/1990 και 107/2003).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αποκλειστικά και μόνο η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατ’εξαίρεση, οι εκπ/κοί οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή το σχολ. έτος 2016-2017, ήτοι δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν με την παρούσα πρόσκληση [βλ. σχετ. αριθμ. 112158/Ε2/08.07.2016 (ΦΕΚ 2133 Β΄) υ.α. με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017», ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΕΦ. Δ. Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερονία διορισμού, με εξαίρεση το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Προκειμένου, δε, να εξασφαλίσουν το διορισμό τους θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά όλες τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ07 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης με τη σειρά που επιθυμούν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η ανάκληση της αίτησης.
Εφιστάται η προσοχή των υποψήφιων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση