Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2019

Εκτύπωση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΦΕΚ 2019

Φύλλο ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Τίτλος
ΦΕΚ 3892/2019 Αριθμ. Φ7/158947/ΓΓ4 Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αριθμ. Φ25γ/158525/Δ4 Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό έτος 2019-2020 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
ΦΕΚ 3891/2019 Αριθμ. Φ25γ/158552/Δ4 Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
ΦΕΚ 3878/2019 Αριθμ. Φ25γ/158552/Δ4 Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
ΦΕΚ 3459/2019 Αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4 Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΦΕΚ 2875/2019

Αριθμ. 106428/Δ2

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ 2656/2019 Αριθμ. 104100/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
ΦΕΚ 2581/2019 Αριθμ. 100530/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.
Αριθμ. 100684/Δ2 Τροποποίηση της 76099/Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 1704) ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 2555/2019 Αριθμ. 99166/Ζ1 Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδ. έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
ΦΕΚ 2532/2019 Αριθμ. 12360 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού.
ΦΕΚ 2132/2019 Αριθμ. 90271/Κ1 Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.
Αριθμ. 90252/Κ1 Καθορισμός ποσού παραβόλων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου υποψηφίων αλλοδαπών, για συμμετοχή:
α) στη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και
β) στη διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.
ΦΕΚ 2005/2019 Αριθμ. 79942/ΓΔ4 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
Pin It

Εκτύπωση