Πρόσκληση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.62847/Ε3/01-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ε & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : epimorfosi.ekp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ι. Ολυμπίου, Μ Αθανασίου
Τηλέφωνο : 210-344 2831

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΣΧΕΤΙΚΑ:1.Το αριθμ. 6569/31-05-2021 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
2.Η αριθμ. 6470/28-05-2021 (6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ) Πρόσκληση του Ι.Ε.Π. για υποβολή Δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια Δεξιοτήτων για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 6470/28-05-2021 (6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ) πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και παρακαλούμε για την προώθησή της στα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της δικαιοδοσίας σας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης δήλωσης συμμετοχής του ΙΕΠ, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, που θα υλοποιηθεί με εφαρμογή τεχνικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες που επιμερίζονται ως εξής: 10 ώρες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης παρακολούθησης βιντεομαθημάτων και 10 ώρες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως μελέτης επιμορφωτικού υλικού, που θα είναι διαθέσιμο από τις 22-06-2021 μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης του ΙΕΠ, η οποία εξ’ άλλου θα χρησιμοποιηθεί και για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τους επιμορφωτές/τριες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Δ/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, μπορούν ήδη από Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 13.00, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής για τα
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php)

Περαιτέρω, δεδομένου ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται για οργανωτικά θέματα στην κα. Ε. Γκορτσίλα στo τηλέφωνo 213 1335563 και για τεχνικά θέματα στο link https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ


 Αρ.Πρωτ.6470/28-05-2021/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Γκορτσίλα
Τηλέφωνο : 213 1335 563
Φαξ : 213 1335 111
e-mail :egortsila(ΣΤΟ)iep.edu.gr

ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5092064.
Υπεύθυνη Πράξης: Ευγενία Γκορτσίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS)5092064

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής {Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ { ΜΙS) 5092064,του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά σε μόνιμους και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064 και έχοντας υπόψη:
1. την υπ' αρ. πρωτ. 1379/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙΩ46ΜΤΛΡ-ΙΒ7) Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,
2. την υπ' αρ. πρωτ. 5069/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΞΑΟΞΛΔ-ΓΥΜ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Οργάνωση και υλοποίηση της Επιμόρφωσης» της Πράξης τίτλο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064,
3. την υπ' αρ. 27 /27-05-2021 Πράξη του ΔΣ περί έγκρισης δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης

απευθύνει
πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής
στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε μόνιμους και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς
Α/θμιας {Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας {Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης
για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»
με κωδικό ΟΠΣ { ΜΙS) 5092064.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης - Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αφορά τις κάτωθι θεματικές ενότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα:

Α) Βασικές θεματικές Ενότητες

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

 1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
 2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη
 3. Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Φροντίζω το Περιβάλλον

 1. Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
 2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία
 3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη

 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
 2. Εθελοντισμός -Διαμεσολάβηση
 3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Δημιουργώ & Καινοτομώ -Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία

 1. STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
 2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με Επαγγέλματα

Β) Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)

Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα(4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Β) Δεξιότητες ζωής

Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

Β2.Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

Β3.Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

Β4.Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δ) Δεξιότητες του νου

Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακήσκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) δέκα (10) ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη παρακολούθηση βιντεομαθημάτων σε χρόνο που επιλέγει ο/η κάθε επιμορφούμενος/η

β) δέκα (10) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη επιμορφωτικού υλικού σε χρόνο που επιλέγει ο/η κάθε επιμορφούμενος/η

Το επιμορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο από τις 22-06-2021

1.3. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τους/τις επιμορφωτές/τριες σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση.

Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου
β) να απαντήσει επιτυχώς στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
γ) να υποβάλει συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια όπου αυτά παρατίθενται
δ) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής– Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

3.2 Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 31-05-2021 ώρα 13:00

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013.

Ως εκ τούτου, όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 213 1335563, κα. Ε. Γκορτσίλα (για οργανωτικά θέματα), και στο link https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 (για τεχνικά θέματα).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:
• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση στις Σχολικές Μονάδες.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Εκτύπωση