ΦΕΚ 2994/2013 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων σε Εκκλησιαστικά Σχολεία --

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 2994/2013
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(Α' Λυκείου - Α' Γυμνασίου)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2994
25 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ. 172701/Α2
Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος Α΄ Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις διατάξεις του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Περιγραφή:

το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης των Εκκλησιαστικών Λυκείων που τίθεται σε ισχύ από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014

Μετάβαση:

στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε Εκκλησιαστικά Λύκεια

Αριθμ. 172690/Α2
Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στα οριζόμενα στην αριθ. 115475/Γ2/21−8−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2121 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».

Περιγραφή:

το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξής των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων όπως τίθεται σε ισχύ με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014

Μετάβαση

στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

Τροποποιήσεις

Από το σχολικό ετός 2016-2017 ισχύει το υπ.αρ.161929/Θ2 στο ΦΕΚ 3419/2016

Λήψη του εγγράφου με το ΦΕΚ 2994/2013 και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' τάξης σε Εκκλησιατικά Γυμνάσια και Λύκεια.

 

Pin It

Εκτύπωση