Πρόσκληση σε Επιμόρφωση της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Εκτύπωση  
Pin It
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 19/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης συμμετοχής
έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

στην εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης για την υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση,
στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5022549

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» προβλέπεται η υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (στο εξής ΜΝΑΕ):

 • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/τριας - Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης αφορά τις εξής ομάδες στόχους - ωφελούμενους:

α) εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) για την υποστήριξη - εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας για την ενίσχυση των μαθητών/τριών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργούς εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α' ΕΠΑ.Λ.

β) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. (όλων των ειδικοτήτων) συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών (Σύμβουλος Καθηγητής/ήτρια).

Η επιμόρφωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης για την υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση, έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων.

Όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει την υποβολή αίτησης συμμετοχής, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 359 κα. Θ. Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Πράξης, (για οργανωτικά θέματα) και 213 1335 567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα).


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 07/10/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» προβλέπεται η υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (στο εξής ΜΝΑΕ):

 • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/τριας - Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης αφορά τις εξής ομάδες στόχους - ωφελούμενους:

α) εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) για την υποστήριξη - εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας για την ενίσχυση των μαθητών/τριών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργού εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α' ΕΠΑ.Λ.

β) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. (όλων των ειδικοτήτων) συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών (Σύμβουλος Καθηγητής/τριας).

Η επιμόρφωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων είναι η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020.


 

Αρ.Πρωτ.10173/07-10-2020/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Γ. Χριστοδουλάκης
Τηλέφωνο : 213 1335 569
Φαξ : 213 1335 111
e-mail : gchristodoulakis(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Πράξη: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠ.Α.Λ – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»
MIS: 5022549
Υπεύθυνη Πράξης: Θεοδώρα Παπαθανασίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5022549
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω έργου και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 180661/Γ4/19.11.2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ./20.11.2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων».
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3966/2011, όπως ισχύει
4. Τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), παρ. 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195).
6. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»».
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 42/12.10.2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό του υπευθύνου της Πράξης. 10. Την ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ25α/195192/Δ4, ΦΕΚ 5206/20-11-2018 τ. Β΄, περί του Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», και τα εκεί προβλεπόμενα.
11. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ισχύουν.
12. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
13. Τον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. A’/05.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05.02.2019 (ΑΔΑ:7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/26.03.2019 (ΑΔΑ:6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης.
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2988/08.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», και την υπ’ αρ. πρωτ. 2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΠΑΠ», Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.
16. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 9535-21-09-2020 (Πράξη 45/17-09-2020, ΑΔΑ: ΨΒΖΑΟΞΛΔ-ΙΣ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. έγκρισης ανασυγκρότησης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου .
17. Την Πράξη 47/01-10-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ.
18. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2019ΣΕ34510002 , στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS 5022549, Υποέργα 2-6 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

απευθύνει

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» προβλέπεται η υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (στο εξής ΜΝΑΕ):

 1. α) η εφαρμογή της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου από ζεύγη ομότιμων συνδιδασκόντων/-ουσών της ιδίας ειδικότητας) για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών κατά προτεραιότητα στην Α' Τάξη ΕΠΑ.Λ. για την ενίσχυση των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργούς εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης,
 2. β) η ενεργοποίηση του Συμβούλου – Καθηγητή/ήτριας για μαθητές και μαθήτριες προς υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας,

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης αφορά τις εξής ομάδες στόχους - ωφελούμενους:

 1. εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) για την υποστήριξη - εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας για την ενίσχυση των μαθητών/τριών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργού εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α' ΕΠΑ.Λ.
 2. κπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. (όλων των ειδικοτήτων) συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών / μαθητριών ως μόνιμους και αναπληρωτές (Σύμβουλος Καθηγητής/τριας)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. αφορά τρεις (3) θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/τριας - Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν:

 1. για την Θεματική Ενότητα (ΘΕ1) οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ02 που διδάσκουν το σχολικό έτος 2020-2021 στα ΕΠΑ.Λ.
 2. για την Θεματική Ενότητα (ΘΕ2) οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ03 που διδάσκουν το σχολικό έτος 2020-2021 στα ΕΠΑ.Λ.
 3. για την Θεματική Ενότητα (ΘΕ3) οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν το σχολικό έτος 2020-2021 στα ΕΠΑ.Λ.

Επιπροσθέτως μπορούν να συμμετέχουν στελέχη εκπαίδευσης τα οποία εμπλέκονται στα ΕΠΑ.Λ. (διοικητικά ή παιδαγωγικά) οι οποίοι δύναται να υποβάλλουν αίτηση σε μια από τις προαναφερόμενες Θεματικές Ενότητες που συνδέονται με την ειδικότητά τους.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση της ΜΝΑΕ στην Α’ Τάξη το σχολικό έτος 2020-2021

Η εμπλοκή των παραπάνω θα τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση και την οριστικοποίησή της αίτησής τους.

2.3. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2020-2021 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δυο (32) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 1. είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση
 2. δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτές/τριες οι οποίοι/ες επιλέχθηκαν από το μητρώο επιμορφωτών/τριών που δημιουργήθηκε με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-19 (ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ, Πράξη 22/13-06-19) Απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών για τις ανάγκες της Πράξης και οι οποίοι/ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα καθοριστεί – κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης της Πράξης – με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

2.4. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης. Στη συνέχεια οι προς επιμόρφωση εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν σχετικά με το τμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί, το όνομα του/της επιμορφωτή/τριας, τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων, και η ασύγχρονη με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (moodle).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 1. Desktop H/Y ή Laptop
 2. Windows 7 ή νεότερα
 3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα
 4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
 5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Mozilla
 6. Εγκαταστημένο στον Η/Υ το πρόγραμμα Adobe Flash Player

2.5. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή/τρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση.

Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

 1. να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου
 2. να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης
 3. να καταθέσει δυο δραστηριότητες, σε στάδιο επεξεργασίας στη διάρκεια της επιμόρφωσης και σε τελική μορφή με την ολοκλήρωσή της, σχετικές με την Θεματική Ενότητα στην οποία θα επιμορφωθεί.

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μετά το τέλος της επιμορφωτικής φάσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους/τις επιμορφούμενους/ες τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου και τα ερωτηματολόγια αποτίμησης επιμόρφωσης και να καταθέσουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.

4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε τμήματα των περίπου είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

5.1 Διαδικασία υποβολής αίτησης - Επιλογή

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξής:

Βήμα 1ο:
Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία

Βήμα 2ο:
Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.) του Ι.Ε.Π.:
Α. Κατανέμει τους εκπαιδευτικούς σε τμήματα.
Β. Καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
Γ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, και για τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων (εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ.).

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

5.2 Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την Δευτέρα 12-10-2020 ώρα 10:00 έως την Πέμπτη 12-11-2020 ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων.

Για κάθε έτος υλοποίησης της επιμόρφωσης θα δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

6. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 133 5359, κα. Θ. Παπαθανασίου (για οργανωτικά θέματα), και 213 133 5569 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:
• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Η πρόσκληση αποστέλλεται στο Υ.ΠΑΙ.Θ για προώθηση στις Σχολικές Μονάδες.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Pin It

Εκτύπωση