Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 26/2020 Αριθμ. 99231/Ε1 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ161 , εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171).

ΤΕΥΧΟΣ Α

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 147/2020 Ν.4713/2020 Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 12/2020 Ν.4653/2020 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
     
ΦΕΚ 4011/2020 Αριθμ. 37095/1436 Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) .
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.
ΦΕΚ 4004/2020 Αριθμ. Φ.153/119107/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).
Αριθμ. Φ.153/118541/Α5 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020 - 2021.
ΦΕΚ 3882/2020 Αριθμ. 120126/ΓΔ4 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 3769/2020 Αριθμ. 112350 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
ΦΕΚ 3630/2020 Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452 Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.
ΦΕΚ 3625/2020 Αριθμ. 108806/Θ2 Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
ΦΕΚ 3609/2020 Αριθμ. Φ22/110010/Δ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφασης του Υφουπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ
Αριθμ. ΔΦ 15/12678 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων».
ΦΕΚ 3605/2020 Αριθμ. 107230/Δ Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).
ΦΕΚ 3394/2020 Αριθμ. K1/104754 Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.).
ΦΕΚ 3393/2020 Αριθμ. K1/104717 Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.
ΦΕΚ 3339/2020 Αριθμ. 102497/Δ3 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε.
Αντικατέστησε την Αριθμ.105116/Δ3 στο ΦΕΚ 2515/2018
ΦΕΚ 3324/2020 Αριθμ. 50175 Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΦΕΚ 3222/2020 Αριθμ. 6000/2/264-β’ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020
ΦΕΚ 3215/2020 Αριθμ. 97911/Δ2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2737).
Αριθμ. απόφ. 282/21-07-2020 Κατάργηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced Nursing Care and Mental Health of Children and Adults).
Αριθμ. απόφ. 280/21-07-2020 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων - Intelligent Management of Renewable Energy Systems».
Αριθμ. 11097 Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International Telematic University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον) και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΦΕΚ 3209/2020 Αριθμ. Φ.253/99129/Α5 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
Αριθμ. απόφ. 278/21-07-2020 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα» (Advanced Pediatric Nursing Care
Αριθμ. 20614 Ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική έρευνα των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
ΦΕΚ 3046/2020 Αριθμ. 94893/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3040/2020 Aριθμ. 10750 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 1023).
ΦΕΚ 3028/2020 Αριθμ. 91779/Δ3 Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιδρύσεις και Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., από το σχολικό έτος 2020-2021, Μετονομασίες Τμημάτων Ένταξης λόγω συγχώνευσης.
ΦΕΚ 3027/2020 Αριθμ. 89646/ Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3002/2020 Αριθμ. Φ.337/68/206005/Σ.4294 Καθορισμός ειδικού ποσοστού επί του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 2889/2020 Αριθμ. Φ.10/90544/MA/Δ1 Ιδρύσεις, προαγωγές και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021.
ΦΕΚ 2888/2020 Αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4 Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
ΦΕΚ 2847/2020 Αριθμ. Φ.7/86136/ΓΔ4 Ορισμός σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΦΕΚ 2813/2020 Αριθμ. Φ.10/77673/Δ1 Υποβιβασμοί, Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021.
ΦΕΚ 2766/2020 Αριθμ. 87763/Ζ1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 2549).
ΦΕΚ 2759/2020 Αριθμ. Φ.337/38/197215/Σ.2731 Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 2737/2020 Αριθμ. 85980/Δ2  Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 2687/2020 Αριθμ. 83046/Η2 Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
ΦΕΚ 2686/2020 Αριθμ. 82609/ΓΔ4 Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
Αριθμ. 83315/Δ3 Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε.
ΦΕΚ 2682/2020 Αριθμ. 12772 Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών - βοηθών χειριστών Ασύλου.
Αριθμ. 9777 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340)
Αριθμ. 9776 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12315/7.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156).
Αριθμ. 9775 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532).
Αριθμ. απόφ.478/2.3.ακ Αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΤΕΚ 1058/18.05.2018 (Β’ 1998) πράξης επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
ΦΕΚ 2682/2020 Αριθμ. 12772 Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών - βοηθών χειριστών Ασύλου.
Αριθμ. 9777 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340
Αριθμ. 9776 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12315/7.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156).
Αριθμ. 9775 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532).
Αριθμ. απόφ.478/2.3.ακ. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΤΕΚ 1058/18.05.2018 (Β’ 1998) πράξης επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
ΦΕΚ 2653/2020 Αριθμ. Φ.7/82462/ΓΔ4 Ορισμός νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.
Αριθμ. 82602/ΓΔ4 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
ΦΕΚ 2549/2020 Αριθμ. 77275/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύν-σεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακα-δημαϊκού έτους 2020-2021
Καταργήθηκε στο ΦΕΚ 2766/2020
ΦΕΚ 2540/2020 Αριθμ. 79910/ΓΔ4 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμ
ΦΕΚ 2539/2020 Αριθμ. Φ.7/79511/ΓΔ4 Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΦΕΚ 2629/2020 Αριθμ. 80233/ΓΔ4 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ.79942/ΓΔ4/21.5.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 73111/ΓΔ4/17.6.2020 (Β΄ 2397) όμοιά της με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21.5.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”».
ΦΕΚ 2491/2020 Αριθμ. Κ1/74959 Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Αριθμ. K1/74955 Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Αριθμ. Κ1/74929 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
Αριθμ. K1/74940 Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) .
ΦΕΚ 2483/2020 Αριθμ. 77485/Ε2 Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 2466/2020 Αριθμ. 71346/Θ2 Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
ΦΕΚ 2455/2020 Αριθμ. Φ.251/77655/Α5 Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020
ΦΕΚ 2450/2020 Αριθμ. 74472/Δ2 Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.
ΦΕΚ 2418/2020 Αριθμ. Φ.7/76108/ΓΔ4 Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.
ΦΕΚ 2395/2020 Αριθμ. Φ11/75710/Δ4 Ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 2338/2020) Αριθμ. 74181/Δ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
Αριθμ. 74182/Δ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ 2254/2020 Αριθμ. 72350/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739).
ΦΕΚ 2142/2020 Αριθμ. Φ.251/66335/Α5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).
ΦΕΚ 2112/2020 Αριθμ. Φ.17/65182/Δ1 Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021.
ΦΕΚ 2085/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452 Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΦΕΚ 2042/2020 Αριθμ. Φ20/60676/Δ4 Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 2037/2020 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867).
ΦΕΚ 2035/2020 Αριθμ. 65538/ΓΔ4 Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020.
ΦΕΚ 2031/2020 Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020.
ΦΕΚ 2026/2020 Αριθμ. 63314/ΓΔ4 Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
ΦΕΚ 2016/2020 Αριθμ. 61387/Δ2 Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
ΦΕΚ 2015/2020 Αριθμ. 61265/Δ2 Τροποποίηση της 61178/Δ2/18-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1375) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
ΦΕΚ 1971/2020 Αριθμ. 60720/Ζ1 Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.
ΦΕΚ 1967/2020 Αριθμ. Φ.251/ 60473 /Α5 Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών.
ΦΕΚ 1958/2020 Αριθμ. Φ24α/55608/Δ4 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου.
ΦΕΚ 1905/2020 Α.Π.6003 Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.
ΦΕΚ 1867/2020 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
ΦΕΚ 1859/2020 Aριθμ. 57233/Υ1
Καταργήθηκε
Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.
ΦΕΚ 1856/2020 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011
Καταργήθηκε
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.
Καταργήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16 στο ΦΕΚ 4011/2020
ΦΕΚ 1853/2020 Αριθμ. Φ.253.1/56061/Α5 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 1846/2020 Αριθμ. 55591/ΓΔ4 Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
ΦΕΚ 1844/2020 Αριθμ. Φ9/55323/ΓΓ4 Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020.
ΦΕΚ 1800/2020 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188 Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.
ΦΕΚ 1767/2020 Αριθμ. 53128/Δ1 Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας
ΦΕΚ 1766/2020 Αριθμ. Φ4/53112/Δ4 Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020
ΦΕΚ 1765/2020 Αριθμ. 52826/Δ2 Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
Αριθμ. 52840/ΓΔ4 Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.
ΦΕΚ 1764/2020 Αριθμ. 52488/ΓΔ4 Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020.
ΦΕΚ 1509/2020 Αριθμ. Φ.7Α/ΑΙ/38528/Δ1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β΄/13-12-2017) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου».
ΦΕΚ 1502/2020 Αριθμ. Φ6/44727/Δ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020.
ΦΕΚ 1501/2020  Δ.Υ. Διόρθωση σφάλματος στην Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/τ.Β΄/31.03.2020.
ΦΕΚ 1463/2020 Αριθμ. οικ.14918/267 Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2020.
ΦΕΚ 1423/2020 Αριθμ. 2421.1/21777/2020 Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΦΕΚ 1381/2020 Αριθμ. 44639/Δ2 Τροποποίηση της 106428/Δ2/02-07-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2875) «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 124893/Δ2/02-08-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 3226) και συμπληρώθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 172155/Δ2/05-11-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 4266).
ΦΕΚ 1293/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343 Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.
ΦΕΚ 1271/2020 Αριθμ. 44726/Ζ1 Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
ΦΕΚ 1217/2020 Αριθμ. οικ. 14199/249 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ 1106/2020 Αριθμ. Φ.153/40138/Α5 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,... και εφεξής».
ΦΕΚ 1004/2020 Αριθμ. Φ.153/38644/Α5 Τροποποίηση της Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997»
ΦΕΚ 981/2020 Αριθμ. 38310/Ε4 Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).
ΦΕΚ 956/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.
ΦΕΚ 855/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150 Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020
ΦΕΚ 783/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.
ΦΕΚ 727/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956 Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 22.3.2020
ΦΕΚ 726/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).
ΦΕΚ 724/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15910 Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020.
ΦΕΚ 699/2020 Αριθμ. 31603/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
ΦΕΚ 698/2020 Αριθμ. 31585/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
Καταργεί την Αριθμ. 101470/Δ2 στο ΦΕΚ 2104/2017
ΦΕΚ 643/2020 Αριθμ. Φ.251/25089/Α5 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).
Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Φ.251/66335/Α5 στο ΦΕΚ 2142/2020
ΦΕΚ 625/2020 Αριθμ. 25735/Η1 Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων»
ΦΕΚ 590/2020 Αριθμ. 26760/Y1 Tροποποίηση διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει
ΦΕΚ 456/2020 Αριθμ. 20883/ΓΔ4 Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
ΦΕΚ 448/2020 Αριθμ. Φ.253.2/16178/Α5 Συμπλήρωση της Φ.253.2/146490/Α5 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄).
ΦΕΚ 371/2020 Αριθμ.16157/Ζ1 7η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.
ΦΕΚ 347/2020 Αριθμ. Φ.253/11825/Α5 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.
ΦΕΚ 345/2020 Αριθμ. Φ.253/11812/Α5 Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70).
ΦΕΚ 241/2020 Τεύχος Γ ... διορίζονται τα κάτωθι μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-ΕργασιοθεραπευτώνΕργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, βάσει της σειράς κατάταξης τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ
ΦΕΚ 208/2020 Αριθμ.: 2099/ΓΔ4 Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας.
ΦΕΚ 8/2020 Αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Pin It

Εκτύπωση