Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου

Εκτύπωση  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από Αριθμ. Φ.251/112720/Α5 στο ΦΕΚ 2821/2020)

(ανά επιστημονικό πεδίο και ομάδα προσανατολισμού)

Το σύστημα που είναι σε ισχύ για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, δέν θεωρεί όλα τα μαθήματα ισοδύναμα-ισοβαρή. Ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει κάποιος υποψήφιος, διαφοροποιούνται τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στα επιστημονικά πεδία των σχολών που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

Οι σχολές που μπορούν να δηλωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο κατηγοριοποιούνται σε επιστημονικά πεδία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σχολές που έχουν σε γενικές γραμμές συναφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο μαθήματα με διαφοροποιημένο συντελεστή βαρύτητας και διαμορφώνουν σε καθοριστικό βαθμό τα Μόρια Εισαγωγής που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Αυτά τα μαθήματα εξαρτώνται τόσο από το Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) των σχολών που θα δηλωθούν, όσο και από την κατεύθυνση που ακολουθεί ο μαθητής στη Γ' τάξη των Λυκείων.

 Τα επιστημονικά πεδία, διακρίνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, διαφοροποιούνται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό πεδίο που επιλέγουν οι υποψήφιοι

Για τους υποψήφιους ομάδας προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

1ο Επιστημονικό Πεδίο:
ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

Μάθημα

Συντελεστής

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

1,3

β) Ιστορία Προσανατολισμού

0,7

Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

2ο Επιστημονικό Πεδίο:
θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

Μάθημα

Συντελεστής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού

1,3

β) Φυσική Προσανατολισμού

0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο
επιστήμες υγείας και ζωής:

Μάθημα

Συντελεστής

α) Βιολογία Προσανατολισμού

1,3

β) Χημεία Προσανατολισμο

0,7

Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

4ο Επιστημονικό Πεδίο:
επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

Μάθημα

Συντελεστής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού

1,3

β) Οικονομία Προσανατολισμού

0,7

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ο συντελεστής βαρύτητας στα ειδικά μαθήματα και τις δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ ειναι συνήθως 2, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις Σχολών


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.253/62264/Α5/31-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 210-3442703
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021,
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Α’ 98),
στ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019(Α΄70)», όπως ισχύει.
2. Τα υπό στοιχεία Φ.337/12/335064/Σ.3760/27-5-2021 και Φ.337/13/335624/Σ.3842/31-5-2021 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
3. Το υπ’ αρ. 1647/21/1038854/24-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Το υπό στοιχεία 28701/οικ.Φ.300.1/18-5-2021 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
5. Το υπ’ αρ. 2422.3/37010/2021/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Το υπ’ αρ. 2232.1/35521/2021/20-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Το υπ’ αρ. 8916/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/319/61778/Β1/31-05-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
1
ΕΙΔΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
2
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΑΣΤΕ 0614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 24% 24% 24% 28%                 22% 22% 28% 28% 20%    
ΑΣΤΕ 0613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 24% 24% 24% 28%                 22% 22% 28% 28% 20%    
 
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30% 30% 20% 20%                              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 35% 25% 20% 20%                              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ         25% 20% 20% 35%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ         25% 20% 20% 35%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         20% 25% 25% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         20% 25% 25% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         20% 25% 25% 30%         20% 25% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)         30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ         20% 30% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ         20% 30% 20% 30%         20% 30% 30% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ         22% 25% 20% 33%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ         22% 25% 20% 33%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)                 25% 25% 25% 25%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 25% 25% 25% 25%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 20% 20% 27% 33%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 20% 25% 25% 30%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 25% 25% 25% 25%              
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                         30% 30% 20% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ         25% 25% 20% 30%         25% 20% 35% 20%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ         25% 25% 20% 30%                      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ                         25% 20% 25% 30%      
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ                         35% 20% 25% 20%      
   
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%         30% 30% 20% 20%      
   
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%      
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%      
   
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%      
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%      
   
ΑΕΝ 0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         25% 25% 25% 25%         25% 25% 25% 25%      
ΑΕΝ 0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ         25% 25% 25% 25%         25% 25% 25% 25%      

 

 


Εκτύπωση