ΑΡΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ --

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ. Φ.351.5/08/10790/Δ1/27-01-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Ε΄-Γ΄-Β΄
Τηλ: 210 344-2895, 210 344-2750, 210 344-2278, 210 344-2271
Fax: 210 344-2897, 210 344-2282
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.gov.gr , dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Άρση των διευκολύνσεων και των αδειών άσκησης αθλητικής δραστηριότητας»

Σε συνέχεια της αρ. 146303/Δ2/25-11-2009 εγκυκλίου μας και μετά τη δημοσίευση του Ν. 3878/2010 Νόμου (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 12 μεταβλήθηκε το καθεστώς που διέπει την παροχή διευκολύνσεων στους υπηρετούντες εν ενεργεία αθλητές- εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο εξής και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3878/2010 κοινής υπουργικής αποφάσεως οι εκπαιδευτικοί Π.Ε και Δ.Ε. δεν δικαιούνται καμιά ειδική άδεια, με ή χωρίς αποδοχές, περιορισμένης χρονικής ισχύος, συνεχόμενης ή οριζόμενης σε συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα για τη διευκόλυνση της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3878/2010, εκπαιδευτικός ο οποίος είναι μέλος εθνικής αθλητικής ομάδας δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών για «αόριστο χρόνο». Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός που θέλει να κάνει χρήση αδείας άνευ αποδοχών πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκει.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση εκπαιδευτικών που είναι παράλληλα επαγγελματίες ή αμειβόμενοι αθλητές ( σύμβαση με Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία ή σύμβαση με αθλητικό σωματείο που διατηρεί Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών) οφείλουν να προσκομίσουν εντός (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου τους και να ζητήσουν αμέσως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3528/07, άδεια ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή από το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

Pin It

Εκτύπωση