Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2014

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 2014

Φύλλο ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 3555/2014 Αριθμ. 207524/Θ2
Καταργήθηκε
Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ 3494/2014 Αριθμ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2 Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Καταργεί την αριθμ. Φ.821/738Κ/56661/Ζ1 στο ΦΕΚ 1767/2012
ΦΕΚ 2660/2014 Αριθμ.156357/Γ2
Καταργήθηκε
Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015
ΦΕΚ 2569/2014  Αριθμ. Φ.253.1/147955/Β6 Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.
Αριθμ. 148301/Γ6 Τροποποίηση της αριθμ. 127947/Γ6/ 08−08−2014 (ΦΕΚ 2311/τ. Β΄/28−08−2014) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» στο « Άρθρο 5 −Ανάρτηση πινάκων».
ΦΕΚ 2406/2014 Αριθ. 137433/Γ2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουργική απόφαση (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου».
Αριθ. 137429/Γ2 Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο
Αριθ. 137430/Γ2 Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο
Αριθ. 137437/Γ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία» για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου
ΦΕΚ 2311/2014 Αριθμ. 127947/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και
β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΦΕΚ 2178/2014 Αριθμ. οικ.26182/510
Καταργήθηκε
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. οικ. 28959/488 στο ΦΕΚ 1961/2016
ΦΕΚ 2007/2014 Αριθμ. Φ.253/104943/Β6 Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β/30−3−2006) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
ΦΕΚ 1963/2014   Αριθμ. Φ. 50/125/100563/Γ1 Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων ως Ολοήμερων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/12412 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/26−01−2012 (Β΄ 131) − Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α
ΦΕΚ 1098/2014   

Αριθμ. 2944

 

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
σ.σ. καταργεί την αριθμ.10141/ΙΑ στο ΦΕΚ 3056/2012)

 

 

Pin It

Εκτύπωση