edu.klimaka.gr

Ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη κατάρτηση και δια βίου εκπαίδευση

Αιτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών Τουρισμού
Featured

Αιτήσεις για Ωρομίσθιους σε Τμήματα Μετακπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Η προσκλήση αφορά ωρομίσθιους εκπαιδευτές για τα τμήματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο Σύγχρονο Σχολείο 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στο διαδικτυακό συνέδριου του Παιδαγωγιγικού Ινστιτούτου Κύπρου, για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο σχολείο

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4146/2021

Αρ.Πρωτ.ΦΒ7/108652/Κ3/06-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
E.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ε-mail: dpd-vetlabor(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Τσαγκατάκης Α., Καλαθά Κ., Παπαδολιοπούλου Σ.
Τηλέφωνο: 210-344 2323

 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 254) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 40 αυτού.
2. τον ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131),
3. τον ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του ν.4727/2020 (Α’ 184),
4. τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 167)
5. τις διατάξεις του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69), και ιδίως του άρθρου 13 αυτού,
6. τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).
7. τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 73).
8. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133),
9. τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
11. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
12. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
13. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
14. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
15. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
16. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
17. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
18. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
19. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-20 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805),
20. την υπ’αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),
21. τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, υπό στοιχεία (2018/C 153/01)
22. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520),
23. την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/407/74662/Β1/24-6-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
24. την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου ποιότητας για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας,
25. το γεγονός ότι, από της διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
ΟΡΙΣMΟΙ

1. Ως Μαθητεία ορίζονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:

 1. συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%),
 2. βασίζονται σε Οδηγούς Κατάρτισης,
 3. καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,
 4. βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
 5. προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

2. Ως Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων μάθησης που ακολουθούν οι μαθητευόμενοι και περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) που περιγράφονται στα μαθησιακά αποτελέσματα του Οδηγού Κατάρτισης ο οποίος αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

3. Ως Ημερολόγιο Μάθησης στο χώρο εργασίας ορίζεται το ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το έντυπο συμπληρώνεται εβδομαδιαίως από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και από το οποίο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δομής.

4. Ως Οδηγοί Κατάρτισης στη μαθητεία ορίζονται οι οδηγοί που περιλαμβάνουν το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται ιδίως οι διατάξεις για την ειδικότητα και τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τις επαγγελματικές λειτουργίες και τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πιστωτικές μονάδες, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραμμα με τη διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, την εκπαιδευτική μεθοδολογία απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως η μάθηση στη μονάδα κατάρτισης, μάθηση σε χώρο εργασίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, τα προσόντα εκπαιδευτών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπου απαιτείται, τα μέσα διδασκαλίας, τις διαδρομές απόκτησης των προσόντων, τη διαδικασία πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που έχουν ήδη συνταχθεί σύμφωνα με το ν. 4186/2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

5. Ως Διακυβέρνηση των σχημάτων μαθητείας ορίζονται οι δομές που συστήνονται βάσει του ν. 4763/2020 (Α’ 254) οι οποίες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και συντονίζουν την υλοποίηση και την παρακολούθηση του θεσμού της Μαθητείας.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αφορά α) στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ, β) στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ και γ) στα ΙΕΚ και στις ΕΣΚ, εφόσον η επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται με τη μεθοδολογία της μαθητείας.

Άρθρο 2
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διακυβέρνηση των σχημάτων μαθητείας στηρίζεται στις αρχές του άρθρου 3 του ν. 4763/2020 και υλοποιείται από τις δομές που συνιστώνται βάση των άρθρων 4 έως 7 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) τα οποία συμμετέχουν στο σχεδιασμό και συντονίζουν την υλοποίηση και την παρακολούθηση του θεσμού της Μαθητείας. Ειδικότερα:

1. Σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί:

 1. το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)
 2. η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.). Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε. ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2. Σε περιφερειακό επίπεδο λειτουργεί το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 4763/2020(Α’ 254) .

3. Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

4. Στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ δύναται να λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για το Μεταλυκειακό έτος -Τάξη Μαθητείας. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να οριστεί ένας Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας. Η διαδικασία ορισμού των Συντονιστών και Υπευθύνων για το Μεταλυκειακό έτος -Τάξη Μαθητείας ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας.

6. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

α) Έχει την ευθύνη της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες μέσω του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

β) Καθορίζει τις ειδικότητες που προσφέρονται με την εκπαιδευτική μεθοδολογία της μαθητείας, μετά από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

γ) Καθορίζει τα απαραίτητα κριτήρια των υποψήφιων μαθητευομένων για εγγραφή στα σχήματα Μαθητείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

δ) Καθορίζει το περιεχόμενο του Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης για τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. και Νεολαίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

ε) Έχει την ευθύνη, διά των φορέων του, της επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

στ) Έχει την ευθύνη, διά των φορέων του, της αξιολόγησης και της πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων των προγραμμάτων Μαθητείας.

ζ) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας, καθώς και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς τους.

η) Συνδράμει από κοινού με συναρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους και Επιμελητήρια στην εθελοντική πιστοποίηση των επιχειρήσεων, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτών σχημάτων μαθητείας.

7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

α) Ορίζει τους όρους και τις συνθήκες του προγράμματος μάθησης των μαθητευόμενων στον εργασιακό χώρο.

β) Έχει την ευθύνη καθορισμού των κινήτρων ενθάρρυνσης της συμμετοχής των εργοδοτών σε προγράμματα Μαθητείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο μέσω των ελεγκτικών αρχών του.

δ) Συνδράμει από κοινού με συναρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους και Επιμελητήρια στην εθελοντική πιστοποίηση των επιχειρήσεων, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτών σχημάτων μαθητείας.

8. Οι Κοινωνικοί Εταίροι

α) Συμμετέχουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

β) Συνδράμουν στην ανάπτυξη των Οδηγών Κατάρτισης.

γ) Συμμετέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

δ) Ενημερώνουν τα μέλη τους για τη σημασία της μαθητείας στην εθνική οικονομία και τους επιμέρους κλάδους και τις ποιοτικές προδιαγραφές της Μαθητείας στις επιχειρήσεις.

ε) Συμμετέχουν από κοινού με συναρμόδια Υπουργεία στην εθελοντική πιστοποίηση των επιχειρήσεων, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτών σχημάτων μαθητείας.

9. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

α) Συμμετέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

β) Ενθαρρύνει τα μέλη της στην προώθηση και υποστήριξη του θεσμού της Μαθητείας.

γ) Ενθαρρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν σε κλαδικές ή τοπικές συμπράξεις και πρωτοβουλίες υποστήριξης της μαθητείας, καθώς και στη δημιουργία κύκλων επιχειρήσεων.

δ) Ενημερώνει τα μέλη της για τη σημασία της μαθητείας στην εθνική οικονομία και προβάλλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μαθητείας που θα πρέπει να διέπουν τη συμμετοχή των μεμονωμένων επιχειρήσεων.

ε) Δύναται να υλοποιεί και να υποστηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην επιχείρηση. Στην υλοποίηση των προγραμμάτων μπορούν να αξιοποιούν το προσωπικό και τα στελέχη των εκπαιδευτικών δομών.

στ) Συμμετέχει από κοινού με συναρμόδια Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους στην εθελοντική πιστοποίηση των επιχειρήσεων, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτών σχημάτων μαθητείας.

10. Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων

Τα Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων:

α) παρακολουθούν συστηματικά τις τάσεις της αγοράς εργασίας,

β) διαπιστώνουν έγκαιρα ελλείψεις, ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και

γ) καταθέτουν προτάσεις για την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.

11. Οι εκπαιδευτικές δομές

Οι εκπαιδευτικές δομές ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα διακυβέρνησης σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν τμήματα μαθητείας στη δομή τους και για τον αριθμό των μαθητευόμενων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτές, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Κάθε εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη, σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες, της αντιστοίχισης των μαθητευομένων, με βάση το προφίλ τους, με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας.

Ειδικότερα ζητήματα διοίκησης των σχημάτων μαθητείας που άπτονται θεμάτων εφαρμογής δύναται να περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Άρθρο 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

1. Για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας αναπτύσσονται και εφαρμόζονται Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο που περιλαμβάνουν τον κύριο κορμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων (των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) που απαιτούνται για την αρχική πρόσβαση ενός αποφοίτου στη συγκεκριμένη ειδικότητα (επαγγελματικές προδιαγραφές) ή/και για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων ή/και εξειδικεύσεων επί ειδικοτήτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αναπτύσσονται μεμονωμένα (σε διακριτές ενότητες) ή σε συνδυασμό (τεχνικές και οριζόντιες δεξιότητες από κοινού).

2. Τα Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο μπορούν να προβλέπουν οδηγίες μάθησης και αξιολόγησης.

3. Τα Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο αναπτύσσονται με βάση τα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα κάθε ειδικότητας και επικαιροποιούνται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά περιγράμματα, την ευθύνη των οποίων έχει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

4. Τα Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο αναπτύσσονται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και αποτελούν μέρος των Οδηγών Κατάρτισης οι οποίοι πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

5. Τα Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο είναι συμβατά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος μάθησης/εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στην εκπαιδευτική δομή.

6. Τα Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Μαθητείας και δεν συνιστούν εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει ο μαθητευόμενος αποτυπώνονται στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας που αποτελεί μέρος της Σύμβασης Μαθητείας όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Η αξιολόγηση της μάθησης στο χώρο εργασίας περιγράφεται στους κανονισμούς λειτουργίας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την αξιολόγηση στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητο να παρίσταται ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας και ο εκπαιδευτικός της δομής. Η τελική εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις, επίδειξη δεξιοτήτων, παρουσίαση έργων (projects). Στην τελική εξέταση, μπορούν να συμμετέχουν εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό της εκπαιδευτικής δομής και εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, κλαδικών συμβουλίων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων.

Η Μαθητεία οδηγεί σε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Στους μαθητευόμενους που ολοκληρώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθητείας παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα:

α) στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ., των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ) και

β) στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 από το σχολικό έτος 2022-2023, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Β.Ε.Ε.). Κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, και δεν απαιτείται για αυτούς η συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου του επιπέδου τρία (3) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τις Ε.Σ.Κ. και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τα Ι.Ε.Κ. και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας. Στους αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισμούς Λειτουργίας ορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του καταρτιζομένου, η ειδικότητα και η διάρκεια φοίτησης, καθώς και η ημερομηνία αποφοίτησής του.

Άρθρο 5
ΣΥMMΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑMMΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας καλούνται «εργοδότες». Εξαιρούνται οι φορείς:

α) Προσωρινής απασχόλησης,
β) Τα νυχτερινά κέντρα,
γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης,
δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών,
ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

2. Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός αποτυπώνεται κάθε φορά στην τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.

β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

δ) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

3. Οι εργοδότες δεν δύνανται να έχουν α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

4. Οι εργοδότες δύνανται να συμμετέχουν σε εθελοντική πιστοποίηση των φορέων/επιχειρήσεών τους σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τους κοινωνικούς εταίρους και τα Επιμελητήρια με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτών σχημάτων μαθητείας.

5. Για τους εργοδότες που πιστοποιούνται ως πάροχοι του Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο δύναται να θεσμοθετούνται βραβεία ή να παρέχονται κίνητρα αναγνώρισης της συμμετοχής τους ή των εκπαιδευτών τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 6
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑMMΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Η εκπαιδευτική δομή και ο εργοδότης αποτελούν συμπληρωματικούς χώρους μάθησης. Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη του ελέγχου για την ολοκλήρωση του συνόλου του προγράμματος μάθησης στον/στους εργοδότη/εργοδότες. Οι εργοδότες, οι οποίοι δύνανται να παράσχουν τμήμα του προβλεπόμενου προγράμματος, ενθαρρύνονται να δημιουργούν, με ευθύνη κλαδικών ή άλλων τοπικών, επιστημονικών, κοινωνικών φορέων, δίκτυα υποστήριξης ανά ειδικότητα για την κυκλική μετακίνηση των μαθητευομένων σε άλλο ή άλλους εργοδότες, ώστε να ολοκληρώνεται το σύνολο του προβλεπόμενου προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας.

2. Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη, μέσω του υπεύθυνου εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή ή/και του Δ/ντή της Εκπαιδευτικής Δομής, να γνωστοποιεί στον εργοδότη το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

3. Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας για την πορεία του κάθε μαθητευόμενου, για την συμπλήρωση ενδεχόμενων εκπαιδευτικών κενών που διαπιστώνονται. Με την συνεχή ανατροφοδότηση των συστημάτων επιτυγχάνεται η απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρουν στο μαθητευόμενο την δυνατότητα να εισέλθει στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίας.

4. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώνει την εκπαιδευτική δομή έγκαιρα για τη μη δυνατότητα τήρησης (μόνιμα ή παροδικά) των όρων του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο ή της σύμβασης Μαθητείας και να διευκολύνει στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

5. Η εκπαιδευτική δομή έχει την ευθύνη σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες: α) της αντιστοίχισης των μαθητευομένων με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας, με βάση το προφίλ τους και β) της προετοιμασίας του μαθητευόμενου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Άρθρο 7
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση του Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας, των ΙΕΚ, των ΕΣΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του προγράμματος μάθησης στον χώρο εργασίας, διάρκειας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος μαθητείας. Για τον ανήλικο μαθητευόμενο η Σύμβαση υπογράφεται και από τον κηδεμόνα του.

2. Στη Σύμβαση Μαθητείας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/των εκπαιδευτή/των στο χώρο εργασίας.

3. Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα ο μαθητευόμενος, ο εργοδότης και η εκπαιδευτική δομή.

4. Ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της Σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

5. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης του μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας, καθώς και οι υποχρεώσεις του εργοδότη κατά την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας ορίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την κάθε εκπαιδευτική δομή .

6. Οι μαθητευόμενοι υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται αναλογικά η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α' 185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.

7. Ο Οδηγός Κατάρτισης κάθε ειδικότητας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας.

8. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν να:

 1. καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής,
 2. διακοπεί από τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής ύστερα από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντα - επόπτη, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση,
 3. διακοπεί από τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των μαθητευομένων,
 4. διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση του Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής, ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθητευόμενο,
 5. να ακυρωθεί για σπουδαίο λόγο.
 6. Η απουσία εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας είναι αιτία μη υπογραφής ή ακύρωσης της σύμβασης.

9. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του δημοσίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 8
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ MΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ MΑΘΗΤΕΥΟMΕΝΟΥ

Α) Δικαιώματα μαθητευομένων

1. Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται εκπαίδευση, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, η οποία τους οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το χώρο Μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται στην εκπαιδευτική δομή.

2. Η αμοιβή των μαθητευομένων για το διάστημα του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο καθορίζεται ανά εκπαιδευτική δομή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες (22:00-06:00).

4. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

5. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι μαθητευόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

6. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην σύμβαση Μαθητείας.

7. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονικές και αναρρωτικές άδειες. Σε περιπτώσεις κανονικής άδειας ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1346/1983 (Α’46). Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 - 658 του αστικού κώδικα. Λοιπές άδειες καθώς και η δυνατότητα απουσίας από το πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο δύναται να προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής.

8. Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ δικαιούνται σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της εκπαιδευτικής δομής στην οποία φοιτούν.

9. Οι μαθητευόμενοι έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στο χώρο εργασίας στις αρμόδιες δομές Συμβουλευτικής κάθε Υπουργείου, εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα.

10. Οι μαθητευόμενοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται, με ευθύνη των εκπαιδευτικών δομών, σχετικά με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

11. Οι μαθητευόμενοι έχουν δικαίωμα να αναφέρουν στον Διευθυντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή ή εκπαιδευτή της εκπαιδευτικής δομής τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας.

12. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Μαθητείας, εφόσον είναι εφικτό, μπορεί να γίνει αλλαγή εργοδότη:

I. εντός του πρώτου μήνα του προγράμματος και με επιλογή του μαθητευόμενου,

II. καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη της εκπαιδευτικής δομής,

III. εάν ένας μαθητευόμενος, ο οποίος έχει ενταχθεί σε τμήμα μαθητείας με βεβαίωση εργοδότη που έχει προσκομίσει ο ίδιος (δεσμευμένη θέση) και για οποιονδήποτε λόγο απολέσει τη θέση. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητευόμενος δύναται να παραμείνει στο τμήμα μαθητείας: α) εφόσον βρει νέα δεσμευμένη θέση ή β) εφόσον μετά, την αντιστοίχιση θέσεων-μαθητευόμενων, υπάρχει ακόμη διαθέσιμη θέση.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Β) Υποχρεώσεις μαθητευομένων

Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι μαθητευόμενοι είναι οι ακόλουθες:

1. να τηρούν το ωράριο της μαθητείας,

2. να τηρούν το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο,

3. να τηρούν το ημερολόγιο μάθησης με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα του Οδηγού Κατάρτισης,

4. να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας, όπως αυτοί προβλέπονται,

5. τον κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς του εργασιακού χώρου,

6. να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,

7. να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της εκπαιδευτικής δομής σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία τους με τον εργοδότη,

8. με την ολοκλήρωση της μαθητείας οι μαθητευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης τους.

Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Α. Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο οφείλουν:

1. να τηρούν τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και το Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο που υλοποιείται με βάση τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας και περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects),

2. να παρέχουν άρτιες συνθήκες για την μάθηση στο χώρο εργασίας, να διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό,

3. να πληρούν τις απαραίτητες συνθήκες υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και να παρέχουν στους μαθητευόμενους όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο,

4. να ενημερώνουν τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της εργασίας και να τον εντάσσουν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον,

5. να ορίζουν έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον μαθητευόμενο ως εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού / εκπαιδευτή στην εκπαιδευτική δομή μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η απουσία εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας είναι αιτία μη υπογραφής ή ακύρωσης της σύμβασης,

6. να ενημερώσουν τον επόπτη – εκπαιδευτικό/ εκπαιδευτή σε περίπτωση που ο μαθητευόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από το χώρο εργασίας,

7. να ενημερώνουν τον επόπτη εκπαιδευτικό/εκπαιδευτή εάν ο μαθητευόμενος έχει αιτηθεί κανονικής ή αναρρωτικής άδειας,

8. να έχουν εγκρίνει το σύνολο των κανονικών αδειών που αναλογούν στη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας στο χώρο εργασίας μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983 (Α’ 46),

9. να συνεργάζονται με την εκπαιδευτική δομή για την υλοποίηση του Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο, όπως αυτό ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας,

10. να τηρούν όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας,

11. να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την έναρξη και τη λήξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής, όπου απαιτείται, για κάθε μαθητευόμενο,

12. να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για τη μάθηση στο χώρο εργασίας,

13. να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στο εργασιακό αντικείμενο όλων των μαθητευόμενων συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

14. να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας,

15. να μην έχουν α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Β. Οι εργοδότες, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως συμπληρωματική εκπαιδευτική δομή, συμβάλλουν στην απόκτηση ήπιων δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση εργασιακής κουλτούρας στο μαθητευόμενο.

Άρθρο 10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ο εργοδότης που συμμετέχει σε πρόγραμμα Μαθητείας, ορίζει υπεύθυνο εκπαιδευτή, το όνομα του οποίου δηλώνεται στην Σύμβαση Μαθητείας. Ο ρόλος του εκπαιδευτή της επιχείρησης αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας μαθητείας.

2. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας είναι το συνδετικό πρόσωπο του εργοδότη με την εκπαιδευτική δομή και οφείλει να έχει συνεχή συνεργασία με αυτή.

3. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας έχει την ευθύνη επίβλεψης του μαθητευόμενου κατά την συμπλήρωση του ημερολογίου μάθησης στο χώρο εργασίας το οποίο και συνυπογράφει.

4. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα που εκπαιδεύει. Εφόσον ο εκπαιδευτής δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα, τότε ορίζεται από τον εργοδότη υπεύθυνος επίβλεψης ο οποίος τα διαθέτει και μπορεί να προέρχεται από ενδιάμεσο ή κλαδικό φορέα. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του μητρώου εκπαιδευτών επιχειρήσεων το προηγούμενο εδάφιο δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής ενός εργοδότη στη μαθητεία. Για τους εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρέχονται πρόσθετα κίνητρα και οι θέσεις μαθητείας τους καλύπτονται κατά προτεραιότητα.

5. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με ευθύνη του εργοδότη, εστιασμένο σε παιδαγωγικού περιεχομένου γνώσεις και δεξιότητες, και προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες. Την ευθύνη επιμόρφωσης έχει ο εργοδότης.

6. Ο εκπαιδευτής στην επιχείρηση πρέπει να έχει ευκαιρίες ανάπτυξης ή/και επικαιροποίησης των τεχνικών και παιδαγωγικών τους δεξιοτήτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κίνητρα (οικονομικά ή μη) για την συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης δύναται να παρέχονται από τις επιχειρήσεις.

7. Την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας πραγματοποιούν τα Επιμελητήρια και οι κλαδικοί Φορείς από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών, πραγματοποιούνται ταχύρρυθμα σεμινάρια και αξιοποιούνται οι τοπικές δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών των επιχειρήσεων.

Άρθρο 11
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018:

1. Διασφάλιση ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας σε επίπεδο στοχοθεσίας και περιεχομένου μαθητείας.

Η διασφάλιση ποιότητας

α) περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους μαθητείας όπως περιγράφονται στον ορισμό της,

β) βασίζεται στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των κλαδικών οργανώσεων, και επιστημονικών φορέων καθώς και των δομών διακυβέρνησης της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας και

γ) βασίζεται στους Οδηγούς Κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικής δομής.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας οι αρμόδιοι φορείς κατά το σχεδιασμό της Μαθητείας λαμβάνουν υπόψη αποτελέσματα των μηχανισμών διάγνωσης αναγκών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Με βάση το πλαίσιο ποιότητας επιδιώκεται να εφαρμοστούν σύγχρονες παιδαγωγικές εξελίξεις, όπως μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και η οργανική εμπλοκή εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών όλων των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στην υλοποίηση της μαθητείας.

2. Διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο προετοιμασίας εφαρμογής .

Η διασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο προετοιμασίας προβλέπει:

α) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών,

β) προετοιμασία εργοδοτών και εκπαιδευτών με στρατηγικό στόχο την πιστοποίησή τους για την δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εργοδοτών και εκπαιδευτών,

γ) εμπλοκή κοινωνικών εταίρων για εξασφάλιση θέσεων μαθητείας,

δ) την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο, όπως τεχνολογική και οργανωτική ετοιμότητα, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, ε) διασφάλιση διαφάνειας στη διαχείριση θέσεων μαθητείας.

3. Διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο εφαρμογής.

Η διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο εφαρμογής προβλέπει:

α) δημιουργία πρότυπων εγγράφων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, όπως συμβάσεις Μαθητείας, Ημερολόγιο μαθητείας, Οδηγός Εργοδότη, Οδηγός Μαθητευόμενου,

β) πρόβλεψη διαδικασιών [πληροφόρησης - ενημέρωσης - εξυπηρέτησης - υπογραφής σύμβασης - λύσης - παροχή έμμεσων κινήτρων στις επιχειρήσεις για υλοποίηση της Μαθητείας και δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης στο μέλλον]

γ) ρητές υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργοδοτών και των μαθητευομένων,

δ) την υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας και

ε) διαδικασία και αρμοδιότητες παρακολούθησης της υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας.

4. Αξιολόγηση (μετά το πέρας της υλοποίησης).

Η αξιολόγηση του συστήματος προβλέπεται με βάση:

α) τα τελικά αποτελέσματα ένταξης αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

β) το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των Οδηγών Κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικής δομής,

γ) τους τεχνολογικούς και οργανωσιακούς δείκτες ετοιμότητας των εργοδοτών,

δ) το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,

ε) το επίπεδο ανταποδοτικότητας των σπουδών των αποφοίτων για τους ίδιους, όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται από την αμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και από τις τάσεις απασχόλησης ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης.

5. Ενσωμάτωση ευρημάτων – Επανατροφοδότηση.

Αξιοποιούνται τα ευρήματα της αξιολόγησης, τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων δομών διακυβέρνησης της ΕΕΚ & ΔΒΜ, καθώς και των επιμέρους κοινωνικών, κλαδικών και επιστημονικών φορέων, συζητούνται και δύνανται να οδηγήσουν σε:

1. αλλαγή των προσφερόμενων ειδικοτήτων ή και δημιουργία νέων,

2. επικαιροποίηση / εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών περιγραμμάτων,

3. επικαιροποίηση των Οδηγών Κατάρτισης,

4. αλλαγή των όρων των συμβάσεων μαθητείας,

5. αλλαγή των κινήτρων,

6. εστίαση σε επιχειρήσεις - κλάδους - παραγωγικές αλυσίδες ανάπτυξης,

7. περαιτέρω ανάπτυξη δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 26385/16-02-17 (Β΄ 491) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

Εξετάσεις Ελληνομάθειας
Featured

Πρόσκληση για Αξιολογητές Εξετάσεων Ελληνομάθειας

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 18/10/2019 μέχρι και την Τρίτη 22/10/2019:

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και χρήση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" 2022

Το 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» θα διεξαχθεί από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 στην Πάτρα