Πρόσκληση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (2η περιοδος)

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ 2η ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) καθώς έχουν εγγραφεί επιτυχώς στην επιμόρφωση 42.242 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα «ΟΠΣ επιμόρφωσης».

Χρονοδιάγραμμα Πορείας του Προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064)

I. Η 1η Επιμορφωτική Περίοδος ξεκίνησε στις 22-6-2021 και έληξε στις 23-8-2021. Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα 31.550 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Νηπιαγωγείου – Δημοτικού - Γυμνασίου.

II. Από 1-9-2021 θα είναι διαθέσιμες στη σελίδα του ΙΕΠ οι βεβαιώσεις όσων ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα μέχρι 31-8-2021.
Η βεβαίωση θα παραληφθεί από το Μητρώο του ΙΕΠ στην δικτυακή πύλη e-ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php αφού συμπληρωθεί το απογραφικό δελτίο εξόδου και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος από το μενού επιλογών Βεβαιώσεις και επιλέγοντας μετά την αντίστοιχη βεβαίωση από την λίστα επιλογών που εμφανίζεται.

III. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη του προγράμματος, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια, θα μπορούν να συνεχίσουν τη μελέτη από το σημείο που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου (θα χρειαστεί ίσως να επαναλάβουν κάποιες ασκήσεις μετά τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη βάση δεδομένων).

Έναρξη 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου του Προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064)

IV. Από 6-9-2021 ώρα 13:00 έως 13-9-2021 ώρα 13:00 θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη 2η Επιμορφωτική περίοδο.

V. Η 2η Επιμορφωτική περίοδος θα έχει διάρκεια από 15-9-2021 έως 24-10-2021. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα γίνεται από τη σελίδα του ΟΠΣ του ΙΕΠ στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510

VI. Κατά τη διάρκεια της 2ης επιμορφωτικής περιόδου όποιος θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα θα λαμβάνει τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης την επόμενη Δευτέρα.

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα συνεχίσει να είναι ανοικτή σε όλους τους εγγεγραμμένους

Στις 1 & 2 Σεπτεμβρίου θα προβούμε σε ενέργειες αναβάθμισης της πλατφόρμας με αποτέλεσμα το μάθημα να μην είναι προσβάσιμο. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα μπορεί κανείς να εισέλθει στην εφαρμογή.


Αρ.Πρωτ.13892/06-09-2021/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Γκορτσίλα
Τηλέφωνο : 213 1335 563
Φαξ : 213 1335 111
e-mail :egortsila(ΣΤΟ)iep.edu.gr

ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»
ΚΩΔ. ΟΠΣ 5092064.
Υπεύθυνη Πράξης: Ευγενία Γκορτσίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ 2η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS)5092064

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμόρφωση κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η επιμόρφωση αυτή αφορά μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Κατά την πρώτη επιμορφωτική περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2021 ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επιμόρφωση 31.550 εκπαιδευτικοί της Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης.

Το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064 και έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αρ. πρωτ. 1379/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙΩ46ΜΤΛΡ-ΙΒ7) Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,
2. την υπ’ αρ. πρωτ. 5069/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΞΑΟΞΛΔ-ΓΥΜ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Οργάνωση και υλοποίηση της Επιμόρφωσης» της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064,
3. την υπ’ αρ. 43/26-8-2021 Πράξη του ΔΣ περί αλλαγής των ωρών επιμόρφωσης,
4. την υπ’ αρ. 44/02-09-2021 Πράξη του ΔΣ περί έγκρισης δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης,

απευθύνει
πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής
στη 2η επιμορφωτική περίοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
σε μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»
με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης - Θεματικές Ενότητες

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αφορά τις κάτωθι θεματικές ενότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα:

Α) Βασικές θεματικές Ενότητες

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

 1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
 2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη
 3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Φροντίζω το Περιβάλλον

 1. Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
 2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία
 3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη

 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
 2. Εθελοντισμός -Διαμεσολάβηση
 3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Δημιουργώ & Καινοτομώ -Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία

 1. STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
 2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με Επαγγέλματα

Β) Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)

Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα(4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Β) Δεξιότητες ζωής

Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δ) Δεξιότητες του νου

Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακήσκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Α. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
(Περιλαμβάνει ένα κείμενο και τέσσερα βίντεο συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 1,5 ώρας).

Β. Θεματικές Ενότητες Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
(Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 32 ωρών)

ΦΠ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον»
ΔΚ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ»
EE. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»
EZ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»

Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από έξι υποενότητες.

Κάθε υποενότητα περιλαμβάνει:

 • δύο βιντεομαθήματα,
 • ένα κείμενο μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου,
 • παραδείγματα εφαρμογής μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου - Σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών και
 • μια άσκηση αυτοαξιολόγησης – κουίζ,

Επίσης ο κάθε επιμορφούμενος επιλέγει ένα πρόγραμμα εφαρμογής υλοποίησης εργαστηρίου σε μορφή βιντεομαθημάτων συνολικής διάρκειας παρακολούθηση μιας (-1-) ώρας.

Γ. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
(Περιλαμβάνει έξι κείμενα, μια παρουσίαση και βίντεο διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 2 ωρών και μισή ώρα αξιολόγηση για την απόκτηση της βεβαίωσης).

Το επιμορφωτικό υλικό είναι διαθέσιμο από τις 13-09-2021

1.3. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Για να προχωρήσει ο/η επιμορφούμενος στα επόμενα βήματα πρέπει να έχει μελετήσει /παρακολουθήσει το σχετικό επιμορφωτικό υλικό (αν ένα βήμα έχει ολοκληρωθεί φαίνεται από την επισήμανση στο κουτάκι που βρίσκεται στο πλάι του βήματος).

Για να ενεργοποιηθεί η επόμενη υποενότητα, πρέπει να έχει απαντήσει επιτυχώς στην άσκηση αυτοαξιολόγησης. Δίνονται απεριόριστες προσπάθειες για να επιτύχει σωστά τις δύο από τις τρεις ερωτήσεις που είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η άσκηση αυτοαξιολόγησης. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά αλλά υπάρχει περίπτωση μια ερώτηση να έχει δύο ή περισσότερες απαντήσεις, οπότε αυτού του τύπου οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν τουλάχιστον με βαθμολογία 67%.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του θεωρητικού υλικού της κάθε υποενότητας, δίνεται πρόσβαση σε Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της αντίστοιχης θεματικής ενότητας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κάθε επιμορφούμενος-η επιλέγει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον βιντεοσκοπημένο πρόγραμμα και απαντά στις ερωτήσεις του.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η μελέτη της διδακτικής ενότητας και ανοίγει η πρόσβαση στην επόμενη διδακτική ενότητα.

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει βιβλιοθήκη ενδεικτικών προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση.

Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου
β) να απαντήσει επιτυχώς στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
γ) να υποβάλει συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια όπου αυτά παρατίθενται
δ) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

Η βεβαίωση θα παραληφθεί από το Μητρώο του ΙΕΠ στην δικτυακή πύλη e-ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής περιόδου, αφού συμπληρωθεί το απογραφικό δελτίο εξόδου και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος από το μενού επιλογών «Βεβαιώσεις» και επιλέγοντας την αντίστοιχη βεβαίωση από την λίστα επιλογών που εμφανίζεται

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής– Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.
Η πρόσβαση των εγγραφέντων εκπαιδευτικών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος επιμόρφωσης του ΙΕΠ θα δίνεται σταδιακά ανά ομάδες σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ,
β) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου & ερωτηματολογίου και
γ) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

3.2 Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 6-09-2021 ώρα 13:00 έως και 13-09-2021 ώρα 15:00.

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ 1303/2013 και 1304/2013.

Ως εκ τούτου, όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 2131335563, κα. Ε. Γκορτσίλα (για οργανωτικά θέματα), και στο link https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 (μόνο για τεχνικά θέματα).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:
• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση στις Σχολικές Μονάδες.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Εκτύπωση