Πρόσκληση Επιμόρφωσης στην πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Εκτύπωση  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 22/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2020-2021 αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03),
στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5022549

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» προβλέπεται η υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι παραπάνω ειδικότητες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 161397/Ε4/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΛΗ46ΜΤΛΗ-Ο2Ψ), 854/Ε4/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΧΓ46ΜΤΛΗ-ΘΚΩ), 927/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ) και 10953/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6Η6Σ46ΜΤΛΗ-9ΟΩ) αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), αφορά τρεις (3) θεματικές ενότητες:

 • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1):
  Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2):
  Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4):
  Σύμβουλος Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων των ενδιαφερόμενων είναι η Παρασκευή 05-03-2021 ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 359 κα. Θ. Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Πράξης, (για οργανωτικά θέματα) και 213 1335 567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα).

 


 Αρ.Πρωτ.1494/19-02-2021/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Γ. Χριστοδουλάκης
Τηλέφωνο : 213 1335 567
Φαξ : 213 1335 111
e-mail : gchristodoulakis(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Πράξη: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠ.Α.Λ – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»
MIS: 5022549
Υπεύθυνη Πράξης: Θεοδώρα Παπαθανασίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΑΙ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
"ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5022549

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγους (ΠΕ23) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι παραπάνω ειδικότητες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 161397/Ε4/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΛΗ46ΜΤΛΗ-Ο2Ψ), 854/Ε4/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΧΓ46ΜΤΛΗ-ΘΚΩ), 927/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ) και 10953/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6Η6Σ46ΜΤΛΗ-9ΟΩ) αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 και έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 180661/Γ4/19.11.2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ./20.11.2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων».
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3966/2011, όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), παρ. 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195).
6. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6996/18-10-2017 (Πράξη 42/12.10.2017, ΑΔΑ: ΩΘΣ4ΟΞΛΔ-ΕΣΙ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. έγκρισης συμμετοχής του Ι.Ε.Π. στην Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 57 (Α/Α ΟΠΣ:2304) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
10. Την ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ25α/195192/Δ4, ΦΕΚ 5206/20-11-2018 τ. Β΄, περί του Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», και τα εκεί προβλεπόμενα.
11. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ισχύουν.
12. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
13. Τον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. A’/05.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05.02.2019 (ΑΔΑ:7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/26.03.2019 (ΑΔΑ:6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης.
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2988/08.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», και την υπ’ αρ. πρωτ. 2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΠΑΠ», Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.
16. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 7267/07-07-2020 (Πράξη 34/02-07-2020, ΑΔΑ: ΨΝ1ΤΟΞΛΔ-ΩΧΚ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ορισμού της κ. Θεοδώρας Παπαθανασίου ως Υπεύθυνης της Πράξης.
17. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 9535/21-09-2020 (Πράξη 45/17-09-2020, ΑΔΑ: ΨΒΖΑΟΞΛΔ-ΙΣ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. έγκρισης ανασυγκρότησης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου .
18. Την Πράξη 9/18-02-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.
19. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2019ΣΕ34510002 , στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS 5022549, Υποέργα 2-6 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
20. Την υπό στοιχεία Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (ΦΕΚ 5097/τ. Β’/18-11-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”
21. Την υπό στοιχεία Φ25γ/158055/Δ4/18-11-2020 (ΦΕΚ 5100/τ. Β’/19-11-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-21 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
22. Την υπό στοιχεία Φ25γ/160706/Δ4/24-11-2020 (ΦΕΚ 5239/τ. Β’/26-11-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2020-2021 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”.

απευθύνει

πρόσκληση δήλωσης συμμετοχήςστην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo σχολικό έτος 2020-2021, προς αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγους (ΠΕ23) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03) που προσλήφθηκαν για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφωσης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών - ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02), Μαθηματικών (ΠΕ03) - και αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», καθώς:

Α) Στην υπό στοιχεία Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (ΦΕΚ 5097/τ. Β’/18-11-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”, στο άρθρο 4 αναφέρεται: “Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προβλέπει εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για τους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η οποία θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)” και

Β) Στην υπό στοιχεία Φ25γ/160706/Δ4/24-11-2020 (ΦΕΚ 5239/τ. Β’/26-11-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2020-2021 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”, στο άρθρο 2 παρ. 6 αναφέρεται: “Το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 που συμμετέχουν στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), αφορά τρεις (3) θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ43): Σύμβουλος Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτές/ώτριες οι οποίοι/ες επιλέχθηκαν από το μητρώο επιμορφωτών/τριών που δημιουργήθηκε με βάση τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. σε συνέχεια των υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών για τις ανάγκες της Πράξης και οι οποίοι/ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό.

1.3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Ανάλογα με τον αριθμό των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης των δεκαπέντε (15) περίπου ατόμων. Στη συνέχεια οι προς επιμόρφωση αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν σχετικά με το τμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί, το όνομα του/της επιμορφωτή/ώτριας, τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων και η ασύγχρονη με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (moodle). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 1. Desktop H/Y ή Laptop
 2. Windows 7 ή νεότερα
 3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα
 4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
 5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Mozilla
 6. Εγκαταστημένο στον Η/Υ το πρόγραμμα Adobe Flash Player

1.4. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον/την επιμορφωτή/ώτρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση. Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

 1. να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου
 2. να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης
 3. να καταθέσει δυο δραστηριότητες, σε στάδιο επεξεργασίας στη διάρκεια της επιμόρφωσης και σε τελική μορφή με την ολοκλήρωσή της, σχετικές με την Θεματική Ενότητα στην οποία θα επιμορφωθεί.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής – Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

3.2 Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 05-03-2021 ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Για κάθε φάση υλοποίησης της επιμόρφωσης θα δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση.

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013.

Ως εκ τούτου, οι Ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1335 359, κα. Θ. Παπαθανασίου (για οργανωτικά θέματα), και 213 1335 567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:

 • στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση στις Σχολικές Μονάδες.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Εκτύπωση