ΦΕΚ 2449/2013 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2449/2013
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2449
30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Αριθμ. 137506/Γ7
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24.7.2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

Μετάβαση :

Στο άρθρο με τις αποφάσεις και τις τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στα Μουσικά Σχολεία

Περιεχόμενα:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α - Β - Γ τάξεων Γυμνασίου για τα έτη 2013-2014 και εφεξής

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης Λυκείου από το σχολικό έτος 2013-2014

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2449/2013

 

 

Pin It

Εκτύπωση