Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2013

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2013

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 2996/2013 Aριθμ. 172435/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014.
ΦΕΚ 2994/2013 Αριθμ. 172701/Α2
Καταργήθηκε
Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος Α΄ Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις διατάξεις του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
Αριθμ. 172690/Α2/
Καταργήθηκε
Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στα οριζόμενα στην αριθ. 115475/Γ2/21−8−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2121 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
ΦΕΚ 2449/2013 Αριθμ.137506/Γ7

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24.7.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

ΦΕΚ 1891/2013 Αριθμ. Φ.151/102875/Β6
Καταργήθηκε
Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. Φ.151/110270/Β6 στο ΦΕΚ 1920/2014
ΦΕΚ 1218/2013 Αριθμ. 62124/Γ2
Καταργήθηκε
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.
Αριθμ. 11596 Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν.2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013.
ΦΕΚ 803/2013 Αριθμ. 3.12195/οικ. 3.688 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2013 (από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013).
ΦΕΚ 705/2013 Αριθμ. Φ.80000/8285/253 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
ΦΕΚ 591/2013 Αριθ. Φ.14/179/31630/Γ1

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013 στην Ελλάδα

 

 

Pin It

Εκτύπωση