Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
(ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ)


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2797/2017)

Αριθμ. Φ22/126950/Δ4/
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 (περ. α΄) και 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 (περ. ι΄) του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 (περ. β΄) του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και με την παρ. 2 (περ. β΄) του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει- ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολο- γιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…».
 7. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 (Β΄ 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί- ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτή- των στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
 9. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθη- μάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τε- χνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (A'83)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Τις υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 (Β΄ 1426) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)» και Φ2/127065/Δ4/01.08.2016 (Β΄2434) “Τρο- ποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 88070/Δ4/ 04-06-2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδεί- ας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»” υπουρ- γικές αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 11. Τις με αρ. 23/01-06-2017 και 29/20-07-2017 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 125663/B1/24-07-2017 εισή- γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ

Α' ΤΑΞΗ

Α' ΤΑΞΗ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νέα Ελληνικά

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

ΠΕ04.01,

ΠΕ19,

ΠΕ20 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών),

ΠΕ12 (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10)

ΠΕ17 (01, 02, 03, 04)

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

ΠΕ04.01,

ΠΕ19,

ΠΕ20 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών),

ΠΕ12 (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10)

ΠΕ17 (01, 02, 03, 04)

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05),

ΠΕ12.08

ΠΕ12 (01, 03, 04, 05, 06, 07)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05),

ΠΕ14 (01, 02, 03, 04)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01,02,05),

ΠΕ14 (01, 02, 03, 04, 06),

ΠΕ18 (07, 10, 11)

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,

ΠΕ10, ΠΕ13

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Ξένη Γλώσσα (Αννλικά)

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Πληροφορική

ΠΕ19, ΠΕ20

 

 

Α΄ΤΑΞΗ
Μαθήματα Προσανατολισμού

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

Ολες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Ολοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ. με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στηντεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείαςχρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Α΄ ΤΑΞΗ
Μαθήματα Επιλογής

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Αγωγή Υγείας

ΠΕ14(01, 02, 03, 06),

ΠΕ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39)

 

 

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

ΠΕ12 (01, 02, 03),

ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

 

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (*)

ΠΕ12 (05, 06, 10),

ΠΕ17 (03, 04, 07, 08, 09)

 

 

Αρχές Μηχανολογίας

ΠΕ12 (04, 07)

ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ18 (15, 18, 31, 32)

 

 

Αρχές Οικονομίας

ΠΕ09,

ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

ΠΕ10, ΠΕ13

 

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 34)

ΠΕ18 (06,20,38,44)

 

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36)

 

 

Ναυτική Τέχνη

ΠΕ18 (23, 31)

 

 

(*) Για την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών στις ενότητες που αφορούν στην επιστήμη της Ηλεκτρολογίας και της Ηλεκτρονικής, η μία (1) ώρα του μαθήματος ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12(05,06) ή ΠΕ17(03,07) και η άλλη μία (1) ώρα σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.10 ή ΠΕ17(04,08,09), με την προϋπόθεση ότι η σχολική μονάδα διαθέτει τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων/ειδικοτήτων. Για την ανάθεση αυτή λαμβάνεται υπ΄ όψιν η αρχαιότητα των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τις αναθέσεις των υπόλοιπων μαθημάτων

Β ΤΑΞΗ

Β' ΤΑΞΗ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Νέα Ελληνικά

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01,
ΠΕ12.10

ΠΕ04(02, 03, 04, 05),
ΠΕ12.08

Χημεία

ΠΕ04.02,
ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05),
ΠΕ14(01, 02, 03, 04)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19,
ΠΕ20

 

θρησκευτικά

ΠΕ01

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕΙ 1

 

(*1) 1 Σε περίπτωση που υπηρετούν στον ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

II.  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 17,30,36)

 

2.

Περιβάλλον και Γεωργία

ΠΕ14 (04, 05),
ΠΕ18 (12,13,14,15, 16,17,30,36),

ΤΕ01 (32,33,34,36)

 

3.

Φυτική Παραγωγή

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.12,
ΤΕ01.33

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (13,14,15,16,17,30,36)

4.

Ζωική Παραγωγή

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.13,
ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30,36)

5.

Τεχνολογία Τροφίμων

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.36

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)

6.

Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.15,
ΤΕ01.35

ΠΕ14.05,
ΠΕ18(12,13,14,16,17, 30,36)

7.

Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΠΕ14(04, 05),
ΠΕ18 (16, 30),
ΤΕ01.32

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36)

8.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

2. Τομέας Διοίκησης καί Οικονομίας

2. Τομέας Διοίκησης καί Οικονομίας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09,
ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)
ΤΕ01 (10, 11)

 

2.

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΠΕ09,
ΠΕ18(02, 03, 35, 40)

 

3.

ΘεωρίαΤουρισμού και Εφαρμογές

ΠΕ09,
ΠΕ18.35

ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18 (02,03,40),
ΤΕ01 (10, 11)

4.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

ΠΕ09,
ΠΕ12.11,
ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

 

5.

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΕ09,
ΠΕ18 (02, 03, 35, 40),
ΤΕ01(10,11)

 

6.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό - Εργατικό- Τουριστικό)

ΠΕ13

ΠΕ09,
ΠΕ10,
ΠΕ18 (02,03,35,40)

7.

Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική

ΠΕ03,
ΠΕ09
ΠΕ18(02, 03, 35, 40)

 

8.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

3. Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος καί Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

3. Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος καί Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Οικοδομικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03),
ΠΕ 17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)

2.

Τοπογραφία

ΠΕ12 (01, 03),
ΠΕ17 (01, 05, 11),
ΤΕ01.05

ΠΕ12.02

3.

Τοπογραφικό Σχέδιο -Ψηφιακή χαρτογραφία*

ΠΕ12 (01, 02, 03)
ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)*

4.

Κτιριακά'Εργα και Δομικά Υλικά

ΠΕ12 (01, 02, 03)
ΠΕ17 (01, 05, 11),
ΤΕ01.05

 

5.

Σχέδιο Δομικών'Εργων με χρήση Η/Υ I*

ΠΕ12 (01, 02, 03)
ΠΕ17 (01, 05, 11)

ΤΕ01 (01, 05)*

6.

Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

ΠΕ12 (01, 02, 03)
ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

7.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ01 (01, 05), εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08,
ΠΕ12.02,
ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)

ΠΕ18 (20, 38)

2.

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03)
ΠΕ17 (01, 05)
ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ08

3.

Ιστορία τέχνης

ΠΕ08,
ΠΕ12.02,
ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ18 (20, 38, 44)

4.

Αρχές σύνθεσης

ΠΕ08,
ΠΕ12.02
ΠΕ18 (01, 26, 27, 28,29),
ΤΕ01 (12, 14, 17, 25)

ΠΕ18 (20, 38, 44)

5.

Εφαρμοσμένες τέχνες με χρήση Η/Υ

ΠΕ18 (01, 20, 26, 27, 28, 29, 44)

ΠΕ 18.38
ΤΕ01 (12, 14, 17, 25)

6.

Ειδικό εργαστηριακό μάθημα

Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (μάθημα επιλογής)

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΤΕ01 (12, 14, 17)

Τεχνολογία Υφαντικών Υλών (μάθημα επιλογής)

ΠΕ18.20

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

Εργαστήριο Χαρακτικής - Πλαστικής (μάθημα επιλογής)

ΠΕ 08
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28)
ΤΕ 01.25

ΤΕ 01 (12, 14, 17)

6Δ. Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές (μάθημα επιλογής)

ΠΕ 18.44

ΠΕ 18.27
ΤΕ 01.12

5. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού

5. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

ΠΕ12 (05,06,10),
ΠΕ17 (03,07,04,08,09)
ΤΕ01 (06,07)

 

2.

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο *

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03, 07),
ΤΕ01.06

ΠΕ12 (06,10),
ΠΕ17 (04,08,09),
ΤΕ01.07

3.

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09),
ΤΕ01.07

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03,07),
ΠΕ19,
ΠΕ20,
ΤΕ01.06

4.

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες

ΠΕ12.05,
ΠΕ17(03,07)
ΤΕ01.06

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09),
TE01.07

5.

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17(04,08,09),
ΤΕ01.07

ΠΕ12.05,
ΠΕ17(03,07),
ΤΕ01.06

6.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

* Το μάθημα πραγματοποιείται σε σχεδιαστήριο και σε εργαστήριο Η/Υ.

6. Τομέας Μηχανολογΐας

6. Τομέας Μηχανολογΐας

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές

ΠΕ12 (04,07,08,11),
ΠΕ17 (02,06,12),
ΠΕ18 (15,18,22,31,32)
ΤΕ01 (02, 03, 04, 09, 28)

 

2.

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

ΠΕ12 (01,02,04,07,08,11)
ΠΕ17(01,02,05,06,12)
ΠΕ18 (15,18,22,31,32)

 

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17(02, 06, 12),
ΠΕ18 (15,18, 22, 31, 32)
ΤΕ01.02

ΤΕ01(03, 09, 28)

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές

ΠΕ12 (04,07,11),
ΠΕ17 (02,06,12),
ΠΕ18 (15,18,22,31,32),
ΤΕ01 (02, 03, 09, 28)

TE01.04

5.

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

ΠΕ12(05, 06, 10)
ΠΕ17(03, 04, 07, 08, 09)
ΤΕ01 (06, 07)

 

6.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

7. Τομέας Πληροφορικής

7. Τομέας Πληροφορικής

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

ΠΕ19,
ΠΕ20,
ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08)

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19,
ΠΕ20

ΤΕ01.13
ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08)

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

ΠΕ19,
ΠΕ20,
ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08)

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΕ19,
ΠΕ20
ΤΕ01.13

 

5.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

ΠΕ19,
ΠΕ20,
ΤΕ01.13

 

6.

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & ΠροδιαγραφώνΥλικού και Λογισμικού

ΠΕ19,
ΠΕ20,
ΤΕ01.13

 

7.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

8. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

8. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία

ΠΕ14 (01,02,03,06),
ΠΕ18 (04,07,10,11, 21,24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Πρώτες Βοήθειες

ΠΕ14 (01,02,03,06),
ΠΕ18 (04,07,08,09,10,11,
21,24,25,33,37,39)

 

3.

Υγεία και Διατροφή

ΠΕ14 (01,02,03,06),
ΠΕ18 (04,07,08,09,10,11,
21,24,25,33,37,39)

 

4.

Διαπροσωπικές Σχέσεις

ΠΕ14 (01,02,03,06),
ΠΕ18 (04,07,08,09,10,11,
21,24,25,33,37,39)

 

5.

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

ΠΕ14 (01,02,03,06),
ΠΕ18 (04,07,08,09,10,11,
21,24,25,33,37,39)

ΟΛΟΙ οι ΤΕ εκπαιδευτικοί του Τομέα

6.

Αγγλικά Τομέα

ΠΕ06

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Μικροβιολογία Ι

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.07,
ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02,03,06),
ΠΕ18 (10,11,21,37,39)

2.

Νοσηλευτική Ι

ΠΕ14.06
ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ14.01,
ΠΕ18.39

3.

Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι

ΠΕ18.33,
ΤΕ01.30

ΠΕ08
ΠΕ18.09

4.

Σύγχρονη Αισθητική Ι

ΠΕ18.04,
ΤΕ01.20

 

5.

Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01,
ΠΕ18.24

6.

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

ΠΕ14.03

ΠΕ14 (01, 02, 06)
ΠΕ18.07

7.

Οδοντοτεχνία Ι

ΠΕ14.02,
ΠΕ18.08,
ΤΕ01.26

 

8.

Ακτινοτεχνολογία Ι

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.21,
ΤΕ01.31

 

9.

Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι

ΠΕ18.05,
ΤΕ01.19

 

* Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 έχουν πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. Μπορούν να έχουν πρώτη ανάθεση ΚΑΙ το Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, εφόσον κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα.

IΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Μαθηματικά

Αλγεβρα

ΠΕ03

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική (*1)

ΠΕ04.01,
ΠΕ12.10

ΠΕ04(02, 03, 04, 05),
ΠΕ12.08

Χημεία

ΠΕ04.02,
ΠΕ12.08

ΠΕ04(01, 03, 04, 05),
ΠΕ14 (01, 02, 03, 04)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ19,
ΠΕ20

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕΙ 1

 

(*1) Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.

Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]

ΠΕ19, ΠΕ20

 

2.

Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13

 

3.

Δίκτυα Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10)
ΠΕ17 (04, 08)

4,

Δίκτυα Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13
ΠΕ12 (06, 10)
ΠΕ17 (04, 08)

5.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

 

6.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13

 

7.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

ΠΕ19, ΠΕ20

 

8.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08)

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]

ΠΕ19, ΠΕ20

 

2.

Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13

 

3.

Δίκτυα Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ]

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10)
ΠΕ17 (04, 08)

4,

Δίκτυα Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ]

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13
ΠΕ12 (06, 10)
ΠΕ17 (04, 08)

5.

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10)
ΠΕ17 (04, 08)

6.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10)
ΠΕ17 (04, 08)

7.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

ΠΕ19, ΠΕ20

 

8.

Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01.13

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08)

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων καί Κατασκευών

 

Τίτλος Μαθήματος

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17 (02, 06),
ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων

ΠΕ12 (04,07,11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ17.12
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01.02

3.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17(02, 06, 12),
ΤΕ01.02

ΠΕ18 (18, 31, 32),
ΤΕ01 (03, 04, 09, 28)

4.

Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

ΠΕ12 (04, 07,11)
ΠΕ17 (02, 06, 12)
ΠΕ18 (18, 31, 32)

ΠΕ12 (05, 06,)
ΠΕ17 (03, 04, 07, 08)
ΠΕ18.15

5.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07, 11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΤΕ01.04

ΠΕ17.12
ΠΕ18 (18, 31, 32)
TE01.02

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων καί Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου καί Φυσικού Αερίου

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17 (02, 06),
ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17 (02, 06)

ΠΕ17.12
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01.02

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και
αερίων καυσίμων

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17(02, 06, 12),
TE01.02

ΠΕ12.08,
ΠΕ18 (18, 31, 32),
ΤΕ01.04

4.

Ύδρευση - Αποχέτευση

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17(02, 06, 12),
ΠΕ18.15
TE01.02

ΠΕ12. (01,02,11)
ΠΕ17 (01, 05)
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01.04

5.

Κατασκευή και λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης

ΠΕ12.(04,07, 11)
ΠΕ17 (02, 06,12)
TE01.02

ΠΕ18 (18, 31, 32)
TE01.04

6.

Σχέδιο Ειδικότητας

ΠΕ12 (04, 07, 11)
ΠΕ17 (02, 06, 12)
ΤΕ01.02

ΠΕ12 (01, 08)
ΠΕ17 (01, 05)
ΠΕ18 (15, 18, 22, 31, 32)

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού καί Κλιματισμού

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07,11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

ΠΕ12.(04,07, 11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΤΕ01.04

ΠΕ18 (18, 31, 32), TE01.02

3.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02, 06)
ΤΕ01.(02, 04),

ΠΕ12 (07, 11)
ΠΕ18 (18, 31, 32)

4.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

ΠΕ12.(04,07, 11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΤΕ01.04

ΠΕ18 (18, 31, 32)
TE01.02

5.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων
Ψύξης και Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 05, 06, 07, 10, 11)
ΠΕ17 (02,03, 04, 06,07, 08, 09)
ΤΕ01.(04,06,07)

TE01.02

6.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΠΕ12 (04, 07, 11)
ΠΕ17 (02, 06, 12)
ΤΕ01.04

ΠΕ12 (01, 08)
ΠΕ17 (01, 05)
ΠΕ18 (15, 18, 22, 31, 32)
ΤΕ01.02

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07, 11),
ΠΕ17 (02, 06),
ΠΕ18(18, 31, 32)

 

2.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

ΠΕ12 (04, 07,11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (15, 18, 31, 32)
ΤΕ01 (02,03)

 

3.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΠΕ12 (04, 07,11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (15, 18, 31, 32)
TE01 (02, 03, 28)

 

4.

Συστήματα Αυτοκινήτου

ΠΕ12 (04, 07,11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (15, 18, 31, 32)
TE01 (02, 03)

 

5.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

ΠΕ12 (04, 05, 06,10)
ΠΕ17 (02, 03,04, 06, 07,08,09)
ΠΕ18 (15, 18, 31, 32), ΤΕ01.03

ΤΕ01 (02, 06, 07)

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12 (04, 07,11)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)

 

2.

Κινητήρες Αεροσκαφών

ΠΕ12 (04, 07)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01.28

ΠΕ12.11
ΤΕ01 (02,03)

3.

Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕ12 (04, 07)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01 (02, 03, 28)

ΠΕ12.11

4.

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

ΠΕ12 (04, 07)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01 (02, 03, 28)

ΠΕ12.11

5.

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

ΠΕ12 (04, 07)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)

ΠΕ12.11

5.

Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

ΠΕ12 (04, 07)
ΠΕ17 (02, 06)
ΠΕ18 (18, 31, 32)
ΤΕ01 (02, 03, 28)

ΠΕ12.11

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών καιΥπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ψηφιακά Συστήματα

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09)

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03, 07)

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08)

ΠΕ19, ΠΕ20

3.

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09),
ΤΕ01.07

 

4.

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων -
Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09)

ΠΕ19, ΠΕ20

5.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09),
ΤΕ01.07

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03, 07),
ΤΕ01.06

6.

Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09),
ΤΕ01.07

 

7.

Ρομποτική

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09)

ΠΕ19, ΠΕ20

8.

Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09),
ΤΕ01.07

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογιών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων καί Δικτύων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09)

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03, 07)

 

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις II

ΠΕ12.05,
ΠΕ17(03, 07),
ΤΕ01.06

 

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

ΠΕ12 (05, 06, 10),
ΠΕ17 (03, 07),
ΤΕ01.06

 

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

ΠΕ12.05,
ΠΕ17(03, 07),
ΤΕ01.06

ΠΕ12 (06, 10),
ΠΕ17 (04, 08, 09)
ΤΕ01.07

 

3. Τομέας Δομικών έργων

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών' Εργων καί Γεωπληροφορικής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01,02),
ΠΕ17 (01,05)

ΠΕ12.03
ΠΕ17.11
ΤΕ01 (01, 05)

2.

Οικοδομική

ΠΕ12 (01,02,03),
ΠΕ17 (01,05,11)

 

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

ΠΕ12 (01,02,03),
ΠΕ17 (01,05,11),
ΤΕ01 (01,05)

 

4.

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

ΠΕ12 (01,02,03),
ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01 (01, 05)*

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

ΠΕ12 (01,02,03),
ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01.05

6.

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ

ΠΕ12 (01,02,03),
ΠΕ17 (01,05,11)

ΤΕ01 (01,05)*

* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ01 (01, 05), εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,
ΠΕ18.02

ΠΕ18 (03, 35, 40),
ΠΕ13

3.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

ΠΕ09,
ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

ΠΕ13,
ΤΕ01(10, 11)

4.

Φορολογική Πρακτική

ΠΕ09, ΠΕ18.03,
ΤΕ01(10,11)

ΠΕ13,
ΠΕ18 (02, 35, 40)

5.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09, ΠΕ18.03,
ΤΕ01(10, 11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

6.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13,
ΠΕ18 (02, 40)

ΠΕ18 (03, 35)

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,
ΠΕ18.02

ΠΕ18 (03, 35, 40),
ΠΕ13

3.

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών
Επιχειρήσεων

ΠΕ09, ΠΕ18.35,
ΤΕ01 (10,11)

ΠΕ18 (02,03,40),
ΠΕ13

4.

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων

ΠΕ09,
ΠΕ18.35,
ΤΕ01 (10,11)

ΠΕ18 (02,03,40),
ΠΕ13

5.

Γεωγραφία Τουρισμού

ΠΕ18.35
ΤΕ01 (10,11)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13,
ΠΕ18 (02, 03, 40)

6.

Εφαρμογές στον Τουρισμό

ΠΕ18.35,
ΤΕ01 (10,11

ΠΕ09,
ΠΕ18 (02,03,40)

7.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

8.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,
ΠΕ18.02

ΠΕ18(03, 35, 40),
ΠΕ13

3.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

ΠΕ09,
ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

ΠΕ13,
ΤΕ01(10, 11)

4.

Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και
Προβολή)

ΠΕ09,
ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18.40, TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (02, 03, 35)

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

ΠΕ09,
ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18 (02, 40)

ΠΕ18 (03, 35)

6.

Εφαρμογές Μάρκετινγκ

ΠΕ18.35,
ΤΕ01 (10,11)

ΠΕ09,
ΠΕ18 (02,03,40)

7.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09,
ΠΕ18.03,
ΤΕ01(10, 11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕ09

ΠΕ10,
ΠΕ13,
ΠΕ18(02,03,35,40)

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΕ09,
ΠΕ18.02

ΠΕ18(03, 35, 40),
ΠΕ13

3.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

ΠΕ09, ΠΕ12.11,
ΠΕ18 (02, 03),
TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (35, 40)

4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

ΠΕ09,
ΠΕ12.11,
ΠΕ18 (02, 03),
TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (35, 40)

5.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής

ΠΕ09,
ΠΕ12.11,
ΠΕ18 (02, 03),
TE01 (10, 11)

ΠΕ18 (35, 40)

6.

Λογιστικές Εφαρμογές

ΠΕ09,
ΠΕ18.03,
ΤΕ01(10, 11)

ΠΕ18 (02, 35, 40)

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων καί Διατροφής

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30,36

 

2.

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (12,13,30,36

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (14,15,16,17)

3.

Δενδροκομία - Αμπελουργία

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.12,
ΤΕ01.33

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (13,14,15,16,17,30,36)

4.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας –
Κηπευτικές καλλιέργειες

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.12,
ΤΕ01.33

ΠΕ14.05,
ΠΕ18(13,14,15,16,17,30,36

5.

Αρδεύσεις Καλλιεργειών

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (12,15)
ΤΕ01(33,35)

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (13,14,16,17,30,36)

6.

Φυτοπροστασία

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.12,
ΤΕ01.33

ΠΕ14.05,
ΠΕ18(13,14,15,16,17,30,36

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30,36

 

2

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (12,13,30,36

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (14,15,16,17

3.

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.13,
ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30,36

4.

Εκτροφή Αγροτικών Ζώω

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.13,
ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30,36)

5.

Υδατοκαλλιέργειες

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.14

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,13,15,16,17,30,36

6.

Μελισσοκομία-Σηροτροφία

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.13,
ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30,36

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας καί Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30,36)

 

2.

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (12,13,30,36

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (14,15,16,17)

3.

Ανθοκομικά Φυτά

ΠΕ14.04,
ΠΕ18(12,30),
ΤΕ01(32,33)

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (13,14,15,16,17,36)

4.

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην
Κηποτεχνία

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.15,
ΤΕ01 (32,35)

ΠΕ14.05,
ΠΕ18(12,13,14,16,17,30,36)
ΠΕ12(04,07,11)
ΠΕ17(02,06,12)

5.

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ18 (16,30)

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36),
ΤΕ01.32

6.

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ18 (16,30), ΤΕ01.32

ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων καί Ποτών

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30,36

 

2.

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (12,13,30,36)

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (14,15,16,17

3.

Αρχές Eπεξεργασίας Τροφίμων

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.36

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

4.

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (12,36),
ΤΕ01.32

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (13,14,15,16,17,30)

5.

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

ΠΕ14.04,
ΠΕ18 (13,36),
ΤΕ01.34

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,14,15,16,17,30)

6.

Ασφάλεια Τροφίμων

ΠΕ14.04,
ΠΕ18.36

ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία- Φυσιολογία

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21,24, 25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09, 10,11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Νοσηλευτική ΙΙ

ΠΕ14.06,
ΠΕ18 (10, 11)

ΠΕ14.01,
ΠΕ18.39

4.

Στοιχεία Παθολογίας

ΠΕ14 (01,02,06)
ΠΕ18.10

ΠΕ14.03
ΠΕ18(11,39)

5.

Χειρουργική- Τεχνική Χειρουργείου

ΠΕ14 (01,02,06)
ΠΕ18(10, 11

ΠΕ18.39

6.

Στοιχεία Μαιευτικής- Γυναικολογίας

ΠΕ14 (01, 06)
ΠΕ14(01, 06)
ΠΕ18(11, 10)(11, 10)

ΠΕ18.39

 

Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09, 10,11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Μικροβιολογία II

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.07,
ΤΕ01.29

ΠΕ14 (02,03,06),
ΠΕ18 (10,11,21,37,39

4.

Αιματολογία

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.07,
ΤΕ01.29

ΠΕ14(02,03,06)
ΠΕ18(10, 11)

5.

Κλινική Βιοχημεία

ΠΕ14.01*
ΠΕ14.03
ΠΕ18.07
ΤΕ01.29

ΠΕ14(02,06)

6.

Ανοσολογία

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.07, ΤΕ01.29

ΠΕ14(02, 03, 06)

* Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 έχουν πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το Θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. Μπορούν να έχουν
πρώτη ανάθεση, oι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 ΚΑΙ το Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, εφόσον κατέχουν ιατρική
ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα.

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (04,07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14 (01,02,03,06)
ΠΕ18 (04,07,08,09,10, 11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Παιδαγωγικό Περιβάλλον
Βρεφονηπιακού Σταθμού

ΠΕ18.33, ΤΕ01.30

ΠΕ18(09, 24)

4.

Αγωγή Βρέφους και Νηπίου

ΠΕ18.33

ΠΕ 14.06
ΠΕ18 (10, 11)

5.

Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής
Ψυχολογίας

ΠΕ18(09, 33)

ΠΕ14(01, 06)
ΠΕ18(10,11,24,39)

6.

Δημιουργική Απασχόληση στην
Προσχολική Ηλικία ΙΙ

ΠΕ18.33,
ΤΕ01.30

ΠΕ18.09

7.

Μουσικοκινητική Αγωγή

ΠΕ18.33,
ΤΕ01.30

ΠΕ16.01
ΤΕ16

8.

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

ΠΕ18.33

ΠΕ02

 

Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09,10,11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Κινησιολογία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

4.

Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

5.

Πρακτική Φυσικοθεραπεία

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01
ΠΕ18.24

6.

Μάλαξη

ΠΕ18 (24, 25)

ΠΕ14.01, ΠΕ18.10

7.

Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

ΠΕ18.25

ΠΕ14.01, ΠΕ18.24

 

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18(08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09,10,11,21,24,25,33,37,39

 

3.

Οργάνωση – Εξοπλισμός-Υλικά
Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

ΠΕ14.02,
ΠΕ18.08

 

4.

Οδοντοτεχνία ΙΙ

ΠΕ14.02,
ΠΕ18.08, Τ
Ε01.26

 

5.

Ακίνητη Προσθετική

ΠΕ14.02,
ΠΕ18.08,
ΤΕ01.26

 

6.

Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη

ΠΕ14.02,
ΠΕ18.08,
ΤΕ01.26

 

7.

Στοιχεία Ορθοδοντικής

ΠΕ14.02,
ΠΕ18.08,
ΤΕ01.26

ΠΕ14.01

 

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18(08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09, 10,11,21,24,25,33,37,39

 

3.

Ακτινοπροστασία

ΠΕ14.01*,
ΠΕ18.21, Τ
Ε01.31

ΠΕ14.02

4.

Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.21

ΠΕ14.02

5.

Ακτινοτεχνολογία ΙΙ

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.21

ΠΕ14(02,06)

6.

Ακτινοανατομική

ΠΕ14.01*
ΠΕ18.21

ΠΕ14(02,03,06)

7.

Δεοντολογία Επαγγέλματος

ΠΕ14.01*,
ΠΕ18.21

ΠΕ14 (02, 06)
ΠΕ18(07,10,11,25)

* Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ14.01 έχουν πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το Θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. Μπορούν να έχουν πρώτη ανάθεση ΚΑΙ το Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, εφόσον κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21, 24,25,39)

ΠΕ18(08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09,10, 11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Συνταγολογία-Νομοθεσία-Βιβλία
Φαρμακείου

ΠΕ14.03
ΠΕ18.04

ΠΕ18.07

4.

Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ

ΠΕ14.03

ΠΕ14(01,02)
ΠΕ18(07,04)

5.

Κοσμητολογία

ΠΕ14.03,
ΠΕ18.04

ΠΕ14(01,02,06)
ΠΕ18 (07,10,11),
TE01(20,29)

6.

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

ΠΕ14.03

ΠΕ14(01,02,06)
ΠΕ18(07,10,11,39)

7.

Φαρμακολογία-Τοξικολογία

ΠΕ14.03

ΠΕ14(01,02, 06)
ΠΕ18 (07,10,11,39)

 

 Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09,10,11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Μακιγιάζ

ΠΕ18.04, ΤΕ01.20

 

4.

SPA και Λουτροθεραπεία

ΠΕ18.04, ΤΕ01.20

 

5.

Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ

ΠΕ18.04, ΤΕ01.20

 

6.

Αισθητική Άκρων-Ονυχοπλαστική

ΠΕ18.04, ΤΕ01.20

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

7.

Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18.04
ΠΕ 14.03

ΤΕ01.20

 

Ειδικότητα: ΚομμωτικήςΤέχνης

 

Μαθήματα

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,10,11,21,24,25,39)

ΠΕ18 (08,09,33,37)

2.

Υγιεινή

ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18(04,07,08,09,10,11,21,24,25,33,37,39)

 

3.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής -
Τοξικολογία- Δερματολογία

ΤΕ01.19
ΠΕ14(01,02,03,06)
ΠΕ18.04

ΠΕ18 (10,11,39)

4.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

 

5.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών II

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

 

6.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

 

7.

Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ

ΠΕ18.05, ΤΕ01.19

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ειδικότητα: ΓραφικώνΤεχνών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ 18 (20, 38, 44)

2.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ 18.29
ΠΕ 18.38

3.

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ 08
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ 12.02
ΠΕ 18.29

4.

Γραφιστικές Εφαρμογές

ΠΕ 18 (01,26)

ΠΕ 18.27
ΤΕ 01.14

5.

Γραμματογραφία

ΠΕ 18 (01,26)

ΠΕ 18 (27, 28)
ΤΕ 01.14

6.

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΠΕ18 (01, 26)

ΤΕ01.14

7.

Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων

ΠΕ18 (01, 26)

ΠΕ 18 (27, 28)
ΤΕ01.14

8.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: ΓραφικώνΤεχνών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ 18 (20, 38, 44)

2.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ 18.29
ΠΕ 18.38

3.

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ 08
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28)

ΠΕ 12.02
ΠΕ 18.29

4.

Ψηφιακή Σχεδίαση

ΠΕ 12.02
ΠΕ 18.27

ΠΕ 12.01
ΠΕ 17 (01, 05)
ΠΕ 18 (01, 26, 28)
ΤΕ 01.01
ΤΕ 01.12

5.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

ΠΕ 18.27

ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26,28)
ΤΕ 01.12

6.

Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη
Μακέτα

ΠΕ 18.27
ΤΕ 01.12

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26)

7.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29

ΠΕ 18 (20, 38, 44)

2.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ 18.29
ΠΕ 18.38

3.

Βασικές Τεχνικές Συντήρησης Έργων
Τέχνης

ΠΕ 18.28

ΠΕ 18 (01, 26, 27)
ΤΕ 01.17

4.

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΠΕ 18.28

ΠΕ 18 (01, 26, 27)

5.

Αντίγραφο Έργων Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 18.28
ΤΕ 01.17

ΠΕ 18 (01, 26, 27, 29)

6.

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

ΠΕ 18. 28

ΠΕ 12. 02
ΠΕ 18 (01, 26, 27)
ΤΕ 01.17

7,

Αγγλικά Ειδικότητας

ΠΕ06

 

 

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐας

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ 18 (20, 38, 44)

2.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ 18.29
ΠΕ 18.38

3.

Εργαστήριο Χειροποίητου Κοσμήματος

ΠΕ 08
ΤΕ 01.25

ΠΕ 18 (01, 26, 27)

4.

Εργαστήριο Αναπαραγωγικού Κοσμήματος
– Σμάλτο

ΤΕ 01.25

ΠΕ 08
ΠΕ 18 (01, 26, 27)

5.

Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

ΤΕ 01.25

ΠΕ 08
ΠΕ 18 (01, 26, 27)

6.

Εργαστήριο Πλαστικής - Μεταλλοπλαστικής

ΠΕ 08
ΤΕ 01.25

ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28)

 

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ 18 (20, 38, 44)

2.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ 18.29
ΠΕ 18.38

3.

Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (Πατρόν)

ΠΕ 18.20

ΠΕ12.12
ΤΕ 01.22

4.

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού
Προϊόντος

ΠΕ 18.20
ΤΕ 01.22

ΠΕ 12.12
ΠΕ 18 (01, 26, 27)

5.

Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση
Συλλογής Ενδύματος

ΠΕ 18.20

ΠΕ 12.12
ΠΕ 18 (01,26, 27)

6.

Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος

ΠΕ 18.20

ΠΕ 12.12
ΤΕ 01.22

7.

Τεχνολογία Παραγωγή Ενδυμάτων

ΠΕ 18.20

ΤΕ 01.22

 

Ειδικότητα: Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29)

ΠΕ 18 (20, 38, 44)

2.

Τεχνολογία Υλικών

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ 18 (01, 20, 26, 27, 28, 44) ΠΕ 18.29
ΠΕ 18.38

3.

Ξύλινες Κατασκευές

ΠΕ18.44

ΠΕ 18.27
ΤΕ 01.12

4.

Συνδεσμολογία Επίπλου - Ξυλογλυπτική

ΠΕ 08
ΠΕ 18.44

ΠΕ 14.05
ΠΕ 18.16

5.

Τεχνολογία Ξύλου-Μετρήσεις

ΠΕ 14.05
ΠΕ 18.16

ΠΕ 18.44
ΠΕ 18.27

6.

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03)
ΠΕ17 (01, 05)
ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)

ΠΕ08
ΤΕ 01.01

7.

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ 08
ΠΕ 12.02
ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)

ΠΕ 18 (20, 38)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α΄ ανάθεση.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Δ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ζ. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29) των ΕΠΑΛ μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.

Η. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση).

Θ. Η τρίτη (Γ΄) ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Ι. Όλες οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν και για όλα τα μαθήματα Τομέα Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

Για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ¨ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-18 ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. πρωτ. 133977/Δ2/17.08.2016 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση για τα αντίστοιχα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει, εκτός της υπ΄ αρ. πρωτ. 133977/Δ2/17.08.2016 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, η οποία ισχύει μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ¨ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-18.
(σ.σ. Στην αναφερόμενη απόφαση δεν αναγράφεται κάτι για εσπερινά ΕΠΑΛ)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3362/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ22/149846/Δ4/11-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : depek_spoudon(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Σταματίου
Τηλέφωνο: 210 344 33 09
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περ. 13 της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 14 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…».
8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
10. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
11. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/108490/Δ4/28-06-2017 (Β΄ 2322) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)».
12. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/108500/Δ4/28-06-2017 (Β΄ 2275) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)».
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 131278/B1/01-08-2017 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

1

Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία

ΠΕ18.23

ΠΕ.03

 

2

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)

ΠΕ18.31

 

3

Στοιχεία Ναυπηγίας - Ευστάθεια Πλοίου - Αρχές Πρόωσης

ΠΕ12.07, ΠΕ18(23,31)

ΠΕ12.04, ΠΕ17(02,06)

 

4

Ι

ΠΕ06

 

 

5

Μετρήσεις – Κατασκευές – Συντηρήσεις

ΠΕ12.07, ΠΕ18.31

ΠΕ12.04, ΠΕ17(02,06)

ΠΕ18.23, ΤΕ01.02

6

ΠΕ12(04,07),
ΠΕ17(02,06),
ΠΕ18(23,31)

ΤΕ01.02

 

7

Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου

ΠΕ12(05,06,07,10),
ΠΕ17(03,04,07,08)
ΠΕ18(23,31)

 

 

8

Ανθρώπινες Σχέσεις – Διοίκηση Πλοίου

ΠΕ10,ΠΕ13

ΠΕ18(23,31)

 

ΙΙ. Οι αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΤΙΤΛΟ ΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

1

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

ΠΕ18.23

 

 

2

Μεταφορά Φορτίων

ΠΕ18.23

 

 

3

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας

ΠΕ18.23

 

 

4

Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Σύγκρουσης (ΔΚΑΣ)

ΠΕ18.23

 

 

5

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

ΠΕ06

 

 

6

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα – Ναυτικές Επικοινωνίες – Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS

ΠΕ18.23

ΠΕ12(05,06,10)

ΠΕ17(03,04,07,08)

 

7

Υποτυπώσεις Ναυσιπλοΐας

ΠΕ18.23

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

1

Μηχανές Πλοίου ΙΙ

ΠΕ18.31

ΠΕ12.07

ΠΕ12.04

ΠΕ17(02,06)

2

Στοιχεία Μηχανών

ΠΕ12(04,07),

ΠΕ17(02,06)

ΠΕ18.31

 

 

 

3

Βοηθητικά Μηχανήματα – Δίκτυα – Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις πλοίου

ΠΕ12(04,07),
ΠΕ17(02,06),
ΠΕ18.31

ΤΕ01(02,04)

 

4

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου

ΠΕ12.05, ΠΕ17(03,07)

ΠΕ18.31

 

5

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

ΠΕ06

 

 

6

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Μηχανολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ

ΠΕ12(04,07),

ΠΕ17(02,06),ΠΕ18.31

 

ΤΕ01.02

7

Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου

ΠΕ18.31

ΠΕ12(04,07),

ΠΕ17(02,06)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας ενός εκπαιδευτικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Δ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Ειδικά για το εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος «Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα – Ναυτικές Επικοινωνίες – Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDS» της ειδικότητας «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» της Γ΄ τάξης και στην περίπτωση που ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) είναι σκόπιμο ο δεύτερος εκπαιδευτικός να ανήκει στους κλάδους ΠΕ12(05,06,10) ή ΠΕ17(03,04,07,08) με την προϋπόθεση ότι η σχολική μονάδα διαθέτει τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων/ειδικοτήτων.

Ε. Η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ζ. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


Καταργήθηκε η υπ. αρ. 133977/Δ2 στο ΦΕΚ 2605/2017 που ίσχυε από το έτος 2016-2017 και καταργούσε κάθε προηγούμενη


Καταργήθηκε η υπ.αρ.94590/2016 στο ΦΕΚ 1671/2016 που ίσχυε από το έτος 2016-2017 και καταργούσε κάθε προηγούμενη


Καταργήθηκε η υπ.αρ.182692/Δ2 στο ΦΕΚ 2499/2015) που όριζε αναθέσεις μόνο για μαθήματα γενικής παιδείας


Καταργήθηκε η  υπ.αρ.118842/Γ2/17-09-2015 στο ΦΕΚ 1984/2008


Σχετικά άρθρα:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια.

2. Αναθέσεις μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

3. Αναθέσεις μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)

 

 


Εκτύπωση