Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2013

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2013

Φύλλο ΦΕΚ Αρ.Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 2996/2013 Aριθμ. 172435/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014.
ΦΕΚ 2449/2013 Αριθμ.137506/Γ7

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24.7.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

ΦΕΚ 803/2013 Αριθμ. 3.12195/οικ. 3.688 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. για το έτος 2013 (από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013).
ΦΕΚ 705/2013 Αριθμ. Φ.80000/8285/253 Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
ΦΕΚ 591/2013 Αριθ. Φ.14/179/31630/Γ1

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013 στην Ελλάδα

 

 

Pin It

Εκτύπωση