Αιτήσεις Ειδίκευσης σε Συμβουλευτική και Προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ 2020 2021

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΑΣΠΑΙΤΕ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.10417_2020/07-07-2020

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2020-2021.

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 4/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)

Κατηγορίες εισαγόμενων

Ποσοστό επί
τοις εκατό

Στελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέα

5%

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

5%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

20%

Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ*)
*ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

30%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)

40%

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/τριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΣΥΠ

ΠΟΛΗ

Στελέχη του
θεσμού ΣυΕΠ
στο δημόσιο
τομέα
5%

Κάτοχοι
Διδακτορικού
τίτλου
σπουδών
10%

Κάτοχοι
Μεταπτυχιακού
τίτλου
σπουδών
20%

Απόφοιτοι
ΑΣΠΑΙΤΕ
(ΣΕΛΕΤΕ)
30%

Πτυχιούχοι
ΑΕΙ
(Παν/μίων & ΤΕΙ)
40%

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ
ΠΟΛΗ

Αθήνα

6

6

24

36

48

120

Άργος

2

2

8

12

16

40

Βόλος

2

2

8

12

16

40

Ηράκλειο Κρήτης

2

2

8

12

16

40

Θεσσαλονίκη

2

2

8

12

16

40

Ιωάννινα

2

2

8

12

16

40

Κοζάνη

2

2

8

12

16

40

Λειβαδιά

2

2

8

12

16

40

Πάτρα

2

2

8

12

16

40

Σάπες

2

2

8

12

16

40

ΣΥΝΟΛΟ

26

26

104

156

208

520

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία ΠΕΣΥΠ είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 25 εγγεγραμμένων σπουδαστών/στριών σε κάθε πόλη. Με απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ αποφασίζεται η λειτουργία ή μη του Προγράμματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας θα επιστραφούν στους/στις υποψήφιους/ες σπουδαστές/στριες τα καταβληθέντα χρήματα.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, να αυξήσει το σύνολο των εισαγομένων σε κάποια πόλη. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Τετάρτη 08/7/2020, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 26/8/2020, ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ίδιο Πρόγραμμα, ή σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες από μία κατηγορίες εισακτέων, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2020-2021 και δε θα συμμετέχει στην κλήρωση. Σε περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψήφιος συμμετάσχει στην κλήρωση, θα διαγράφεται από τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρτάται στη Διαύγεια

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Στελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέα», πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος εργάζεται ως στέλεχος του θεσμού ΣυΕΠ.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)» πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ΠΑΤΕΣ/ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ.

6. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

7. Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί μετά την κλήρωση, για την οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται με δική τους μέριμνα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, στην οποία η είσοδος θα γίνεται με την εισαγωγή του αλφαριθμητικού πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας σε συνδυασμό με το αριθμό του κινητού του κάθε υποψήφιου που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

8. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30.00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά:
«ΠΕΣΥΠ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου.
Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη, 26/8/2020, ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον Κανονισμό του ΠΕΣΥΠ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του στο Πρόγραμμα.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους μέριμνα και ευθύνη αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Αποτελέσματα Κλήρωσης – Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν με δική τους μέριμνα τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά που κληρώθηκαν σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αύξοντα αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καλεί με ανακοίνωση του, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν, ανά κατηγορία συμμετοχής. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη δόση των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υποχρεούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης με δική τους μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr να ενημερώνονται και να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εμπρόθεσμα.

Λειτουργία Προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων και Πρόγραμμα σπουδών

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό ΠΕΣΥΠ τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου 2020, διεξάγονται απογευματινές ώρες (16:00-21:00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα, δώδεκα εβδομάδες το Χειμερινό εξάμηνο μη συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου και δώδεκα εβδομάδες το Εαρινό εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και της συμπληρωματικής εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Για τη φυσική παρουσία σπουδαστών θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην παρούσα πρόκληση πρέπει να γνωρίζουν ότι, για λόγους ασφάλειας έναντι της επιδημίας COVID-19, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους σχετικό εξοπλισμό προς τούτο, με εξαίρεση για το α΄ εξάμηνο του μαθήματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι» τα οποία θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και για το β΄ εξάμηνο του μαθήματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ» το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα και με τον κάτωθι πίνακα.

Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Εξ αποστάσεως
ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Εξ αποστάσεως
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Δια ζώσης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣυΕΠ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Εξ αποστάσεως
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι Δια ζώσης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εξ αποστάσεως
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ Εξ αποστάσεως
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ Δια ζώσης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞ Εξ αποστάσεως
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΜΕΑ ΚΛΠ) Εξ αποστάσεως
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Εξ αποστάσεως

Μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021 θα έχει πραγματοποιηθεί και η τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΕΣΥΠ με σκοπό να εναρμονιστεί με την παρούσα Πρόσκληση.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων (δια ζώσης και εξ αποστάσεως), η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή των σπουδαστών στα εξ αποστάσεως μαθήματα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class (ασύγχρονη ΕξΑΕ) και Microsoft Teams (σύγχρονη ΕξΑΕ με κάμερα και μικρόφωνο), αφού έχουν αποκτήσει ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και έχουν εγγραφεί στο μάθημα. Στο e-class επίσης θα γίνεται η ανάρτηση του link μέσω του οποίου θα συνδέονται οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα. Η ταυτοπροσωπία - παρουσίες θα σημειώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Στην περίπτωση γενικού τεχνικού προβλήματος που θα διαπιστώνεται από την υπηρεσία Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ το μάθημα θα προγραμματίζεται για τη διδακτική εβδομάδα επαναλήψεων (12η διδακτική εβδομάδα) ή σε άλλη ημερομηνία που θα ορίσει ο/η διδάσκοντας/ουσα με τη σύμφωνη γνώμη των σπουδαστών/τριών του τμήματος. Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθεί τις οδηγίες της εισήγησης προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι εξετάσεις, θα πραγματοποιούνται με δια ζώσης γραπτή εξέταση ή σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης βάσει των υποδείξεων των αρμόδιων αρχών.

Αλλαγές ή/και τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δομή Διδακτικού Έτους

Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Kάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ των οποίων οι έντεκα (11) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων, η μία (1) είναι εβδομάδα επαναλήψεων και αναπληρώσεων και η μία (1) είναι εβδομάδα εξεταστικής περιόδου.

Την εβδομάδα εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου.

Οι σπουδαστές/στριες του ΠΕΣΥΠ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακή εργασία) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2020-2021. Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν την δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται μετά την εξεταστική περίοδο του Β’ εξαμήνου τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους.

Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του. Για τον σπουδαστή που ολοκληρώνει το Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής του είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το επόμενο έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΠΕΣΥΠ εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, από την αρχική τους εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το Πρόγραμμα.

Δαπάνες σπουδών

Το ΠΕΣΥΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των ΑΕΙ της Χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή.

Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής: τριακόσια ευρώ (300,00 €) μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής στο Πρόγραμμα πριν την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και τριακόσια ευρώ (300,00 €) με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ (εαρινό) εξάμηνο πριν την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.

Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιστροφή του 50% της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην περίπτωση που επιλεγείς σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα έως και επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων

Οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα για το έτος 2020-2021, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2021-22, να καταβάλλουν το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.

Μετεγγραφές

Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από ΠΕΣΥΠ μιας πόλης σε ΠΕΣΥΠ άλλης πόλης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Με απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιτρέπονται αμοιβαίες μετεγγραφές σπουδαστών από μια πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε μια άλλη πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος.

Οι μετεγγραφές σπουδαστών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν συνολικά ποσοστό 5% του αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη υποδοχής.

Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΣΥΠ για τον οποίο οι σπουδαστές/τριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΠ και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Ιωάννης Σαριδάκης
Καθηγητής


Εκτύπωση