Αναθέσεις Μαθημάτων στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2758/2016)

Αριθμ. 136680/Δ2
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β' 1670).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α' 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α' 125).
3. Την με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β' 1670).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α' 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β' 1640) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Την με αρ. 30/28-07-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση (Β' 1670) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α'ΑΝΑΘΕΣΗ

Β'ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ'ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04,

ΠΕ19 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών),

ΠΕ20 (με πτυχίο Μαθηματικών)

ΠΕ12 (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10),

ΠΕ17 (01, 02, 03, 04)

ΠΕ20 (με πτυχίο Πληροφορικής)

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01,

ΠΕ12.10

ΠΕ03,

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

ΠΕ12 (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08)

Χημεία

ΠΕ04.02,
ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05),
ΠΕ14.03

ΠΕ18.36

Βιολογία

ΠΕ04(03,04)

ΠΕ04 (01, 02, 05),

ΠΕ14

ΠΕ18.07

Γεωλογία-Γεωγραφία

ΠΕ04.05

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04)

ΠΕ15

ΠΕ03,

ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13),

ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ17,

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 36)

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ15

ΠΕ09,

ΠΕ10,

ΠΕ13,

ΠΕ14

ΠΕ11

Ιστορία

ΠΕ02,

ΠΕ33

ΠΕ05,

ΠΕ06,

ΠΕ07,

ΠΕ10,

ΠΕ13,

ΠΕ34

ΠΕ01

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

ΠΕ02

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά (*2)

ΠΕ05

ΠΕ07

ΠΕ34

 

 

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

 

(*1). Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

(*2). Η Ιταλική Γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-17
οριστικά ή προσωρινά.

ΛΥΚΕΙΟ
(...)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η περίπτωση Α. της με αριθ. 94588/Δ2/10-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β'), που αναφέρεται στις οδηγίες, αντικαθίσταται ως εξής:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Μετά την περίπτωση Β. προστίθενται περιπτώσεις Γ. και Δ. ως εξής:

Γ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση)

Δ. Η Τρίτη (Γ') Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 94588/Δ2/10-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β').

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1670/2016)

Αριθμ. 94588/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β΄ 1640) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την με αρ. 12/31-03-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
9. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04,

ΠΕ19 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών),

ΠΕ20 (με πτυχίο Μαθηματικών)

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01,

ΠΕ12.10

ΠΕ03,

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02,

ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01,03, 04, 05),

ΠΕ14.03

Βιολογία

ΠΕ04 (03,04)

ΠΕ04 (01,02,05),

ΠΕ14

Γεωγραφία

ΠΕ04.05

ΠΕ03,

ΠΕ04(01, 02, 03, 04),

ΠΕ15

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ15

ΠΕ09,

ΠΕ10,

ΠΕ13,

ΠΕ14

Ιστορία

ΠΕ02,

ΠΕ33

ΠΕ05,

ΠΕ06,

ΠΕ07,

ΠΕ10,

ΠΕ13,

ΠΕ34

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

ΠΕ10,

ΠΕ13

ΠΕ01,

ΠΕ02,

ΠΕ09,

ΠΕ15

θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

Γαλλικά / Γερμανικά)

ΠΕ05

ΠΕ07

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13)

ΠΕ14 (04,05),

ΠΕ17,

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18, 20,30,36)

 

Πληροφορική

ΠΕ19,

ΠΕ20

Όλοι οι κλάδοι - ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

ΠΕ16.01

ΤΕ16

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(...) (Μετάβαση στις αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια)

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α' ανάθε-σης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α' ανάθεση.

1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

2. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον:

α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και

β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) 


ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2499/2015)
(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

Αριθμ. 182667/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την με αρ. 45/08−09−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
8. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−16 ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αναθέσεις Μαθημάτων στο Γυμνάσιο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04,

ΠΕ19, ΠΕ20
(οι δυο τελευταίοι κλάδοι με πτυχίο Μαθηματικών)

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ03,

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14

Γεωγραφία

ΠΕ04.05

ΠΕ03,

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),

ΠΕ15

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ34

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ15

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

ΠΕ06

 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά / Γερμανικά)

ΠΕ05 / ΠΕ07

 

Τεχνολογία & Πληροφορική

Τεχνολογία

ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13)

ΠΕ14(04,05),

ΠΕ17,

ΠΕ18
(12,13,14,15,16,17,18,20, 30, 36)

 

Πληροφορική

ΠΕ19, ΠΕ20

Όλοι οι κλάδοι- ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

ΠΕ16.01

ΤΕ16

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

 

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

Οικιακή Οικονομία

Οικ. Οικονομία

ΠΕ15

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ14

Βιωματικές Δράσεις- Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project (*2)

Τοπική Ιστορία

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

(με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04) (σ.σ. αφαιρέθηκε από την αρχική εγκύκλιο 151892/Δ229-09-2015)

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α.)

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04) (σ.σ. αφαιρέθηκε από την αρχική εγκύκλιο 151892/Δ229-09-2015)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Όλοι οι κλάδοι−ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Φύση και Άσκηση

ΠΕ11

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

(με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04) (σ.σ. αφαιρέθηκε από την αρχική εγκύκλιο 151892/Δ229-09-2015)

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ

(με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04) (σ.σ. αφαιρέθηκε από την αρχική εγκύκλιο 151892/Δ229-09-2015)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(...)

 

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαι­δευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικό­τητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχο­λική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α' ανάθεση.

1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

2. Οι «Βιωματικές δράσεις» ανατίθενται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων ανά τρίμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων ανά τρίμηνο, εφόσον
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Βιωματικών Δράσεων που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

3. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον:
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων−ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

(Σ.Σ. Καταργήθηκε το ΦΕΚ 1984/2008) - Καταργήθηκε η υπ. αρ,151893/Δ2/29-09-2015

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.