edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Κεφάλαιο Πρώτο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής

1. Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούνται να συμμετέχουν πτυχιούχοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού, εφόσον η ειδικότητα του πτυχίου τους δίνει το δικαίωμα διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ, που εκδίδεται κατ’ έτος.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 και την υπ’ αριθμ. 10/16-6-2010 Πράξη της Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει από 23/06/2010 έως και 12/07/2010 να αποστείλουν ταχυδρομικά και μόνο με συστημένη επιστολή (με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων ΕΠΠΑΙΚ) τα δικαιολογητικά τους, αποκλειστικά στην Γραμματεία του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα (Ν.Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Ε.Η.Σ «Ειρήνη», Τ.Κ 14121). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, η εγκυρότητα των οποίων πιστοποιείται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται. Η συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. O αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει την εγκυρότητα και το περιεχόμενό τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αίτησης ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που, ενώ φέρονται ως συνημμένα, δεν επισυνάπτονται.Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμο του.

3. Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει στην αίτησή του μια μόνο πόλη, από αυτές στις οποίες λειτουργεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, και μία μόνο ειδικότητα. Διαφορετικά, ο υποψήφιος αποκλείεται της επιλογής.

Άρθρο 2 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρόντα ΚΑΥ και στηρίζεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος στον ατομικό Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος περιέχει:

1. Αίτηση, η οποία διατίθεται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα και στα Παραρτήματά της, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση: www.aspete.gr.

2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διατίθεται από τις ως άνω υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης των 50 ευρώ για την διαδικασία επιλογής.

4. Βασικό τίτλο σπουδών (Βασικό Πτυχίο), όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

5. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών.

7. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Εκτός από τα παραπάνω, κανένα άλλο δικαιολογητικό δε λαμβάνεται υπόψη (όπως άλλοι τίτλοι προπτυχιακών σπουδών, βιογραφικά σημειώματα, συστατικές επιστολές).

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση, η απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης και ο βασικός τίτλος σπουδών είναι υποχρεωτικά προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητα για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω, ο υποψήφιος αποκλείεται.

Άρθρο 3 - Ορθότητα και Πληρότητα των Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι ανάγκη να υποβάλλονται με τον τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

1. Αίτηση

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η πόλη, για το ΕΠΠΑΙΚ της οποίας ο αιτών είναι υποψήφιος, καθώς επίσης και η ακριβής ειδικότητά του με τον κωδικό της, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη.

2. Η Υπεύθυνη Δήλωση

Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι έντυπη και διατίθεται από τις ως άνω Υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Βεβαιώνει για την αλήθεια των στοιχείων του Φακέλου Υποψηφιότητας και τη γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού Αξιολόγησης για εισαγωγή και φοίτηση το ακαδ. έτος 2010-11.

3. Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης

Η Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης για την διαδικασία επιλογής επισυνάπτεται στην Αίτηση: Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν Απόδειξη Τραπεζικής Κατάθεσης του ποσού των 50 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, στο Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ με αριθμό 154/54501287, με το όνομα του υποψηφίου και με την ένδειξη: «Διαδικασία επιλογής-ΕΠΠΑΙΚ». Σημειώνεται επίσης για τους Εισακτέους, ότι θα πρέπει να καταβάλουν ανά εξάμηνο φοίτησης, με την εγγραφή τους σε αυτό, το ποσό των 200 ευρώ.

4. Βασικός Τίτλος Σπουδών - Βασικό Πτυχίο

Ως «Βασικός Τίτλος Σπουδών» θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος. Άλλος τίτλος προπτυχιακών σπουδών δεν αξιολογείται.

α. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού

1. Στον τίτλο σε αντίστοιχο Πιστοποιητικό πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με σαφήνεια η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος, καθώς και ο βαθμός επίδοσης

α) Αν δεν αναφέρεται η ημερομηνία, αλλά αναφέρεται μόνο το έτος, τότε ως ημερομηνία αποφοίτησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους αποφοίτησης. Όταν αναγράφεται ο μήνας αλλά χωρίς ημερομηνία, τότε ως ημερομηνία αποφοίτησης θεωρείται η τελευταία ημέρα του μήνα.

β) Αν δεν αναφέρεται ο βαθμός του πτυχίου, τότε μαζί με τον βασικό τίτλο πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση του Ιδρύματος που χορήγησε τον τίτλο, στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ως βαθμός πτυχίου το 5,0.

2. Αντί του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου του τίτλου, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Πιστοποιητικό της Σχολής, στο οποίο να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

β. Τίτλοι / Πτυχία από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού

Αν το βασικό πτυχίο είναι πτυχίο Σχολής εξωτερικού, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλεται:

α) Βεβαίωση αναγνώρισής του (ισοτιμίας) από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το αντίστοιχο όργανο αναγνώρισης ισοτιμιών για κάθε περίπτωση και

β) Βεβαίωση αντιστοίχισης του βαθμού και του χαρακτηρισμού του πτυχίου με τους χαρακτηρισμούς και τους βαθμούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχιση, τότε ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα α ανωτέρω.

5. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

α) Ως «Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών» στον παρόντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων αξιολογούνται:

1) Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τίτλοι «Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» επιπέδου Master, τίτλοι επιπέδου Master του εξωτερικού), και

2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

β) Για τον τρόπο υποβολής μεταπτυχιακών τίτλων εσωτερικού και εξωτερικού ισχύουν τα αναφερόμενα για τον βασικό τίτλο ανωτέρω (άρθρο 3, παρ. 4β).

Επίσης μοριοδοτείται η βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος στην περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία του υποψήφιου.

6. Τίτλοι Γλωσσομάθειας, τρόπος απόδειξης :

Ισχύει ο αντίστοιχος τρόπος που προβλέπεται για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος ΚΑΥ)

7. Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόποι Απόδειξης :

Για τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, ισχύει ο αντίστοιχος τρόπος που προβλέπεται για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος ΚΑΥ)

Άρθρο 4 - Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων ημεδαπής.

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών-άδειες-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Κεφάλαιο Δεύτερο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Άρθρο 5 - Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι που κριθούν ως αξιολογήσιμοι σύμφωνα με τον παρόντα ΚΑΥ, θα συγκριθούν μεταξύ τους με βάση τα εξής κριτήρια:

  1. Το βαθμό βασικού πτυχίου.
  2. Τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών.
  3. Τη γνώση ξένων γλωσσών.
  4. Τη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Άρθρο 6 - Βαθμολογική Αξία Κριτηρίων

Τρόπος Αξιολόγησης των Υποβαλλομένων Στοιχείων

Η βαθμολογική αξία για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως εξής:

1. Βαθμός Βασικού Πτυχίου

Ο υποψήφιος βαθμολογείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο του, με συντελεστή βαρύτητας 1,5 (π.χ. ο βαθμός πτυχίου: 6,90 αντιστοιχεί σε μόρια: 10.35).

2. Αναγνωρισμένοι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

α) Στο κριτήριο αυτό ο υποψήφιος λαμβάνει:

1) Για τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master και μόνο, μόρια δέκα (10).
2) Για διδακτορικό δίπλωμα, μόρια είκοσι(20).

β) Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αναγνωρισμένων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών είναι συνολικά είκοσι (20) μόρια. Δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών δεν προσμετράται.

3. Ξένες Γλώσσες

Βαθμολογείται η γνώση μέχρι δύο (2) ξένων γλωσσών και ο υποψήφιος λαμβάνει τέσσερις (4) μονάδες για τη καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας (Lower για την αγγλική και αντίστοιχου επιπέδου για τις άλλες γλώσσες), πέντε (5) μονάδες για τη πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας (Advance για την αγγλική και αντίστοιχου επιπέδου για τις άλλες γλώσσες) ή έξι (6) μονάδες για την άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας (Proficiency για την αγγλική και αντίστοιχου επιπέδου για τις άλλες γλώσσες).

Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 12μόρια.

4. Γνώση Xειρισμού Η/Υ

Βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες η γνώση χειρισμού των Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών φύλλων και γ) Υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 7 - Η Βαθμολογική Κλίμακα

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ κατά το ακαδ. έτος 2010-11 εκφράζεται σε κλίμακα βαθμολογίας των 52 μορίων, συνοπτικά ως εξής:

Κλίμακα Βαθμολογίας Υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ

 

Κριτήριο

Μέγιστος Δυνατός βαθμός

1.

Βαθμός Βασικού Πτυχίου

0 x 1,5

15

2.

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιπέδου Master: 10

Διδακτορικό: 20

 

20

3.

Γνώση Ξένων Γλωσσών (μέχρι 2):

Μέτρια γνώση

Καλή γνώση (Lower και αντίστοιχα)

Πολύ καλή γνώση (Advance και αντίστοιχα)

Άριστη γνώση (Proficiency και αντίστοιχα)

 

0 μόρια

.4 μόρια εκάστη

5 μόρια εκάστη

6 μόρια εκάστη

 

 

12

 

4.

Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

5

Μέγιστο Σύνολο Μορίων

52

Κεφάλαιο Τρίτο
ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 8 -Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής, ορίζονται τα παρακάτω όργανα, που είναι αρμόδια για τη διενέργεια της επιλογής των σπουδαστών για την εισαγωγή τους στο ΕΠΠΑΙΚ:

1. Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ).

2. Σώμα Βαθμολογητών.

3. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων.

Άρθρο 9 - Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων

1. Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) για εισαγωγή στο ΕΠΠΑΙΚ με έδρα την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα.

2. Η επιτροπή είναι πενταμελής, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Γραμματεία της Ε.Α.Υ.

3. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων είναι:

α) Η ρύθμιση των θεμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης.

β) Η καθημερινή παράδοση των φακέλων των υποψηφίων στο Σώμα των Βαθμολογητών με πρωτόκολλο παράδοσης και αντίστοιχα η παραλαβή των βαθμολογημένων φακέλων με πρωτόκολλο παραλαβής.

γ) Η διασφάλιση των φακέλων εντός του χώρου φύλαξης.

δ) Η επίλυση κάθε θέματος που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αφορά τα βαθμολογούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής.

ε) Η εξέταση των διαφορών που ενδεχομένως εμφανίζονται στα Δελτία Αξιολόγησης μεταξύ των Βαθμολογητών για τον ίδιο υποψήφιο. Η οριστικοποίηση και έκδοση της τελικής βαθμολογίας σε ξεχωριστό έντυπο Αξιολόγησης.

στ) Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει, με βάση το Βαθμό Αξιολόγησης Υποψηφίων, τους υποψηφίους σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ώστε να προκύψει ο Πίνακας Αποτελεσμάτων χωριστά για κάθε πόλη που προσφέρεται το ΕΠΠΑΙΚ και για κάθε ειδικότητα της προκήρυξης.

ζ) Με βάση τον αριθμό εισακτέων, η Επιτροπή προσδιορίζει ποιοι υποψήφιοι είναι Εισαγόμενοι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την ευθύνη της τελικής σύνταξης του Πίνακα Εισαγομένων ανά πόλη και ειδικότητα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του αριθμού των εισακτέων ανά πόλη, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανά ειδικότητα.

η) Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων συντάσσει Πρακτικό, με τους αντίστοιχους Πίνακες, σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο 4.

4. Όταν ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων υποβάλλει στο Συμβούλιο της Σχολής σχετικό Πρακτικό, με συνημμένους τους εξής τρεις πίνακες των υποψηφίων ΕΠΠΑΙΚ ανά πόλη προς έγκριση:

α) Πίνακα των Αποκλειομένων (στον οποίο φαίνεται και ο λόγος αποκλεισμού κάθε υποψήφιου).

β) Πίνακα των μη Εισαγομένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι μονάδες που συγκέντρωσε ο κάθε μη εισαγόμενος υποψήφιος) και

γ) Πίνακα των Εισαγομένων (στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι μονάδες που συγκέντρωσε ο κάθε εισαγόμενος υποψήφιος).

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης λαμβάνονται με ψηφοφορία.

Άρθρο 10 - Βαθμολογητές, Αξιολόγηση Δικαιολογητικών και Έκδοση των Αποτελεσμάτων

1. Σώμα Βαθμολογητών

α) Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προσόντα κάθε υποψηφίου γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές.

β) Οι Βαθμολογητές βαθμολογούν τα προσόντα των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν στον παρόντα ΚΑΥ.

γ) Ο συντονισμός του έργου των Βαθμολογητών αποτελεί αρμοδιότητα της Ε.Α.Υ.

2. Διαδικασία Αξιολόγησης

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθείται διαδικασία που συνοψίζεται ως εξής:

α) Κάθε Βαθμολογητής αξιολογεί ατομικά τα νομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που του αναλογούν και καταχωρεί τη βαθμολογία ανά κριτήριο και αθροιστικά σε ειδικό έντυπο, το «Δελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου» (Δ.Α.Υ.), το οποίο φέρει το όνομα και την υπογραφή του κάθε Βαθμολογητή.

Ο συνολικός βαθμός που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους μορίων αξιολόγησης των στοιχείων του και συνιστά το «Βαθμό Αξιολόγησης Υποψηφίου», ο οποίος και καθορίζει τη σειρά του υποψηφίου στον «Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων» που συντάσσεται στη συνέχεια. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

β) Μετά από κάθε αξιολόγηση, ο Βαθμολογητής (είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος Βαθμολογητής) παραδίδει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων τους Φακέλους των υποψηφίων που αξιολόγησε, με τα αντίστοιχα Δελτία Αξιολόγησης.

3. Έκδοση των Αποτελεσμάτων

Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο της Σχολής, τα αποτελέσματα ανά πόλη και ειδικότητα αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της αντίστοιχης έδρας της ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ιστοσελίδα της Σχολής και στο αντίστοιχο Παράρτημα με μέριμνα του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων.

Άρθρο 11 - Ενστάσεις - Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων

1. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων

α) Με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής, συγκροτείται στην έδρα της Σχολής στο Αμαρούσιο Αττικής Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (ΕΠ.Ε.Ε), που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη.

β) Η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εκδικάζει τις ενστάσεις για τους υποψήφιους του ΕΠΠΑΙΚ όλων των πόλεων. Η Επιτροπή προγραμματίζει επίσης και εποπτεύει το έργο των ατόμων που διατίθενται για την υποστήριξή της.

Για κάθε θέμα που αφορά την εκδίκαση των ενστάσεων και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή τις ισχύουσες περί ΑΣΠΑΙΤΕ διατάξεις, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο της Σχολής, αρμόδιο για τις τελικές αποφάσεις.

γ) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων λαμβάνονται με ψηφοφορία.

δ) Το έργο της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων ολοκληρώνεταιμε την έκδοση των αποτελεσμάτων της εκδίκασης των ενστάσεων και της έγκρισής τους από το Συμβούλιο της Σχολής.

ε) Ένσταση επί αποτελέσματος εκδικασμένης αντίστοιχης ένστασης δεν προβλέπεται.

2. Ενστάσεις- Εκδίκαση Ενστάσεων

1. Υποβολή της Ένστασης

α) Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, υποψήφιος που πήρε μέρος στην επιλογή για την εισαγωγή του στο ΕΠΠΑΙΚ, και μόνον στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί ή είναι μη εισαγόμενος, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων και μόνο σε σχέση με τη δική του αξιολόγηση. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στην Γραμματεία του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα (Ν.Ηράκλειο, Σταθμός Ε.Η.Σ «Ειρήνη» Τ.Κ. 14121) με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ-ΕΠΠΑΙΚ». Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης του ποσού των τριάντα (30) ευρώ στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 154/54501287, με το ονομά του υποψηφίου και με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ-ΕΠΠΑΙΚ», άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων οι πίνακες αποτελεσμάτων, οι ενστάσεις και οι φάκελοι των ενισταμένων διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Για τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων και τον έλεγχο του εμπροθέσμου της υποβολής τους, ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρώτο Κεφάλαιο του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό των 30 ευρώ επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

β) Στο έντυπο της ένστασης ο ενιστάμενος υποψήφιος πρέπει να περιλάβει τα εξής στοιχεία:

(1) Στοιχεία υποψηφίου:
(α) Ονοματεπώνυμο υποψηφίου και ειδικότητα με την οποία ήταν υποψήφιος.
(β) Την πόλη, για την οποία ήταν υποψήφιος.

(2) Συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους ενίσταται ο υποψήφιος, καθώς και συνοδευτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τις επιμέρους μονάδες ανά κριτήριο και το σύνολο των μονάδων που κατά τη γνώμη του έπρεπε να είχε λάβει.

(3) Δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εκδίκαση της ένστασης.

β. Διαδικασία Εκδίκασης των Ενστάσεων

Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψηφίων ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

1. Η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί.

2. Για κάθε ενιστάμενο η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων συντάσσει νέο Δελτίο Αξιολόγησης Υποψηφίου, είτε αυτός είχε αποκλειστεί είτε είχε βαθμολογηθεί και είχε ενταχθεί στον Πίνακα των Μη Εισαγομένων, ακόμη και όταν δεν διαφοροποιείται η βαθμολογία από εκείνη που ο ενιστάμενος έχει ήδη λάβει.

3. Σε συνολική Πράξη της, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων καταχωρεί την απόφάση της για κάθε ενιστάμενο ξεχωριστά. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει την τελική βαθμολογία του ενιστάμενου, ανά κριτήριο και συνολικά, καθώς και τη συνοπτική απάντηση στις επιμέρους αιτιάσεις του.

4. Την Πράξη της αυτή η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων την υποβάλλει στο Συμβούλιο της Σχολής προς έγκριση.

5. Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσματα εκδίκασης ενστάσεων των υποψηφίων ανά πόλη και ειδικότητα αναρτώνται στον Πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της ΑΣΠΑΙΤΕ, στα αντίστοιχα Παραρτήματά της και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Επιπρόσθετα, συνοπτική απάντηση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στους ενιστάμενους.

Άρθρο 12 - Μετεγγραφές

1. Συμπλήρωση κενών θέσεων σπουδαστών που ενδεχόμενα θα προκύψουν δεν προβλέπεται.

2. Μετεγγραφές σπουδαστών δεν πραγματοποιούνται σε καμία περίπτωση. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο στην περίπτωση μονίμου διορισμού στο Δημόσιο, που προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης.

Κεφάλαιο Τέταρτο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13 - Επαλήθευση Στοιχείων

1. Όλα τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι εισαχθέντες και στη συνέχεια εγγραφέντες στο ΕΠΠΑΙΚ υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, επαληθεύονται δειγματοληπτικά, ως προς τη γνησιότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου τους με ενέργειες της Σχολής προς τις υπηρεσίες και γενικώς τους φορείς από τους οποίους αυτά εκδόθηκαν, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.Προς το σκοπό αυτό η απουσία της σχετικής εξουσιοδότησης (παρ. 3 της Υπεύθυνης Δήλωσης περί επαλήθευσης) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία αξιολόγησης.

2. Εισαγόμενος που προσκόμισε στοιχεία τα οποία κατά τη διαδικασία επαλήθευσης αποδειχθούν ότι είναι παραποιημένα, θα διαγράφεται αυτόματα από το Πρόγραμμα, θα διώκεται ποινικά και δεν γίνεται δεκτός εκ νέου ως υποψήφιος.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητες

α) Για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία επιλογής εισακτέων σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει το Συμβούλιο της Σχολής ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

β) Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά στο Συμβούλιο της Σχολής, νοείται η Διοικούσα Επιτροπή, και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος της Σχολής, νοείται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, για το διάστημα που η Σχολή διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή.

γ) Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση σχετική με την επιλογή υποψηφίων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα, καταργείται.

Σχετικά Άρθρα