ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
(ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1671/2016)

Αριθ. 94590/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 περ. 1 και παρ. 14 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) σε συνδυασμό με την παρ. 17 του ιδίου άρθρου.
3. Την υπ’ αριθ. Φ2/79006/Δ4/17-05-2016 (Β΄ 1481) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: "Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού"».
4. Την υπ’ αριθ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων/Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την υπ’ αριθ. 17/26-05-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
9. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Α' ΤΑΞΗ

Α' ΤΑΞΗ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Νέα Ελληνικά

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05), ΠΕ12.08

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05), ΠΕ14 (01, 02, 03, 04)

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01,02,05),

ΠΕ14 (01, 02, 03, 04, 06), ΠΕ18(07, 10, 11)

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ10, ΠΕ13

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ξένη Γλώσσα (Αννλικά)

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕΙ 1

 

Πληροφορική

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Α΄ΤΑΞΗ
Μαθήματα Προσανατολισμού

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

Ολες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Ολοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ. με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοίπου είναι κάτοχοιπιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού

ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στηντεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείαςχρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Α΄ ΤΑΞΗ
Μαθήματα Επιλογής

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Αγωγή Υγείας

ΠΕ14(01, 02, 03, 06),

ΠΕ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39)

 

Αρχές Γραμμικού καιΑρχιτεκτονικού Σχεδίου

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

ΠΕ12 (05, 06, 10),

ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09)

 

Αρχές Μηχανολογίας

ΠΕ 12 (04, 07, 08, 11), ΠΕ17 (02, 06),

ΠΕ18 (18, 22, 31, 32)

 

Αρχές Οικονομίας

ΠΕ09,

ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

ΠΕ10, ΠΕ13

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 34)

ΠΕ18 (06,20,38,44)

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΠΕ14(04, 05),

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36)

 

Ναυτική Τέχνη

ΠΕ18 (23, 31)

 

 

Β ΤΑΞΗ

Β' ΤΑΞΗ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Νέα Ελληνικά

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική1

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04(02, 03, 04, 05), ΠΕ12.08

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04(01, 03, 04, 05), ΠΕ14(01, 02, 03, 04)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19, ΠΕ20

 

θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕΙ 1

 

 

Γ' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική1

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04(02, 03, 04, 05), ΠΕ12.08

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04(01, 03, 04, 05), ΠΕ14 (01, 02, 03, 04)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕΙ 1

 

Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

II.  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 17,30,36)

 

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

ΠΕ14 (04, 05), ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36),

ΤΕ01 (32,33,34,36)

 

3.

Φυτική Παραγωγή

ΠΕ14.04, ΠΕ18.12, ΤΕ01.33

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(13,14,15,16,17,30,36)

4.

Ζωική Παραγωγή

ΠΕ14.04, ΠΕ18.13, ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(12,14,15,16,17,30,36)

5.

Τεχνολογία Τροφίμων

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36

ΠΕ18

(12,13,14,15,17,30)

6.

Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα

ΠΕ14.04, ΠΕ18.15

ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30,36)

7.

Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΠΕ14(04, 05),

ΠΕ18 (16, 30), ΤΕ01.32

ΠΕ18

(12,13,14,15,17,36)

8.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

2. Τομέας Διοίκησης καί Οικονομίας

2. Τομέας Διοίκησης καί Οικονομίας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09,

ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) ΤΕ01 (10, 11)

 

2.

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΠΕ09, ΠΕ18(02, 03, 35, 40)

 

3.

θεωρίαΤουρισμού και Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.35

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03,40), ΤΕ01 (10, 11)

4.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

 

5.

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΕ09, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40), ΤΕ01(10,11)

 

6.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό - Εργατικό- Τουριστικό)

ΠΕ13

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ18 (02,03,35,40)

7.

Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική

ΠΕ09, ΠΕ03 ΠΕ18(02, 03, 35, 40)

 

8.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

3. Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος καί Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

3. Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος καί Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Οικοδομικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ 17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)

2.

Τοπογραφία

ΠΕ12 (01, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01.05

ΠΕ12.02

3.

Τοπογραφικό Σχέδιο -Ψηφιακή χαρτογραφία*

ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)*

4.

Κτιριακά'Εργα και Δομικά Υλικά

ΠΕ12.01, ΠΕ17 (01,05), ΤΕ01.05

ΠΕ12 (02, 03) ΠΕ17.11

5.

Σχέδιο Δομικών'Εργων με χρήση Η/Υ I*

ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)*

6.

Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

7.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ01 (01, 05), εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)

ΠΕ18 (20, 38)

2.

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03)

ΠΕ17 (01, 05)

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ08

3.

Ιστορία τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ18 (20, 38, 44)

4.

Αρχές σύνθεσης

ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01, 26, 27, 28,29), ΤΕ01 (12, 14, 17, 25)

ΠΕ18 (20, 38, 44) ΤΕ01.15

5.

Εφαρμοσμένες τέχνες με χρήση Η/Υ

ΠΕ18 (01, 20, 26, 27, 28, 29, 44)

ΤΕ01 (12, 14, 15, 17, 25)

 

6.

Ειδικό εργαστηριακό μάθημα

 

 

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (μάθημα επιλογής)

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΤΕ01 (12, 14, 17)

Τεχνολογία Υφαντικών Υλών (μάθημα επιλογής)

ΠΕ18.20

ΠΕ18 (27, 28)

Εργαστήριο Χαρακτικής - Πλαστικής (μάθημα επιλογής)

ΠΕ08, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28), ΤΕ01.25

 

5. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού

5. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

ΠΕ12 (05,06,10), ΠΕ17(03,07,04,08,09) ΤΕ01 (06,07)

 

2.

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

ΠΕ12.06, ΠΕ17(04,08,09)

3.

Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό & με Η/Υ*

ΠΕ12 (05, 06), ΠΕ17(03,07,04,08,09) ΤΕ01 (06,07)

 

4.

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.06

5.

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

ΠΕ12 (05, 06), ΠΕ17(03,07,04,08,09) ΤΕ01(06, 07)

 

6.

Βασικά Ηλεκτρονικά

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17(03,07,04,08,09), ΤΕ01(06, 07)

 

7.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

* Το μάθημα πραγματοποιείται σε σχεδιαστήριο και σε εργαστήριο Η/Υ.

6. Τομέας Μηχανολογΐας

6. Τομέας Μηχανολογΐας

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές

ΠΕ12 (04,07,08,11), ΠΕ17 (02,06,12), ΠΕ18 (18,22,31,32)

ΤΕ01(02, 03, 04, 09, 28)

2.

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

ΠΕ12(01,02,04,07,08,11) ΠΕ17(01,02,05,06,12) ΠΕ18 (18,22,31,32)

 

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17(02, 06, 12), ΠΕ18 (18, 22, 31, 32) ΤΕ01.02

 

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές

ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06,12), ΠΕ18 (18,22,31,32), ΤΕ01.02

ΤΕ01 (03,04,09,28)

5.

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07), ΤΕ01.06

ΠΕ12.06,

ΠΕ17(04,08,09)

ΤΕ01.07

6.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

7. Τομέας Πληροφορικής

7. Τομέας Πληροφορικής

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09)

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.13

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09)

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.13

 

5.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

6.

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & ΠροδιαγραφώνΥλικού και Λογισμικού

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

7.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

8. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

8. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18 (04,07,10,11, 21,24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

 

3.

Υγιεινή

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

 

4.

Διαπροσωπικές Σχέσεις

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

 

5.

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

ΟΛΟΙ οιΤΕ εκπαιδευτικοί του Τομέα

6.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Μικροβιολογία 1

ΠΕ14.01* ΠΕ18.07, ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02,03,06),

ΠΕ18 (10,11,21,37,39)

2.

Νοσηλευτική 1

ΠΕ14.06 ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ14.01, ΠΕ18.39

3.

Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία 1

ΠΕ18.33, ΤΕ01.30

ΠΕ08

ΠΕ18.09

4.

Σύγχρονη Αισθητική 1

ΠΕ18.04,

ΤΕ01.20

 

5.

Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία 1

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

6.

Φαρμακευτική Τεχνολογία 1

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01, 02, 06), ΠΕ18.07

7.

Οδοντοτεχνία 1

ΠΕ14.02, ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

8.

Ακτινοτεχνολογία 1

ΠΕ14.01*

ΠΕ18.21,

ΤΕ01.31

ΠΕ14 (02, 03), ΠΕ18.07

9.

Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής 1

ΠΕ18.05,

ΤΕ01.19

 

* Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 έχουν πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. Μπορούν να έχουν πρώτη ανάθεση ΚΑΙ το Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, εφόσον κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα.

III.ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.13

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.13

 

4.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.13

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08), ΤΕ01.13

3.

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

4.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.13

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΤΕ01.13

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08), ΤΕ01.13

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20 ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

4.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08), ΤΕ01.13

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων καί Κατασκευών

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), TE01.04

ΠΕ18 (18, 31, 32), ΠΕ17.12, ΤΕ01.02

3.

Μηχανουργική Τεχνολογία- Εργαλειομηχανές

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17(02, 06, 12), ΤΕ01.02

ΠΕ18 (18, 31, 32), ΤΕ01 (03, 04, 09, 28)

4.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12 (04, 07, 11) ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31, 32) ΠΕ17.12 TE01.02

5.

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

ΠΕ12 (04, 07, 11) ΠΕ17 (02, 06, 12) ΠΕ18 (18, 31, 32)

ΠΕ 12.05 ΠΕ17 (03,07)

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων καί Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου καί Φυσικού Αερίου

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (18, 31, 32), ΠΕ17. 12, TE01.02

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17(02, 06, 12), TE01.02

ΠΕ12.08, ΠΕ18 (18, 31, 32), ΤΕ01.04

4.

Ύδρευση - Αποχέτευση

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17(02, 06, 12), TE01.02

ΠΕ12 (01, 02), ΠΕ17(01, 05), ΠΕ18 (18, 31, 32), ΤΕ01.04

5.

Κατασκευή και λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17(02, 06, 12), TE01.02

ΠΕ12.08 ΠΕ18 (18, 31, 32) ΤΕ01.04

6.

Σχέδιο Ειδικότητας

ΠΕ12 (04, 07, 11) ΠΕ17 (02, 06, 12)

ΠΕ12.08 ΠΕ18 (18, 22, 31, 32) ΤΕ01.02

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού καί Κλιματισμού

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), TE01.04

ΠΕ18 (18, 31, 32), TE01.02

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), TE01.04

ΠΕ12.08, ΠΕ18 (18, 31, 32), TE01.02

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 05, 07, 11), ΠΕ17 (02, 03, 06, 07), ΤΕ01 (04, 06, 07)

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17(02, 06, 12), ΤΕ01.04

ΠΕ18 (18, 22, 31, 32), ΤΕ01.02

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18(18, 31, 32)

 

2.

ΜΕΚ II

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (15, 18, 31, 32), TE01 (02, 03)

 

3.

ΣυστήματαΑυτοκινήτου II

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (15, 18, 31, 32), TE01 (02, 03)

 

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

ΠΕ12 (04, 05), ΠΕ17 (02, 03, 06, 07), ΠΕ18 (15, 18, 31, 32)

ΤΕ01 (02, 03)

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06, 12), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Κινητήρες Αεροσκαφών II

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32), TE01.28

TE01 (02, 03)

3.

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18(18, 31, 32), TE01.28

TE01 (02, 03)

4.

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

5.

Μετρήσεις και'Οργανα μετρήσεων

ΠΕ12 (04,05, 06, 07), ΠΕ17(02, 03, 04, 06, 07, 08) ΠΕ18.32, TE01.28

TE01 (02, 03)

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών καιΥπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09)

 

2.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09)

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03, 07)

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08, 09), ΤΕ01.07

 

4.

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

Π E12 (05, 06,10),

Π E17 (04, 08, 09), TE01(06, 07)

ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ01.13

5.

Διαχείριση και Εγκατάσταση- Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10),

ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

 

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03, 07), ΤΕ01.06

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογιών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων καί Δικτύων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ηλεκτροτεχνία

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09)

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

 

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις II

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03, 07), ΤΕ01.06

 

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

 

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03, 07), ΤΕ01.06

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ηλεκτροτεχνία

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08, 09)

2.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08,09)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

 

4.

Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

5.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17(03, 04, 07, 08, 09),

ΤΕ01 (06, 07)

 

6.

Μηχατρονική

ΠΕ12 (05, 06, 10), ΠΕ17 (03,04,07,08,09), ΤΕ01 (06, 07)

ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06)

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων καιΤηλεπικοινωνιών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08,09)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

2.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08,09)

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08, 09), ΤΕ01.07

 

4.

Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), TE01.07

ΠΕ19, ΠΕ20

5.

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα- ΕφαρμογέςΤηλεματικής

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

 

6.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09), ΤΕ01.07

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07), ΤΕ01.06

3. Τομέας Δομικών έργων

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών'Εργων καί Γεωπληροφορικής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01 (01, 05)

2.

Οικοδομική

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

 

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11), ΤΕ01 (01,05)

 

4.

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα ΤεχνικάΈργα*

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01 (01, 05)*

5.

Σχέδιο δομικών έργων με χρήση Η/Υ II*

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11),

ΤΕ01 (01,05)*

6.

Οργάνωση ΤεχνικώνΈργων

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ01 (01, 05), εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,

ΠΕ18.02

ΠΕ18 (03, 35, 40), ΠΕ13

3.

Φορολογική Πρακτική

ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΤΕ01(10,11)

ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 35, 40)

4.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΤΕ01(10, 11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 40)

ΠΕ18 (03, 35)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,

ΠΕ18.02

ΠΕ13,

ΠΕ18 (03, 35, 40)

3.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18(02, 03),

TE01 (10, 11)

ΠΕ18(35, 40)

4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

ΠΕ09, ΠΕ12.11, ΠΕ18(02, 03),

TE01 (10, 11)

ΠΕ18(35, 40)

5.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΤΕ01 (10,11)

ΠΕ18(02, 35, 40)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09, ΠΕ18.02

ΠΕ18(03, 35, 40), ΠΕ13

3.

Εφαρμογές Marketing

ΠΕ09, ΠΕ18.40, TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (02, 03, 35)

4.

Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.40, TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (02, 03, 35)

5.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΤΕ01(10, 11)

ΠΕ18(02, 35, 40)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,

ΠΕ18.02

ΠΕ18(03, 35, 40), ΠΕ13

3.

Εφαρμογές στον Τουρισμό

ΠΕ18.35, ΤΕ01 (10,11)

ΠΕ09,

ΠΕ18 (02,03,40)

4.

Γεωγραφία Τουρισμού

ΠΕ18.35

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18(02, 03, 40)

5.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΠΕ05ή ΠΕ07

 

3.  Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων καί Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων καί Διατροφής

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 30, 36)

2.

Δενδροκομία

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.12

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (13, 14, 15, 16, 17, 30, 36)

3.

Ανθοκομία Λαχανοκομία

ΠΕ14.04,

ΠΕ18 (12, 30), ΤΕ01 (32, 33)

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (13, 14, 15, 16, 17, 36)

4.

Βιολογική Γεωργία

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.12,

ΤΕ01.33

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (13, 14, 15, 16, 17, 30, 36)

5.

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.15

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 13, 14, 16, 17, 30, 36)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 30, 36)

2

Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.13

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 14, 15, 16, 17, 30, 36)

3.

Υδατοκαλλιέργειες

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.14

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 13, 15, 16, 17, 30, 36)

4.

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

ΠΕ14.04, ΠΕ18(13, 36), ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 14, 15, 16, 17, 30)

5.

Βιολογική Διατροφή Ζώων

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.13,

ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 14, 15, 16, 17, 30)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας καί Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 30, 36)

2.

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12, 30)

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(12,13,14,15,16,17,36)

3.

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.15,

ΤΕ01.32

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(12,13,14,16,17,30,36)

4.

Φυτά Κηποτεχνίας

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12, 30) ΤΕ01 (32, 33)

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(13,14,15,16,17,36)

5.

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18 (16, 30)

ΠΕ18

(12,13,14,15,17,36),

ΤΕ01.32

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων καί Ποτών

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14(04, 05), ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 30, 36)

2.

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.36

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30)

3.

Επεξεργασία - Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

ΠΕ14.04,

ΠΕ18 (13, 36), ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(12,14,15,16,17,30)

4.

Επεξεργασία - Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12, 36)

ΠΕ14.05,

ΠΕ18

(13,14,15,16,17,30)

5.

Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών

ΠΕ14.04,

ΠΕ18.36

ΠΕ14.05,

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

4.  Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Πλοιάρχων

Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ναυσιπλοΐα II

ΠΕ18.23

 

2.

Μεταφορά Φορτίων

ΠΕ12.07,

ΠΕ18.23

ΠΕ12.04, ΠΕ17(02, 06), ΠΕ18.31

3.

Ναυτικό Δίκαιο - Διαχείριση Πλοίου

ΠΕ13,

ΠΕ18.23

ΠΕ09

4.

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας II

ΠΕ18.23

 

5.

Ναυτικά ΗλεκτρονικάΟργανα

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17(04, 08), ΠΕ18.23

 

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

Τομέας Μηχανικών

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Μηχανές Πλοίου II

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31)

TE01 (02, 03)

3.

Βοηθητικά Μηχανήματα II και Μηχανολογικές κατασκευές πλοίου II

ΠΕ12 (04, 07), ΠΕ17(02, 06), ΠΕ18.31

ΤΕ01 (02,03)

4.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03, 07)

ΠΕ18.31

5.

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

ΠΕ12 (04, 07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18.31

ΤΕ01 (01,02)

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΠΕ06

 

5.Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας- Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18 (07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18 (04,08,09,33,37)

2.

Νοσολογία

ΠΕ14 (01, 06), ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ14 (02, 03), ΠΕ18 (07,37,39)

3.

Νοσηλευτική

ΠΕ14.06, ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ14.01,

ΠΕ18.39

4.

Στοιχεία Νευρολογίας- Ψυχιατρικής

ΠΕ14 (01, 06) ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ14 (02, 03), ΠΕ18 (09, 33, 39)

5.

Εφαρμογές Νοσηλευτικής

ΠΕ14.06,

ΠΕ18.10

ΠΕ14.01,

ΠΕ18(07,09,11,33,39),

ΤΕ01.29

6.

Στοιχεία Μαιευτικής- Γυναικολογίας

ΠΕ14 (01, 06) ΠΕ18 (11, 10)

ΠΕ18 (07,09,33,37,39)

 

Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18 (07,10,11,21, 24,25, 39)

ΠΕ18 (04,08,09,33,37)

2.

Αιματολογία II

ΠΕ14.01* ΠΕ18.07, ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02, 03, 06), ΠΕ18 (10, 11)

3.

Μικροβιολογία II

ΠΕ14.01* ΠΕ18.07, ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02, 03, 06), ΠΕ18 (10, 11, 37, 39)

4.

Ανοσολογία

ΠΕ14.01*

ΠΕ18.07,

ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02, 03, 06), ΠΕ18.10

5.

Κλινική Βιοχημεία II

ΠΕ14.03, ΠΕ14.01* ΠΕ18.07, ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02, 06) ΠΕ18.10

6.

Παρασιτολογία

ΠΕ14.01,

ΠΕ18.07

ΠΕ14 (02, 03, 06) ΠΕ18 (37, 39)

* Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 έχουν πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. Μπορούν να έχουν πρώτη ανάθεση ΚΑΙ το Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, εφόσον κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα.

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01, 02, 03, 06),

ΠΕ18 (07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18 (04,08,09,33,37)

2.

Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού

ΠΕ18.33

ΠΕ18 (09, 24), ΤΕ01.30

3.

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

ΠΕ18.33

ΠΕ02

4.

Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας

ΠΕ18 (09, 33)

ΠΕ14 (01,06)

ΠΕ18 (04, 10, 11, 24, 39)

5.

Εφαρμογές Βρεφονηπιοκομίας

ΠΕ18.33,

ΤΕ01.30

ΠΕ14.06,

ΠΕ18(07,09,10,11,24,39)

6.

Αισθητική αγωγή

ΠΕ18.33

ΠΕ08, ΠΕ18.09 ΤΕ01.30

 

Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01,02,03,06),

ΠΕ18 (07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18 (04,08,09,33,37)

2.

Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

3.

Πρακτική Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

4.

Ηλεκτροθεραπεία II

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

5.

Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

ΠΕ18(24, 25)

ΠΕ14.01, ΠΕ18(07, 10, 21)

 

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01, 02, 03, 06), ΠΕ18(07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18(04,08,09,33,37)

2.

Ακίνητη Προσθετική

ΠΕ14.02,

ΠΕ18.08

ΤΕ01.26

3.

Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη

ΠΕ14.02

ΠΕ18.08,

ΤΕ01.26

4.

Στοιχεία Ορθοδοντικής

ΠΕ14.01,

ΠΕ18.08

ΠΕ14 (02, 03, 06), ΠΕ18.21

 

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

ΣτοιχείαΑνατομίας-Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) ΠΕ18 (07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18 (04,08,09,33,37)

2.

θεωρία Ακτινοτεχνολογίας

ΠΕ14.01*

ΠΕ18.21

ΠΕ14 (02, 03) ΠΕ18 (07, 08)

3.

Ακτινοανατομική

ΠΕ18.21,

ΠΕ14.01*

ΠΕ14.02

4.

Δεοντολογία Επαγγέλματος

ΠΕ14.01*

ΠΕ18.21

ΠΕ14 (02, 06) ΠΕ18 (07, 08)

5.

Νεώτερες Απεικονιστικές Μέθοδοι

ΠΕ14.01*

ΠΕ18.21

ΠΕ14 (02, 03, 06) ΠΕ18 (07, 10, 25)

6.

Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας II

ΠΕ14.01*

ΠΕ18.21

ΠΕ14.02,

ΠΕ18 (07, 08), ΤΕ01.31

* Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 έχουν πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. Μπορούν να έχουν πρώτη ανάθεση ΚΑΙ το Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, εφόσον κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα.

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) ΠΕ18 (07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18 (04,08,09,33,37)

2.

Κοσμετολογία

ΠΕ14.03, ΠΕ18.04

ΠΕ18.07, TE01 (20, 29)

3.

Φαρμακευτική Τεχνολογία II

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01, 02) ΠΕ18 (07, 04)

4.

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας II

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01, 02, 06) ΠΕ18 (07, 10, 11)

5.

Φαρμακολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01, 02, 06) ΠΕ18 (07, 10, 11, 39)

6.

Στοιχεία Τοξικολογίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01, 02, 06) ΠΕ18 (07, 10, 11, 39)

Τομέας Αισθητικής-Κομμωτικής

 Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Κοσμετολογία

ΠΕ14.03, ΠΕ18.04

ΠΕ18.07

2.

Δερματολογία

ΠΕ14 (01, 02, 03, 06), ΠΕ18.04

ΠΕ18 (07,10,11,21,25,39)

3.

Σύγχρονη Αισθητική

ΠΕ18.04

ΤΕ01 (19, 20)

4.

Αρχαιοελληνική Αισθητική και Ευεξία

ΠΕ18.04

ΤΕ01 (19, 20)

5.

Μακιγιάζ II

ΠΕ18.04, ΤΕ01.20

 

6.

Αισθητική Άκρων- Ονυχοπλαστική

ΠΕ18.04

ΠΕ18.05 ΤΕ01 (19, 20)

 

Ειδικότητα: ΚομμωτικήςΤέχνης

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Κοσμετολογία

ΠΕ14.03,

ΠΕ18.04

ΠΕ18.07

2.

Δερματολογία

ΠΕ14 (01, 02, 03, 06), ΠΕ18.04

ΠΕ18 (07, 10, 11, 21, 25, 39)

3.

Εργαστήριο ΚομμωτικήςΤέχνης II

ΤΕ01.19

 

4.

Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

ΤΕ01.19

 

5.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών II

ΤΕ01.19

 

6.  Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία των Τεχνών -Έργα & Δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

 

2.

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08,

ΠΕ18 (01,26,27,28)

ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

3.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο & Ψηφιακή Σχεδίαση II

ΠΕ12.02, ΠΕ18.27

ΠΕ12.01, ΠΕ17 (01,05), ΠΕ18 (01,26,28) ΤΕ01.01

4.

Διακοσμητική Σύνθεση II

ΠΕ18.27, ΤΕ01.12

ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01, 26)

5.

Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων II

ΠΕ18.27

ΠΕ18 (01, 26, 28) ΠΕ12.02, ΤΕ01.12

6.

Φωτογραφία

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

 

 

Ειδικότητα: ΓραφικώνΤεχνών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ17 (01,05,11), ΠΕ08,

ΤΕ01.01

2.

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ12.02,

ΠΕ18.29

3.

Ιστορία των Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

 

4.

Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων

ΠΕ18 (01, 26)

ΠΕ18 (27, 28), ΤΕ01.14

5.

Γραφιστικές Εφαρμογές II

ΠΕ18 (01, 26)

ΠΕ18 (27, 28), ΤΕ01.14

6.

Τεχνικές Εκτύπωσης

ΠΕ18 (01, 26)

ΤΕ01.14

 

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01, 26, 27, 28,29)

 

2.

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ 12.02, ΠΕ08, ΠΕ18 (26, 27, 28)

ΠΕ18 (01, 29)

3.

Αντίγραφο Έργων Τέχνης

ΠΕ08, ΠΕ18.28, ΤΕ01.17

ΠΕ18 (01, 26, 27, 29)

4.

Συντήρηση ΈργωνΤέχνης

ΠΕ18.28

ΠΕ18 (01, 26, 27), ΤΕ01.17

5.

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

ΠΕ18.28

ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27) ΠΕ17 (01, 05)

 

Ειδικότητα: Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ17 (01, 05, 11), ΠΕ08, ΤΕ01.01

2.

Ελεύθερο Σχέδιο- Χρώμα

ΠΕ08,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

3.

Σχέδιο - Χρώμα Ψηφιδογραφίας και Υαλογραφίας

ΠΕ08,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29) ΤΕ01.15

 

4.

Ιστορία των Τεχνών -Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

 

5.

Ψηφιδογραφία - Υαλογραφία

ΠΕ08, ΠΕ18.28, ΤΕ01.15

ΠΕ18.27

6.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18 (27, 28, 34)

ΠΕ08

ΠΕ18 (01, 26, 29)

 

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σχέδιο Κοσμηματοποΰας

ΤΕ01.25

 

2.

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08,

ΠΕ18(01, 26, 27, 28)

ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

3.

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28,29)

 

4.

Τεχνολογία Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΕ18.34

ΠΕ08,

ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

5.

Εργαστήριο Κοσμηματοποίίας 1 (Χειροποίητο)

ΠΕ08, ΤΕ01.25

 

6.

Εργαστήριο Πλαστικής- Μεταλλοπλαστικής

ΠΕ08,

ΤΕ01.25

 

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Κοστολόγηση Παραγωγής ΠροϊόντωνΈνδυσης

ΠΕ18.20

ΠΕ09, ΠΕ18.03

2.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος

ΠΕ18.20

ΠΕ12.02,

ΠΕ17 (01, 05, 11), ΠΕ18 (01, 26, 27)

3.

Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (πατρόν) II

ΠΕ18.20, ΤΕ01.22

 

4.

Τεχνολογία

Κλωστοϋφαντουργίας

ΠΕ12.12, ΠΕ18. 20

 

5.

ΠοιοτικόςΈλεγχος Υφάσματος

ΠΕ12.12, ΠΕ18. 20

 

6.

Τεχνολογία Υφάσματος και Ραφής

ΠΕ12.12, ΠΕ18.20

ΤΕ01.22

 

Ειδικότητα: Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ18 (01, 26, 27,28)

ΠΕ17 (01, 05, 11), ΠΕ08,

ΤΕ01.01

2.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος

ΠΕ18.20

ΠΕ12.02,

ΠΕ17 (01, 05, 11), ΠΕ18 (01, 26, 27)

3.

Ξύλινες Κατασκευές

ΠΕ18.44

 

4.

Συνδεσμολογία Επίπλου

ΠΕ18.44

ΠΕ14.05, ΠΕ18.16

5.

Ξυλογλυπτική

ΠΕ08, ΠΕ18.44

 

6.

Τεχνολογία Ξύλου - Μετρήσεις

ΠΕ14.05,

ΠΕ18.16

ΠΕ18.44

 

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2499/2015)

Καταργήθηκε η  υπ.αρ,118842/Γ2/17-09-2015 στο ΦΕΚ 1984/2008

 

Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)