ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ --

Εκτύπωση  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

 • Κατά το μήνα Φεβρουάριο αποστέλλονται από τα ΠΥΣΔΕ στο ΥΠΕΠΘ / ΚΥΣΔΕ πίνακες με τις εκτιμήσεις για τα κενά και πλεονάσματα σε οργανικές θέσεις σε κάθε περιοχή της ευθύνης τους.
 • Ακολουθούν οι μεταθέσεις σε ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ, Μουσικά σχολεία και στη συνέχεις ανακοινώνονται οι μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ευθύνης των ΠΥΣΔΕ
 • Τέλος γίνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις νέες θέσεις.

Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ), μετά τις μεταθέσεις που διενεργήθηκαν, συντάσσουν εκ νέου πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.


ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

2. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

- από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

- Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.

- Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.50/96.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΑΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΑΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης".

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ.50/96 συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

Εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.

Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ., τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.
Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει πλέον ο εκπαιδευτικός.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν και σχολεία πέρα από αυτά που τους έχουν κοινοποιηθεί, έως και του συνόλου των σχολείων της περιοχής, διότι είναι προφανές πως κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης θα προκύψουν νέα κενά σε σχολεία τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν εξ αρχής.

Μετά την περαίωση των παραπάνω προθεσμιών, συνεδριάζουν τα ΠΥΣΔΕ, ώστε να αποφασίσουν για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, πρωταρχικά όσων εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 14 και στη συνέχεια για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Ακολουθεί ανακοίνωση για τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν τούτου τοποθετούνται, υποχρεωτικά οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ, συνυπολογίζονται μόρια από:

 1. Συνολική υπηρεσία
 2. Γάμο και τέκνα
 3. Δυσμενείς συνθήκες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
 4. Συνυπηρέτηση (όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)
 5. Εντοπιότητα (όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός)

Τα μόρια που αντιστοιχούν και προστίθενται σε κάθε περίπτωση από τις ορισμένες ανωτέρο, είναι:

 • 2 μόρια κάθε χρόνο υπηρεσίας
 • 4 μόρια από συνυπηρέτηση
 • 4 μόρια για το γάμο
 • 4 μόρια για το πρώτο παιδί, 4 για το 2ο, 6 για το 3ο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά
 • 2 μόρια για λόγους εντοπιότητας
 • Τα μόρια δυσμενών συνθηκών διαφοροποιούνται ανάλογα με το σχολείο υπηρεσίας

Τα μόρια του χρόνου υπηρεσίας και των δυσμενών συνθηκών των σχολείων, ανάγονται σε κλάσματα ως ποσοστό ενός πλήρους έτους, εφόσων δεν είναι ολόκληρα έτη. ( Έτσι 10 μήνες αντιστοιχούν σε 10/12 των μορίων που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία)

Στην υπαρκτή περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ εκπαιδευτικών προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο με την εξής σειρά:

 1. Στη συνυπηρέτηση
 2. Στην εντοπιοτητα
 3. Σε οικογενειακούς λόγους
 4. Στα μόρια συνολικής υπηρεσίας
 5. Στα μόρια δυσμενών συνθηκών

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων εξετάζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5)ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται από το ΠΥΣΔΕ σε οργανικές θέσεις που δεν έχουν δηλώσει στις επιλογές τους, μπορούν σύμφωνα με την παρ.11 του αρ.15 του Π.Δ. 50/96, να κάνουν αίτηση απόσπασης στα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν σε σχολεία της περιοχής που είναι τοποθετημένοι.
Αν επιλέξουν και τοποθετηθούν σε κάποιο από αυτά τα σχολεία, ο χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ότι υπηρετήθηκε ως υπηρεσία στην οργανική θέση, καθώς έχουν υπηρετήσει με προσωρινή τοποθέτηση την τρέχουσα χρονιά, στην ίδια περιοχή.


Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε υπηρεσίες, φορείς του ΥΠΕΠΘ

Οι αιτήσεις για αποσπάσεις ακολουθούν την ανακοίνωση των μεταθέσεων, οπότε και ανακοινώνεται η σχετική εγκύκλιος των αποσπάσεων.
Αιτήσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ προηγούνται των υπολοίπων αποσπάσεων και η ικανοποίηση της αίτησης απόσπασης σε φορέα ή υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, αποκλείει την ικανοποίηση αιτήματος απόσπασης σε ΠΥΣΔΕ.
Αιτήσεις για απόσπαση στον ίδιο νομό (εντός ΠΥΣΔΕ), γίνονται την ίδια χρονική περίοδο.
Μετά την κοινοποίηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ από το ΚΥΣΔΕ, κάθε ΠΥΣΔΕ κοινοποιεί τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά και συνεξετάζοντας τις αιτήσεις προτίμησης

 • όσων αποσπάστηκαν στο νομό,
 • αυτών που ζητούν απόσπαση ενώ είναι ήδη τοποθετημένοι σε σχολείο του νομού
 • των εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στα λειτουργικά κενά του νομού.


Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ακολουθούν :

 • οι τοποθετήσεις Νεοδιόριστων
 • Διαθέσεις - υπερωρίες

και εννοείται πως το υπόλοιπο της σχολικής χρονίας, συνεχίζεται με προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα