Μετατάξεις εκπαιδευτικών : Αποτελέσματα

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1093 τ.Γ/28-09-2018)

Αρ.Πρωτ.156770/Ε2/20-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α.Μαλαφούρη
Τηλέφωνο: 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την Τριτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1, κεφ. Δ΄ του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.14, περ. στ΄ του Ν.1586/86 (Φ.Ε.Κ.37 τ. Α΄), και του άρθρου 15 παρ.3, κεφ.Δ΄ του Ν.1566/85.
2. Το άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/99 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 , παρ. 5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ. Α΄).
4. Tου άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ.146 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 , 69 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄).
6. Τα άρθρα 8 & 33 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27,παρ. 1& 6 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ. Α΄)
8. Τις διατάξεις του Κεφ. ΣΤ’ Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄/2-3-2018)»
9. Τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ.147/2009.
10. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 210 τ.Α΄/5-11-2016)».
11. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄/23-2-2018)».
12. Τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ.26139/Α2 του Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις & Κεφ. Ε΄ άρθρο 15 και αριθμ.26141/Α2 του Φ.Ε.Κ.561/τ.Β΄/8-4-2011.
13. Την αριθμ.40023/Υ1 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 867 τ.Β΄/12-3-2018) με θέμα: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»
14. Η αριθμ.πρωτ. 156677/Β1/20-09-2018 Απόφαση : «Αυξομείωση πιστώσεων από τους : 1. ΚΑΕ 0211, 0213, 0251, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ. 19-250, 2. ΚΑΕ 0211, 0213, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ. 19-230 και 3. ΚΑΕ 0211, 0213, 0221, 0227, 0228, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ.19-210 στους ΚΑΕ 0211, 0213, 0221, 0292, 0293 και 0294 του Ε.Φ. 19-220 του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ:Ψ6Λ84653ΠΣ-ΧΜ8) της Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
15. Την αριθμ. 10η/03-05-2018 & την αριθμ.12η/25-05-2018 & 13η/12-06-2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
16. Τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων μετά τις μεταθέσεις του 2018.
17. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Π/θμιας , Δ/θμιας, Εκκλησιαστικής Εκπ/σης καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι κάτωθι σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως ακολούθως:

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(...) (σ.σ.08 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ
(...) (σ.σ.02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(...) (σ.σ.05 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(...) (σ.σ.03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(...) (σ.σ.03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(...) (σ.σ.03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
(...) (σ.σ.01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
(...) (σ.σ.05 μετατάξεις)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠΠΕΘ. : 7018/25-09-2018 )
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών


Αρ.Πρωτ.110086/Ε1/30-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α΄/6-8-2004),
β) του άρθρου 16 κεφ. Δ΄παρ.2 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α΄/30-9-1985),
γ) του άρθρου 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α΄/13-2-2002),
του άρθρου 73 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007),
δ) της παρ. 5 του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007( Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007) όπως προστέθηκε με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163 τ.Α΄/4-9-2009) και
ε) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α΄/3-2-2006).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 109849/Β1/30-6-2017 και 109847/Β1/30-6-2017 Αποφάσεις αυξομείωσης πιστώσεων της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
4. Την αριθμ. 10/31-5-2017 Πράξη του ΚΥΣΔΕ, με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
5. Την αριθμ. 1η/2017 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.).
6. Οι κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
7. Την αριθμ. 11/7-6-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
8. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 28 εκπαιδευτικοί)

Β. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

Γ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 Πληροφορικής Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 08 εκπαιδευτικοί)

Δ. Μετατάσσουμε τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 εκπαιδευτικοί)

Ε. Μετατάσσουμε την κατωτέρω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

ΣΤ. Μετατάσσουμε την κατωτέρω εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Π.Ε., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 4132/30-6-2017).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

(Λήψη του εγγράφου με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Pin It

Εκτύπωση