Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2021

Εκτύπωση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ
ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 41/2021   Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/28-7-2021).
ΦΕΚ 39/2021   Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).
ΤΕΥΧΟΣ Α'
ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 25/2021 Ν.4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
     

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 3394/2021 Αριθμ. Κ1/84836 Kαθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Καταργεί την Αριθμ.Κ1/74940 στο ΦΕΚ 2491/2020
ΦΕΚ 3204/2021 Αριθμ. 88602/Ε1 Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2020-2021.
ΦΕΚ 3138/2021 Αριθμ. Κ1/83541 Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
ΦΕΚ 3137/2021 Αριθμ. 83871/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3136/2021 Αριθμ. Κ1/83526 Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Καταργεί την αριθμ.Κ1/74959 στο ΦΕΚ 2491/2020

Αριθμ. Κ1/83488 Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του ν.4763/2020 (Α’ 254).
Καταργεί την αριθμ.Κ1/74929 στο ΦΕΚ 2491/2020
ΦΕΚ 3078/2021 Αριθμ. 49718 Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
ΦΕΚ 3035/2021 Αριθμ. Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1 στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022.
ΦΕΚ 2942/2021 Αριθμ. 75306/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 2675/2021 Αριθμ. 72367/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).
ΦΕΚ 2669/2021 Αριθμ. Φ7/ΦΔ/73884/Δ1 Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 2606/2021 Αριθμ. Κ5/72109 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 2605/2021 Αριθμ. 71705/K1 Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
ΦΕΚ 2545/2021 Αριθμ. Φ20/69335/ Δ4 Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.
ΦΕΚ 2529/2021 Αριθμ. 65963/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων
ΦΕΚ 2498/2021 Αριθμ. 65972/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων.
ΦΕΚ 2497/2021 Αριθμ. 66230/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ 2495/2021 Αριθμ. 65953/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 2494/2021 Αριθμ. 65990/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου.
ΦΕΚ 2488/2021 Αριθμ. Φ24α/64589/Δ4 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων.
ΦΕΚ 2454/2021 Αριθμ. Φ.253.2/66916/A5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 (Β’ 1937) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.
ΦΕΚ 2449/2021 Αριθμ. 66548/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).
Αριθμ. Φ.153/66380/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272).
ΦΕΚ 2432/2021 Αριθμ. 65320/ΓΔ4 Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
ΦΕΚ 2429/2021 Αριθμ. Φ.251/64858/Α5 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 897).
ΦΕΚ 2363/2021 Αριθμ. Φ.251/64572/Α5 Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19.
ΦΕΚ 2354/2021 Αριθμ. 2231.2-6/38062/2021 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
ΦΕΚ 2222/2021 Αριθμ. Φ.253/58155/Α5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β΄ 345).
Αριθμ. Φ4/57738/ΓΔ4 Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021.
ΦΕΚ 2184/2021 Αριθμ. 58877/Δ6 Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.
ΦΕΚ 2180/2021 Αριθμ. Κ3/58084 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των ροτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
ΦΕΚ 2145/2021 Αριθμ. 57891/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767).
(σ.σ ορίζεται διαφορετική λήξη μαθημάτων για τη Γ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ 2095/2021 Αριθμ. 55831/Δ2 Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 2093/2021 Αριθμ. Φ4/55515/Δ4 Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 2053/2021 Αριθμ. 51216/Δ2 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού.
ΦΕΚ 1957/2021 Αριθμ. 47571/Ν4 Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο, στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 1929/2021 Αριθμ. Φ.253.1/53195/Α5 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
ΦΕΚ 1836/2021 Αριθμ. 6000/2/265-α’ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021.
ΦΕΚ 1512/2021 Αριθμ. 43274/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05-02-2021 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 455).
ΦΕΚ 1440/2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1331/2021 Αριθμ. 36148/Ζ1 Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των Α.Ε.Ι.
ΦΕΚ 1068/2021 Αριθμ. 31414 /Z1 Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
ΦΕΚ 1008/2021 Αριθμ. 27645 /Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).
ΦΕΚ 897/2021 Αριθμ. Φ.251/22806/Α5 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Καταργεί κάθε προηγούμενη διάταξη
ΦΕΚ 886/2021 Αριθμ. 21320/Δ2 Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων.
ΦΕΚ 826/2021 Αριθμ. Φ.251/22933/Α5 Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021.
ΦΕΚ 776/2021 Αριθμ. 22631/Δ6 Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.
ΦΕΚ 758/2021 Αριθμ. 22434/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140).
 ΦΕΚ 618/2021 Αριθμ. 2664 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού»
ΦΕΚ 611/2021 Αριθμ. K5/12409 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. ή πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ.
Αριθμ. K5/12414 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης .
Αριθμ. K5/12417 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής .
ΦΕΚ 606/2021 Αριθμ. απόφ. 4302/12-2-2018 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
ΦΕΚ 592/2021 Αριθμ . 14574/Ζ1

11η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

ΦΕΚ 491/2021 Αριθμ. 13423/ΓΔ4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 455/2021 Αριθμ. 14109/ΓΔ4 Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΦΕΚ 447/2021 Αριθμ.10745/Ν1 Ορισμός Δ/ντών-ντριών, Προϊσταμένων και Υποδ/ντώνντριών για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 389/2021 Αριθμ. 10478/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68) .
ΦΕΚ 333/2021 Αρίθμ. 8966/Θ2 Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
ΦΕΚ 140/2021 Αριθμ. 6603/ΓΔ4 Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
ΦΕΚ 87/2021 Αριθμ. 5125/Ε3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174545/Ε3/22.12.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 5727).
ΦΕΚ 83/2021 Αριθμ. Φ7/3625/Δ1 Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου.
ΦΕΚ 69/2021 Αριθμ. 3197/Δ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94893/Δ2/17-7-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046).
ΦΕΚ 68/2021 Αριθμ. 3752/ΓΔ4 Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 50/2021 Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 47/20201 Αριθμ. 3245/Δ2 Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου
 Δ.Υ Αριθμ 1820/Δ2 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)
Αντ' αυτής δημοσιεύθηκε το Αριθμ. 3197/Δ2 στο ΦΕΚ 69/2021
Δ.Υ. Αριθμ. Φ6/1619/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021
Αντ' αυτής δημοσιεύθηκε το Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 στο ΦΕΚ 50/2021
ΤΕΥΧΟΣ Γ'
ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 1662/2021 Αριθ. Πρωτ. 86651/Ν4 «Μετάταξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄)»
     

 

 


Εκτύπωση