Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2021

ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 25/2021 Ν.4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
     

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 1440/2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1068/2021 Αριθμ. 31414 /Z1 Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
ΦΕΚ 1008/2021 Αριθμ. 27645 /Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).
ΦΕΚ 897/2021 Αριθμ. Φ.251/22806/Α5 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Καταργεί κάθε προηγούμενη διάταξη
ΦΕΚ 826/2021 Αριθμ. Φ.251/22933/Α5 Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021.
ΦΕΚ 776/2021 Αριθμ. 22631/Δ6 Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.
ΦΕΚ 758/2021 Αριθμ. 22434/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140).
 ΦΕΚ 618/2021 Αριθμ. 2664 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού»
ΦΕΚ 611/2021 Αριθμ. K5/12409 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. ή πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ.
Αριθμ. K5/12414 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης .
Αριθμ. K5/12417 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής .
ΦΕΚ 606/2021 Αριθμ. απόφ. 4302/12-2-2018 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
ΦΕΚ 592/2021 Αριθμ . 14574/Ζ1

11η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

ΦΕΚ 491/2021 Αριθμ. 13423/ΓΔ4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 455/2021 Αριθμ. 14109/ΓΔ4 Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΦΕΚ 447/2021 Αριθμ.10745/Ν1 Ορισμός Δ/ντών-ντριών, Προϊσταμένων και Υποδ/ντώνντριών για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 389/2021 Αριθμ. 10478/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68) .
ΦΕΚ 333/2021 Αρίθμ. 8966/Θ2 Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
ΦΕΚ 140/2021 Αριθμ. 6603/ΓΔ4 Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
ΦΕΚ 87/2021 Αριθμ. 5125/Ε3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174545/Ε3/22.12.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 5727).
ΦΕΚ 83/2021 Αριθμ. Φ7/3625/Δ1 Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου.
ΦΕΚ 69/2021 Αριθμ. 3197/Δ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94893/Δ2/17-7-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046).
ΦΕΚ 68/2021 Αριθμ. 3752/ΓΔ4 Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 50/2021 Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 47/20201 Αριθμ. 3245/Δ2 Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου
 Δ.Υ Αριθμ 1820/Δ2 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)
Αντ' αυτής δημοσιεύθηκε το Αριθμ. 3197/Δ2 στο ΦΕΚ 69/2021
Δ.Υ. Αριθμ. Φ6/1619/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021
Αντ' αυτής δημοσιεύθηκε το Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 στο ΦΕΚ 50/2021

 

 

Pin It

Εκτύπωση