Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2017 - 2018 (Γ φάση)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.12288/Ε2/24-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Α. Κοκκινίδου : 2103442010
Π. Μπεκρή : 2103442750
Ε. Μπιγέρη : 2103442280
Π. Ρωσσέτη : 2103442116
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: Διακοπή αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002,
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ι) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιβ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιγ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιδ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010,
ιε) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιζ) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιη) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιθ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 .
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Την υπ’ αριθμ. 1η/2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Διακόπτουμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 140898/Ε2/25-08-2017 και 165109/Ε2/04-10-2017 Υ.Α., ως ακολούθως:

(...) ( σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

B. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) ( σ.σ. 06 εκπαιδευτικοί)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις (02) ανακλήσεις και (06) νέες κατά προτεραιότητα αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (24-01-2018)


Αρ.Πρωτ.165109/Ε2/04-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Π. Λυροπούλου : 2103442126
Π. Μπεκρή : 2103442750
Ε. Μπιγέρη : 2103442280
Π. Ρωσσέτη : 2103442116
FAX: 2103442282
Email: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιθ) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιι) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 .
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Το υπ’ αριθμ. 125292/Ε2/21-7-2017 έγγραφο.
5. Την υπ’ αριθμ. 20/2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Διακόπτουμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017, 140898/Ε2/25-08-2017 και 142219/Ε2/29-08-2017 Υ.Α., ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.42 εκπαιδευτικοί)

B1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.08 εκπαιδευτικοί)

B2. Αποσπούμε για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε νησιωτικές περιοχές τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.14 εκπαιδευτικοί)

Β3. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.48 εκπαιδευτικοί)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις (42) ανακλήσεις και (8+14+48) νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (04-10-2017)

 


Αρ.Πρωτ.142219/Ε2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Α. Κοκκινίδου : 2103442010
Π. Λυροπούλου : 2103442126
Π. Μπεκρή : 2103442750
Ε. Μπιγέρη : 2103442280
Π. Ρωσσέτη : 2103442116
FAX: 2103442282
Email: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιθ) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιι) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 .
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Το υπ’ αριθμ. 125292/Ε2/21-7-2017 έγγραφο.
5. Τις υπ’ αριθμ. 18 και 19/2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α1. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.224 εκπαιδευτικοί)

Α2. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα την παρακάτω εκπαιδευτικό για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.01 εκπαιδευτικός)

Β. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 140898/Ε2/25-8-2017 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.49 εκπαιδευτικοί)

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις (49) τροποποιήσεις και (224+1) νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (29-08-2017)


Αρ.Πρωτ.140898/Ε2/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Α. Κοκκινίδου : 2103442010
Π. Λυροπούλου : 2103442126
Π. Μπεκρή : 2103442750
Ε. Μπιγέρη : 2103442280
Π. Ρωσσέτη : 2103442116
FAX: 2103442282
Email: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιθ) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιι) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 .
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Το υπ’ αριθμ. 125292/Ε2/21-7-2017 έγγραφο.
5. Τις υπ’ αριθμ. 18 και 19/2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ. 137 εκπαιδευιτκοί)

Β1. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευιτκοί)

Β2. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 37 εκπαιδευιτκοί)

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 524 εκπαιδευιτκοί)

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις 137 ανακλήσεις, 05+37 τροποποιήσεις και 524 νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (25-08-2017)


Αρ.Πρωτ.124526/Ε2/20-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Α. Κοκκινίδου : 2103442010
Π. Λυροπούλου : 2103442126
Π. Μπεκρή : 2103442750
Ε. Μπιγέρη : 2103442280
Π. Ρωσσέτη : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(AT)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιθ) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιι) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 .
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
4. Τις υπ’ αριθμ. 14, 15, και 16/2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 736 εκπαιδευτικοί)

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 1250 εκπαιδευτικοί)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις 736 + 1250 αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (20-07-2017)


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


21-12-2016 : Λήψη του αρχείου με ανακλήσεις και  νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2016-2017

29-09-2016 : Λήψη του αρχείου με ανακλήσεις και  νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2016-2017

31-08-2016 : Λήψη του αρχείου με 195 ανακλήσεις, νέες αποσπάσεις (07 κατά προτεραιότητα, 152 γενικές αποσπάσεις, 47 για λόγους υγείας, 17 κατόπιν ενστάσεων), και 02 τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 (31-08-2016)

05-08-2016 : Λήψη του αρχείου με 775 κατά προτεραιότητα και 2041 με μοριοδότηση, αποσπάσεις εκπαιδευτιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 (05-08-2016)


Εκτύπωση