ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19 ΠΕ20 ΠΕ32 2009-2010

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19 ΠΕ20 ΠΕ32
Σχολ.Έτος 2009-2010

Αρ.Πρωτ. 136525/Δ2/4-11-2009/ΥΠΔΒΜΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Πληροφορίες: 210.3442789 - 210.3443425 - 210.3443417 - 210.3443425
210.3442311 - 210.3443426 - 210.3443426 - 210.3442387

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ32 που
α)  έχουν πραγματική προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών (24/μηνίτες) με επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους,
β) είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2α περ.ββ’ του ν. 3255/2004 σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων,
γ) συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 3Π/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ) σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων, για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ32 σε περιοχές διορισμού και σε δυσπρόσιτα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009-2010 από υποψηφίους που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30-06-2009 τουλάχιστον 24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση (επιτυχόντες) σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους, από υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2α περ. ββ΄ του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) σε ποσοστό 40% των πληρούμενων θέσεων και από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 του άρθρου 1 παρ.7 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄) για την κάλυψη σε ποσοστό 60% των πληρούμενων θέσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 6-11-2009 μέχρι 11-11-2009.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

[Μετάβαση στο άρθρο με το νομικό πλαίσιο διορισμών εκπαιδευτικών]

Προσθήκη 1. Στις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 39 του ν. 3497/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) ορίζεται ότι «1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) προστίθεται ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και από τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μόνον το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Προσθήκη ΙΙ. Στις διατάξεις της παρ.2, περ. δ του άρθρου 39 του ίδιου νόμουορίζεται ότι « δ. H παρ. 8β i) του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) i Η περίπτωση α) του άρθρου 1 του πδ 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή δίπλωμα………..ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή ……….Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής».

Προσθήκη ΙΙΙ. Στη διάταξη του άρθρου 12, παρ. 1 του ν. 2454/97 (ΦΕΚ 7 Α΄) ορίζεται ότι «στις περιπτώσεις που, μετά την κατανομή των θέσεων διορισμού εκπ/κών κατ’ έτος στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18 Α΄) εξαντλούνται οι διοριστέοι του ενός κλάδου, ο αριθμός των διοριζομένων συμπληρώνεται από υποψηφίους για διορισμό του άλλου κλάδου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καλούνταιοι ενδιαφερόμενοιυποψήφιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για μόνιμο διορισμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.

Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οποιαδήποτε) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν:

ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων:

i. όλοι όσοι συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2009 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, έχουν επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και παιδαγωγική επάρκεια,
ii.από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών όσοι μέχρι 30.6.2009 είχαν συμπληρώσει μέχρι και 8,03 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και παιδαγωγική επάρκεια, για την πλήρωση 24 θέσεων, και
iii. όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του διαγωνισμού έτους 2008 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 3Π/2008 για την πλήρωση 36 θέσεων.

ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ:
i. όλοι όσοι συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2009 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, έχουν επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και παιδαγωγική επάρκεια,
ii. από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών όσοι μέχρι 30.6.2009 έχουν συμπληρώσει μέχρι και 7,15 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και παιδαγωγική επάρκεια, για την πλήρωση  16    θέσεων, και
iii. όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του διαγωνισμού έτους 2008 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 3Π/2008 για την πλήρωση 24 θέσεων.

ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών:
i. όλοι όσοι συμπλήρωσαν μέχρι 30-6-2009 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και έχουν επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους
ii από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών όσοι μέχρι 30.6.2009 έχουν συμπληρώσει μέχρι και 28,147 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας για την πλήρωση 4 θέσεων, και
iii. όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του διαγωνισμού έτους 2008 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 3Π/2008 για την πλήρωση 6 θέσεων.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
1. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών των κλάδων που καλούνται είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να διοριστούν.
2. Οι υποψήφιοι που θα παραλειφθούν από τους διορισμούς κατ΄ αυτή τη διαδικασία, είτε γιατί δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης είτε γιατί καλύφθηκαν οι περιοχές διορισμού τις οποίες δήλωσαν, διατηρούν τη σειρά τους στους πίνακες για επόμενους διορισμούς (αφορά τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ).

Σημείωση Ι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών προηγήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών μέχρι 30/6/2008, θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μέχρι 30/6/2009 και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, θα ακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων, και, τέλος, οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση ταύτισης μορίων για την κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης πτυχίου, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία, με τη σειρά που επιθυμούν, καθώς και να συμπληρώσουν τα πεδία: ‘’ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές διορισμού’’ και ‘’ΝΑΙ και στα λοιπά δυσπρόσιτα σχολεία’’, πέραν αυτών που δήλωσαν κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, εφόσον επιθυμούν να διοριστούν οπωσδήποτε.

Σημείωση ΙI: Υποψήφιοι σε περισσότερους του ενός κλάδους δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να διοριστούν κατά προτεραιότητα.

Σημείωση ΙΙΙ: Υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2009-2010 και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, θα συμπληρώσουν στο έντυπο της αίτησης διορισμού και τα δύο από τα παρακάτω πεδία ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΑΣΕΠ» και «ΕΝΙΑΙΟ» . Οι εκπαιδευτικοί που θα είναι υποψήφιοι για διορισμό σε περισσότερους του ενός, κατά κλάδο, πίνακες, σε περίπτωση διορισμού τους από ένα εξ αυτών, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, θα αποκλείονται από τον/τους επόμενο/ους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Α. Από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών:
1. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι ή έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης (άρθρο 9 παρ. 5 β του Ν. 3391/2005).
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν διοριστεί και κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής και της αλλοδαπής (άρθρο 6 παρ.6 του Ν.3255/2004 και άρθρο 15 παρ.9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄).

Β. Από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ:
1. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

[ Μετάβαση στο άρθρο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης διορισμού ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν πέραν των 30 περιοχών διορισμού ή δυσπρόσιτων σχολείων και όλες τις λοιπές περιοχές καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία από τους συνημμένους πίνακες των κενών θέσεων αντίστοιχα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης – δήλωσης [ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές Β/θμιας – ΝΑΙ και στα λοιπά δυσπρόσιτα σχολεία Β/θμιας αντίστοιχα] και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τον κωδικό της και τη σειρά προτεραιότητας (π.χ. περιοχή: Δ΄ Ιωαννίνων-2004, 1η, δυσπρόσιτο σχολείο Πάτμου Δωδεκανήσου-1004, 2η, κ.ο.κ.). Επομένως η αίτηση διορισμού θα είναι κοινή για τις περιοχές και τα δυσπρόσιτα σχολεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υποψήφιοι που θα διορισθούν σε δυσπρόσιτα σχολεία υποχρεούνται να παραμείνουν σ΄ αυτά για μία διετία βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3328/2005.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Οι υποψήφιοι, που θα διορισθούν και δε θα αναλάβουν υπηρεσία, καθώς επίσης και όσοι αναλάβουν υπηρεσία αλλά παραιτηθούν μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα διαγραφούν.  Επίσης, επισημαίνεται ότι δε θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών (διατηρούν, βέβαια, δικαίωμα να συμμετάσχουν σε επόμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ).

2. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

3. Ο ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία έχει κυρωθεί με την αριθμ. 136522/Δ2/4-11-2009 Υ. Α. και ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα με Διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr. Από τον κυρωμένο αυτό πίνακα θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί του σχολικού έτους 2009-2010.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Το έντυπο της αίτησης - δήλωσης είναι κοινό για τους υποψηφίους από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010 και για τους υποψηφίους του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Από τις περιοχές διορισμού θα καλυφθούν μόνο όσες δηλωθούν από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν δικαίωμα διορισμού με βάση τις θέσεις για διορισμό που καθορίζονται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για την παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και οι ορισμένοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον έλεγχο των τίτλων σπουδών των υποψηφίων σας παραπέμπουμε στην Προκήρυξη 3Π του ΑΣΕΠ 2008, καθώς και στις αριθμ. 62703/Δ2/29-5-2009 και 90236/Δ2/27-7-2009 εγκυκλίους του Υπουργείου.

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των εκπαιδευτικών, τη γνωστοποίηση από τις Διευθύνσεις για την αποδοχή διορισμού τους και την παραλαβή των ατομικών διοριστηρίων, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των διορισθέντων εκπαιδευτικών, θα διαβιβασθούν στις Διευθύνσεις που θα έχουν διορισθεί για την τήρηση του Ατομικού τους Φακέλου. Η διαδικασία αποστολής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

Η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες πρέπει να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παρέχεται κάθε διευκρίνιση στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων


ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2009-2010

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕ19-20-ΠΕ1900-ΠΕ2000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Δ΄ Αιτωλ/νίας, Γ΄ Αργολίδας, Β΄ Αρκαδίας, Γ΄ Αρκαδίας, Δ΄ Αρκαδίας, Β΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοίας, Γ΄ Ευβοίας, Δ΄ Ευβοίας, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄ Ζακύνθου, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κυκλάδων, Β΄ Κυκλάδων, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Μεσσηνίας, Β΄ Πειραιά, Α΄ Σάμου, Α΄ Χίου,

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Άρτας, Α΄ Αχαΐας, Α΄ Δράμας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Έβρου, Α΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κιλκίς, Α΄ Κοζάνης, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πιερίας, Α΄ Σάμου, Α΄ Φθιώτιδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕ19-20
Γ΄ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΛ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
*
Α΄ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
 
Γ/ΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΛΤ
*
Δ΄ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
 
ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ
*
ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ
*
Γ/ΣΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΛΤ
*
Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΛΤ
*
ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ
*
Γ/ΣΙΟ ΣΥΜΗΣ ΛΤ
*
Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΤ
*
Γ/ΣΙΟ ΤΗΛΟΥ ΛΤ
*
ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
*
Γ/ΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
*
Γ/ΣΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
*
Γ' ΕΥΒΟΙΑΣ
 
Γ/ΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ
*
Δ΄ ΛΕΣΒΟΥ
 
Γ/ΣΙΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
*

 


Εκτύπωση