ΦΕΚ 2569/2014 Κριτήρια Πρόσληψης Ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής ΕΕΠ ΕΒΠ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2569/2014
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2569
26 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. Φ.253.1/147955 /Β6
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Περίληψη:

Ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων προτπυχιακών φοιτητών ανά αντικείμενο εκπαίδευσης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Μετάβαση

στο άρθρο με τις αναλυτικές θέσεις εισακτέων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Αριθμ. 148301/Γ6
Τροποποίηση της αριθμ. 127947/Γ6/ 08−08−2014 (ΦΕΚ 2311/τ. Β΄/28−08−2014) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» στο « Άρθρο 5 −Ανάρτηση πινάκων».

Προσθήκη:

«Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ. Για την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δύο(2) εργάσιμων ημερών, από την ανάρτηση των πινάκων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και εξετάζονται από τα οικεία Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, οι οποίοι κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους».

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2569/2014

Pin It

Εκτύπωση