ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

Εκτύπωση  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) απαιτείται υπηρεσία ως εξής:

α) Παραμονή στο εισαγωγικό κλιμάκιο που χορηγείται με το διορισμό για ένα (1) έτος υπηρεσίας.
β) Για την απονομή όλων των επόμενων ΜΚ, υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε ΜΚ.

Δηλαδή με τη συμπλήρωση του 1ου έτους υπηρεσίας χορηγήται κλιμάκιο για πρώτη φορά. Στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια χορηγείται το επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο (με τη συμπλήρωση του 3ου, του 5ου , του 700 κ.ο.κ έτους υπηρεσίας)

Στην προηγούμενη παράγραφο συμπεριλαμβάνεται και η προϋπηρεσία που έχει συγκεντρώσει ο νεοδιόριστος σε σχολεία πρίν το διορισμό του, αρκεί να τα έχει αναγνωρίσει. Έτσι για παράδειγμα αν την ημέρα διορισμού έχουν συγκεντρωθεί 17 μήνες προϋπηρεσίας, αναγνωρίζεται στον εκπαιδευτικό ένα έτος και 5 μήνες. Δηλαδή θεωρείται ότι έχει υπηρετηθεί ήδη το ετήσιο εισαγωγικό κλιμάκιο, χορηγείται το αμέσως επόμενο κλιμάκιο και απομένει ένα έτος και 7 μήνες για τη χορήγηση του επομένου Μ.Κ. (με τη συμπλήρωση της επόμενης διετίας)

Σημείωση:
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η χορήγηση ΜΚ αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη Δ/νση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο σου. Με τον έλεγχο των δικαιολογητικών η υπηρεσία ενημερώνει για την έως την ημέρα διορισμού αναγνωρισμένη προϋπυρεσία, καθώς και για την επόμενη ημερομηνία χορήγησης του νέου Μισθολογικού Κλιμακίου.

Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 8 § 1)

Στους εκπαιδευτικούς που έχουν συνεχίσει της σπουδές σε ανώτατο επίπεδο, χορηγείται μηνιαίο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο συγκεκριμένα προσδιορίζεται ως εξής:

α. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος (75 ευρώ).
β. Στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης (45 ευρώ).

Σημείωση: Το επίδομα αυτό καταβάλλεται αν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, για το οποίο αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η καταβολή του επιδόματος αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση της συνάφειας (δηλ. τη Δ/νση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο σου).

Χρειάζεται αίτηση αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου προς το ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, ώστε να διαγνωστεί η συνάφεια του τίτλου με το επάγγελμα, αλλά και να καταγραφεί η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος.

Οικογενειακή παροχή (Άρθρο 11)

Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τη γονεϊκή ιδιότητα προβλέπεται επιπλέον καταβολή επιδόματος οικογενειακής παροχής το οποίο προσδιορίζεται ως εξής:

Είδος παροχής:

  • Γάμου 35 ευρώ (σύνολο 35 ευρώ)
  • 1ο παιδί 18 ευρώ (σύνολο 53 ευρώ)
  • 2ο παιδί 18 ευρώ (σύνολο 71 ευρώ)
  • 3ο παιδί 47 ευρώ (σύνολο 118 ευρώ)
  • 4ο παιδί 47 ευρώ (σύνολο 165 ευρώ)
  • 5ο παιδί 73 ευρώ (σύνολο 238 ευρώ)
  • 6ο παιδί 73 ευρώ (σύνολο 311 ευρώ)

Παρατηρήσεις

  • Το επίδομα για κάθε παιδί καταβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος αν φοιτά σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Για παιδί που φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση ή Ι.Ε.Κ το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους και σύμφωνα με το οργανισμό κάθε σχολής και σε καμιά περίπτωση πέραν του 24ου έτους.
  • Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται με την κατάθεση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στον Δ/ντή του σχολείου.

Εκτύπωση