Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.110086/Ε1/30-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α΄/6-8-2004),
β) του άρθρου 16 κεφ. Δ΄παρ.2 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α΄/30-9-1985),
γ) του άρθρου 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α΄/13-2-2002),
του άρθρου 73 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007),
δ) της παρ. 5 του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007( Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007) όπως προστέθηκε με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163 τ.Α΄/4-9-2009) και
ε) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α΄/3-2-2006).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 109849/Β1/30-6-2017 και 109847/Β1/30-6-2017 Αποφάσεις αυξομείωσης πιστώσεων της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
4. Την αριθμ. 10/31-5-2017 Πράξη του ΚΥΣΔΕ, με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
5. Την αριθμ. 1η/2017 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.).
6. Οι κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
7. Την αριθμ. 11/7-6-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
8. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 28 εκπαιδευτικοί)

Β. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

Γ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 Πληροφορικής Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 08 εκπαιδευτικοί)

Δ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

Ε. Μετατάσσουμε την κατωτέρω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

ΣΤ. Μετατάσσουμε την κατωτέρω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 4132/30-6-2017).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

(Λήψη του εγγράφου με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)


(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1061 τ.Γ/20-10-2015)

Αρ.Πρωτ.158702/Ε2/08-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες :Α.Μαλαφούρη
Τηλέφωνο : 210 344 2804
Φαξ : 210 344 2282
E-MAIL:dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις Eκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 , παρ. 5 του Ν. του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 (παρ.3, περ. Δ΄) του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 (παρ.14, εδ.στ΄) του Ν.1586/86 (Φ.Ε.Κ.37 τ. Α΄) και του άρθρου 8 (παρ.11) του Ν.2156/93 (Φ.Ε.Κ.109 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 73, 74 και 75 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) .
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8,παρ.8, του Ν.3194/2003 (Φ.Ε.Κ.267 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.2817/2000,παρ.5 του άρθρου 11 (Φ.Ε.Κ. 78 τ.Α΄/2000).
6. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α΄/22-9-2015)».
7. Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116 τ.Α΄/23-9-2015)».
8. Τις αριθμ. 20/17 -7-2015 (Θέμα 5 ο) & 22/24-8-2015 (Θέμα 5 ο) Πράξεων του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Η αριθμ.Φ.1/Α/263/139177/Β1/7-9-2015 Απόφαση : «Αυξομείωση πιστώσεων από ΚΑΕ 0211,0213,0228,0292 & 0293 του Ε.Φ.19-210 στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Ε.Φ. 19-220» (ΑΔΑ: ΩΞΔΔ465ΦΘ3-2ΨΔ),της Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών- Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ.&Π.Δ.Ε. Τμήμα Α΄του Υπουργείου Παιδείας.
10. Τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων μετά τις μεταθέσεις του 2015.
11. Τις αιτήσεις και τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως ακολούθως:

(...) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. του τέως Υ.ΠΑΙ.Θ.. : 6900 /12-10-2015 )

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

(Λήψη του εγγράφου ΦΕΚ 1061 τ.Γ/20-10-2015 με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών)


Αρ.Πρωτ.158302/Ε1/20-10-2015/ΥΠΠΕΘ

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1060/20-10-2015)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση»

Με την την αριθμ. 158302/Ε1/8-10-2015 απόφαση του του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.5 του Ν. 3260/2004, 73 του Ν. 3528/2007, 16 κεφ. Δ΄ παρ.2 του Ν.1566/1985, 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002, 17 παρ.14 εδάφιο στ΄ του Ν. 1586/86 και το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ύστερα από την αριθμ. 18/7-7-2015 Πράξη του ΚΥΣΔΕ, τις αριθμ. 1η/23-3-2015 και 2η/26-6-2015 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) και τις αριθμ. 12α/25-08-2015 και 12β/26-08-2015 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ και τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών:

Α. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 Δασκάλων, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Β. Μετατάσσουμε την κατωτέρω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60 Νηπιαγωγών ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Γ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 86 εκπαιδευτικοί)

Δ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Π.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 11 εκπαιδευτικοί)

Ε. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ16.01 Μουσικής Π.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.05 εκπαιδευτικοί)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων, για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης ΥΔΕ /ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 6903/12-10-2015).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Pin It

Εκτύπωση